Uživatelská příručka – Vyhledávač NSS

Aplikace slouží k fulltextovému vyhledávání v dokumentech NSS. Dokumenty jsou prostřednictvím API přenášeny ze zdrojové databáze ISNSS do dat v oddělené databázi vyhledávacího nástroje DXCFTS a transformovány do textu, html, metadatových položek včetně specifického dělení dokumentů soudních rozhodnutí do metadatových položek. Uživatel pomocí zadávání vstupních parametrů může data vyhledávat jak dle obsahu tak dle jednotlivých metadatových položek.

Obsah

Základní obrazovka aplikace

!!! TADY MÁ BÝT OBRÁZEK (DXCFTS.ZakladniObrazovka.png) !!!

Popis aplikace

Vyhledávací nástroj DXCFTS slouží primárně k vyhledávání dokumentů dle jejich obsahu – tedy k fulltextovému vyhledávání dle obsahu. Vyhledávací nástroj DXCFTS dále může být nakonfigurován pro vyhledávání dle metadatových položek dokumentů. Metadatovou položkou se rozumí samostatně nakonfigurované pole s názvem a určeným datovým typem. Datové typy metadatových polí mohou být ve vyhledávacím nástroji DXCFTS následujících typů:

 • Text
 • Číslo
 • Datum
 • Prostý číselník
 • Hierarchický číselník

Vyhledávat ve vyhledávacím nástroji DXCFTS lze pomocí kombinace libovolných vyhledávacích polí. Tedy jak obsahových polí tak metadatových polí.

Dále bude vyhledávací nástroj DXCFTS nazýván pouze aplikace.

Práce v základní obrazovce aplikace

Základní obrazovka aplikace je rozdělna do několika částí:

!!! TADY MÁ BÝT OBRÁZEK (DXCFTS.ZakladniObrazovka.Vybarveno.png) !!!

Přehled částí základní obrazovky aplikace:

 • Hlavní menu (podbarveno zeleně) – slouží k prvotnímu výběru parametrizace dotazu
 • Vyhledávací parametry dotazu (podbarveno červeně) – slouží k zadání konkrétních jednotlivých parametrů dotazu
 • Přidat podmínku (podbarveno žlutě) – slouží k přidání libovolného vyhledávacího parametru do “Vyhledávacích parametrů dotazu”
 • Vyhledávací menu (podbarveno modře) – slouží k vlastnímu provedení dotazu a případnou další práci s aktuálním dotazem
 • Výsledek vyhledávání (bílá část vpravo dole) – slouží k zobrazení výsledků vyhledávání po provedení aktuálního dotazu

Hlavní menu

Hlavní menu obsahuje následující položky (z leva do prava)

Tlačítko zobrazení/skrytí “Přidat podmínku”

Tímto tlačítkem se zobrazí/skryje část základní obrazovky aplikace sloužící pro přidání dalšího parametru do aktuálního vyhledávání.

Formulář

V této nabídce se zobrazují pojmenované sady vyhledávacích parametrů. Po výběru jedné z pojmenovaných sad se vymění všechny aktuální parametry vyhledávání prázdnou sadou parametrů.

Načíst uložený dotaz

Tato nabídka je přístupná pouze přihlášeným uživatelům. V nabídce se zobrazují pojmenované uživatelské dotazy. Tedy sady parametrů vyhledávání včetně vyplněné vyhledávací podmínky. Po výběru jednoho pojmenovaného dotazu se vymění všechny aktuální parametry vyhledávání naplněnou sadou parametrů uloženou v uloženém dotazu.

Načíst rešeršní seznam

Tato nabídka je přístupná pouze přihlášeným uživatelům. V nabídce se zobrazují pojmenované uživatelské rešeršní seznamy. Rešeršním seznamem je míněna sada dokumentů, kterou si uživatel sám vytvořil viz. Rešerše. Po výběru jednoho pojmenovaného rešeršního seznamu se vymění všechny aktuální parametry vyhledávání jediným specifickým parametrem s naplněnou hodnotou vybraného rešeršního seznamu.

Přihlásit / Přihlášen a Odhlásit

Tyto položky slouží k Přihlášení / Odhlášení a zobrazení účtu uživatele v aplikaci. Pokud na serveru není nastaveno SSO v rámci domény a nebo uživatel není přihlášen do nastavené SSO domény může si vytvořit účet přímo v aplikaci. Požadavky na uživatelský účet jsou standardní tedy uživatelské jméno musí být ve formátu e-mailové adresy (tedy obsahovat znak zavináč @) podmínky pro nastavení hesla uživateli aplikace sama sdělí. Přihlášení k aplikaci lze zapamatovat v prohlížeči. Vytvořený uživatelský účet je pouze lokální pro aplikaci a z toho důvodu nedochází k jakémukoliv ověřování zadaného uživatelského jména respektive emailové adresy.

Vyhledávací parametry dotazu

V této části jsou zobrazeny aktuální parametry dotazu, které mohou, ale nemusí, mít vyplněné hodnoty/podmínky vyhledávání. Pokud je dotaz položen (tlačítko Vyhledat) aplikují/použijí se pouze parametry s vyplněnou hodnotou. Všechny parametry/pole jsou v rámci aplikace jsou organizovány v hierarchické struktuře sekcí. Na obrázku Přehled částí základní obrazovky aplikace vidíme v aktuálních parametrech vložené následující parametry (shora dolů a z leva do prava):

 • Teaser zařazený v sekci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 • Hledání v textu dokumentu zařazený v sekci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 • Označení věci vcelku zařazený v sekci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 • Označení věci dělené zařazené v sekci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 • Datum vyhotovení rozhodnutí zařazené v sekci ČASOVÉ ÚDAJE, podsekci DATUM a podsekci k rozhodnutí

Organizace položek do sekcí a podsekcí je dodržována v rámci celé aplikace a to včetně pořadí položek v sekci / podsekci. Hierarchická struktura sekcí je vždy při prezentaci uživateli převáděna na dvouvrstvou hierarchii Sekce -> parametr/položka, kdy v názvu sekce jsou sekce a podsekce odděleny znaky “ / “ (mezera lomítko mezera).

Zobrazení / zadání vyhledávacího parametru

Jeden vyhledávací parametr je zobrazen v rámečku, kde první volbou je vždy tzv. vztah k dotazu (AND, OR). Vlastní podmínka dle datového typu položky. V případě dělených parametrů / podmínek jsou zobrazeny všechny položky dělené podmínky. Poslední je vždy tlačítko křížek pro odebrání parametru z aktuálních vyhledávacích parametrů.

Vztah k dotazu (AND, OR)

Vždy je možné vybrat pouze jednu možnost. Vztah k dotazu určuje zda parametr respektive zadaná podmínka v tomto parametru vzhledem k ostatní zadaným parametrům / podmínkám bude mít vztah omezující (AND (a) – podmínka musí platit se všemi ostatními podmínkami zároveň) nebo rozšiřující (OR (nebo) – platí ostatní zadané podmínky nebo / a k tomu tato).

Vlastní parametr

Je vždy zobrazen dle datového typu parametru. U všech parmetrů se zobrazuje název a hodnota parametru následovně (všechny příklady se vztahují k obrázkům Základní obrazovky aplikace):

 • Název parametru ve vstupním poli slabě, pokud je parametr nezadán (např. Teaser je název parametru protože vyhledávaná hodnota parametru není zadána).
 • Hodnota parametru ve vstupním poli silně, pokud je parametr zadán (např. hledám fulltextově v textu dokumentu je zadaná hodnota parametru Hledat v textu dokumentu)
 • Název parametru jako kontextová nápověda, z výše uvedeného vyplývá, že název parametru není vidět pokud je mu zadána hodnota a proto při ukázaní myší na vlastní parametr je vždy zobrazena bublina kontextové nápovědy obsahující název parametru (např. Hledat v textu dokumentu je zobrazený název parametru).

Vstupní pole pro zadání hledaných hodnot parametrů se zobrazují v závislosti na jejich datovém typu.

Vstupní parametr datový typ text

Tento parametr se zobrazí jako vyplnitelné textové pole. Hodnota parametru je vždy iterpretována jako fulltextové vyhledávání. Fulltextové vyhledávání o slovech nebo frázích a je omezeno na konkrétní text. Příklady možných hodnot:

 • hledám fulltextově v textu dokumentu – takto zadaná hodnota parametru bude vyhledávat v odpovídajícím poli databáze aplikace takové pole, které obsahuje všechna zadaná slova včetně všech odvozených variant slova
 • “hledám fulltextově v textu dokumentu” – takto zadaná hodnota parametru bude vyhledávat přesnou frázi

Specifickými textovými parametry jsou parametry s názvem:

 • Teaser – prohledává všechna textová pole metadat a textových obsahů dokumentů v databázi aplikace
 • Hledat v textu dokumentu – prohledává pouze pole textových obsahů dokumentů v databázi aplikace

Vstupní parametr datový typ číslo

Tento parametr se zobrazí jako vyplnitelné textové pole nicméně relevantní hodnotou je pouze celé číslo

Vstupní parametr datový typ datum

Tento parametr se zobrazí jako dvě vyplnitelná textová pole s přidaným tlačítkem pro výběr data z kalendáře. První pole má v názvu přídomek od a druhé pole má v názvu přídomek do. A stejným způsobem potom funguje i vyhledávání:

 • Pokud bude zadán relevantní datu v poli od budou vyhledány všechny odpovídající záznamy v databázi obsahující datum větší než zadaný v poli od.
 • Pokud bude zadán relevantní datu v poli do budou vyhledány všechny odpovídající záznamy v databázi obsahující datum menší než zadaný v poli do.
 • Pokud budou vyplněny relevantní datumy v obou polích budou vyhledány všechny odpovídající záznamy v databázi mezi zadanými datumy

Vstupní parametr datový typ číselník a hierarchický číselník

Tyto parametry se zobrazí jako pole s výběrem z číselníku (combobox). Při rozbalení číselníku na prvním řádku nabídky může uživatel zadat text, který filtruje hodnoty číselníku dle názvu na dalších řádcích. Na dalších řádcích jsou zobrazeny všechny položky číselníku a každá je opatřena zaškrtávadlem (checkbox). Zaškrtnutím zaškrtávadla u položky číselníku je hodnota vybrána k vyhledávání. V případě hierarchického číselníku pokud je za/odškrtnuta rodičovská položka číselníku jsou za/odškrtnuty všechny podřízené položky a to včetně subpodřízených.

Přidat podmínku

Z této části základní obrazovky aplikace lze k aktuálním vyhledávacím parametrům přidat libovolný další parametr. Přidání jednoho konkrétního vyhledávacího parametru může být i násobné. Přidáním parametru nejsou ovlivněny již přidané a vyplněné vyhledávací parametry. Parametr se přidá kliknutím na prametr do aktuálních vyhledávacích parametrů dotazu a to vždy do odpovídající sekce v odpovídajícím pořadí vyhledávacich parametrů a v případě násobného přidání prametru jako další opakující se parametr.

Vyhledávací menu

V této části pracujeme s již nastavenými vyhledávacími parametry. Možné volby tohoto menu (z leva do prava):

Vyhledat

Stiskem tohoto tlačítka spustíme vyhledávání dle zadaných vyhledávacích parametrů.

Volba zobrazení výsledku (na obrázku “Dle ČJ”)

Tento rozeviratelný seznam zobrazuje název aktuálního nastaveného zobrazení vyhledaných výsledků. Pokud seznam rozevřeme a vybereme některé z pojmenovaných zobrazení výsledků aplikace provede nové hledání (smaže stávající zobrazený výsledek) dle nastavených vyhledávacích parametrů a výsledek provedeného hledání zobrazí v pojmenovaném zobrazení.

Vyčistit

Touto volbou resetujeme/vyčistíme vyhledávací parametry a to do základního stavu aktuálně vybraného vyhledávacího formuláře.

Dotaz

Tato volba zobrazí okno aplikace umožňující uložit/změnit a smazat pojmenovaný uživatelský dotaz. Tato volba je dostupná pouze přihlášenému uživateli.

!!! TADY MÁ BÝT OBRÁZEK (DXCFTS.ZakladniObrazovka.Dotaz.png) !!!

Dotaz – Zadejte název ukládaného dotazu

V této obrazovce přihlášený uživatel může vyplnit nebo vybrat (našeptávají se názvy již uložených dotazů) název uživatelského dotazu do pole Název dotazu. A s takto pojmenovaným dotazem provést jednu z následujících operací:

 • Křížek (vpravo nahoře) nebo tlačítko Storno – obrazovka zmizí a v základní orazovce zůstává vše beze změny.
 • Uložit dotaz – uloží dotaz v podobě aktuálně vyplněných vyhledávacích parametrů pod zadaným názvem dotazu. Pokud dotaz již existuje přepíší se již uložené parametry aktuálně vyplněnými vyhledávacími parametry. Po provedení této operace je okno zavřeno a právě uložený dotaz znovunaplněn do vyhledávacích parametrů.
 • Smazat dotaz – smaže uložený uživatelský dotaz s tímto názvem. Případné uživatelské dotazy se stejným názvem jiných uživatelů zůstanou nedotčeny.

Rešerše

Tato volba zobrazí okno aplikace umožňující uložit/změnit a smazat pojmenovanou uživatelskou rešerši. Tato volba je dostupná pouze přihlášenému uživateli.

!!! TADY MÁ BÝT OBRÁZEK (DXCFTS.ZakladniObrazovka.Reserse.png) !!!

Rešerše – Zadejte název rešerše

V této obrazovce přihlášený uživatel může vyplnit nebo vybrat (našeptávají se názvy již uložených rešerší) název uživatelské rešerše do pole Název rešerše. A s takto pojmenovanou rešerší provést jednu z následujících operací:

 • Křížek (vpravo nahoře) nebo tlačítko Storno – obrazovka zmizí a v základní orazovce zůstává vše beze změny.
 • Přidat do vybrané rešerše – uloží vybrané dokumenty v aktuálně zobrazeném vyhledávání pod zadaným názvem rešerše. Pokud rešerše již existuje přidají se vybrané dokumenty do rešerše. Po provedení této operace je okno zavřeno a základní okno vyčištěno.
 • Odebrat vybrané z rešerše – odebere vybrané dokumenty v aktuálně zobrazeném vyhledávání z vybrané rešerše. Po provedení této operace je okno zavřeno a základní okno vyčištěno.
 • Smazat rešerši – smaže uloženou rešerši s tímto názvem. Případné rešerše se stejným názvem jiných uživatelů zůstanou nedotčeny.

Výsledek vyhledávání

Při zadaném minimálně jednom parametru vyhledávání a stisku tlačítka Vyhledat je zobrazen výsledek vyhledávání ve vybraném zobrazení viz. Volba zobrazení výsledku. V podobě tabulky ve spodní části *Základního okna” aplikace.

!!! TADY MÁ BÝT OBRÁZEK (DXCFTS.ZakladniObrazovka.VysledekVyhledavani.png) !!!

Po stisku tlačítka Vyhledat je vyhledáno prvních 40 dokumentů a pokud je obrazovka delší než viditelná plocha aplikace, odroluje aplikace automaticky na začátek zobrazených výsledků vyhledávání. Kde jako první je uveden Počet nalezených záznamů, který specifikuje celkový počet nalezených dokumentů. Dále následuje tabulka nalezených dokumentů ve vybraném zobrazení výsledků. Seznam výsledků se zobrazuje jako nekončná tabulka (bez stránkování) a proto se při odrolování stránky na konec stránky systém pokusí načíst dalších 20 řádek výsledku. Tento postup se opakuje dokud nejsou zobrazeny všechny výsledky.

Tabulka se zobrazenými výsledky vyhledávání

Obsah této tabulky je dynamický vyjma prvního a posledního sloupce. V prvním sloupci označeném jako # je vždy uveden interní identifikátor dokumentu v aplikaci. V posledním sloupci jsou potom funkční odkazy pro práci s konkrétním nalezeným dokumentem (ve zobrazeném pořadí z leva do prava):

 • Prázdný dokument – zobrazí obsah nalezeného dokumentu ve formátu dodaném zdrojovou aplikací prostřednictvím API.
 • Textový dokument – zobrazí obsah nalezeného dokumentu v textovém formátu vzniklém převodem dodaného obsahu dokumentu.
 • Otagovaný dokument – zobrazí obsah nalezeného dokumentu ve formátu html vzniklém převodem dodaného obsahu dokumentu.
 • Informace – zobrazí detail dokumentu v plném rozsahu. Tedy výpis všech naplněných metadatových položek k dokumentu prostřednictvím API ze zdrojové aplikace.

Obsah dokumentu ve formátu dodaném zdrojovou aplikací

Po kliknutí na ikonu prázného dokumentu se systém pokusí zobrazit originální obsah dokumentu dodaného aplikaci prostřednicvím API v novém panelu prohlížeče. Formát obsahu je “neurčitý” – záleží na tom v jakém formátu byl obsah dokumentu dodán. Zobrazení tohoto obsahu v novém okně záleží především na nainstalovaných programech v počítači uživatele a jejich spolupráci s použitým prohlížečem. Pokud obsah dokumentu nebyl aplikaci dodán zobrazí se v novém panelu pouze N/A.

Obsah dokumentu je zobrazován v novém panelu prohlížeče především pro to, aby zůstal zachován výsledek vyhledávání v základním okně aplikace a uživatel se k němu mohl vrátit. Tedy doporučujeme, aby uživatel po prostudování obsahu dokumentu tento panel zavřel.

Obsah dokumentu v textovém formátu

Po kliknutí na ikonu textového dokumentu se systém pokusí zobrazit převedený originální obsah dokumentu dodaného aplikaci prostřednicvím API v novém panelu prohlížeče. Formát obsahu je prostý text. Zobrazení tohoto obsahu je novém panelu prohlížeče. Pokud obsah dokumentu nebyl aplikaci dodán nebo jej aplikace nebyla schopna převést zobrazí se v novém panelu pouze text N/A. Pokud bylo provedeno hledání prostřednictvím teaseru jsou všechna slova, která byla předmětem hledání zvýrazněna (highlighting).

Obsah dokumentu je zobrazován v novém panelu prohlížeče především pro to, aby zůstal zachován výsledek vyhledávání v základním okně aplikace a uživatel se k němu mohl vrátit. Tedy doporučujeme, aby uživatel po prostudování obsahu dokumentu tento panel zavřel.

Obsah dokumentu ve formátu html

Po kliknutí na ikonu xml dokumentu se systém pokusí zobrazit převedený originální obsah dokumentu dodaného aplikaci prostřednicvím API v novém panelu prohlížeče. Formát obsahu je html. Zobrazení tohoto obsahu je novém panelu prohlížeče. Pokud obsah dokumentu nebyl aplikaci dodán nebo jej aplikace nebyla schopna převést zobrazí se v novém panelu pouze text N/A. Pokud bylo provedeno hledání prostřednictvím teaseru jsou všechna slova, která byla předmětem hledání zvýrazněna (highlighting).

Obsah dokumentu je zobrazován v novém panelu prohlížeče především pro to, aby zůstal zachován výsledek vyhledávání v základním okně aplikace a uživatel se k němu mohl vrátit. Tedy doporučujeme, aby uživatel po prostudování obsahu dokumentu tento panel zavřel.

Detail dokumentu

Po kliknutí na ikonu informace systém zobrazí tzv. detail dokumentu. Detail dokumentu zobrazuje všechna dostupná metadata ke konkrétnímu dokumentu organizovaná do sekcí se zachováním pořadí metadatových položek v rámci sekce. Jinými slovy metadata dokumentů jsou zobrazována v rámci celeého systému stejně organizovaná. V detailu dokumentu je navíc zobrazení metadat organizováno s ohledem na nakonfigurovanou tzv. tabulkovou vazbu jako tabulky. Tabulková vazba seskupuje metadata významově do tabulky, kdy pro daný dokument má informační hodnotu celý řádek takové tabulky nikoliv samostatně. Opakující se hodnoty jednoho metadatového pole jsou znázorňována vždy za sebou dle aktuálního zobrazení.

Detail dokumentu – řádkové zobrazení

!!! TADY MÁ BÝT OBRÁZEK (DXCFTS.DetailDokumentu.Radky.png) !!!

Řádkové zobrazení detailu dokumentu se zobrazí jako první po zobrazení detailu dokumentu. V tomto zobrazení každý zobrazený řádek znázorňuje sekci, jednu metadatovou položku nebo tabulku metadatových položek organizovaných v tabulkové vazbě. Tlačítko vpravo nahoře Změnit zobrazení přepne zobrazení detailu dokumentu na sloupcové zobrazení a vice versa při zobrazení detailu dokumentu sloupcovém.

Detail dokumentu – sloupcové zobrazení

!!! TADY MÁ BÝT OBRÁZEK (DXCFTS.DetailDokumentu.Sloupce.png) !!!

Sloupcové zobrazení detailu dokumentu se zobrazí až po stisku tlačítka Změnit zobrazení v detailu dokumentu zobrazeném v řádkovém zobrazení detailu dokumentu. Sloupcové zobrazení organizuje metadata následovně: Sekce je vždy zobrazena jako samostatný řádek, jednotlivé metadatové položky jsou skládány za sebe z leva do prava v dalších řádcích dle jejich počtu a šířce zobrazení, metadatové položky jsou zobrazovány v tabulce, kdy tabulka vždy zabírá celou šířku/řádek zobrazení. Toto zobrazení zobrazuje metadata kompaktněji, zobrazí více informací na stejném prostoru než řádkové zobrazení. Nicméně u metadatových položek s delším názvem nebo hodnotou dochází ke zkrácení zobrazených informací. Aby si uživatel v takovém případě mohl zobrazit informaci celou stačí ukázat kurzorem myši na zkrácenou informaci a tím si zobrazí kontextovou nápovědu ve které je informace celá. Kontextová nápověda obsahuje uživatelský název položky následovaný technickým názvem položky v kulaté závorce pro názvy položek. Kontextová nápověda obsahuje celou informaci o hodnotě metadatové položky pro hodnotu metadat.