<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 8 Ao 7/2022- 132 - text</title> </head> <body> 8 Ao 7/2022-145<br/>pokra ovn<br/><br/>[OBRZEK]<br/><br/><br/> ESK REPUBLIKA<br/><br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/><br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sentu slo~enm z pYedsedy Petra Mikeae a soudco Milana Podhrzkho a Jitky ZavYelov v prvn vci navrhovatele: M. V., zast. JUDr. Denisou Sudolskou, advoktkou se sdlem Italsk 1219/2, Praha 2, proti odporci: Ministerstvo zdravotnictv, se sdlem Palackho nmst 375/4, Praha 2, o nvrhu na zruaen opatYen obecn povahy odporce ze dne 29. 12. 2021, j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, v rozsahu l. I bodu 2 psm. b) a c), bodu 3 psm. b), bodu 6 psm. c) a d), bodu 7 psm. b), bodu 8 psm. a) a b), bodu 9 psm. a) a b), bodu 10 psm. a) a b), bodu 11 psm. b) a c), bodu 12 psm. c) a d), bodu 13 psm. b) a c), bodu 14 psm. c) a bodu 15,<br/><br/>takto:<br/><br/>I. Xzen o nvrhu na zruaen opatYen obecn povahy odporce ze dne 29. 12. 2021, j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, se v sti tkajc se l. I bodu 3 psm. b) a bodu 6 psm. d) zastavuje.<br/><br/>II. Nvrh tkajc se l. I bodu 2 psm. b), bodu 6 psm. c), bodu 7 psm. b), bodu 8 psm. a), bodu 9 psm. a), bodu 10 psm. a), bodu 11 psm. b), bodu 12 psm. c) a d), bodu 13 psm. b) a bodu 15 opatYen obecn povahy odporce ze dne 29. 12. 2021, j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, se odmt.<br/><br/>III. OpatYen obecn povahy odporce ze dne 29. 12. 2021, j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, bylo v sti tkajc se l. I bodu 2 psm. c), bodu 8 psm. b), bodu 9 psm. b), bodu 10 psm. b), bodu 11 psm. c), bodu 13 psm. c) a bodu 14 psm. c) v rozporu se zkonem.<br/><br/>IV. Odporce je povinen zaplatit navrhovateli nhradu nklado Yzen ve vai 29 321 K , a to do 30 dno od prvn moci tohoto rozsudku k rukm jeho zstupkyn JUDr. Denisy Sudolsk, advoktky.<br/><br/>Odovodnn:<br/><br/>I. Vymezen vci<br/><br/>[1] Navrhovatel se nvrhem na zruaen opatYen obecn povahy podanm u Nejvyaaho sprvnho soudu dne 20. 1. 2022 domhal zruaen mimoYdnho opatYen odporce ze dne 29. 12. 2021, j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, a to v zhlav uvedenm rozsahu. Toto mimoYdn opatYen bylo vydno k ochran obyvatelstva pYed dalam rozaYenm onemocnn covid-19 na zklad 69 odst. 1 psm. i) a odst. 2 zkona . 258/2000 Sb., o ochran veYejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkono, ve znn innm do 30. 9. 2023 (dle jen zkon o ochran veYejnho zdrav ), a 2 odst. 2 psm. b) a~ e) a psm. i) zkona . 94/2021 Sb., o mimoYdnch opatYench pYi epidemii onemocnn COVID-19 a o zmn nkterch souvisejcch zkono, ve znn innm do 14. 1. 2022 (dle pandemick zkon ).<br/> <br/>[2] MimoYdn opatYen stanovilo s innost od 3. 1. 2022 podmnky pro vstup osob do nkterch vnitYnch a venkovnch prostor nebo pro ast na hromadnch akcch nebo na jinch innostech. Pro mo~nost vyu~it nkterch slu~eb, vstup do provozoven i ast na akcch bylo jednotlivmi ustanovenmi mj. vy~adovno naplnn podmnek dle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen. Tmito podmnkami bylo a) absolvovn RT-PCR vyaetYen na pYtomnost viru SARS-CoV-2 s negativnm vsledkem nejdle pYed 72 hodinami, jde-li o i) osobu do dovraen 18 let vku, ii) osobu, kter se nemo~e podrobit o kovn proti onemocnn covid-19 pro kontraindikaci, nebo iii) osobu tzv. rozo kovanou; b) uplynut nejmn 14 dn od dokon enho o kovacho schmatu, a to schvlenm l ivm pYpravkem; nebo c) prodln laboratorn potvrzenho onemocnn covid-19, jestli~e uplynula doba izolace a od prvnho pozitivnho testu neuplynulo vce ne~ 180 dn. Splnn tchto podmnek byly provozovatel zaYzen, poskytovatel slu~eb i organiztoYi akc povinni kontrolovat prostYednictvm mobiln aplikace odporce Te ka . <br/> <br/>[3] Napaden mimoYdn opatYen bylo s innost od 17. 1. 2022 zmnno mimoYdnm opatYenm odporce ze dne 14. 1. 2022 j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN, a to v rozsahu l. I bodu 10 a bodu 14. Dne 26. 1. 2022 odporce vydal mimoYdn opatYen j. MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN, kterm s innost od 15. 2. 2022 zmnil napaden mimoYdn opatYen ve znn mimoYdnho opatYen ze dne 14. 1. 2022, a to tak, ~e omezil tzv. bezinfek nost o kovanch osob na 270 dn, nebyla-li podna posilujc dvka [ l. I bod 15 psm. b) mimoYdnho opatYen]. Nejvyaa sprvn soud rozsudkem ze dne 2. 2. 2022, j. 8 Ao 2/2022-53, . 4313/2022 Sb., tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb, zruail k 10. 2. 2022 napaden mimoYdn opatYen v sti l. I bodu 3 psm. b) v rozsudku uvedench slovech a bodu 6 psm. b) odr~ky i) ve slov nebo a odr~ky ii) a psm. d). K tmu~ datu odporce nsledn mimoYdnm opatYenm ze dne 9. 2. 2022, j. MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN, zruail cel napaden mimoYdn opatYen.<br/><br/>II. Obsah nvrhu<br/><br/>[4] Navrhovatel ke sv aktivn procesn legitimaci uvedl, ~e napaden sti mimoYdnho opatYen se ho dotkaj a opakovan zasahuj do jeho osobnostnch prv. Kontrolami dochz k zsahu do jeho prva na soukrom. MimoYdn opatYen ho omezuje v u~vn dot ench slu~eb. Mo~e je vyu~vat pouze tehdy, sdl-li informace o svm zdravotnm stavu s kontrolujcmi osobami. Bez zsahu do prva na soukrom nemo~e provdt a vyu~vat b~n slu~by a innosti. MimoYdnm opatYenm jsou stanoveny povinnosti bez zkonnho podkladu. Je proto zasa~eno jeho legitimn o ekvn ohledn prv a povinnost plynoucch ze sekundrn normotvorby. Jako zkaznk kadeYnictv a stravovacch slu~eb je povinen si nechat zkontrolovat daje o zdravotnm stavu, a nechat si tak nepYimYen zasahovat do prva na ochranu soukrom. K obdobnm zsahom doalo tak tehdy, kdy~ mu mly bt poskytnuty ubytovac slu~by. Jemu a jeho rodin byl odepYen pYstup do aquaparku.<br/> <br/>[5] Namt, ~e povinnost prokzat splnn podmnek dle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen nepYimYen zasahuje do jeho osobnostnch prv, zejmna do prva na ochranu soukrom. Odporce v odovodnn mimoYdnho opatYen neuvedl, pro stanovil povinnost u~vat aplikaci Te ka , a ani se nevyjdYil k otzce ochrany osobnch dajo (s vjimkou evidence osobnch dajo u hromadnch akc). Tm, ~e stanovil povinnost pou~vat tuto aplikaci, vymezil nepYmo aklu osobnch dajo, kter maj provozovatel zjiaeovat. Po na ten QR kdu se na zaYzen provozovatele zobraz osobn daje kontrolovan osoby. Jmno, pYjmen, datum narozen a sttn pYsluanost jsou osobnmi daji podle l. 4 odst. 1 naYzen Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran fyzickch osob v souvislosti se zpracovnm osobnch dajo a o volnm pohybu tchto dajo a o zruaen smrnice 95/46/ES (obecn naYzen o ochran osobnch dajo) [anglicky general data protection regulation (dle jen naYzen GDPR )]. daj o o kovn nebo prodln nemoci je dajem o zdravotnm stavu podle l. 4 odst. 15 naYzen GDPR. Vae uveden povinnost je v rozporu s tmto naYzenm. Yad na ochranu osobnc dajo ve svch stanoviscch uvd dovody, pro jsou mimoYdn opatYen v rozporu s principy ochrany zpracovn osobnch dajo. Odporce tyto zvry nijak nereflektuje, pYesto~e je povinen konzultovat s Yadem na ochranu osobnch dajo podle l. 35 odst. 1 naYzen GDPR. MimoYdn opatYen nestanovilo pravidla pro zpracovn osobnch dajo zvlatn kategorie. Chyb v nm jakkoliv zamyalen nad zsahem do zkladnho prva na ochranu soukrom. Rozsah kontroly je v rozporu se zsadami zpracovn osobnch dajo. Byla poruaena zsada zkonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracovn osobnch dajo a zsada minimalizace dajo. MimoYdn opatYen zat~ilo provozovatele nakldnm s citlivmi daji, ani~ by je bl~e seznmilo s rozsahem jejich prv a povinnost a ani~ by u inilo opatYen k ochran takto zpracovvanch osobnch dajo. Z mimoYdnho opatYen nevyplv ur it, vslovn vyjdYen a legitimn el nakldn s citlivmi osobnmi daji (rozsudek NSS ze dne 14. 4. 2021, j. 8 Ao 1/2021-133, . 4187/2021 Sb. NSS, povinnosti pozitivn testovanch).<br/> <br/>[6] Povinnost zkaznko prokzat splnn podmnek podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen nelze stanovit podle 2 odst. 2 pandemickho zkona a ani podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav. Odporce proto jednal nad rmec svch pravomoc. Jde-li o l. I bod 2 mimoYdnho opatYen, ustanoven 2 odst. 2 psm. c) (a ustanoven obsahov toto~n) pandemickho zkona umo~Huje stanovit podmnky provozu kadeYnickch slu~eb pouze ve vztahu k jejich provozovatelom. Bezinfek nost nelze dovozovat z pYedlo~en certifiktu. Povinnost prokzat splnn podmnek podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen nen srovnateln s nkterou z povinnost uvedench v 69 odst. 1 zkona o ochran veYejnho zdrav. Povinnost prokzat zdravotn stav podle l. I bodu 3 psm. b) mimoYdnho opatYen nepYedstavuje tzv. barirov opatYen podle 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona. PYedstavuje toti~ vraznja zsah do prva na soukrom (rozsudek NSS ze dne 22. 12. 2021, j. 8 Ao 28/2021-83, FLEDA Company). Stejn tomu je v pYpad l. I bodo 6, 7, 8 a dalach, kter se na 2 odst. 2 psm. i) odvolvaj. Povinnost sdlet osobn daje s provozovateli tak pYekra uje rmec obsahov stejnch i srovnatelnch opatYen. Odporce proto jedn ultra vires. <br/><br/>[7] Navrhovatel dle broj proti podmnkm tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen. To stanovilo preventivn zkaz sti veYejnosti v provozovnch stravovacch slu~eb a v jinch provozovnch. To je v rozporu s rozsudkem NSS ze dne 21. 5. 2021, j. 6 Ao 22/2021-44, . 4272/2022 Sb. NSS. MimoYdn opatYen operuje s negativn vymezenou skupinou osob, kter jsou podezYel z nkazy. MimoYdn opatYen podle 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav vaak lze vydat pouze tehdy, je-li jeho clem zkaz nebo omezen styku skupin fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi osobami. Nen-li ohniskem nkazy cel esk republika, nelze bez dalaho pYedpokldat, ~e osobou podezYelou z nkazy je ka~d (usnesen rozaYenho sentu NSS ze dne 11. 11. 2021, j. 4 Ao 3/2021-117, . 4278/2002 Sb. NSS, k omezen osob podezYelch z nkazy). Osoba, kter m bt brnno ve styku s ostatnmi osobami, je zdrav fyzick osoba, kter byla bhem inkuba n doby ve styku s infek nm onemocnnm, nebo osoba, kter pobvala v ohnisku nkazy. Odporce vaak negativnm vymezenm skupiny osob zamezuje pYstup k b~nm slu~bm, a to na zklad kritria, kter nem oporu v zkonech. ZroveH neodovodnil, jak m toto hledisko zamezit nebo pYedejt aYen nemoci. Izolace osob, kter mohou bt k onemocnn nchylnja, nem oporu v zkon. Odporce pova~uje ka~dho za infek n osobu namsto toho, aby vymezil osobu infek n podle 2 odst. 7 psm. a) zkona o ochran veYejnho zdrav. Neodovodnil vaak, ~e by ohniskem nkazy byla cel R. <br/><br/>[8] Povinnost prokzat splnn podmnek podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen poruauje princip neakcesorick rovnosti podle l. 1 Listiny zkladnch prv a svobod (dle Listina ). Prvn rozliaovn mezi subjekty, kter se odmtnou z jakhokoliv dovodu prokzat pYi pYstupu k zkladnm slu~bm, pYedstavuje projev libovole odporce. ZvhodHujc pYstup nen zalo~en na objektivnch a rozumnch dovodech. Nen proto naplnn po~adavek legitimnho cle. Navc mezi clem (vhoda pYstupu ke slu~bm) a prostYedky k jeho dosa~en neexistuje vztah pYimYenosti. Nad rmec vae uvedenho navrhovatel namtl, ~e lhota pro podn nvrhu na zruaen mimoYdnho opatYen podle 13 odst. 2 pandemickho zkona je nepYimYen krtk.<br/> <br/>III. VyjdYen odporce, zmna nvrhu a replika navrhovatele<br/><br/>[9] Odporce k nvrhu na zruaen opatYen obecn povahy uvedl, ~e nvrh by ml bt odmtnut v sti napadajc ji~ zruaen l. I bod 3 psm. b) a bod 6 psm. d) mimoYdnho opatYen. Aktivn procesn legitimaci navrhovatel obecn tvrd k l. I bodu 9 mimoYdnho opatYen. K ostatnm napadenm stem mimoYdnho opatYen nic netvrd. Povinnost kontrolovat splnn podmnek dle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen pomoc aplikace Te ka je ulo~ena pouze provozovateli. ZpYsnn po~adavku na kontrolu proto nijak nezasahuje do prv navrhovatele. Ten se mo~e prokzat certifiktem v elektronick i fyzick podob. Kontrolou nen poruaeno naYzen GDPR. V tto souvislosti odporce odkzal na rozsudek NSS ze dne 28. 1. 2022, j. 8 Ao 29/2021-98, . 4312/2022 Sb. NSS, spole enstv vlastnko jednotek, podle kterho na kontrolu tzv. bezinfek nosti nedopad naYzen GDPR. Navrhovatel neuvedl ~dnou ucelenou argumentaci, ze kter by vyplvalo, jak konkrtn je napaden st mimoYdnho opatYen v rozporu s naYzenm GDPR. Svou argumentaci z sti vztahuje k provozovatelom. Stanovenm povinnosti kontrolovat splnn podmnek nedochz k nepYpustn delegaci vkonu veYejn sprvy. O kovan a neo kovan osoby se nenachzej ve srovnatelnm postaven.<br/> <br/>[10] V nvaznosti na rozsudek tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb zaslal navrhovatel soudu dne 3. 2. 2022 pYpis nazvan Sdlen soudu zmna petitu, doplnn aktivn legitimace , ve kterm zmnil petit nvrhu tak, ~e nadle ji~ nepo~aduje zruaen (deklaraci nezkonnosti) l. I bodu 3 psm. b) a bodu 6 psm. d) mimoYdnho opatYen. Ke sv aktivn procesn legitimaci dodal, ~e pYed podnm nvrhu mu bylo na zklad mimoYdnho opatYen znemo~nno vyu~t bowlingov herny a slu~by pYepravy na lanov drze. Nemohl se rovn~ z astnit vzdlvacho seminYe a pYehldky technickch zaYzen.<br/> <br/>[11] Navrhovatel v replice k vyjdYen odporce uvedl, ~e zsahem do jeho prv nen pouze omezen jednotlivch slu~eb, ale zejmna to, ~e pro jejich vyu~it mus podstoupit kontrolu osobnch dajo. Zsahem do prv je i to, ~e k naruaen dojde znovu. Bylo by pYlia formalistick po~adovat, aby se sna~il vyu~t vaech omezench slu~eb jen pro to, aby mohl mimoYdn opatYen napadnout. Po dobu platnosti mimoYdnho opatYen vyu~il nebo se pokusil vyu~t vaech slu~eb, jejich~ regulaci napad. Odporce by ml pYi volb opatYen zv~it kritrium zkonnosti. Navrhovatel v nvrhu uvedl konkrtn argumentaci, pro je mimoYdn opatYen v rozporu s naYzenm GDPR. Nesouhlas se zvry rozsudku spole enstv vlastnko jednotek. To, ~e nen regulovna mo~nost nakldn s osobnmi daji, pYedstavuje zna n riziko pro prvo na soukrom a na ochranu osobnch dajo. Odporce ml pYistupovat s pYedb~nou opatrnost i k ochran osobnch dajo. Nejvyaa sprvn soud se v rozsudku spole enstv vlastnko jednotek nezabval povinnost prokzat tzv. bezinfek nost certifiktem nebo jinm dokladem itelnm aplikac Te ka . Certifikt pYedstavuje strukturovan soubor citlivch dajo. Kontrola pYedstavuje pYinejmenam ste n automatizovan zpracovn osobnch dajo ve smyslu l. 2 odst. 1 naYzen GDPR. Rozpor s tmto naYzenm je dl m projevem toho, ~e je zasa~eno prvo na ochranu soukrom podle l. 7 odst. 1 a l. 10 odst. 3 Listiny. I kdyby se naYzen GDPR neuplatnilo, uplatn se zsady z nj plynouc. Odporce neodovodnil rozsah kontrolovanch dajo. Ji~ jen z tohoto dovodu je mimoYdn opatYen nezkonn. <br/><br/>[12] K zsahu do prva na soukrom dochz spojenm povinnosti kontrolovat a povinnosti prokzat splnn podmnek. Kontrolu splnn podmnek podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen nelze postavit na roveH kontrole podle 11 odst. 5 zkona . 65/2017 Sb., o ochran zdrav pYed akodlivmi inky nvykovch ltek, nebo podle 104 odst. 1 a 2 zkona . 326/1999 Sb., o pobytu cizinco na zem esk republiky a o zmn nkterch zkono. Jde o kontrolu vedenou vo i provozovateli nebo je kontrolovno splnn zkonem stanovench podmnek. Navc jsou kontrolovny doklady, kter na rozdl od certifiktu pYedstavuj veYejnou listinu, pYi em~ nedochz ke kontrole citlivch zdravotnch dajo. Rozsudek spole enstv vlastnko jednotek proto nijak nevysvtluje nedostatek pravomoci odporce stanovit napadenou povinnost zkaznkom. Podstata argumentace navrhovatele nespo v v tom, ~e dochz k delegaci veYejn sprvy, nbr~ v tom, ~e ke stanoven povinnosti dochz bez prvnho podkladu. Odporce vol pro pYiznn fikce tzv. bezinfek nosti kritrium, kter nen zposobil bezinfek nost stanovit a brnit aYen nemoci. Stem tzv. bezinfek nosti mohou propadvat osoby infek n a naopak jsou postihovny osoby, kter mohou bt bezinfek n. Odporce tak odmt vpustit do veYejnho ~ivota bu osoby, kter jsou imunn, nebo osoby, kter nejsou aiYiteli nemoci. Toto druh kritrium vaak nevyplv z mimoYdnho opatYen, nbr~ toliko z vyjdYen odporce. Zvry rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb jsou chybn. Nelze toti~ pandemickm zkonem ulo~it povinnosti zkaznkom, neboe ti neprovozuj nebo neposkytuj ~dnou z omezench innost. Soud by ml s ohledem na 3 odst. 7 pandemickho zkona zkoumat okolnosti v dob vzniku a v probhu existence mimoYdnho opatYen. Ml by proto vzt v potaz, ~e epidemie ustupuje a ~e je mrnja co do po tu hospitalizac. Nen vaak oprvnn posuzovat zbytnost ur itch slu~eb nebo innost.<br/><br/>IV. Posouzen Nejvyaam sprvnm soudem<br/><br/>IV.1 Zptvzet sti nvrhu na zruaen opatYen obecn povahy<br/><br/>[13] Navrhovatel se nvrhem ze dne 20. 1. 2022 domhal zruaen mimoYdnho opatYen odporce v rozsahu l. I bodu 2 psm. b) a c), bodu 3 psm. b), bodu 6 psm. c) a d), bodu 7 psm. b), bodu 8 psm. a) a b), bodu 9 psm. a) a b), bodu 10 psm. a) a b), bodu 11 psm. b) a c), bodu 12 psm. c) a d), bodu 13 psm. b) a c), bodu 14 psm. c) a bodu 15. Jak ji~ soud uvedl v bod [10] tohoto rozsudku, pYpisem ze dne 3. 2. 2022 omezil navrhovatel nvrh tak, ~e ji~ nov nepo~adoval zruaen (deklaraci nezkonnosti) l. I bodu 3 psm. b) a bodu 6 psm. d) mimoYdnho opatYen.<br/> <br/>[14] V souladu s dispozi n zsadou, j~ je sprvn soudnictv ovldno, navrhovatel disponuje Yzenm nebo jeho pYedmtem, a tedy mo~e vzt svoj nvrh zcela nebo z sti zpt, dokud o nm soud nerozhodl ( 37 odst. 4 s. Y. s.). Podle 47 psm. a) s. Y. s., vzal-li navrhovatel svoj nvrh zpt, soud usnesenm Yzen zastav. <br/><br/>[15] Vzhledem k tomu, ~e z obsahu vae uvedenho pYpisu jednozna n vyplv, ~e navrhovatel ji~ nezamal napadat l. I bod 3 psm. b) a bod 6 psm. d) mimoYdnho opatYen (k jejich zruaen soudem viz bod [3] vae), posoudil Nejvyaa sprvn soud tento pYpis dle jeho obsahu jako ste n zptvzet nvrhu. V souladu s 47 psm. a) s. Y. s. proto Yzen o nvrhu na zruaen mimoYdnho opatYen v sti tkajc se l. I bodu 3 psm. b) a bodu 6 psm. d) zastavil.<br/><br/>IV.2 Aktivn procesn legitimace navrhovatele<br/> <br/>[16] Soud se dle zabval tm, zda je navrhovatel aktivn procesn legitimovn k podn nvrhu na zruaen napadench st mimoYdnho opatYen.<br/> <br/>[17] Podle 101a odst. 1 vty prvn s. Y. s. plat, ~e nvrh na zruaen opatYen obecn povahy nebo jeho st je oprvnn podat ten, kdo tvrd, ~e byl na svch prvech opatYenm obecn povahy, vydanm sprvnm orgnem, zkrcen.<br/> <br/>[18] Aktivn procesn legitimace pYedstavuje podmnku Yzen, kterou mus navrhovatel splHovat, aby byl oprvnn podat k soudu nvrh na zruaen opatYen obecn povahy. K jejmu splnn je zapotYeb, aby nvrh obsahoval mysliteln a logicky konsekventn tvrzen o tom, ~e prvn sfra navrhovatele (tj. jemu nle~ejc subjektivn prva) byla napadenm opatYenm obecn povahy dot ena. To, zda je dot en podle povahy vci vobec mysliteln, zvis na povaze a pYedmtu, obsahu a zposobu regulace provdn konkrtnm opatYenm obecn povahy, napadenm nvrhem na jeho zruaen (usnesen rozaYenho sentu NSS ze dne 21. 7. 2009, j. 1 Ao 1/2009-120, . 1910/2009 Sb. NSS, zemn pln Vysok nad Labem, bod 34; ve vztahu k mimoYdnm opatYenm bod 34 rozsudku povinnosti pozitivn testovanch). Nen-li podmnka aktivn procesn legitimace splnna, soud nvrh usnesenm odmtne podle 46 odst. 1 psm. c) s. Y. s.<br/><br/>[19] Nejvyaa sprvn soud dYve dovozoval, ~e je zroveH nutn, aby mla napaden regulace pYm a nezprostYedkovan vztah k prvom navrhovatele. stavn soud se vaak pYiklonil k airamu pojet aktivn procesn legitimace v nlezu ze dne 19. 7. 2022, sp. zn. IV. S 2431/21. stavn soud toti~ dospl k zvru, ~e znemo~Huje-li opatYen obecn povahy faktickou realizaci obsahu dvoustrannho ( i vcestrannho) prvnho vztahu, je nutn pYipustit aktivn procesn legitimaci vaem stranm tohoto (potencilnho) prvnho vztahu, nejenom t, kter byla ulo~ena povinnost, nbr~ i stran, kter bylo v dosledku ulo~en takov povinnosti odHato prvo se n eho domhat. Toto kritrium odpovd dikci 101a odst. 1 s. Y. s. a umo~Huje domoci se soudnho pYezkumu vaem osobm, kterm bylo fakticky zasa~eno do jejich prv. (bod 27 nlezu sp. zn. IV. S 2431/21).<br/><br/>[20] Navrhovatel ke sv aktivn procesn legitimaci uvedl, ~e napadenmi stmi mimoYdnho opatYen bylo zasa~eno do jeho osobnostnch prv a prva na soukrom. Regulovan slu~by toti~ mohl vyu~vat pouze tehdy, sdlel-li informace o svm zdravotnm stavu s kontrolujcmi osobami. Po dobu platnosti mimoYdnho opatYen vyu~il nebo se pokusil vyu~t vaech slu~eb, jejich~ regulaci napad.<br/><br/>[21] Jak ji~ uvedl soud v bod [2] tohoto rozsudku, pro mo~nost vyu~it nkterch slu~eb, vstup do provozoven i ast na akcch bylo jednotlivmi ustanovenmi mimoYdnho opatYen mj. vy~adovno naplnn podmnek dle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen. Z nvrhu, z jeho zmny a ani z repliky k vyjdYen odporce vaak nevyplv, zda navrhovatel nkterou z podmnek tzv. bezinfek nosti v dob vydn mimoYdnho opatYen splHoval, a tedy zda byl oprvnn regulovan slu~by a innosti vyu~vat a provdt. Soud proto vyzval navrhovatele pYpisem ze dne 15. 6. 2022 k tomu, aby soudu sdlil, zda nkterou z podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen v dob jeho vydn splHoval i nikoliv, a aby pYpadn jej splnn soudu dolo~il. <br/><br/>[22] Navrhovatel k vzv soudu uvedl, ~e prodlal onemocnn covid-19 v listopadu 2021. Tuto skute nost dolo~il certifiktem o prodlan nemoci, ze kterho vyplv, ~e byl 1. 11. 2021 pozitivn testovn na covid-19. Navrhovatel tak v dob vydn mimoYdnho opatYen splHoval podmnku tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 psm. c) mimoYdnho opatYen, neboe prodlal laboratorn potvrzen onemocnn covid-19 a od pozitivnho testu neuplynulo vce ne~ 180 dn.<br/><br/>[23] Navrhovatel se nvrhem domh zruaen mj. l. I bodu 2 psm. b), bodu 6 psm. c), bodu 8 psm. a), bodu 9 psm. a), bodu 10 psm. a), bodu 11 psm. b) a bodu 13 psm. b) mimoYdnho opatYen. Tmito ustanovenmi bylo zakzno osobm vyu~vat slu~by a provdt innosti regulovan mimoYdnm opatYenm, pokud vykazovaly klinick pYznaky onemocnn covid-19 [tento zkaz nebyl stanoven v l. I bodu 6 psm. c) mimoYdnho opatYen] nebo pokud nesplHovaly podmnky tzv. bezinfek nosti dle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen. Navrhovatel nen k napaden tchto st mimoYdnho opatYen aktivn procesn legitimovn. Netvrd toti~ ~dnm zposobem, jak se dotk jeho prvn sfry to, ~e bylo zakzno osobm, kter vykazovaly klinick pYznaky onemocnn covid-19 nebo kter nesplHovaly podmnky tzv. bezinfek nosti, vyu~vat slu~by a provdt innosti regulovan mimoYdnm opatYenm. Navrhovatel nadto podmnku tzv. bezinfek nosti v dob vydn mimoYdnho opatYen splHoval (bod [21] tohoto rozsudku). Byl proto oprvnn vyu~vat a provdt dan slu~by a innosti. <br/><br/>[24] V tto souvislosti soud neshledal aktivn procesn legitimaci navrhovatele ani k napaden l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen, neboe navrhovatel nijak netvrd, jak se jednotliv podmnky tzv. bezinfek nosti dotkaj jeho prvn sfry. Netvrd napYklad, ~e by jimi byl on sm pYmo diskriminovn (bod 25 rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb) nebo ~e by v dosledku jejich vymezen nemohl ur it slu~by vyu~vat (rozsudek NSS ze dne 26. 1. 2023, j. 8 Ao 4/2022-81, uznvn protiltek V, bod 25). Z vae uvedenho sou asn vyplv, ~e navrhovatel podmnku tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 psm. c) mimoYdnho opatYen splHoval. Soudu proto nen zYejm, jak by se l. I bod 15 mimoYdnho opatYen mohl navrhovatele dotkat, jestli~e patYil do skupiny osob, kter mohly (pYi splnn dalach podmnek) regulovan slu~by a innosti provdt a vyu~vat. Soudy ve sprvnm soudnictv jsou povolny k ochran veYejnch subjektivnch prv fyzickch a prvnickch osob ( 2 s. Y. s.), pYezkum tzv. actio popularis zkon nepYipouat. Bez konkrtnho tvrzen, jak se l. I bod 15 mimoYdnho opatYen dotk prvn sfry navrhovatele, jej proto Nejvyaa sprvn soud nemo~e pYezkoumat. Proto~e navrhovatel nen aktivn procesn legitimovn k napaden tohoto ustanoven, nemohl se soud vcn zabvat nmitkami stran stanoven podmnek tzv. bezinfek nosti v l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen s ohledem na vymezen infek nch osob podle zkona o ochran veYejnho zdrav a ani obecn tvrzenm poruaenm neakcesorick rovnosti l. I bodem 15 mimoYdnho opatYen ( st IV. nvrhu). <br/><br/>[25] Pokud jde o l. I bod 12 psm. c) a d) mimoYdnho opatYen, tmto ustanovenm byl regulovn provoz zaYzen nebo poskytovn slu~eb osobm ve vku 6 a~ 18 let zamYench na zjmov, vchovn, rekrea n nebo vzdlvac innosti. Navrhovatel netvrd, ~e by tato zaYzen provozoval nebo zmnn slu~by pro mlde~ poskytoval. Z nvrhu sou asn vyplv, ~e je stara 18 let. Nemohl se proto tchto innost aktivn astnit jako astnk. Navrhovatel zroveH netvrd, ~e by se podlel na jejich zabezpe en, a tud~ ~e by musel prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti [vta druh l. I bod 12 psm. c) mimoYdnho opatYen]. Proto~e navrhovatel netvrd, ~e by se l. I bod 12 psm. c) a d) mimoYdnho opatYen jakkoliv dotkal jeho prvn sfry, nen aktivn procesn legitimovn k jeho napaden.<br/>[26] Navrhovatel dle nen aktivn procesn legitimovn k napaden l. I bodu 7 psm. b) mimoYdnho opatYen. Netvrd toti~, jakm zposobem se regulace lzeHsk rehabilita n p e dotk jeho prvn sfry, respektive ~e vobec slu~by lzeHsk rehabilita n p e b~n vyu~v nebo ~e je v dan dob vyu~t zamalel. Obecn tvrzen, dle kterho navrhovatel bhem platnosti mimoYdnho opatYen vyu~il vaech omezench slu~eb, aktivn procesn legitimaci nezakld. Jestli~e toti~ mimoYdn opatYen regulovalo celou Yadu slu~eb, bylo na navrhovateli, aby bl~e rozvedl, o kter konkrtn slu~by se jedn, a to ve vztahu k tvrzen, ~e regulovan slu~by mohl vyu~vat pouze tehdy, sdlel-li informace o svm zdravotnm stavu s kontrolujcmi osobami. Nen kolem soudu za navrhovatele argumentaci stran aktivn procesn legitimace domalet (rozsudek NSS ze dne 21. 4. 2022, j. 8 Ao 9/2022-101, bod 42). <br/><br/>[27] Soud proto neshledal aktivn procesn legitimaci navrhovatele k napaden vae uvedench st mimoYdnho opatYen. Ty toti~ pouze formln zahrnul do nvrhovho petitu, ani~ by k nim uvedl jakoukoliv argumentaci stran sv legitimace. Ta nen zYejm ani ze samotn povahy vci (usnesen NSS ze dne 17. 9. 2021, j. 8 Ao 23/2021-51, bod 8).<br/><br/>[28] Navrhovatel dle napadl l. I bod 2 psm. c), bod 8 psm. b), bod 9 psm. b), bod 10 psm. b), bod 11 psm. c), bod 13 psm. c) a bod 14 psm. c) mimoYdnho opatYen, ktermi byla stanovena povinnost zkaznkom (divkom, astnkom) prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen a povinnost provozovatelom (organiztorom) splnn tchto podmnek kontrolovat prostYednictvm aplikace Te ka .<br/><br/>[29] Navrhovatel tvrd, ~e v dob platnosti mimoYdnho opatYen vyu~val nebo zamalel vyu~t slu~by kadeYnka [ l. I bod 2 psm. c)], bowlingovou hernu [ l. I bod 8 psm. b], aquapark [ l. I bod 9 psm. b)], slu~eb pYepravy na lanov drze [ l. I bod 10 psm. b)], ~e se chtl z astnit vzdlvacho seminYe [ l. I bod 13 psm. c)] a ~e chtl jt na prodejn vstavu nstrojo a pYehldku zaYzen, kter pou~v v zamstnn [ l. I bod 11 psm. c) a bod 14 psm. c)]. Vzhledem k tomu, ~e se jedn o slu~by a innost b~n vyu~van a provdn nejaira veYejnost, neshledal soud ~dn dovod, aby tmto tvrzenm nevYil (bod 24 rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb). Dot en na svch prvech pak navrhovatel spatYuje v tom, ~e vyu~vat vae uveden slu~by a provdt dan innost mohl pouze tehdy, sdlel-li informace o svm zdravotnm stavu s kontrolujcmi osobami. Tm bylo zasa~eno do jeho osobnostnch prv a prva na soukrom. Navrhovatel tak ve vztahu k tmto stem mimoYdnho opatYen tvrd konsekventn a logicky konkrtn dot en na svch subjektivnch prvech. Prvn sfra navrhovatele proto mohla bt tmito ustanovenmi mimoYdnho opatYen dot ena.<br/> <br/>[30] To, ~e l. I bod 2 psm. c), bod 8 psm. b), bod 9 psm. b), bod 10 psm. b), bod 11 psm. c), bod 13 psm. c) a bod 14 psm. c) mimoYdnho opatYen obsahuj tak pravu, kter ukld povinnosti pouze provozovatelom (organiztorom), nem na posouzen aktivn procesn legitimace navrhovatele vliv. Provozovatel je podle tchto ustanoven mimoYdnho opatYen povinen kontrolovat prostYednictvm aplikace Te ka splnn podmnek podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen u zkaznko, kteY mus podmnky splHovat. Neprok~e-li je zkaznk, je provozovateli zakzno tto osob slu~bu poskytnout. Zkaz ulo~en provozovatelom tak zjevn dopad i na zkaznky. Za takov situace je navrhovatel v souladu s nlezem sp. zn. IV. S 2431/21 (bod [19] vae) aktivn procesn legitimovn k napaden l. I bodu 2 psm. c), bodu 8 psm. b), bodu 9 psm. b), bodu 10 psm. b), bodu 11 psm. c), bodu 13 psm. c) a bodu 14 psm. c) mimoYdnho opatYen jako celku i v rozsahu povinnost provozovatelo. Z nvrhu vaak vyplv, ~e navrhovatel broj primrn proti povinnosti zkaznko (divko, astnko) prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen. Tato povinnost vaak je pYmo provzna s povinnost provozovatelo kontrolovat splnn tchto podmnek prostYednictvm aplikace Te ka .<br/>[31] Nejvyaa sprvn soud tak uzavr, ~e navrhovatel nen aktivn procesn legitimovn v sti tkajc se l. I bodu 2 psm. b), bodu 6 psm. c), bodu 7 psm. b), bodu 8 psm. a), bodu 9 psm. a), bodu 10 psm. a), bodu 11 psm. b), bodu 12 psm. c) a d), bodu 13 psm. b) a bodu 15 mimoYdnho opatYen. Nvrh je proto namst v tomto rozsahu odmtnout jako podan osobou zjevn neoprvnnou v souladu s 46 odst. 1 psm. c) s. Y. s.<br/> <br/>[32] Nejvyaa sprvn soud nsledn posoudil nvrh v rozsahu, ve kterm nebyl odmtnut, a dospl k zvru, ~e je dovodn.<br/><br/>IV.3 PYedb~n otzka a odpov SDEU<br/> <br/>[33] PYedmtem sporu v projednvan vci je mj. otzka, zda odporce v mimoYdnm opatYen stanovil pravidla ochrany osobnch dajo v souvislosti s kontrolou certifikto o o kovn, prodlanm onemocnn nebo provedenm testu provozovateli prostYednictvm aplikace Te ka . Navrhovatel toti~ namt, ~e se odporce touto otzkou v odovodnn mimoYdnho opatYen nezabval, ~e v mimoYdnm opatYen nejsou stanovena pravidla pro zpracovn osobnch dajo zvlatn kategorie, ~e v nm chyb zamyalen se nad zsahem do prva na ochranu soukrom, ~e odporce neseznmil provozovatele s jejich prvy a povinnostmi stran zvlatn kategorie osobnch dajo, ~e neu inil ~dn opatYen k ochran zpracovvanch osobnch dajo a ~e z mimoYdnho opatYen sou asn nevyplv ~dn el nakldn s osobnmi daji zvlatn kategorie.<br/><br/>[34] Nejvyaa sprvn soud pYi posouzen tto otzky dospl k zvru, ~e prvo Evropsk unie nen jednozna n v tom, zda pYi kontrole podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen pomoc aplikace Te ka dochz k automatizovanmu zpracovn osobnch dajo ve smyslu l. 4 odr~ky 2) naYzen GDPR, a zda je tedy dna vcn posobnost naYzen GDPR podle l. 2 odst. 1 tohoto naYzen. Polo~il proto Soudnmu dvoru usnesenm ze dne 12. 10. 2022, j. 8 Ao 7/2022-71, nsledujc pYedb~nou otzku:<br/> <br/>Dochz pYi ovYovn platnosti interoperabilnch certifikto o o kovn, testu a zotaven v souvislosti s onemocnnm covid-19 vydvanch podle naYzen Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. ervna 2021 o rmci pro vydvn, ovYovn a uznvn interoperabilnch certifikto o o kovn, o testu a o zotaven v souvislosti s onemocnnm COVID-19 (digitln certifikt EU COVID) za elem usnadnn volnho pohybu bhem pandemie COVID-19, kter jsou eskou republikou pou~vny pro vnitrosttn ely, nrodn aplikac Te ka k automatizovanmu zpracovn osobnch dajo ve smyslu l. 4 odr~ky 2) naYzen Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran fyzickch osob v souvislosti se zpracovnm osobnch dajo a o volnm pohybu tchto dajo a o zruaen smrnice 95/46/ES (obecn naYzen o ochran osobnch dajo), a je tak dna vcn posobnost obecnho naYzen o ochran osobnch dajo podle l. 2 odst. 1 tohoto naYzen?<br/> <br/>[35] Soudn dvor na polo~enou pYedb~nou otzku odpovdl rozsudkem ze dne 5. 10. 2023 ve vci C-659/22, EU:C:2023:745, Application mobile Covid-19, takto:<br/> <br/>Pojem zpracovn osobnch dajo uveden v l. 4 bod 2 naYzen Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran fyzickch osob v souvislosti se zpracovnm osobnch dajo a o volnm pohybu tchto dajo a o zruaen smrnice 95/46/ES (obecn naYzen o ochran osobnch dajo) mus bt vykldn v tom smyslu, ~e se vztahuje i na situaci, kdy lensk stt prostYednictvm nrodn mobiln aplikace ovYuje platnost interoperabilnch certifikto o o kovn, testu a zotaven v souvislosti s onemocnnm covid-19 vydvanch na zklad naYzen Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. ervna 2021 o rmci pro vydvn, ovYovn a uznvn interoperabilnch certifikto o o kovn, o testu a o zotaven v souvislosti s onemocnnm COVID-19 (digitln certifikt EU COVID) za elem usnadnn volnho pohybu bhem pandemie COVID-19 a pou~vanch lenskm sttem pro vnitrosttn ely.<br/> <br/>[36] Soudn dvor k odovodnn svho prvnho nzoru uvedl zejmna nsledujc:<br/><br/> 25 Je nesporn, ~e nkter informace, k nim~ m kontrolujc osoba pYstup pYi kontrole platnosti digitlnho certifiktu EU COVID, jako jsou informace uveden v bod 16 tohoto rozsudku, pYedstavuj osobn daje ve smyslu l. 4 bodu 1 naYzen GDPR. Z tohoto ustanoven toti~ vyplv, ~e pojmem osobn daje se rozum veaker informace o identifikovan nebo identifikovateln fyzick osob a ~e tato identifikace mo~e vyplvat mimo jin z pou~it jmna doty n osoby. [& ]<br/><br/>27 Dle je nutno poukzat na to, ~e v l. 4 bod 2 naYzen GDPR je pojem zpracovn definovn jako jakkoliv operace nebo soubor operac, kter jsou provdny s osobnmi daji nebo soubory osobnch dajo pomoc i bez pomoci automatizovanch postupo . Toto ustanoven v demonstrativnm v tu, kter je uvozen slovnm spojenm jako je , mezi pYklady zpracovn uvd nahldnut do osobnch dajo a jejich pou~it. Ze znn uvedenho ustanoven, zejmna z vrazu jakkoliv operace , tud~ vyplv, ~e unijn normotvorce zamalel pYiznat pojmu zpracovn airok dosah [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. nora 2022, ValstsieFmumu dienests (Zpracovn osobnch dajo pro daHov ely), C175/20, EU:C:2022:124, bod 35].<br/><br/>28 Tento airok vklad pojmo osobn daje a zpracovn je v souladu s clem zajistit innost zkladnho prva na ochranu fyzickch osob v souvislosti se zpracovnm osobnch dajo uvedenho v bod 1 odovodnn naYzen GDPR, kterm~to clem je vedeno pou~it tohoto naYzen.<br/><br/>29 V projednvan vci pYitom nrodn mobiln aplikace, v danm pYpad aplikace Te ka , naskenuje QR kd z digitlnho certifiktu EU COVID za elem pYeveden osobnch dajo obsa~ench v tomto kdu do podoby iteln pro osobu kontrolujc platnost tohoto certifiktu. Takov aplikace tm kontrolujc osob umo~n nahldnout na zklad automatizovanho postupu, a sice skenovn, do osobnch dajo a pou~t je k posouzen, zda je situace dan osoby v souladu s valida nmi pravidly, jinmi slovy s pou~itelnmi zdravotnmi po~adavky. Vsledek tohoto vyhodnocen je rovn~ zautomatizovan, neboe jsou-li zdravotn po~adavky splnny, zobraz se na mobilnm telefonu kontrolujc osoby zelen symbol zaakrtnut, zatmco nejsou-li tyto po~adavky splnny, zobraz se erven kY~ek.<br/><br/>30 Je tedy tYeba mt za to, ~e ovYovn platnosti interoperabilnch certifikto o o kovn, testu a zotaven v souvislosti s onemocnnm covid-19 vydvanch podle naYzen 2021/953, k nmu~ dochz prostYednictvm aplikace Te ka , pYedstavuje zpracovn ve smyslu l. 4 bodu 2 naYzen GDPR a v souladu s l. 2 odst. 1 tohoto naYzen spad do jeho vcn posobnosti. [& ]<br/><br/>32 PYedkldajcmu soudu proto pYslua ovYit, zda je zpracovn zaveden mimoYdnm opatYenm v souladu se zsadami zpracovn osobnch dajo uvedenmi v lnku 5 naYzen GDPR a odpovd nkter ze zsad zkonnosti zpracovn uvedench v lnku 6 tohoto naYzen [viz zejmna rozsudek ze dne 22. ervna 2021, Latvijas Republikas Saeima (Trestn body), C439/19, EU:C:2021:504, bod 96, a rozsudek ze dne 4. kvtna 2023, Bundesrepublik Deutschland, C60/22, EU:C:2023:373, bod 57]. <br/> <br/>IV.4 VyjdYen navrhovatele po vydn rozsudku Application mobile Covid-19<br/> <br/>[37] Navrhovatel k rozsudku Application mobile Covid-19 uvedl, ~e Soudn dvor potvrdil jeho nzor, ~e stanovenm povinnosti kontrolovat certifikty pomoc Te ky odporce obt~kal jednotliv provozovatele povinnost zpracovvat osobn daje. K tomu jim vnutil nstroj, kter nesplHuje zkonn podmnky pro zpracovn osobnch dajo. Tm vytvoYil hrozbu pro osobn daje kontrolovanch osob. Odporce v Yzen popral, ~e by ke zpracovn osobnch dajo dochzelo. Na webu odporce nadle stoj, ~e aplikace Te ka nezpracovv osobn daje. Soudn dvor se pYiklonil k airokmu vkladu zpracovn osobnch dajo. Osobn daje jsou zpracovny ji~ v okam~iku naskenovn QR kdu. MimoYdn opatYen nijak nereflektovalo, ~e pYi provdn kontroly touto aplikac dochz ke zpracovn osobnch dajo ve smyslu naYzen GDPR. esk republika se v Yzen pYed Soudnm dvorem vyjdYila tak, ~e kontrolujc osoby a provozovatel, kteY kontrolu provdli, odpovdaj za pYpadn poruaen naYzen GDPR. Provozovatel vaak museli osobn daje zpracovvat s ohledem na mimoYdn opatYen pomoc aplikace, kter zjevn poruaovala naYzen GDPR. Nemli mo~nost s rozsahem nebo zposobem zpracovn osobnch dajo jakkoliv pracovat nebo jej z~it. Odpovdnost nese odporce jako povodce nezkonnho mimoYdnho opatYen. To, zda aplikace Te ka zpracovvala osobn daje ve smyslu naYzen GDPR nen a~ na tolik vznamn. Podstatou nvrhu je toti~ tak poruaen prvo na ochranu soukrom, kter vzniklo tm, ~e odporce podmnil vyu~it zkladnch slu~eb sdlenm citlivch osobnch dajo. Nezkonnost tak spo v u~ v zsahu do prva na ochranu soukrom. <br/> <br/>[38] Osobn daje nejsou zpracovvny transparentn podle l. 5 odst. 1 psm. a) naYzen GDPR. Podle odporce toti~ nealo o zpracovn a nemohlo proto bt transparentn. Kontrolovan osoba nemusela vdt do jak aplikace nebo v jakm rozsahu svoj certifikt pYedkld. Informace o zpracovn byly uvedeny pouze v aplikaci, kterou vyu~vala kontrolujc osoba. Nebylo proto zajiatno, aby informace a vaechna sdlen tkajc se zpracovn osobnch dajo byly snadno pYstupn a srozumiteln a aby byly podvan za pou~it jasnch a jednoduchch jazykovch prostYedko. V mimoYdnm opatYen nebyl uveden ur it a vslovn vyjdYen el zpracovn podle l. 5 odst. 1 psm. b) naYzen GDPR. To, ~e aplikace Te ka mohla zamezit pYedkldn faleanch certifikto, nepYedstavuje legitimn el. Nemohla toti~ zabrnit tomu, aby byly pYedkldny ciz certifikty. V rozporu se zsadou minimalizace osobnch dajo podle l. 5 odst. 1 psm. c) naYzen GDPR byly zpracovvny citliv daje o zdravotnm stavu. Provozovatel si nemohl vybrat, zda se mu na tenm QR kdu zpYstupn vaechny daje nebo jen nkter. Aplikace Te ka v rozporu se zsadou zabezpe en osobnch dajo podle l. 5 odst. 1 psm. f) naYzen GDPR umo~nila, aby si ka~d provozovatel ukldal snmky obrazovky s citlivmi osobnmi daji nebo aby tyto daje libovolnm zposobem zpracovval. Odporce byl povinen zabezpe it osobn daje pYed neoprvnnm i protiprvnm zpracovnm. Odporce nemo~e naYdit plnn prvn povinnosti zposobem, kter zakld protiprvn in. Poruaen zsady minimalizace dajo a zabezpe en osobnch dajo potvrzuje Yad pro ochranu osobnch dajo ve svm stanovisku . 490/21. Zpracovn nen zkonn podle l. 6 odst. 1 psm. c) naYzen GDPR, neboe mimoYdnm opatYenm byla provozovatelom stanovena nezkonn prvn povinnost. PYedlo~en certifiktu nepYedstavuje souhlas se zpracovnm osobnch dajo. Prvn zklad pro zpracovn osobnch dajo ve smyslu l. 6 odst. 3 naYzen GDPR neexistuje. Odporce nebyl oprvnn stanovit povinnost zpracovvat osobn daje podle pandemickho zkona ani podle zkona o ochran veYejnho zdrav.<br/> <br/>[39] Zpracovvat osobn daje o zdravotnm stavu je obecn zakzan. MimoYdn opatYen nesplHuje vjimku podle l. 9 odst. 2 psm. g) naYzen GDPR. Zpracovn nen pYimYen sledovanmu cli a mimoYdn opatYen nedodr~uje prvo na ochranu osobnch dajo a ani se jm nezabv. ZroveH neposkytuje zruky pro ochranu zkladnch prv subjektu dajo. Jde-li o vjimku podle l. 9 odst. 2 psm. i) tohoto naYzen, mimoYdn opatYen nestanovilo odpovdajc a zvlatn opatYen pro zajiatn prv a svobod subjektu dajo. Z hlediska nezkonnosti posta ji~ to, ~e jsou provozovatelom citliv osobn daje zpYstupnny. MimoYdn opatYen nezohlednilo l. 23 naYzen GDPR. Doalo jm k omezen zsady minimalizace dajo, pYi em~ nen naplnna ~dn z vjimek uvedench v tomto ustanoven. MimoYdn opatYen jako legislativn opatYen neobsahuje daje podle l. 23 odst. 2 tohoto naYzen. Odporce v rozporu s l. 36 naYzen GDPR nekonzultoval mimoYdn opatYen s Yadem na ochranu osobnch dajo. Je otzka, zda mimoYdnmu opatYen nemlo pYedchzet posouzen vlivu na ochranu osobnch dajo podle l. 35 tohoto naYzen. Bez ohledu na pou~itelnost naYzen GDPR, mimoYdn opatYen poruauje prvo na soukrom ~ivot a na ochranu osobnch dajo. Vyu~it zkladnch slu~eb nelze podmiHovat povinnost zpYstupnit citliv osobn daje o zdravotnm stavu. To, ~e k zsahu do prva na ochranu soukrom dochz fakticky v dosledku jednn soukromch subjekto, nezbavuje odporce odpovdnosti. Nejvyaa sprvn soud v rozsudku spole enstv vlastnko jednotek vyael z toho, ~e povinnost kontrolovat a prokazovat tzv. bezinfek nost lze stanovit podle 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona. Toto ustanoven vaak nestanov ~dn meze a je v rozporu se zsadou zkonnosti. Ani z jinch psmen 2 odst. 2 tohoto zkona nevyplv oprvnn odporce stanovit takov povinnosti. Pandemick zkon neumo~Huje zasahovat do prva na ochranu soukrom. Nejvyaa sprvn soud se nezabval pYimYenost zsahu do soukrom zkaznko ani v rozsudku ze dne 22. 6. 2022, j. 8 Ao 13/2022-40, omezen hromadnch akc. Zsah do prva na ochranu soukrom nen pYimYen. Zvry rozsudku Tribunlu ze dne 27. 4. 2022 ve spojench vcech T-710/21, T-722/21 a T-723/21, EU:T:2022:262, Roos a dala proti Parlamentu, nejsou na nyn projednvanou vc pou~iteln.<br/><br/>[40] Odporce se k rozsudku Application mobile Covid-19 nevyjdYil.<br/><br/>IV.5 Zvry Nejvyaaho sprvnho soudu v nvaznosti na rozsudek Application mobile Covid-19<br/><br/>IV.5.A Vymezen pYedmtu sporu<br/><br/>[41] Nejvyaa sprvn soud vodem s ohledem na zna nou obshlost nvrhu (ten t spolu s replikou na vyjdYen odporce a s vyjdYenm k rozsudku Application mobile Covid-19 celkem 55 stran) podotk, ~e na koaat a obshl podn nemus soud reagovat stejn obshlm rozhodnutm. Opa n zvr by smYoval k tomu, ~e na podn mimoYdn rozshl, jako je i podn navrhovatele, by bylo velmi obt~n reagovat srozumitelnm, a tedy pYezkoumatelnm rozhodnutm (rozsudek NSS ze dne 11. 6. 2014, j. 10 Afs 18/2015-48, MPM Invest, bod 35). kolem soudu je uchopit obsah a smysl argumentace a vypoYdat se s n (nlez stavnho soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. S 989/08, bod 68).<br/> <br/>[42] Nejvyaa sprvn soud proto shrnul pYedmt sporu v nyn projednvan vci s ohledem na nvrhov body pro vta pYehlednost a pro jeho dala vahy nsledovn. Navrhovatel je aktivn procesn legitimovn k napaden mimoYdnho opatYen v rozsahu uvedenm v bodu [29]. Broj tedy proti povinnosti prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen. K tomu se v~ tyto otzky: 1) Byl odporce oprvnn stanovit podle pandemickho zkona nebo podle zkona o ochran veYejnho zdrav zkaznkom, divkom i astnkom akc povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen? 2) Je odovodnn mimoYdnho opatYen z hlediska ochrany osobnch dajo pYi pou~it aplikace Te ka pYezkoumateln? 3) Zasahuje povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen pYi vyu~vn slu~eb a provdn innost regulovanch mimoYdnm opatYenm nepYimYen do navrhovatelova prva na ochranu soukrom? 4) Je tato povinnost v rozporu s naYzenm GDPR a se zsadami zpracovn osobnch dajo?<br/><br/>IV.5.B Povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti<br/> <br/>[43] Navrhovatel pYedn namt, ~e odporce nebyl oprvnn stanovit zkaznkom (divkom, astnkom akc) povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen na zklad 2 odst. 2 pandemickho zkona a ani podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav. Pandemick zkon neumo~Huje stanovit podmnky zkaznkom. Povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti zroveH nepYedstavuje barirov opatYen podle 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona. Tato povinnost nen ani srovnateln s nkterou z povinnost uvedench v 69 odst. 1 zkona o ochran veYejnho zdrav.<br/> <br/>[44] Odporce stanovil povinnost prokazovat se u jednotlivch slu~eb a innost s ohledem na nsledujc zkonn ustanoven: i) kadeYnick slu~by - 2 odst. 2 psm. c) pandemickho zkona ( l. I bod 2 mimoYdnho opatYen); ii) sportoviat (bowlingov herna) - 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav a 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona ( l. I bod 8 mimoYdnho opatYen); iii) koupaliat - 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav a 2 odst. 2 psm. d) a i) pandemickho zkona ( l. I bod 9 mimoYdnho opatYen); iv) provoz lanov drhy - 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav a 2 odst. 2 psm. a) a i) pandemickho zkona ( l. I bod 10 mimoYdnho opatYen); v) prodejn vstavy - 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav a 2 odst. 2 psm. e) a i) pandemickho zkona ( l. I bod 11 mimoYdnho opatYen); vi) vzdlvac seminYe - 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona ( l. I bod 13 mimoYdnho opatYen); vii) pYehldky - 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav a 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona ( l. I bod 14 mimoYdnho opatYen).<br/> <br/>[45] Nejvyaa sprvn soud rozdlil pro dala vahy vae uveden slu~by a innosti do dvou skupin. Prvn skupinu tvoY ty slu~by a innosti, kter jsou stanoveny mj. podle 2 odst. 2 psm. a), c), d) a e) pandemickho zkona [ l. I bod 2 psm. c), bod 9 psm. b), bod 10 psm. b), bod 11 psm. c), bod 13 psm. c) a bod 14 psm. c) mimoYdnho opatYen]. Jejich spole nm znakem je toti~ to, ~e pandemick zkon umo~Huje ve zmnnch ustanovench stanovit podmnky jejich provozu nebo konn (k tomu viz n~e bod [51] a nsl.). Druhou skupinu pak samostatn tvoY regulace sportoviae podle l. I bodu 8 psm. b) mimoYdnho opatYen. Ta je toti~ stanovena pouze podle 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona, kter slou~ ke stanoven technickch pravidel k bezpe nmu provozovn slu~eb a innost, a podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav. Soud se pYedn zabval prvn skupinou.<br/><br/>[46] Podle 2 odst. 2 pandemickho zkona platilo, ~e mimoYdnm opatYenm podle odstavce 1 je a) omezen veYejn dopravy nebo stanoven podmnek jejho provozovn, [& ], c) omezen provozovn holi stv, kadeYnictv, pedikry, manikry nebo solria, poskytovn kosmetickch, masrskch, regenera nch nebo rekondi nch slu~eb nebo provozovn ~ivnosti, pYi n~ je poruaovna integrita ko~e, nebo stanoven podmnek jejich provozovn nebo poskytovn, d) omezen provozovn pYrodnho nebo umlho koupaliat nebo sauny nebo stanoven podmnek pro jejich provoz, e) zkaz nebo omezen konn veYejnch nebo soukromch akc, pYi nich~ dochz ke kumulaci osob na jednom mst, nebo stanoven podmnek jejich konn sni~ujcch riziko pYenosu onemocnn COVID-19, v etn stanoven maximlnho po tu fyzickch osob, kter se jich mohou astnit; zkaz nebo omezen nelze vzthnout na schoze, zasedn a podobn akce stavnch orgno, orgno veYejn moci, soudo a jinch veYejnch nebo soukromch osob, kter se konaj na zklad zkona, a shrom~dn podle zkona o prvu shroma~ovacm, [& ] (pozn. zvraznn provedl NSS).<br/> <br/>[47] Pro posouzen, zda byl odporce oprvnn stanovit zkaznkom povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen podle 2 odst. 2 psm. a), c), d) a e) pandemickho zkona, je tYeba zabvat se nejprve otzkou, zda pandemick zkon obecn umo~Huje stanovit podmnky zkaznkom. Navrhovatel toti~ namt, ~e tomu tak nen.<br/> <br/>[48] Nejvyaa sprvn soud ji~ v bod 54 rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb dospl k zvru, ~e pandemick zkon s vjimkou 2 odst. 2 psm. g) a j) nerozliaoval, komu jsou omezen, zkazy, pYkazy nebo podmnky poskytovn slu~eb adresovny. Pravidla stanoven mimoYdnm opatYenm se maj primrn vztahovat ke slu~b jako takov, a to tak, aby jejich elem byla likvidace epidemie covid-19 nebo nebezpe jejho optovnho vzniku. Povinnosti proto mohou bt pandemickm zkonem ulo~eny jak provozovatelom slu~eb (napY. podmnky pro poskytnut slu~by), tak i jejich zkaznkom (napY. prokzn tzv. bezinfek nosti pYed vyu~itm slu~by).<br/><br/>[49] Soud neshledal dovod se od tchto zvro v nyn projednvan vci odchlit. Pokud jde o nmitku navrhovatele, ~e vklad Nejvyaaho sprvnho soudu neodpovd jazykovmu vkladu, soud podotk, ~e jazykov vklad je pouhm prvotnm pYibl~enm se smyslu a skute nho obsahu prvn normy (nlez stavnho soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. S 33/97). Nadto jak vyplv z 2 odst. 2 psm. a), c), d) a e) pandemickho zkona citovanho v bod [46] vae, ten neadresuje pYkazy nebo podmnky poskytovn pYmo provozovatelom [na rozdl od 2 odst. 2 psm. g) a j) tho~ zkona]. Ani jazykov vklad proto nesvd tvrzen navrhovatele. Odporce tak mohl ulo~it povinnosti i zkaznkom podle 2 odst. 2 psm. a), c), d) a e) pandemickho zkona. <br/><br/>[50] Soud se proto dle zabval tm, zda byl odporce oprvnn stanovit zkaznkom povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti v l. I bodu 2 psm. c), bodu 9 psm. b), bodu 10 psm. b), bodu 11 psm. c), bodu 13 psm. c) a bodu 14 psm. c) mimoYdnho opatYen podle 2 odst. 2 psm. a), c), d) a e) pandemickho zkona.<br/> <br/>[51] Nejvyaa sprvn soud v rozsudku spole enstv vlastnko jednotek ve vztahu k regulaci veYejnch a soukromch akc podle 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona v bod 20 uvedl, ~e toto ustanoven umo~Huje stanovit podmnky konn akc, kter sni~uj riziko pYenosu onemocnn. Takovou podmnkou mo~e bt i stanoven povinnost (viz bod [65] vae ji~ ozna enho rozsudku sp. zn. 6 Ao 11/2021), v kontextu nynja vci konkrtn na jedn stran povinnost splnit podmnky dle l. I bodu 16 opatYen pro astnky zasedn a na stran druh souvisejc povinnost provozovatele (prvnick osoby) plnn takovch podmnek kontrolovat. Za dostate n zkonn zmocnn ke stanoven povinnosti prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti tak pova~oval to, ~e pandemick zkon umo~Hoval v 2 odst. 2 psm. e) stanovit podmnky konn akc. Nejvyaa sprvn soud rovn~ v rozsudku ze dne 22. 4. 2021, j. 6 Ao 11/2021-48, . 4203/2021 Sb., bod 65, ze kterho vychzel osm sent v rozsudku spole enstv vlastnko jednotek, shledal pravidla, kter upravovala po et astnko nbo~enskho shrom~dn, rozestupy a dezinfekci rukou, za stanoven podmnek zposobu konn nbo~enskch shrom~dn podle 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona.<br/> <br/>[52] Soud neshledal dovody se od zvro uvedench v tchto rozsudcch v nyn projednvan vci odchlit. Nesouhlas toti~ s navrhovatelem, ~e by 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona, ze kterho vyael v rozsudku spole enstv vlastnko jednotek, byl protistavn z dovodu, ~e v rozporu se zsadou zkonnosti nestanov ~dn meze. Podle 2 odst. 1 pandemickho zkona mohl odporce za elem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpe jejho optovnho vzniku naYdit mimoYdn opatYen, kterm pYik~e ur itou innost pYispvajc k naplnn uvedenho elu, nebo zak~e nebo omez ur it innosti nebo slu~by, jejich~ vkonem by mohlo bt aYeno onemocnn COVID-19, anebo stanov podmnky provdn takovch innost nebo poskytovn takovch slu~eb. Meze pou~it 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona tak byly dny samotnm pYedmtem regulace mimoYdnch opatYen podle 2 odst. 1 tohoto zkona. Odporce mohl vydat pouze takov mimoYdn opatYen, jeho~ elem byla likvidace epidemie onemocnn covid-19 nebo nebezpe jejho optovnho vzniku. Za tm elem mohl stanovit podmnky provdn innost nebo poskytovn slu~eb bl~e vymezench v 2 odst. 2 pandemickho zkona. Meze pou~it 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona tak vyplvaj pYmo z 2 tohoto zkona.<br/>[53] Jak vyplv z bodu [46] vae, rovn~ podle 2 odst. 2 psm. a), c) a d) pandemickho zkona bylo mo~n stanovit podmnky pro provoz veYejn dopravy, kadeYnickch slu~eb a koupaliae. Rozsah oprvnn odporce tak byl stejn, jako v pYpad 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona. Odporce proto mohl stanovit zkaznkom povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti rovn~ podle 2 odst. 2 psm. a), c) a d) pandemickho zkona. Nejvyaa sprvn soud tak shrnuje, ~e odporce byl oprvnn stanovit zkaznkom povinnost prokzat splnn podmnek podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen v pYpad kadeYnickch slu~eb, koupaliae, lanovch drah, prodejnch vstav, vzdlvacch seminYo a pYehldek.<br/><br/>[54] V tomto ohledu nen podstatn, zda povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti bylo zasa~eno do prva na ochranu soukrom, jak tvrd navrhovatel. Rozhodn toti~ je pouze to, zda tuto povinnost odporce mohl podle pandemickho zkona stanovit. PYpadn dosledky tto povinnosti ve vztahu k prvu na ochranu soukrom nemaj na oprvnn odporce ~dn vliv. To vaak nevylu uje nezkonnost mimoYdnho opatYen pro rozpor s prvem na ochranu soukrom, pokud by tato povinnost nebyla ve vztahu k prvu na ochranu soukrom pYimYen. Nmitka navrhovatele proto nen v tomto rozsahu dovodn.<br/> <br/>[55] Soud se dle zabval regulac sportoviae podle l. I bodu 8 psm. b) mimoYdnho opatYen (bod [45] vae). Tu odporce stanovil podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav a podle 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona. Navrhovatel v tto souvislosti namt, ~e povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti nepYedstavuje barirov opatYen podle 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona. ZroveH tato povinnost nen srovnateln s povinnostmi uvedenmi v 69 odst. 1 zkona o ochran veYejnho zdrav.<br/> <br/>[56] Podle 2 odst. 2 pandemickho zkona platilo, ~e mimoYdnm opatYenm podle odstavce 1 je [& ], b) omezen innosti obchodn nebo vrobn provozovny nebo provozu obchodnho centra nebo stanoven podmnek pro jejich provoz, [& ], i) pYkaz pou~vat ochrann, myc, istic nebo dezinfek n prostYedky a dala protiepidemick opatYen, [& ].<br/><br/>[57] Podle 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav platilo, ~e mimoYdnmi opatYenmi pYi epidemii nebo nebezpe jejho vzniku jsou zkaz nebo omezen styku skupin fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi fyzickmi osobami, zejmna omezen cestovn z nkterch oblast a omezen dopravy mezi nktermi oblastmi, zkaz nebo omezen slavnost, divadelnch a filmovch pYedstaven, sportovnch a jinch shrom~dn a trho, uzavYen zdravotnickch zaYzen jednodenn nebo lo~kov p e, zaYzen socilnch slu~eb, akol, akolskch zaYzen, zotavovacch akc, jako~ i ubytovacch podniko a provozoven stravovacch slu~eb nebo omezen jejich provozu.<br/><br/>[58] Podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav dle platilo, ~e mimoYdnmi opatYenmi pYi epidemii nebo nebezpe jejho vzniku jsou zkaz nebo naYzen dala ur it innosti k likvidaci epidemie nebo nebezpe jejho vzniku.<br/> <br/>[59] Odporce ve vztahu k l. I bodu 8 mimoYdnho opatYen odkzal mj. na 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona. Nejvyaa sprvn soud ji~ v bod 58 rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb ve vztahu ke shodn povinnosti stran stravovacch a ubytovacch slu~eb dospl k zvru, ~e opatYen podle 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona slou~ k naYzen technickch pravidel (tzv. barirov opatYen). Tmto pravidlem vaak s ohledem na intenzitu zsahu do prv zkaznko nen povinnost prokzat tzv. bezinfek nost podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen. Odporce proto nebyl oprvnn stanovit povinnost prokzat tzv. bezinfek nost v l. I bodu 8 psm. b) mimoYdnho opatYen podle 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona, jak dovodn namtl navrhovatel. <br/><br/>[60] Odporce opatYen tkajc se pou~vn a provozu vnitYnch sportoviae opYel dle o 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav.<br/> <br/>[61] Nejvyaa sprvn soud ji~ v rozsudku ze dne 9. 6. 2021, j. 8 Ao 15/2021-65, regulace vnitYnch sportoviae a koupaliae, bod 34, dospl k zvru, ~e odporce je oprvnn vnitYn sportoviat regulovat podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav. Nejvyaa sprvn soud zroveH v bod 55 rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb dospl k zvru, ~e rovn~ podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav lze stanovit povinnosti i zkaznkom. Takovou povinnost tak mohla bt i povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti pro ely vyu~it sportoviae. Jde toti~ o povinnost, kter je svou zva~nost srovnateln s konkrtn vymezenmi oprvnnmi v 69 odst. 1 zkona o ochran veYejnho zdrav (bod 83 rozsudku povinnosti pozitivn testovanch). MimoYdn opatYen omezujc provoz vnitYnch sportoviae, a tedy i povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti, by vaak bylo mo~n vydat podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav pouze tehdy, jestli~e by jeho clem bylo zakzat nebo omezit styk skupin fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi osobami ( st III.3.1 rozsudku regulace vnitYnch sportoviae a koupaliae). Nenli vaak ohniskem nkazy cel esk republika, nelze bez dalaho pYedpokldat, ~e osobou podezYelou z nkazy je ka~d (usnesen rozaYenho sentu k omezen osob podezYelch z nkazy). <br/> <br/>[62] Tak tomu vaak v nyn projednvan vci nebylo. Jak toti~ uvedl Nejvyaa sprvn soud v bod 65 rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb, odporce v odovodnn napadenho mimoYdnho opatYen netvrd, ~e by ohniskem nkazy byla v dob vydn mimoYdnho opatYen cel esk republika, pYi em~ soud nemo~e nahradit vahu odporce o mo~nm ohnisku pouze na zklad analzy aktuln epidemick situace obsa~en v odovodnn mimoYdnho opatYen. Za takov situace vaak odporce nemohl provoz vnitYnch sportoviae omezit na zem cel esk republiky podle zkona o ochran veYejnho zdrav, respektive stanovit ploan pravidla pro vyu~vn tchto slu~eb ze strany zkaznko podle l. I bodu 8 psm. b) mimoYdnho opatYen. Neprokzal toti~, ~e by osobou podezYelou z nkazy byl ka~d.<br/> <br/>[63] Nejvyaa sprvn soud ve sv rozhodovac praxi ji~ pYipustil, ~e chybjc odkaz na pYsluan ustanoven zkona nepYedstavuje pochyben, kter by samo o sob mlo svd it o nezkonnosti napadenho opatYen, bye by alo o stav ne~douc (rozsudek ze dne 28. 5. 2021, j. 8 Ao 14/2021-45, bod 35). Soud proto dle ovYil, zda zmocnn pro regulaci vnitYnch sportoviae lze odvozovat z jinch, ne~ odporcem vslovn uvedench ustanoven. V tomto smru pYichzel do vahy ji~ pouze 2 odst. 2 psm. b) pandemickho zkona. Nejvyaa sprvn soud vaak v rozsudku regulace vnitYnch sportoviae a koupaliae, body 31 a~ 33, dospl k zvru, ~e vnitYn sportoviat nelze regulovat podle 2 odst. 2 psm. b) pandemickho zkona, neboe se nejedn o obchodn i vrobn provozovny. Jde toti~ o provozovny slu~eb svho druhu. VnitYn sportoviat proto nespadaj mezi obchodn nebo vrobn provozovny ve smyslu 2 odst. 2 psm. b) tohoto zkona. Regulovat vnitYn sportoviat mimoYdnm opatYenm, a tedy stanovit povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti, proto odporce podle pandemickho zkona nemohl. <br/><br/>[64] Nejvyaa sprvn soud tak s ohledem na vae uveden uzavr, ~e odporce nebyl oprvnn naYdit povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti v l. I bodu 8 psm. b) mimoYdnho opatYen ani podle zkona o ochran veYejnho zdrav, ani podle pandemickho zkona. MimoYdn opatYen je proto v tto sti nezkonn, jak dovodn namtl navrhovatel.<br/><br/>IV.5.C NepYezkoumatelnost odovodnn mimoYdnho opatYen<br/> <br/>[65] Navrhovatel dle namt, ~e se odporce v odovodnn mimoYdnho opatYen nezabval otzkou ochrany osobnch dajo pYi pou~vn aplikace Te ka , ~e v nm chyb zamyalen se nad zsahem do prva na ochranu soukrom a ~e odporce neu inil ~dn opatYen k ochran zpracovvanch osobnch dajo. Navrhovatelova argumentace tak smruje k nedostatku odovodnn mimoYdnho opatYen. Je proto tYeba pYedn zodpovdt otzku, zda je odovodnn mimoYdnho opatYen z hlediska ochrany osobnch dajo pYi pou~it aplikace Te ka pYezkoumateln (bod [42] vae).<br/> <br/>[66] Odporce v mimoYdnm opatYen stanovil provozovatelom (organiztorom) kadeYnickch slu~eb, vnitYnch sportoviae, koupaliae, lanovch drah, prodejnch vstav, vzdlvacch seminYo a pYehldek povinnost kontrolovat u zkaznko splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen prostYednictvm aplikace Te ka . Tato povinnost bezprostYedn souvis s povinnost zkaznko splnn tchto podmnek prokzat. To bylo toti~ mo~n pouze tak, ~e zkaznk pYedlo~il provozovateli k naskenovn QR kd certifiktu. Aplikace Te ka nsledn vyhodnotila, zda zkaznk podmnky tzv. bezinfek nosti splHuje i nikoliv.<br/> <br/>[67] Podle 3 odst. 1 pandemickho zkona platilo, ~e mimoYdn opatYen podle 2 ministerstvo nebo krajsk hygienick stanice naYd pouze v nezbytn nutnm rozsahu a na nezbytn nutnou dobu. Podle 3 odst. 2 tho~ zkona dle platilo, ~e v odovodnn mimoYdnho opatYen podle 2 se zohledn aktuln analza epidemiologick situace onemocnn COVID-19 a konkrtn mra rizika spojenho s vymezenmi innostmi, oblastmi i jinmi charakteristikami a pYimYenost zsahu do prv a oprvnnch zjmo prvnickch a fyzickch osob.<br/> <br/>[68] Podle l. 10 odst. 3 Listiny plat, ~e ka~d m prvo na ochranu pYed neoprvnnm shroma~ovnm, zveYejHovnm nebo jinm zneu~vnm dajo o sv osob.<br/> <br/>[69] Nejvyaa sprvn soud se ji~ v rozsudku povinnosti pozitivn testovanch zabval po~adavkem na zkonn a kvalitn odovodnn mimoYdnch opatYen vydvanch v rmci boje proti epidemii onemocnn covid-19 jako jednm z atributo jejich spole enskho pYijet a dodr~ovn. Pandemick zkon zavedl v 3 odst. 2 zvlatn pravu po~adavko na odovodnn opatYen obecn povahy. V odovodnn mimoYdnho opatYen je odporce povinen zohlednit i) aktuln analzu epidemick situace onemocnn covid-19, ii) konkrtn mru rizika spojenho s vymezenmi innostmi oblastmi i jinmi charakteristikami a iii) pYimYenost zsahu do prv a oprvnnch zjmo prvnickch a fyzickch osob (tzv. test proporcionality). Nezn-li soud dovody, kter odporce vedly k pYijet konkrtnho mimoYdnho opatYen, je vylou eno, aby se mohl vcn zabvat jeho zkonnost a pYpadn jeho pYimYenost. Takov opatYen obecn povahy je nepYezkoumateln pro nedostatek dovodo. Dospt k zvru, ~e chybjc nebo nedostate n odovodnn, pYesto nezposobuje nezkonnost vydanho opatYen, je mo~n pouze ve vjime nch pYpadech. NapYklad jedn-li se o obecn znm skute nosti nebo by trvn na odovodnn mlo zcela formln rz, tedy jestli~e by ji~ ze samotnho textu opatYen, pYpadn ve spojen s b~nmi znalostmi, byly zYejm dovody jejich pYijet, zsah do prv i proporcionalita zsahu. ZroveH je tYeba zohlednit, ~e u tohoto typu regulace nikdy nelze domyslet vaechny mo~n zsahy do prv a oprvnnch zjmo adresto. Zkladn a zjevn zsahy vaak zohlednny bt mus. Odporce je toti~ povinen sm provst test proporcionality mezi pYijmanmi opatYenmi a zsahem do prv a oprvnnch zjmo dot ench osob. Sm tedy tak mus v prv Yad tato prva a oprvnn zjmy identifikovat (bl~e body 88 a~ 102 rozsudku povinnosti pozitivn testovanch).<br/><br/>[70] PYezkoumatelnost mimoYdnho opaYen se soud podrobnji zabv jen u tch napadench st mimoYdnho opatYen, u kterch tuto nmitku navrhovatel uplatnil v konkrtnja podob, anebo tam, kde nepYezkoumatelnost mimoYdnho opatYen brn jeho posouzen v rozsahu uplatnnho nvrhovho bodu (rozsudek NSS ze dne 21. 5. 2021, j. 8 Ao 7/2021-44, bod 33). Podstatn je, zda odporcem zvolen Yeaen m alespoH rmcovou oporu v odovodnn napadenho mimoYdnho opatYen , pYi em~ odporce je zroveH v soudnm Yzen oprvnn pYedlo~it dala argumenty i podklady, kter podporuj argumentaci a podklady obsa~en ji~ v napadenm mimoYdnm opatYen (rozsudek NSS ze dne 20. 10. 2021, j. 8 Ao 22/2021-183, uznvn protiltek III, bod 36). <br/><br/>[71] Navrhovatel spatYuje nedostatek odovodnn mimoYdnho opatYen v tom, ~e se odporce nezabval otzkou ochrany osobnch dajo pYi pou~vn aplikace Te ka a mo~nm zsahem do prva na ochranu soukrom (bod [65] vae). Namt tedy, ~e odporce v mimoYdnm opatYen nezohlednil pYimYenost zsahu do prva na ochranu soukrom zkaznko pYi povinnm pou~vn aplikace Te ka provozovateli podle 3 odst. 2 pandemickho zkona. Odovodnn aktuln analzy epidemick situace a konkrtn mry rizika navrhovatel nesporuje (k tomu obecn ve vztahu k nyn napadenmu mimoYdnmu opatYen bod 41 rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb).<br/> <br/>[72] Odporce k povinnosti kontrolovat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti aplikac Te ka v obecn sti odovodnn mimoYdnho opatYen na str. 26 uvedl, ~e vaude, kde se provozovatelom zaYzen, poskytovatelom slu~eb a organiztorom akc naYizuje kontrolovat splnn podmnek podle bodu I/15, naYizuje se init tak prostYednictvm mobiln aplikace Ministerstva zdravotnictv Te ka , neboe se jedn o zposob zaru ujc spolehliv ovYen pravosti a platnosti prokazovanho dokladu obsahujcho QR kd, a to i vzhledem k rostoucmu mno~stv zprv o prokazovn se nepravdivmi, resp. faleanmi potvrzenmi. Ve zvlatn sti odovodnn tkajc se napadench bodo mimoYdnho opatYen odporce k aplikaci Te ka a jejmu pou~vn nic neuvedl.<br/> <br/>[73] Soud pYedn podotk, ~e v nyn projednvan vci navrhovatel tvrd konkrtn dot en na svch prvech v dosledku jemu ulo~en povinnosti prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen a povinnosti provozovatelo kontrolovat jejich splnn prostYednictvm aplikace Te ka . Soud se proto mo~e s ohledem na provzanost tchto povinnost zabvat odovodnnm mimoYdnho opatYen ve vztahu k tto aplikaci, bye jej pou~vn se tk primrn provozovatelo (bod 40 rozsudku tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb).<br/> <br/>[74] Nejvyaa sprvn soud se ji~ v rozsudku omezen hromadnch akc zabval tm, zda je povinnost provozovatelo kontrolovat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti aplikac Te ka Ydn odovodnna. Dospl k zvru, ~e odporce naYdil poYadatelom akc kontrolovat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti aplikac Te ka z dovodu, aby znemo~nil osobm prokzat svoji tzv. bezinfek nost pomoc nepravdivch nebo faleanch potvrzen. Aplikace Te ka toti~ podle odporce spolehliv ovYuje pravost a platnost danho dokladu obsahujcho QR kd, pYi em~ ji lze nainstalovat na jakkoliv chytr zaYzen a kontrola jejm prostYednictvm je snadn a nezat~uje kontrolujc osobu. Odporce tedy uvedl dovody, pro kter tuto povinnost mimoYdnm opatYenm naYdil. MimoYdn opatYen je proto v tto sti pYezkoumateln. (bod 48 rozsudku omezen hromadnch akc). Z uvedenho vaak vyplv, ~e se Nejvyaa sprvn soud pYezkoumatelnost mimoYdnho opatYen zabval s ohledem na uplatnn nvrhov body pouze ve vztahu k povinnosti provozovatelo (bod [70] vae). Nezabval se tak otzkou pYezkoumatelnosti mimoYdnho opatYen z hlediska otzky ochrany osobnch dajo pYi pou~vn aplikace Te ka , tedy tm, zda odporce v mimoYdnm opatYen zohlednil pYimYenost zsahu do prva na informa n sebeur en (jde o dl slo~ku prva na ochranu soukrom nlez stavnho soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. S 24/10, bod 29) zkaznko pYi jejm povinnm pou~vn provozovateli podle 3 odst. 2 pandemickho zkona. Rozsudek omezen hromadnch akc tak nebrn soudu, aby tuto otzku v nyn projednvan vci samostatn posoudil s ohledem na navrhovatelem uplatnn nvrhov body.<br/> <br/>[75] Odporce v mimoYdnm opatYen odovodnil, pro stanovil provozovatelom povinnost kontrolovat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti aplikac Te ka (tuto konkrtn povinnost shledal soud v rozsudku omezen hromadnch akc pYimYenou bod 50 a nsl.). Z odovodnn mimoYdnho opatYen vaak nen vobec patrn, ~e by se odporce jakkoliv zamyslel nad tm, zda v dosledku stanoven povinnosti zkaznkom prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti a povinnosti provozovatelom splnn tchto podmnek kontrolovat prostYednictvm aplikace Te ka nedochz k zsahu do prva na informa n sebeur en zkaznko tm, ~e v dosledku pou~vn tto aplikace jsou kontrolujcm osobm zpYstupnny osobn daje v etn dajo o zdravotnm stavu kontrolovan osoby. <br/><br/>[76] Odporce v prv Yad neidentifikoval prvo zkaznko na informa n sebeur en ve smyslu l. 10 odst. 3 Listiny, pYesto~e lze zsah do tohoto prva pYi pou~vn mobilnch aplikac zpravidla pYedpokldat, jsou-li njakm zposobem dot eny osobn daje (soud nyn ponechv stranou zkonnost tohoto zsahu). To, ~e se kontrola certifikto prokazujcch tzv. bezinfek nost dotk osobnch dajo, nadto zvlatn kategorie osobnch dajo o zdravotnm stavu podle l. 9 odst. 1 naYzen GDPR, mlo bt odporci zYejm ji~ z toho, ~e umo~Hoval prokzat tzv. bezinfek nost certifiktem o provedenm o kovn vydanm podle naYzen Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. ervna 2021 o rmci pro vydvn, ovYovn a uznvn interoperabilnch certifikto o o kovn, o testu a o zotaven v souvislosti s onemocnnm COVID-19 (digitln certifikt EU COVID) za elem usnadnn volnho pohybu bhem pandemie COVID-19 (dle naYzen o digitlnm certifiktu ) [ l. I bod 15 psm. b) mimoYdnho opatYen]. Jak toti~ vyplv z l. 10 odst. 3 tohoto naYzen, osobn daje uveden v certifiktech podle l. 3 odst. 1 zpracovvaj pYsluan orgny lenskho sttu ur en i tranzitu nebo provozovatel slu~eb pYeshrani n pYepravy cestujcch, kteY jsou podle vnitrosttnho prva povinni provdt bhem pandemie COVID-19 ur it opatYen v oblasti veYejnho zdrav, pouze k tomu, aby ovYili a potvrdili o kovn, vsledek testu nebo zotaven dr~itele. Proto se osobn daje omez na to, co je nezbytn nutn. Osobn daje zpYstupnn podle tohoto odstavce se neuchovvaj. NaYzen o digitlnm certifiktu tak pYmo upozorHovalo odporce na to, ~e pYi pou~vn certifikto jsou dot eny osobn daje kontrolovanch osob. ZroveH ze samotnho fungovn aplikace Te ka , kter na te QR kd certifiktu kamerou mobilnho telefonu. Nsledn zobraz kontrolujc osob nhled na zkladn informace o certifiktu, tj. zkladn identifika n daje dr~itele certifiktu (jmno, pYjmen a datum narozen) a stav platn/neplatn. Na vy~dn (kliknut na tla tko) aplikace zobraz kompletn sadu informac uvedench v certifiktu (napY. o kovn, typ vakcny, vrobce vakcny, po et dvek, datum o kovn, datum prvnho pozitivnho vsledku, lensk stt EU, vydavatel certifiktu, identifiktor certifiktu). (bod 18 usnesen sp. zn. 8 Ao 7/2022), muselo bt odporci zYejm, ~e jsou kontrolujc osob zpYstupHovny k nahldnut osobn daje obsa~en v certifiktu kontrolovan osoby. Odporce proto pochybil, jestli~e v odovodnn mimoYdnho opatYen nijak neidentifikoval prvo na informa n sebeur en zkaznko, k jeho~ zsahu v souvislosti s pou~vnm aplikace Te ka mohlo dojt. Jde toti~ o zkladn a zjevn zsah, kter byl povinen zohlednit (bod [69] vae). <br/><br/>[77] Odporce se tak v odovodnn mimoYdnho opatYen nijak nezabval prvem zkaznko na informa n sebeur en, a tedy otzkou ochrany osobnch dajo pYi prokazovn a kontrole splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen prostYednictvm aplikace Te ka , jak dovodn namtl navrhovatel. Pokud odporce neu inil primrn vahu o tom, do jakho na prvn pohled patrnho prva je tmto opatYenm zasahovno, nemohl se logicky zabvat ani tm, nakolik je zsah do prva zkaznko na informa n sebeur en pYimYen, jak vy~aduje 3 odst. 2 pandemickho zkona. Toto odovodnn odporce nedoplnil ani v probhu Yzen pYed soudem.<br/>[78] MimoYdn opatYen tak je v sti l. I bodu 2 psm. c), bodu 8 psm. b), bodu 9 psm. b), bodu 10 psm. b), bodu 11 psm. c), bodu 13 psm. c) a bodu 14 psm. c), kter stanovily zkaznkom povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti a provozovatelom splnn tchto podmnky kontrolovat prostYednictvm aplikace Te ka , nepYezkoumateln, neboe nebylo s ohledem na mo~n zsah do prva na informa n sebeur en zkaznko odovodnno v souladu s po~adavky 3 odst. 2 pandemickho zkona. Bylo proto v rozporu se zkonem ( 13 odst. 4 tho~ zkona).<br/> <br/>[79] Nejvyaa sprvn soud v tto souvislosti podotk, ~e se v tuto chvli nemo~e konkrtnji zabvat tm, zda povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen nepYimYen zasahuje do navrhovatelova prva na ochranu soukrom (respektive prva na informa n sebeur en), jak ten tvrd v nvrhu [bod [42] vae otzka 3)]. Nen toti~ kolem soudu, aby se touto otzkou nyn sm zabval, jestli~e odporce na posouzen pYimYenosti zsahu do prva na informa n sebeur en zcela rezignoval a v odovodnn mimoYdnho opatYen se tm nijak nezabval (bod 106 rozsudku povinnosti pozitivn testovanch). Tm by soud fakticky nahrazoval innost odporce a dohnl za nj nedostatek odovodnn mimoYdnho opatYen v soudnm Yzen. <br/> <br/>IV.5.D K naYzen GDPR<br/><br/>[80] Navrhovatel dle podrobn namt, ~e povinnost zkaznko prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen, kter jsou provozovatel povinni kontrolovat aplikac Te ka , je v rozporu s naYzenm GDPR a se zsadami zpracovn osobnch dajo. Odporce v mimoYdnm opatYen nestanovil pravidla pro zpracovn osobnch dajo zvlatn kategorie a nevyplv z nj ~dn el nakldn s tmito daji.<br/> <br/>[81] Nejvyaa sprvn soud pYedn uvd, ~e Soudn dvor v rozsudku Application mobile Covid-19 dospl k zvru, ~e pYi kontrole podmnek tzv. bezinfek nosti pomoc aplikace Te ka dochz k automatizovanmu zpracovn osobnch dajo ve smyslu l. 4 odr~ky 2) naYzen GDPR ( st IV.3 tohoto rozsudku vae). Na pou~vn aplikace Te ka se proto vztahuje vcn posobnost naYzen GDPR podle l. 2 odst. 1 tohoto naYzen. Navrhovatel se tak naYzen GDPR a jeho pravidel dovolv dovodn. Naopak odkaz odporce na rozsudek spole enstv vlastnko jednotek v nyn projednvan vci nen pYpadn. Kontrola podmnek tzv. bezinfek nosti toti~ neprobhala pouhm nahldnutm do pYedlo~enho certifiktu, nbr~ prostYednictvm aplikace Te ka , jej~ pou~it pYedstavuje automatizovan zpracovn osobnch dajo.<br/> <br/>[82] Nejvyaa sprvn soud v rozsudku povinnosti pozitivn testovanch dospl k zvru, ~e daje lze zpracovvat za splnn vce podmnek. Zejmna takov zpracovn se mus oprat o Ydn vymezen el [ l. 5 odst. 1 psm. b) naYzen GDPR]. Tento el mus bt ur it, vslovn vyjdYen a legitimn [ l. 5 odst. 1 psm. b) naYzen GDPR] naYzen tedy klade vysok kvalitativn po~adavky na stanoven takovho elu. PYitom prv od stanovenho elu se dle odvjej omezen sprvce a zpracovatele tchto dajo i prva subjekto dajo. [& ] S tmto odovodnnm by pak mohl nsledn polemizovat ten, kdo by se jeho zruaen domhal v Yzen pYed soudem. Teprve tehdy by nastoupila loha soudu pYezkoumat sprvnost vah odporce ve svtle nmitek navrhovatele. Jak uvedeno vae, odporce vaak el zpracovn osobnch dajo v souladu s po~adavky naYzen GDPR nevymezil. (bod 119 rozsudku povinnosti pozitivn testovanch). Nejvyaa sprvn soud tak pova~oval pro dala vahy o souladu mimoYdnho opatYen s naYzenm GDPR za kl ov, zda z mimoYdnho opatYen vyplv ur it, vslovn vyjdYen a legitimn el podle l. 5 odst. 1 psm. b) tohoto naYzen. Od nj se toti~ odvjej omezen sprvce a zpracovatele osobnch dajo i prva subjektu dajo. el zpracovn osobnch dajo je zroveH podstatn pro ur en, zda jsou osobn daje zpracovvny na zklad zkonnho dovodu podle l. 6 odst. 1 naYzen GDPR a zda je dna nkter z vjimek pro zpracovn osobnch dajo o zdravotnm stavu podle l. 9 odst. 2 tohoto naYzen. Bez konkrtnho elu lze toti~ pouze hypoteticky dovozovat, jak byl prvn zklad pro zpracovn osobnch dajo. <br/><br/>[83] Soud se proto dle zabval tm, zda z odovodnn mimoYdnho opatYen el zpracovn osobnch dajo podle l. 5 odst. 1 psm. b) naYzen GDPR vyplv. el zpracovn osobnch dajo mus bt ur it, vslovn vyjdYen a legitimn. Jak vaak soud uvedl v bod [77] vae, odporce se v mimoYdnm opatYen ~dnm zposobem nezabval otzkou ochrany osobnch dajo pYi prokazovn a kontrole splnn podmnek tzv. bezinfek nosti podle l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen prostYednictvm aplikace Te ka . Z vyjdYen odporce k nvrhu na zruaen opatYen obecn povahy (bod [9] tohoto rozsudku) zroveH vyplv, ~e se odporce domnval, ~e se na pou~vn aplikace Te ka pYi kontrole certifikto naYzen GDPR nevztahuje. Odporce se tak v mimoYdnm opatYen nijak nezabval naYzenm GDPR a povinnostmi z nho plynoucmi ve vztahu ke zpracovn osobnch dajo v etn osobnch dajo zvlatn kategorie o zdravotnm stavu pYi pou~vn aplikace Te ka . Je proto pYirozen, ~e el zpracovn osobnch dajo nen v mimoYdnm opatYen vslovn vyjdYen. Njak el zpracovn osobnch dajo by bylo mo~n dovodit pouze z toho, ~e aplikace Te ka mla zabrnit pou~vn faleanch certifikto o tzv. bezinfek nosti (bod [72] vae). Z odovodnn mimoYdnho opatYen vaak pro jeho adresty nevyplv, k emu konkrtn se osobn daje mly vyu~vat a pro mlo dochzet k jejich zpracovn (rozsudek NSS ze dne 16. 8. 2021, j. 10 Ao 17/2021-53, bod 29). Odporce tak el zpracovn osobnch dajo v souladu s po~adavky podle l. 5 odst. 1 psm. b) naYzen GDPR v mimoYdnm opatYen vslovn, a ani tedy ur it nevymezil. MimoYdn opatYen proto je v sti l. I bodu 2 psm. c), bodu 8 psm. b), bodu 9 psm. b), bodu 10 psm. b), bodu 11 psm. c), bodu 13 psm. c) a bodu 14 psm. c), kter stanovily zkaznkom povinnost prokzat splnn podmnek tzv. bezinfek nosti a provozovatelom splnn tchto podmnky kontrolovat prostYednictvm aplikace Te ka , rovn~ v rozporu s naYzenm GDPR.<br/><br/>[84] Za tto situace je proto bezpYedmtn, aby se soud dle zabval tm, v em vaem mohlo bt mimoYdn opatYen z hlediska pou~vn aplikace Te ka v rozporu s naYzenm GDPR, jestli~e se odporce chybn domnval, ~e se toto naYzen pYi kontrole splnn podmnek tzv. bezinfek nosti vobec nepou~ije, a jestli~e ani nestanovil el zpracovn osobnch dajo. Nejvyaa sprvn soud ji~ v rozsudku povinnosti pozitivn testovanch uvedl, ~e v prv Yad to je toti~ odporce, kdo ml vymezit el zpracovn a jeho dala omezen z hlediska zachovn prv subjekto dajo (tj. testovanch zamstnanco) a k tomu ml t~ poskytnout pYezkoumatelnm zposobem vysvtlen v odovodnn mimoYdnho opatYen. S tmto odovodnnm by pak mohl nsledn polemizovat ten, kdo by se jeho zruaen domhal v Yzen pYed soudem. Teprve tehdy by nastoupila loha soudu pYezkoumat sprvnost vah odporce ve svtle nmitek navrhovatele. (bod 119 rozsudku povinnosti pozitivn testovanch). Tyto zvry plat i v nyn projednvan vci. Bez konkrtnho a pYezkoumatelnho odovodnn zpracovvn osobnch dajo a jejich ochrany ve vztahu k pou~vn aplikace Te ka v mimoYdnm opatYen nemo~e soud nyn pYezkoumat nmitky navrhovatele stran poruaen GDPR a zsad zpracovn osobnch dajo.<br/> <br/>[85] Nejvyaa sprvn soud k vae uvedenmu zvrem dodv, ~e pova~uje za velmi zvlatn, ~e pYesto~e odporce v Yzen o nvrhu na zruaen opatYen obecn povahy tvrdil, ~e se o zpracovn osobnch dajo nejedn, tak Ministerstvo zahrani nch vc ve vyjdYen k pYedb~n otzce zaslanm Soudn dvoru uvedlo, ~e je pYesvd eno, ~e se o automatizovan zpracovn osobnch dajo podle naYzen GDPR jedn. Dovodem pro polo~en pYedb~n otzky bylo mj. prv to, ~e mezi astnky Yzen nepanovala shoda na tom, zda se jednalo o zpracovn osobnch dajo podle naYzen GDPR. <br/><br/>IV.5.E K ostatnm nmitkm<br/><br/>[86] Lhota k podn nvrhu na zruaen mimoYdnho opatYen podle 13 odst. 2 pandemickho zkona nen nepYimYen krtk, jak namt navrhovatel. Jak ji~ uvedl Nejvyaa sprvn soud v usnesen ze dne 17. 6. 2021, j. 5 Ao 20/2021-15, bod 5, k zajiatn rychlho vcnho pYezkumu pYispv tak jednoms n lhota, ve kter mus bt nvrh na zruaen opatYen obecn povahy podn. Smyslem tto lhoty je toti~ jaksi koncentrace vaech nvrho na zruaen tho~ opatYen obecn povahy do jednoho asovho seku, aby adresti, na n~ napaden opatYen obecn povahy dopad, mohli bt v ur it prvn jistot, ~e toto opatYen nebude pozdji soudem zruaeno. Sou asn vaak mus bt jeho adrestom zachovn pYstup k soudu, aby nedoalo k odepYen spravedlnosti (denegatio iustitiae). Lhota jednoho msce podle soudu zajiaeuje dostate n prostor pro adresty mimoYdnch opatYen podat kvalifikovan nvrh na jejich zruaen. Ostatn navrhovatel tak sm stihl u init. Do jeho prva na spravedliv proces proto nebylo zasa~eno (usnesen NSS ze dne 23. 2. 2023, j. 8 Ao 12/2022-99, bod 40).<br/><br/>IV.5.F NepYpustn nmitky<br/><br/>[87] Navrhovatel v replice k vyjdYen odporce v reakci na rozsudek tzv. bezinfek nost u stravovacch a ubytovacch slu~eb namtl, ~e by soud ml pYi posouzen nvrhu na zruaen mimoYdnho opatYen zkoumat skutkov okolnosti v dob jeho vzniku a i v probhu jeho existence, a to s ohledem na 3 odst. 7 pandemickho zkona. Soud by proto ml vzt v potaz, ~e epidemie ustupuje a ~e je mrnja stran po tu hospitalizac. Soud vaak nen oprvnn posuzovat zbytnost ur itch slu~eb nebo innost.<br/> <br/>[88] Podle 101b odst. 2 s. Y. s. plat, ~e nvrh krom obecnch nle~itost podn ( 37 odst. 2 a 3) mus obsahovat nvrhov body, z nich~ mus bt patrno, z jakch skutkovch a prvnch dovodo pova~uje navrhovatel opatYen obecn povahy nebo jeho st za nezkonn. Obsahuje-li nvrh tyto nle~itosti, nelze ji~ v dalam Yzen nvrh rozaiYovat na dosud nenapaden sti opatYen obecn povahy nebo jej rozaiYovat o dala nvrhov body. Navrhovatel mo~e kdykoli za Yzen nvrhov body omezit.<br/> <br/>[89] Z citovanho ustanoven vyplv, ~e obsahuje-li nvrh vaechny pYedepsan nle~itosti, nelze jej poslze rozaiYovat na dosud nenapaden sti opatYen obecn povahy nebo jej rozaiYovat o dala nvrhov body. RozaY-li navrhovatel nvrh o nov nvrhov body v rozporu s 101b odst. 2 s. Y. s., nemo~e soud v dosledku koncentrace Yzen k takto uplatnnm nvrhovm bodom pYihl~et (rozsudek NSS ze dne 23. 4. 2015, j. 10 As 96/2014-62, bod 35). <br/> <br/>[90] Nvrh navrhovatele obsahoval vaechny pYedepsan nle~itosti. Vae uveden nmitky navrhovatel poprv vznesl a~ v replice k vyjdYen odporce. Nejedn se vaak o pouh rozaYen v as v nvrhu uplatnnch nvrhovch bodo, nbr~ jde o nov uplatnn nmitky. Soud k nim proto s ohledem na koncentraci Yzen podle 101b odst. 2 s. Y. s. nepYihl~el.<br/><br/>V. Zvr a nklady Yzen<br/><br/>[91] Nejvyaa sprvn soud v sti Yzen o nvrhu zastavil pro zptvzet (bod [15] vae) a v sti jej podle 46 odst. 1 psm. c) s. Y. s. odmtl, neboe byl podn osobou k tomu zjevn neoprvnnou (bod [31] vae).<br/> <br/>[92] Nvrh v sti tkajc se kadeYnickch slu~eb, vnitYnch sportoviae, koupaliae, lanovch drah, prodejnch vstav, vzdlvacch seminYo a pYehldek shledal soud na zklad vae uvedench skute nost dovodnm (body [64], [78] a [83] vae). Proto~e ji~ bylo mimoYdn opatYen zruaeno v probhu Yzen (bod [3] vae), vyslovil soud, ~e mimoYdn opatYen bylo ve vae uvedenm rozsahu v rozporu se zkonem ( 13 odst. 4 pandemickho zkona).<br/><br/>[93] O vci sam rozhodl soud bez jednn postupem podle 51 odst. 1 vty prvn s. Y. s., neboe navrhovatel i odporce s tmto postupem souhlasili. Jednn nebylo tYeba naYizovat ani za elem provdn dokazovn, neboe pYi pYezkumu mimoYdnho opatYen soud vychzel pouze ze sprvnho spisu, kter sestv z napadenho opatYen.<br/><br/>[94] Podle 60 odst. 3 s. Y. s. ~dn z astnko nem prvo na nhradu nklado Yzen, bylo-li Yzen zastaveno nebo ~aloba odmtnuta.<br/> <br/>[95] Ve vztahu k sti, v n~ bylo Yzen o nvrhu zastaveno a v n~ byl nvrh odmtnut, proto nem ~dn z astnko prvo na nhradu nklado Yzen. <br/><br/>[96] Podle 60 odst. 1 s. Y. s. m astnk, kter ml ve vci pln spch, prvo na nhradu nklado Yzen pYed soudem, kter dovodn vynalo~il, proti astnkovi, kter ve vci spch neml.<br/><br/>[97] Ve zbvajc sti rozhodl Nejvyaa sprvn soud o nhrad nklado Yzen podle 60 odst. 1 vty prvn s. Y. s. Navrhovatel ml ve vci pln spch, neboe ten se posuzuje podle osudu napadench st opatYen obecn povahy. V takovm pYpad je odporce povinen mu nahradit nhradu nklado Yzen pYed soudem. <br/> <br/>[98] Nhrada nklado navrhovatele za Yzen pYed Nejvyaa sprvnm soudem zahrnuje zaplacen soudn poplatek za nvrh na zruaen opatYen obecn povahy ve vai 5 000 K a odmnu advoktky. Odmna advoktky zahrnuje 5 kono prvn slu~by spo vajcch v pYprav a pYevzet zastoupen, sepsn nvrhu na zruaen opatYen obecn povahy, replice k vyjdYen odporce, vyjdYen v Yzen o pYedb~n otzce a vyjdYen k rozsudku Application mobile Covid-19 [ 11 odst. 1 psm. a) a d) vyhlaky . 177/1996 Sb., o odmnch advokto a nhradch advokto za poskytovn prvnch slu~eb (advoktn tarif)]. VyjdYen v Yzen o pYedb~n otzce je komplexnm podnm k mezinrodnmu soudu v prvn obt~n vci. Nejvyaa sprvn soud proto pova~uje za odpovdajc zvaen odmny za tento kon na dvojnsobek, tj. na stku 6 200 K , podle 12 odst. 1 advoktnho tarifu (usnesen NSS ze dne 5. 8. 2015, j. 2 Afs 51/2014-141, bod 11). Odmna advoktky tak in v dan vci 4 x 3 100 K + 6 200 K [ 7 ve spojen s 9 odst. 4 psm. d) a 12 odst. 1 advoktnho tarifu], tedy 18 600 K . Odmna advoktky dle zahrnuje paualn stku ve vai 300 K za ka~d kon prvn slu~by ( 13 odst. 4 advoktnho tarifu), tedy 5 x 300 K . Odmna advoktky tak in 20 100 K . Zstupkyn navrhovatele vykonv advokacii ve spole nosti AK Sudolsk s.r.o., kter je pltcem DPH [ 137 odst. 3 psm. b) o. s. Y. ve spojen s 64 s. Y. s.]. Vae uveden stka se proto zvyauje o 21% sazbu DPH, tj. o 4 221 K . Nklady Yzen navrhovatele pYed Nejvyaam sprvnm soudem tak pYedstavovaly celkem 29 321 K .<br/> <br/>[99] Odporce je povinen zaplatit navrhovateli nhradu nklado Yzen ve vai 29 321 K , a to ve lhot 30 dno od prvn moci tohoto rozsudku k rukm jeho zstupkyn JUDr. Denisy Sudolsk, advoktky ( 149 odst. 1 o. s. Y. ve spojen s 64 s. Y. s.).<br/><br/>Pou en: Proti tomuto rozsudku nejsou opravn prostYedky pYpustn.<br/><br/>V Brn 30. listopadu 2023<br/><br/>Petr Mikea<br/>pYedseda sentu<br/></body> </html>