<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 2 Afs 170/2023- 30 - text</title> </head> <body> 2 Afs 170/2023 - 34<br/>pokra ovn<br/><br/>[OBRZEK]<br/> ESK REPUBLIKA<br/><br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/><br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sentu slo~enm z pYedsedkyn Mgr. Evy `onkov a soudco Mgr. Tomae Kocourka a JUDr. Karla `imky v prvn vci ~alobkyn: Play games a. s., I O 24773255, se sdlem V Holeaovi kch 1443/4, Praha 8, zast. Mgr. Tomaem Rabou, advoktem, se sdlem RmaYovsk 561, Praha 9, proti ~alovanmu: Specializovan finan n Yad, se sdlem nbYe~ Kapitna Jaroae 1000/7, Praha 7, proti nezkonnmu zsahu ~alovanho, o kasa n st~nosti ~alobkyn proti rozsudku Mstskho soudu v Praze ze dne 27. 4. 2023, . j. 11 A 58/202239,<br/><br/><br/>takto:<br/><br/><br/>Rozsudek Mstskho soudu v Praze ze dne 27. 4. 2023, . j. 11 A 58/202239, se zruauje a vc se vrac tomuto soudu k dalamu Yzen.<br/><br/><br/>Odovodnn:<br/><br/>I. PYehled dosavadnho Yzen <br/><br/>[1] }alobkyn se ~alobou podanou k Mstskmu soudu v Praze (dle jen  mstsk soud ) domhala ochrany pYed nezkonnm zsahem ~alovanho, kter spatYovala v provdn daHov kontroly dan z pYjmo prvnickch osob za zdaHovac obdob od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, a to v rozsahu provYovn transakc souvisejcch s emis dluhopiso.<br/><br/>[2] Poukzala na to, ~e sprvce dan u n provedl v roce 2017 a dle pak znovu v roce 2020 rozshlou vyhledvac innost, jejm~ pYedmtem bylo provYen transakc souvisejcch s emis dluhopiso. Tyto dluhopisy emitovala jednak sama ~alobkyn, jednak spole nosti, jejich~ prvn nstupkyn se pot stala prv ~alobkyn. Doba provdn vyhledvac innosti inila 45 msco, ~alobkyn bhem n poskytla ~alovanmu velk mno~stv listin a rovn~ vysvtlen transakc, na kter byla dotazovna. }alobkyn m za to, ~e vzhledem k rozsahu a dob trvn vyhledvac innosti ji lze pova~ovat za skrytou daHovou kontrolu. Dne 4. 2. 2021 zahjil ~alovan u ~alobkyn daHovou kontrolu dan z pYjmo prvnickch osob za zdaHovac obdob od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, a to v rozsahu provYen transakc souvisejcch s emis dluhopiso a provYen transakc souvisejcch s nkupem obchodnho podlu ve spole nosti LUDUS VHP a. s.<br/><br/>[3] }alobkyn se domnv, ~e daHovou kontrolu zahjenou v roce 2021 je tYeba pova~ovat za opakovanou daHovou kontrolu, neboe j pYedchzela skryt daHov kontrola, kter byla zamYena rovn~ na transakce souvisejc s emis dluhopiso. Nebyly splnny podmnky stanoven v 85a zkona . 280/2009 Sb., daHov Yd (dle jen  daHov Yd ), pro proveden opakovan daHov kontroly, tato skute nost nen mezi astnky sporn, neboe ji netvrd ani ~alovan a dovody pro proveden opakovan daHov kontroly nejsou uvedeny ani v oznmen o zahjen kontroly. }alobkyn podala dne 26. 5. 2021 st~nost proti daHov kontrole, kterou ~alovan vyYdil pYpisem ze dne 8. 7. 2021, ani~ ~alobkyni vyhovl. }alobkyn navrhla, aby mstsk soud ur il nezkonnost daHov kontroly a zakzal ~alovanmu pokra ovat v daHov kontrole, a to v rozsahu transakc souvisejcch s emis dluhopiso.<br/><br/>[4] }alovan ve vyjdYen k ~alob uvedl, ~e pYi provdn vyhledvac innosti nevybo il z mantinelo zvolench postupo. Nesouhlas s tm, ~e kdyby pYekro il rozsah vyhledvac innosti, bylo by na mst pova~ovat jeho innost za skrytou daHovou kontrolu. Domnv se, ~e proti takovmu excesu by se mla ~alobkyn brnit pYmo. PYekvalifikovn formlnch postupo v rmci vyhledvac innosti jako zastYen daHov kontroly v materilnm smyslu vyvolv prvn nsledky v nkolika rovinch, s m~ je spojena zsadn prvn nejistota. I kdyby nyn provdn daHov kontrola byla posouzena jako opakovan, byly pro jej zahjen splnny podmnky 85a odst. 1 psm. a) daHovho Ydu. }alovan toti~ v rmci vyhledvac innosti v roce 2020 pYi provYovn pen~nch transakc zskal informace, na kter byl upozornn podntem jinho orgnu sttn moci. Ve vztahu k provYen transakc souvisejcch s koup obchodnho podlu ve spole nosti LUDUS VHP a. s. ~alobkyn nezkonnost daHov kontroly nenamt.<br/><br/>[5] Mstsk soud ~alobu zamtl. PYisvd il argumentaci st~ovatelky, ~e mstn aetYen uskute nn v roce 2017 pYeshlo meze vyhledvac innosti a bylo skrytou daHovou kontrolou. DaHov kontrola zahjen v roce 2021 tedy byla kontrolou opakovanou. Pro opakovn daHov kontroly vaak byly splnny podmnky stanoven v 85a odst. 1 psm. a) daHovho Ydu. }alovan toti~ obdr~el informaci Finan nho analytickho Yadu (dle jen  FA ) ze dne 9. 7. 2019, kterou provedl mstsk soud pYi jednn dokaz a z n~ plynou nov skute nosti, kter jsou relevantn pro ~alobou napaden rozsah daHov kontroly. <br/><br/>[6] Mstsk soud z informace FA zjistil, ~e Ing. Daniel Toma vkldal v obdob od 4. 9. 2018 do 19. 6. 2019 na svoj bankovn et vysok vklady v hotovosti, pYi em~ ve svm estnm prohlaen uvedl, ~e se jedn o prostYedky, je~ nabyl pYevodem jmn zanikl spole nosti DaTu Invest, s. r. o. na nj jako~to spole nka tto spole nosti. Podle FA mohla bt tato aktiva vedena pYedevam na pokladn spole nosti DaTu Invest a byla pravdpodobn historicky vedena ji~ na pokladn ~alobkyn (v rmci odatpen sti jmn ~alobkyn pak tato aktiva pYeala na spole nost DaTu Invest). Ing. Toma podal oznmen o osvobozench pYjmech za rok 2018, v nm~ deklaroval osvobozen pYjmu z platnho pYevodu cennho papru dle 4 odst. 1 psm. x) zkona . 586/1992 Sb., o danch z pYjmo. FA shledal mo~n rozpor v tvrzench Ing. Tomy, kter poskytl jednak bance, jednak sprvci dan. Tento rozpor vyvolv podezYen, zda transakcemi na tu Ing. Tomy nedochzelo ke zdanitelnm plnnm, z nich~ nebyla odvedena daH z pYjmo, a to ae ji~ u Ing. Tomy, spole nosti DaTu Invest, nebo ~alobkyn. Zdroj prostYedko nen zcela zYejm. Mstsk soud dle z vpisu z obchodnho rejstYku zjistil, ~e k odatpen sti jmn ~alobkyn a jeho pYevodu na spole nost DaTu Invest doalo v roce 2018. Ve stejnm roce zanikla spole nost DaTu Invest s pYevodem jmn na jedinho spole nka, jm~ byl Ing. Toma. Ing. Toma byl v minulosti lenem pYedstavenstva ~alobkyn a upisovatelem j emitovanch dluhopiso.<br/><br/>[7] Dovod pro proveden opakovan daHov kontroly spatYuje mstsk soud v tom, ~e mezi estnm prohlaenm Ing. Tomy vo i bance ohledn povodu vysokch hotovostnch vklado a jeho oznmenm o osvobozench pYjmech za rok 2018 je potenciln rozpor tkajc se povodu finan nch prostYedko. Jmn spole nosti DaTu Invest, z nho~ dle jednoho z tvrzen Ing. Tomy mly pochzet hotovostn prostYedky vlo~en na jeho et, mlo navc pravdpodobn povod v prostYedcch vedench historicky na pokladn ~alobkyn a nsledn bylo v rmci pYemny ~alobkyn pYevedeno do spole nosti DaTu Invest. Tyto skute nosti vyhodnotil mstsk soud jako dostate n pro opakovn daHov kontroly, neboe jsou nov a zakldaj pochybnosti o sprvnosti, prokaznosti nebo plnosti dosud stanoven dan z pYjmo prvnickch osob. Mstsk soud doplnil, ~e by nebylo korektn po~adovat po ~alovanm, aby s ohledem na specifika posuzovan situace uvedl v oznmen o zahjen kontroly dovody jejho opakovanho provdn. Prvn (skryt) daHov kontrola toti~ formln nebyla daHovou kontrolou, ~alovan ml za to, ~e provd mstn aetYen. }alovan se tedy nedomnval, ~e v roce 2021 fakticky zahajuje opakovanou daHovou kontrolu, na kterou dopad po~adavek uvst dovod zahjen opakovan kontroly podle 85a odst. 2 daHovho Ydu. <br/><br/>[8] Mstsk soud uzavYel, ~e ~alovanm zahjen a stle provdn daHov kontrola je sice opakovanou kontrolou, kter vaak byla zahjena v souladu se zkonem. NepYedstavuje proto nezkonn zsah.<br/><br/>II. Obsah kasa n st~nosti a vyjdYen ~alovanho <br/><br/>[9] }alobkyn (dle t~  st~ovatelka ) podala proti rozsudku mstskho soudu kasa n st~nost, jej~ dovody podYadila pod 103 odst. 1 psm. a), b) a d) s. Y. s. Ztoto~nila se s nzorem mstskho soudu, ~e kontrola zahjen ~alovanm dne 4. 2. 2021 je kontrolou opakovanou. Nesouhlas vaak tm, ~e informace poskytnut ~alovanmu FA splHuje parametry nov skute nosti ve smyslu 85a odst. 1 psm. a) daHovho Ydu. PYedmtem opakovan daHov kontroly je toti~ zdaHovac obdob od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, kde~to informace poskytnut FA ~alovanmu se tkaj transakc provedench v letech 2018 a 2019. O nov skute nosti se nemo~e jednat ani vcn, neboe je ~alovan mohl uplatnit ji~ v rmci daHov kontroly provdn v roce 2017. }alovan toti~ z listin pYedlo~ench st~ovatelkou pYi skryt daHov kontrole musel zjistit, ~e st~ovatelka m pokladnu, a musela mu bt znma i vae prostYedko v n. St~ovatelka provozuje kasina, vhern loterie a automaty, a je tud~ logick, ~e vtainu jejch aktiv tvoY hotovost v pokladn. Hotovostn transakce jsou pro podnikn st~ovatelky st~ejn a nen na nich nic nekalho i nezkonnho. Jejich povahu pochopili ~alovan, banka i FA nesprvn. <br/><br/>[10] Dle st~ovatelka namtla, ~e podle 85a odst. 2 daHovho Ydu mus bt dovody opakovn daHov kontroly obsa~eny v oznmen o jejm zahjen. Tomuto zkonnmu po~adavku ~alovan pYi zahjen kontroly dne 4. 2. 2021 nedostl. Mstsk soud tuto skute nost dle nzoru st~ovatelky bagatelizoval, kdy~ uvedl, ~e ~alovan nemohl dovod opakovn daHov kontroly v oznmen o jejm zahjen uvst, jeliko~ ml za to, ~e se o opakovanou daHovou kontrolu nejedn. }alovan pYitom musel dle nzoru st~ovatelky vdt, ~e se jedn o kontrolu opakovanou. Mstsk soud tm legalizoval svvoln postup ~alovanho, m~ zat~il svoj rozsudek vadou nepYezkoumatelnosti. Pokud si ~alovan nebyl vdom opakovn daHov kontroly, d se na vc nahl~et i tak, ~e informace od FA byla ~alovanm vyu~ita ex post a~ v rmci soudnho Yzen jako vmluva pro opakovn kontroly. St~ovatelka zvrem kasa n st~nosti navrhla, aby byl rozsudek mstskho soudu zruaen a vc byla mstskmu soudu vrcena k dalamu Yzen. <br/> <br/>[11] }alovan se ve vyjdYen ke kasa n st~nosti s argumentac st~ovatelky neztoto~nil a navrhl, aby Nejvyaa sprvn soud kasa n st~nost zamtl. Bhem vyhledvac innosti v roce 2017 se Ydil tehdeja sprvn prax, kter vychzela z tehdejaho stavu relevantn judikatury. Nevyplvalo z n, ~e by vyhledvac innost, kter pYekro  zkonn rmec, bylo mo~n kvalifikovat jako daHovou kontrolu. Nyn se ~alovan Yd korigovanou sprvn prax, kter vychz ze zvro aktuln judikatury, napY. z rozsudku NSS ze dne 1. 3. 2022, . j. 7 Afs 231/202131. Je pYitom nutn podotknout, ~e ani stvajc judikatura nestanovuje hranice mezi daHovou kontrolou a vyhledvac innost zcela jednozna n. Je tud~ nutno pYihldnout ke specifikom ka~dho pYpadu. }alovan uznal, ~e ml postupovat tak, aby hranici, kdy je mstn aetYen ji~ pova~ovno za skrytou daHovou kontrolu, nepYekro il. Nesouhlas vaak s tm, ~e by od po tku vdl, ~e provdn vyhledvac innost je ve skute nosti daHovou kontrolou, a tud~ v noru 2021 formln zahjen daHov kontrola kontrolou opakovanou. Opak nelze dovodit ani z jeho faktickho jednn. PYisvd en argumentaci st~ovatelky by znamenalo retrospektivn aplikaci aktuln judikatury NSS na postup ~alovanho v roce 2017. }alovan si je vdom toho, ~e svoji obranu v soudnm Yzen upravil prv s ohledem na zvry aktuln judikatury. To vaak neznamen, ~e o skute nosti, ~e provedl skrytou kontrolu, vdl ji~ v dob zahjen daHov kontroly v noru 2021. Dle ~alovan poznamenal, ~e obecn nen povinen sdlovat v oznmen o zahjen daHov kontroly dovody jejho zahjen, leda~e se jedn o daHovou kontrolu opakovanou. Neuveden dovodu zahjen daHov kontroly navc nezposobuje nezkonnost opakovan daHov kontroly, neboe se nejedn o zva~nou vadu oznmen, kter by zhoraila procesn postaven st~ovatelky, a tud~ zashla do jejch veYejnch subjektivnch prv. Tento nedostatek lze navc v rmci daHov kontroly snadno zhojit. elem uveden dovodu opakovan kontroly je umo~nit kontrolovanmu subjektu efektivn procesn obranu u soudu. el 85a odst. 2 daHovho Ydu tedy byl v posuzovanm pYpad naplnn, neboe st~ovatelka podala zsahovou ~alobu a mstsk soud ji posoudil i ve vztahu k existenci dovodo pro zahjen opakovan kontroly. St~ovatelka byla s dovody veden daHov kontroly seznmena bhem Yzen pYed mstskm soudem a t~ nsledn pYmo ~alovanm (dne 16. 6. 2023). <br/><br/>[12] K novm skute nostem, pro kter zahjil opakovanou daHovou kontrolu, ~alovan uvedl, ~e se sice vztahuj k rokom 2018 a 2019, maj vaak vypovdac hodnotu ve vztahu k transakcm s dluhopisy emitovanmi st~ovatelkou, kter byly pYedmtem vyhledvac innosti (skryt daHov kontroly) v roce 2017. Nen mo~n transakce proveden v letech 2018 a 2019 hodnotit izolovan, nbr~ je tYeba posoudit, zda neexistoval ucelen Yetzec postupo zainteresovanch osob, kter ml smYovat k neodveden dan ve sprvn vai. Z informac poskytnutch FA vyplynuly pochybnosti o zmrech tchto osob, co~ vedlo ke zpochybnn sprvnosti a plnosti pYedchozch daHovch tvrzen st~ovatelky ve vztahu k emisi dluhopiso. }alovan doplnil, ~e nepochybuje o vai hotovosti v pokladn st~ovatelky, nbr~ o tom, jak s n bylo nalo~eno po Yad pYemn spole nost (v etn st~ovatelky) a zda byly vaechny zdaniteln pYjmy Ydn zdanny. <br/><br/>III. Posouzen kasa n st~nosti<br/><br/>[13] Nejvyaa sprvn soud nejprve posoudil zkonn nle~itosti kasa n st~nosti a konstatoval, ~e byla podna v as, osobou oprvnnou, proti rozhodnut, proti nmu~ je kasa n st~nost ve smyslu 102 s. Y. s. pYpustn, a st~ovatelka je v souladu s 105 odst. 2 s. Y. s. zastoupena advoktem. Pot Nejvyaa sprvn soud zkoumal dovodnost kasa n st~nosti dle 109 odst. 3 a 4 s. Y. s., v mezch jejho rozsahu a uplatnnch dovodo. Neshledal pYitom vady podle 109 odst. 4 s. Y. s., k nim~ by musel pYihldnout z Yedn povinnosti. <br/><br/>[14] Kasa n st~nost je dovodn. <br/>[15] Nejvyaa sprvn soud v prv Yad pova~uje za vhodn podotknout, ~e kasa n st~nost smYuje pouze proti nkterm zvrom mstskho soudu. Nezpochybnn zostal zvr mstskho soudu, podle nj~ vyhledvac innost proveden ~alovanm v roce 2017 byla ve skute nosti daHovou kontrolou, tak~e daHovou kontrolu zahjenou v noru 2021 je tYeba pova~ovat za opakovanou daHovou kontrolu. To ostatn akceptoval i ~alovan, jak vyplv z jeho vyjdYen ke kasa n st~nosti. Nmitky st~ovatelky se tak tkaj pouze toho, zda byly splnny podmnky pro proveden opakovan daHov kontroly, a to jednak podmnka formln spo vajc v uveden dovodu zahjen opakovan daHov kontroly v oznmen o jejm zahjen, jednak podmnka materiln spo vajc v existenci dovodo dle 85a odst. 1 psm. a) daHovho Ydu.<br/><br/>[16] Dle je potYebn poukzat na kontext, v nm~ st~ovatelka podala ~alobu, a na probh Yzen pYed mstskm soudem. St~ovatelka v ~alob argumentovala tm, ~e ~alovan u n zahjil opakovanou daHovou kontrolu. Dovod provdn tto opakovan daHov kontroly ovaem neznala, neboe nebyl uveden ani v oznmen ze dne 4. 2. 2021, ani ve vyrozumn ~alovanho ze dne 8. 7. 2021 o vyYzen st~nosti. PYi jejich koncipovn toti~ ~alovan vychzel z toho, ~e u st~ovatelky provd prvn daHovou kontrolu, a proto nemus uvdt dovody jejho zahjen. St~ovatelka tak zcela pochopiteln nemohla v ~alob ve vztahu k podmnkm pro zahjen opakovan daHov kontroly uvst vce, ne~ ~e tyto podmnky upraven v 85a daHovho Ydu nebyly splnny. Mla za to, ~e tato skute nost nen mezi astnky sporn, neboe ~alovan netvrd opak a dovody dokldajc oprvnn ~alovanho provst opakovanou daHovou kontrolu nejsou uvedeny ani v oznmen o zahjen kontroly. }alovan ve svm vyjdYen k ~alob uvedl (pro pYpad, ~e by provdn daHov kontrola byla kvalifikovna jako opakovan) pouze to, ~e m k dispozici nov informace shrom~dn pYi vyhledvac innosti v roce 2020 pYi provYovn pen~nch transakc, na kter byl upozornn podntem jinho orgnu sttn moci. Mstsk soud sice provedl pYi jednn dokaz listinou z vyhledvac sti spisu, k n~ se ovaem ~alovan bl~e nevyjdYil. Teprve z rozsudku mstskho soudu tak mohla st~ovatelka seznat, ~e informace obsa~en v listin, kterou provedl soud dokaz, jsou novou skute nost ve smyslu 85a odst. 1 psm. a) daHovho Ydu, kter ~alovanho opravHovala zahjit opakovanou daHovou kontrolu. Teprve v Yzen o kasa n st~nosti tak st~ovatelka mo~e smyslupln napadat existenci dovodu pro proveden opakovan daHov kontroly, neboe v Yzen pYed mstskm soudem j to zposob veden obrany ~alovanho neumo~nil. Nejvyaa sprvn soud neshledal v tomto specifickm kontextu nmitky uplatnn v kasa n st~nosti jako nepYpustn podle 104 odst. 4 s. Y. s.<br/><br/>[17] St~ovatelka v kasa n st~nosti napad zvr mstskho soudu, podle nj~ nelze opakovanou kontrolu pova~ovat za nezkonnou jen proto, ~e v oznmen o jejm zahjen nen uveden dovod opakovn kontroly, jak po~aduje 85a odst. 2 daHovho Ydu. Mstsk soud vyael z toho, ~e ~alovan nemohl vdt, ~e zahajuje opakovanou daHovou kontrolu, neboe pYedchoz kontroln postup formln vedl jako vyhledvac innost. }alovan se naopak s vahou mstskho soudu ztoto~Huje, neboe judikatura, kter umo~Huje prvn pYekvalifikovat procesn postup sprvce dan v souladu s tm, jak znaky fakticky vykazuje, se vyvinula a~ po zahjen opakovan daHov kontroly.<br/><br/>[18] Nejvyaa sprvn soud pYipouat, ~e judikatura, jej~ zvry mstsk soud na projednvanou vc aplikoval a v dosledku n~ je tYeba daHovou kontrolu zahjenou ~alovanm dne 4. 2. 2021 pova~ovat za opakovanou, se postupn vyvjela. Rozsudek, jm~ bylo potvrzeno, ~e daHovou kontrolu je tYeba kvalifikovat jako opakovanou v dosledku toho, ~e pYed tm proveden vyhledvac innost vykro ila ze zkonnch mez a nabyla podobu daHov kontroly v materilnm slova smyslu, vydal Nejvyaa sprvn soud dne 1. 3. 2022 ( . j. 7 Afs 231/202131). Tento rozsudek nicmn nepYedstavuje judikatorn obrat (tedy zmnu dosavadn rozhodovac innosti), nbr~ toliko zavraen ji~ dYve postupn formulovanch vhrad k praxi finan n sprvy, kter v nkterch pYpadech vyu~vala nstroje vyhledvac innosti (konkrtn mstn aetYen) pYlia extenzivn. Zkonnost postupu ~alovanho nelze posuzovat podle toho, zda dne 4. 2. 2021 mohl vdt, ~e zahajuje opakovanou daHovou kontrolu, a tedy zda ml vdt, ~e na zahjen daHov kontroly dopad po~adavek upraven v 85a odst. 2 daHovho Ydu. St~ovatelce, do jejch~ prv bylo postupem ~alovanho zasa~eno, nelze odepYt soudn ochranu pouze z toho dovodu, ~e ~alovan byl pYesvd en o souladu svho postupu se zkonem. Zkonnost postupu ~alovanho nen nijak dot ena tm, zda v dob jeho jednn ji~ existovala judikatura, kter by usmrHovala jeho sprvn praxi, resp. ~alovan se nemo~e na svoji obranu dovolvat toho, ~e takov judikatura tehdy neexistovala. <br/><br/>[19] Nejvyaa sprvn soud v rozsudku ze dne 6. 2. 2023, . j. 5 Afs 287/202132, vsti~n vysvtlil el judikatornch zvro:  [C]itovan judikatura povodn vznikla pYedevam na ochranu prv daHovch subjekto pYed postupem sprvce dan, kter by pod zstrkou mstnho aetYen fakticky provedl daHovou kontrolu, pYi n~ by vaak kontrolovanmu daHovmu subjektu nebyla poskytnuta roveH ochrany jeho prv, kterou zkon spojuje s formln zahjenou daHovou kontrolou, nebo kdy by sprvce dan obeael zkonn ustanoven upravujc daHovou kontrolu dokonce tm, ~e by domYil daH pYmo na zklad mstnho aetYen (viz rozsudky Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 27. 7. 2005, . j. 1 Afs 70/200480, a ze dne 26. 4. 2006, . j. 1 Afs 60/2005130). ZroveH vaak zvry, k nim~ Nejvyaa sprvn soud dospl zejmna v naposled citovan vci, maj nepochybn chrnit i pYed takovm postupem sprvce dan, kter by samotnm konem formln deklarovanm jako mstn aetYen, ale fakticky svm charakterem odpovdajcm daHov kontrole sice bezprostYedn nedospl k vymYen dan odchylnmu od podanho daHovho pYiznn i k jejmu domYen, nicmn nsledn by se ve form daHov kontroly vrtil k provYovn tch~ skute nost, ani~ by dostl podmnkm stanovenm zkonem prv pro zahjen opakovan daHov kontroly. <br/><br/>[20] A koliv by ke dni zahjen daHov kontroly ~alovanm u st~ovatelky v noru 2021 mohlo bt pro ~alovanho do ur it mry pYekvapiv, ~e formln prvn daHov kontrola je ve skute nosti opakovanou daHovou kontrolou, nelze odhl~et od toho, ~e zklad tohoto problmu le~ v nezkonnm jednn samotnho ~alovanho. }alovan toti~ u st~ovatelky provedl skrytou daHovou kontrolu, a to pod zstrkou mstnho aetYen, pYi kter provYoval sprvnost daHovho tvrzen st~ovatelky ohledn daHovch souvislost emitovanch dluhopiso. PYi tomto procesn nesprvnm postupu masivn poruail prva st~ovatelky, kter nle~ daHovm subjektom, u nich~ je provdna daHov kontrola. Krom jinho by musela bt vyhotovena a projednna zprva o daHov kontrole, v n~ by patrn bylo konstatovno, co ~alovan uvedl v Yednm zznamu ze dne 7. 9. 2018, tedy ~e nebyly zjiatny skute nosti nasvd ujc tomu, ~e by st~ovatelka pYi uplatHovn roko z dluhopiso jako daHov innho nkladu poruaila zkon o danch z pYjmo. Pokud by ~alovan chtl nsledn provst dala daHovou kontrolu, aby provYil sprvnost daHovch tvrzen st~ovatelky s ohledem na nov poznatky poskytnut FA, jednalo by se bez jakchkoliv pochybnost o opakovanou daHovou kontrolu. }alovan se tak dovolv svho nezkonnho postupu v roce 2017 a sna~ se jm obhjit, pro  v roce 2021 poruail 85a odst. 2 daHovho Ydu. To je vaak v rozporu se zsadou nemo turpitudinem suam allegare potest, podle n~ nemo~e nikdo mt prospch ze sv vlastn nepoctivosti, resp. v airam vznamu ze svho vlastnho pochyben. Mstsk soud nicmn takov argumentaci pYisvd il.<br/><br/>[21] Nejvyaa sprvn soud se neztoto~Huje se zvrem mstskho soudu. Jakkoliv se v nyn posuzovan vci  rozeala formln strnka postupo ~alovanho s jejich materiln povahou (tedy prvn daHov kontrola v materilnm smyslu byla vydvna za mstn aetYen a fakticky opakovan daHov kontrola mla formln rmec prvn daHov kontroly), nelze rezignovat na to, aby st~ovatelce byly poskytnuty garance pojc se s materiln povahou daHov kontroly zahjen dne 4. 2. 2021. Tato daHov kontrola je v rozsahu provYovn daHovch souvislost emis dluhopiso kontrolou opakovanou a ~alovan byl povinen uvst v oznmen o zahjen daHov kontroly dovody pro jej opakovn dle 85a odst. 2 daHovho Ydu. Nelze odhldnout ani od dalaho kontextu, toti~ ~e st~ovatelka podala nmitky proti postupu ~alovanho, v nich~ argumentovala tm, ~e se jedn o opakovanou daHovou kontrolu. Nejpozdji v tomto okam~iku bylo mo~n po ~alovanm legitimn po~adovat (a to i s pYihldnutm ke vaem specifikom dan vci), aby st~ovatelce sdlil dovody pro opakovn daHov kontroly. Ani tehdy vaak ~alovan nezkonnost svho postupu nezhojil. Nelze se ztoto~nit s ~alovanm, ~e posta uje, ~e se st~ovatelka dovody opakovan daHov kontroly dozvdla v soudnm Yzen (srov. rozsudek NSS ze dne 17. 5. 2007, . j. 1 Afs 119/200663). Tyto dovody ostatn nebylo mo~n zjistit ani z vyjdYen ~alovanho k ~alob, kter bylo velmi obecn a nebyl v nm specifikovn ~dn dovod opakovn kontroly. St~ovatelka se je dozvdla a~ pYi jednn mstskho soudu dne 27. 4. 2023, tedy vce ne~ 2 roky pot, kdy se je dozvdt mla. V mezidob pYitom bylo provedeno v rmci opakovan daHov kontroly ji~ nkolik kono, v etn dokazovn vslechy svdko.<br/><br/>[22] Povinnost sprvce dan seznmit daHov subjekt s dovody opakovan daHov kontroly nelze pova~ovat pouze za formln po~adavek, jeho~ nedostatek by se nemohl dotknout prv daHovho subjektu (viz rozsudek NSS ze dne 29. 3. 2007, . j. 9 Afs 20/2007108). Je tYeba poukzat na to, ~e postup dle 85a daHovho Ydu pYichz do vahy tehdy, kdy daHov subjekt ji~ byl vystaven kontrolnmu postupu, tak~e mo~e vychzet z toho, ~e daHov souvislosti ur it transakce byly Ydn provYeny. Opakovanou daHovou kontrolu lze zahjit pouze pYi splnn zce vymezench podmnek, pYi em~ informace o dovodech pro opakovn daHov kontroly umo~Huj daHovmu subjektu u init si sudek, zda jsou podmnky opakovn kontroly splnny, popY. aby se proti provdn opakovan kontroly brnil u soudu. Soudn Yzen neslou~ k tomu, aby teprve v nm sprvce dan v rmci sv procesn obrany vyjevil dovody, kter jej vedly k zahjen opakovan daHov kontroly. DaHov subjekt mus mt k dispozici vaechny potYebn informace pYed podnm ~aloby proti nezkonnmu zsahu a nemo~e bt nucen podvat ~alobu  na slepo , jen aby se v nslednm Yzen dozvdl, co mu ml sprvce dan sdlit ji~ pYi zahjen kontroly. Sdlen dovodo opakovn daHov kontroly umo~Huje daHovmu subjektu dohl~et i nad dalam probhem daHov kontroly a domYovacho Yzen v tom smru, zda nevybo uj z pYpustnho rmce opakovn daHov kontroly. Sdlen dovodo pro proveden daHov kontroly ji~ pYi jejm zahjen zajiaeuje transparentnost opakovan daHov kontroly, neboe jednak dokld, ~e sprvci dan byly konkrtn nov skute nosti znmy pYed zahjenm opakovan daHov kontroly, jednak brn rozaiYovn okruhu novch skute nost po zahjen daHov kontroly, co~ je podstatn nejen pro probh daHov kontroly, nbr~ i rozsah kontrolnch zjiatn.<br/><br/>[23] Lze odkzat na zvry stara judikatury, kter jsou stle aktuln a podle nich~  [k] provdn opakovan daHov kontroly neposta uje jen objektivn existence novch skute nost, kter sprvce dan z vlastn innosti popYpad innosti jinho sprvce dan zjist, ale mus t~ opakovanou daHovou kontrolu zahjit v souladu se zsadami daHovho Yzen a ctt stavnm poYdkem chrnn prva daHovho subjektu, je~ stavn soud ve sv judikatuYe jednozna n formuloval do po~adavko, seznmit daHov subjekt s dovody a clem takov kontroly a provdt tuto kontrolu pouze v rozsahu bezprostYedn souvisejcm s tmito nov zjiatnmi skute nostmi. Seznmen s dovody a clem kontroly mus bt zcela jednozna n, neposta uje, jestli~e by je eventuln mohl daHov subjekt seznat z podklado, shrom~dnch ve sprvnm spise, tm mn, pokud by byly seznateln a~ ze zprvy o daHov kontrole, jejm~ podpisem se daHov kontrola kon . (rozsudek NSS ze dne 8. 2. 2006, . j. 1 Afs 32/200544). Nesplnn tto povinnosti sprvce dan komplikuje daHovmu subjektu mo~nost obrany proti takovmu postupu a zposobuje v kone nm dosledku v~dy nezkonnost provdn daHov kontroly (viz ji~ citovan rozsudek . j. 5 Afs 287/202132, jen~ dospl k uvedenmu zvru za velmi podobnch skutkovch a asovch okolnost, jak vyvstaly i v nyn projednvan vci).<br/><br/>[24] Nejvyaa sprvn soud tedy uzavr, ~e daHov kontrola byla dne 4. 2. 2021 zahjena v rozporu se zkonem, neboe ~alovan neinformoval st~ovatelku o dovodech pro opakovn daHov kontroly.<br/><br/>[25] Nejvyaa sprvn soud se dle zabval tm, zda existuje pYm souvislost mezi novmi skute nostmi, k jejich~ provYen byla zahjena opakovan daHov kontrola, a kontrolovanmi transakcemi ve zdaHovacm obdob od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Mstsk soud dospl k zvru, ~e tato vazba je dostate n.<br/><br/>[26] Nejvyaa sprvn soud nemohl ani v tomto ohledu pYisvd it zvru mstskho soudu. ZdorazHuje, ~e mo~e vychzet toliko z obsahu sprvnho spisu, dokazo provedench pYi jednn mstskho soudu a vysvtlen, kter v Yzen poskytl ~alovan. Nov skute nosti, kter ~alovanmu sdlil FA, spo vaj v tom, ~e v letech 2018 a 2019 ulo~il Ing. Toma, jen~ byl lenem pYedstavenstva st~ovatelky a upisovatelem j emitovanch dluhopiso, na svoj et pen~n prostYedky ve zna n vai, pYi em~ poskytl odlian vysvtlen povodu tchto prostYedko (vo i bance prohlsil, ~e se jedn o prostYedky, kter zskal pYevodem jmn spole nosti DaTu Invest na spole nka, kde~to vo i sprvci dan deklaroval osvobozen pYjem zskan platnm pYevodem cennho papru). Ing. Toma ml tento pYjem zskat podle obou prohlaen v roce 2018. FA se domnv, ~e tyto prostYedky pochz z pokladny spole nosti DaTu Invest, kam se dostaly pYemnou st~ovatelky v roce 2018. }alovan v soudnm Yzen bl~e nevysvtlil, jak souvis transakce uskute nn v roce 2018 (zejmna pochybnosti o tom, zda byl Ydn zdann pYjem Ing. Tomy) s daHovmi aspekty emise dluhopiso ve zdaHovacm obdob od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Ve vyjdYen ke kasa n st~nosti pYiznal, ~e si pochopiteln byl vdom prostYedko v pokladn st~ovatelky, a nazna il (bez bli~aho rozveden) vazbu mezi pochybnostmi, zda byly Ydn zdanny prostYedky vyplacen v roce 2018 Ing. Tomovi, a daHovou uznatelnost dluhopiso. Za tto situace nelze ne~ konstatovat, ~e neexistuje ~dn zjevn vazba mezi skute nostmi z roku 2018 a zdaHovacm obdobm, kter je pYedmtem opakovan daHov kontroly. Pochybnosti o tom, zda byl Ydn zdann pYjem Ing. Tomy, kter zskal pYemnou spole nosti DaTu Invest ( i prodejem cennho papru), nemaj zjevnou souvislost s daHovou uznatelnost nkladovch roko z dluhopiso emitovanch v roce 2012 st~ovatelkou a jejmi prvnmi pYedchodkynmi. Zvr o absenci vazby ostatn podporuje dala listina, kter je sou st vyhledvac sti sprvnho spisu a kterou mstsk soud dokaz neprovedl, a sice Yedn zznam ~alovanho ze dne 5. 5. 2021. Tento Yedn zznam obsahuje vyhodnocen podntu FA, pYi em~ ve vztahu k daHovm povinnostem st~ovatelky je v nm konstatovno, ~e z podntu nevyplv, co pYesn by mlo bt provYeno. Dle je v nm uvedeno, ~e ~alovan se zamYil na provYen tzv. korunovch dluhopiso v rmci vyhledvac innosti, mimo rmec podntu FA (sic!). <br/><br/>[27] Ze skute nost, z nich~ vychzel mstsk soud v napadenm rozsudku, nevyplv, ~e by jm dohledan nov skute nosti mly pYmou vazbu na daHovou povinnost st~ovatelky za zdaHovac obdob, kter je pYedmtem opakovan daHov kontroly. Pochopiteln nelze zcela vylou it, ~e tato vazba skute n existovat mo~e, nicmn obsahem sprvnho spisu nejsou podklady, kter by uvedenou vazbu zYeteln dokumentovaly, a ani v soudnm Yzen ~alovan nepYedstYel takov vysvtlen. Souvislost novch skute nost s kontrolovanm zdaHovacm obdobm a konkrtnmi transakcemi nemo~e bt pouze hypotetick, nbr~ mus bt podlo~ena do t mry, aby vytvYela odovodnn pochybnosti o sprvnosti, prokaznosti nebo plnosti dosud stanoven dan nebo tvrzen daHovho subjektu.<br/>[28] Nejvyaa sprvn soud uzavr, ~e nebylo prokzno splnn podmnek pro zahjen opakovan daHov kontroly podle 85a odst. 1 psm. a) daHovho Ydu.<br/><br/>IV. Zvr a nklady Yzen<br/><br/>[29] Nejvyaa sprvn soud shledal kasa n st~nost dovodnou. Rozsudek mstskho soudu podle 110 odst. 1 vty prv s. Y. s. zruail a vc mu vrtil k dalamu Yzen. V nm bude mstsk soud vzn prvnm nzorem vyslovenm v tomto rozsudku ( 110 odst. 4 s. Y. s.).<br/><br/>[30] Mstsk soud v novm rozhodnut rozhodne t~ o nhrad nklado Yzen o kasa n st~nosti ( 110 odst. 3 vta prvn s. Y. s.).<br/><br/><br/>Pou en: Proti tomuto rozsudku nejsou opravn prostYedky pYpustn.<br/><br/><br/>V Brn dne 24. Yjna 2023<br/><br/><br/>Mgr. Eva `onkov<br/>pYedsedkyn sentu<br/></body> </html>