<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 2 Afs 199/2023- 26 - text</title> </head> <body> 2 Afs 199/2023 - 28<br/>pokra ovn<br/><br/><br/>[OBRZEK]<br/> ESK REPUBLIKA<br/><br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/><br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sent slo~enm z pYedsedy JUDr. Karla `imky a soudkyH JUDr. Miluae Doakov a Mgr. Evy `onkov v prvn vci ~alobkyn: Strojrny RINOH, s. r. o., I 49786865, se sdlem Lu n 67/12, PlzeH, zast. JUDr. Irenou Pra~anovou, advoktkou se sdlem V dolin 1516/1, Praha 10, proti ~alovanmu: Generln finan n Yeditelstv, se sdlem Lazarsk 15, Praha 1, proti rozhodnut ~alovanho ze dne 23. 4. 2021, . j. 25160/21-7700-40500-106613, o kasa n st~nosti ~alobkyn proti rozsudku Krajskho soudu v Brn ze dne 25. 5. 2023, . j. 30 Af 42/2021 73,<br/><br/><br/>takto:<br/><br/> <br/>I. Kasa n st~nost ~alobkyn se zamt.<br/><br/>II. }alobkyn nem prvo na nhradu nklado Yzen o kasa n st~nosti. <br/><br/>III. }alovanmu se nepYiznv nhrada nklado Yzen o kasa n st~nosti. <br/><br/><br/>Odovodnn:<br/><br/>I. Vymezen vci<br/><br/>[1] Odvolac finan n Yeditelstv rozhodnutm ze dne 29. 7. 2019, . j. 28405/20/5000-10480-712244, zamtlo nvrh ~alobkyn na obnovu Yzen ze dne 29. 11. 2019. Odvoln ~alobkyn ~alovan rozhodnutm uvedenm v zhlav (dle rozhodnut ~alovanho ) zamtl a potvrdil rozhodnut sprvnho orgnu I. stupn. }alobkyn podala proti rozhodnut ~alovanho ~alobu ke Krajskmu soudu v Brn (dle krajsk soud ), kter ji zamtl rozsudkem uvedenm v zhlav (dle napaden rozsudek ).<br/><br/>[2] Ve vci nvrhu na obnovu Yzen jde o odvod za poruaen rozpo tov kzn do sttnho rozpo tu ve vai 3 630 000 K a do Nrodnho fondu ve vai 20 569 997 K . K poruaen rozpo tov kzn doalo pYi erpn dotace v rmci Opera nho programu Podnikn a inovace na uskute nn projektu Zpustkov kovrna (dle jen projekt ) v maximln vai 25 000 000 K . PYedmtem projektu mla bt zsadn inovace linky na vrobu nerezov pYruby procesem zpustkovho kovn z trubky a jejho nslednho obroben, kdy realizace projektu zajist velkokapacitn vrobu kone nch produkto zcela novou, dosud neznmou metodou.<br/><br/>[3] PYedmtem Yzen pYed krajskm soudem bylo rozhodnut ve vci nvrhu na obnovu Yzen. Krajsk soud se vypoYdal s dl argumentac ~alobkyn. K ~alobkyn pYedlo~enmu protokolu ze dne 18. 12. 2023 soud uvedl, ~e ~alobkyn mla a mohla navrhnout vslech pana J. v daHovm Yzen, avaak neu inila tak. }alobkyn musela mt povdom o pYtomnosti pana J. bhem zkuaebnho provozu a vroby a to mla sdlit v probhu daHovho Yzen. }alobkyn pYedlo~en dokaz nesplHuje jednu z podmnek obnovy Yzen [ 117 odst. 1 psm. a) zkona . 280/2009 Sb., daHov Yd (dle jen daHov Yd )], neboe se nejednalo o nov dokaz, kter by bez zavinn ~alobkyn nebo sprvce dan dodate n vyael najevo. Ani ~alobkyn pYedlo~en estn prohlaen pana M. ze dne 20. 10. 2020 nesplHuje podmnky pro kladn rozhodnut o nvrhu na obnovu Yzen. estn prohlaen a z nho vyplvajc skute nost nem podstatn vliv na vrok napadenho rozhodnut. Krajsk soud se vyjdYil i ke znaleckmu posudku . 664, kter nen pYedmtem sporu, neboe ~alobkyn nepYedlo~ila dan posudek v aestims n subjektivn lhot podle 118 odst. 2 daHovho Ydu. Krajsk soud vylou il i vliv odovodnn rozsudku Vrchnho soudu v Praze ze dne 29. 4. 2019, sp. zn. 6 To 42/2018, na vrok rozhodnut ve vci nvrhu na obnovu Yzen. <br/><br/>II. Kasa n st~nost ~alobkyn a vyjdYen ~alovanho<br/><br/>[4] }alobkyn (dle st~ovatelka ) broj proti napadenmu rozsudku kasa n st~nost, jej~ dovody podYazuje pod 103 odst. 1 psm. a), b) a d) s. Y. s., po~aduje jej zruait v celm rozsahu a vc vrtit k dalamu Yzen krajskmu soudu.<br/><br/>[5] St~ovatelka namt, ~e krajsk soud nesprvn posoudil dovodnost rozhodnut ve vci nvrhu na obnovu Yzen. <br/><br/>[6] St~ovatelka nesouhlas se zvry krajskho soudu v bod 46. napadenho rozsudku. Dle st~ovatelky se ze strany krajskho soudu jedn pouze o spekulaci. Nzor krajskho soudu nem oporu ve spisovm materilu. St~ovatelka nevdla o existenci pYedmtnho protokolu. Ze spisovho materilu ani neplyne skute nost, ~e by o protokolu st~ovatelka vdla v probhu daHov kontroly. <br/><br/>[7] Za chybn pova~uje st~ovatelka i tvrzen krajskho soudu v bod 48. napadenho rozsudku tkajc se estnho prohlaen pana M. Krajsk soud vyhodnotil, ~e pYedmtn prohlaen pouze deklaruje, ~e doalo k pYedn trubky panem M. spole nosti C. R. Z estnho prohlaen neplyne, ~e by se trubka nsledn dostala do sfry st~ovatelky. V uvedenm bod krajsk soud uzavYel, ~e estn prohlaen pana M. (dokaz) nemo~e mt vliv na rozhodnut ve vci a nen dovodem pro obnovu Yzen. St~ovatelka namt, ~e bhem daHovho Yzen nebyla obeznmena s dokazy tkajcmi se pYedmtn trubky a nemohla je pYedlo~it. St~ejn informace zskala st~ovatelka a~ po zbaven ml enlivosti zstupce spole nosti C. R. Navc ~alovan ml o nakldn s trubkou informace od 23. 11. 2020 z jinho daHovho Yzen. St~ovatelka namt, ~e tvrzen krajskho soudu nem ani v tomto pYpad oporu ve spisovm materilu. <br/><br/>[8] St~ovatelka rozporuje prvn nzor krajskho soudu v bod 49. napadenho rozsudku. Krajsk soud mn, ~e pYedmt a kritria daHovho a trestnho Yzen jsou odlian. Jedn se o Yzen s odlianm pojetm rozlo~en dokaznho bYemene a s odlianmi cli, a z toho dovodu vsledky daHovho a trestnho Yzen ohledn jedn a t~e obchodn transakce nemus bt stejn. St~ovatelka namt, ~e rozsudek vrchnho soudu m vliv nejmn na 3 aspekty v Yeaen daHovho Yzen, a to na posouzen informa n povinnosti, archivaci v letech 2009-2010 a na rating. Vrchn soud se mj. v rozsudku vyjadYoval i k ratingu. }alovan v daHovm Yzen tak vymYila sankci za poruaen povinnosti, kterou vaak i dle rozhodnut soudu v trestn vci st~ovatelka nemla. <br/><br/>[9] St~ovatelka m za nezkonn i nzor krajskho soudu v bod 52. napadenho rozsudku. Krajsk soud uvedl, ~e znaleck posudek . 664 byl pYedlo~en opo~dn, a z tohoto dovodu nemohlo dojt na jeho zklad k obnov Yzen podle 117 daHovho Ydu. St~ovatelka namt, ~e v nvrhu na obnovu Yzen zdovodnila nedodr~en subjektivn lhoty, a to z dovodu probhajcho trestnho Yzen. <br/><br/>[10] Dle st~ovatelky neml ~alovan v probhu daHovho Yzen k dispozici odborn zhodnocen metody kovn a neml ~dn odborn posudek ani znaleck nzor tYet strany. Ve znaleckm posudku Ing. K. nen nijak posouzena vroba z trubky v letech 2013 a 2016. PYedmtn znaleck posudek ani nemo~e bt pova~ovn za znaleck posudek, neboe nesplHuje zkonn po~adavky kladen na znaleck posudky. Zpracovatel nen znalcem. <br/><br/>[11] Podle st~ovatelky ~alovan nedokzal posoudit technick aspekty projektu a naplnn podmnek jeho realizace. Pova~uje tak zvry krajskho soudu v bod 54. napadenho rozsudku za nezkonn. <br/><br/>[12] }alovan se k vci nevyjdYil.<br/> <br/>III. Prvn hodnocen Nejvyaaho sprvnho soudu<br/><br/>[13] Nejvyaa sprvn soud pYezkoumal napaden rozsudek v souladu s 109 odst. 3 a 4 s. Y. s., vzn rozsahem a dovody, kter uplatnila st~ovatelka v podan kasa n st~nosti, a pYitom neshledal vady uveden v odstavci 4, k nim~ by musel pYihldnout z Yedn povinnosti.<br/><br/>[14] Kasa n st~nost nen dovodn ( 110 odst. 1 s. Y. s.).<br/><br/>[15] Napaden rozsudek je pYezkoumateln. Je srozumiteln, opYen o skute nosti vyplvajc ze spisovho materilu. Z jeho odovodnn je zYejm, jakmi vahami byl soud veden pYi svm rozhodovn a jak dokazy byly zohlednny; soud se vyjdYil ke vznesenm nmitkm. <br/><br/>[16] St~ovatelka obdr~ela od Ministerstva promyslu a obchodu dotaci v rmci Opera nho programu Podnikn a inovace na uskute nn projektu Zpustkov kovrna. PYedmtem projektu byla zsadn inovace linky na vrobu nerezov pYruby. }alovan zjistil poruaen podmnek poskytnut dotace st~ovatelkou, kter byly sou st rozhodnut o dotaci. Na zklad toho ~alovan vydal platebn vmry na odvod za poruaen rozpo tov kzn. St~ovatelka se brnila proti rozhodnut ~alovanho u krajskho soudu, kter ~alobu zamtl. Kasa n st~nost st~ovatelky byla zamtnuta i Nejvyaam sprvnm soudem rozsudkem ze dne 1. 4. 2022, . j. 1 Afs 295/2021-46. <br/><br/>[17] PYedmtem nyn Yeaenho sporu je otzka, zda st~ovatelka uplatnila nov skute nosti nebo dokazy podle 117 odst. 1 psm. a) daHovho Ydu v nvrhu na obnovu Yzen, i nikoliv. <br/><br/>[18] Jako nepYpustnou posoudil Nejvyaa sprvn soud nmitku ohledn znaleckho posudku . 664 ze dne 21. 1. 2019. St~ovatelka v kasa n st~nosti jen zrekapitulovala dovody, pro n~ zmeakala subjektivn lhotu pro pYedlo~en dokazo. Krajsk soud se srozumiteln vypoYdal se vaemi argumenty ohledn promeakn lhoty v bodech 52. 55. svho rozsudku. Nejvyaa sprvn soud sdl nzor krajskho soudu, ~e st~ovatelka znaleck posudek . 664 nepYedlo~ila v aestims n subjektivn lhot ( 118 odst. 2 daHovho Ydu), a tak nedoalo k naplnn zkonn podmnky [ 117 odst. 1 psm. a) daHovho Ydu]. <br/><br/>[19] V probhu pYedmtnho daHovho Yzen probhalo i trestn Yzen veden proti st~ovatelce a jednateli st~ovatelky. V trestn vci je Vrchn soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 4. 2019, sp. zn. 6 To 42/2018, oba zprostil ob~aloby. Skute nosti plynouc z odovodnn rozsudku slou~ily st~ovatelce jako podklad pro nvrh na obnovu Yzen. <br/><br/>[20] Vrchn soud v Praze v uvedenm pYpad posuzoval trestnprvn rovinu vci. Jak ji~ popsal v bod 49. napadenho rozsudku krajsk soud, pYedmt a kritria Yzen jsou odlian pro trestn Yzen a sprvn Yzen. Vznamnm rozdlem je odlian pojat rozlo~en dokaznho bYemene. Za st~ejn pova~uje Nejvyaa sprvn soud skute nost, ~e neprokzn skutku v trestnm Yzen vede k zproatn ob~aloby, oproti tomu v daHovm Yzen neprokzn tvrzench skute nost ovlivHuje daHovou povinnost (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 2. 5. 2018, . j. 1 Afs 220/2017-28). <br/><br/>[21] Podle st~ovatelky prvn posouzen Vrchnho soudu v Praze m vliv na nejmn tYi administrativn povinnosti, kter dajn (dle ~alovanho a krajskho soudu) st~ovatelka nesplnila. Mlo jt o informa n povinnost, otzku archivace v letech 2009 a 2010 a o rating. Z rozhodnut ~alovanho plyne, ~e ten ve vci shledal nkolikansobn poruaen rozpo tov kzn. Konkrtn jde o poruaen 13 podmnek (povinnost), z nich~ 11 Vrchn soud v Praze neposuzoval. }alovan doael k zvru, ~e 10 z 11 povinnost by vedlo k t~e vai odvodu, jak byl st~ovatelce ulo~en. Nejvyaa sprvn soud se ztoto~Huje s krajskm soudem, ~e v nyn Yeaenm pYpad nem odovodnn Vrchnho soudu v Praze vliv na vsledek daHovho Yzen. <br/><br/>[22] Navc Nejvyaa sprvn soud upozorHuje na rozsudek ze dne 1. 4. 2022, . j. 1 Afs 295/2021-46, ve kterm Nejvyaa sprvn soud pYisvd il st~ovatelce v tom, ~e neporuaila informa n povinnost (bod [35] uvedenho rozsudku). I tak ale kasa n soud dospl k zvru, ~e toto pochyben sprvnch orgno a krajskho soudu nemlo vliv na vsledek Yzen. St~ovatelka zva~n poruaila hned nkolik dota nch podmnek, co~ samo o sob opravHovalo sprvn orgny k ulo~en odvodu v pln vai poskytnut dotace.<br/><br/>[23] St~ovatelka jako dala dokaz pYedlo~ila protokol vyhotoven panem J. dne 18. 12. 2013. Podle n z protokolu plyne, ~e mla od spole nosti C. R. s. r. o. k dispozici nerezovou trubku na vrobu pYrub a z toho materilu pYrubu vytvoYila, tud~ uskute nila projekt v souladu se ~dost o dotaci. Podle krajskho soudu u zkuaebnho provozu musel bt jak zstupce st~ovatelky, tak zstupce C. R. s. r. o. pan J., kter je autorem protokolu. St~ovatelka i bez tohoto protokolu mohla a mla vdt, ~e se jedn o relevantn informaci, je~ by mohla ovlivnit vsledek daHovho Yzen. St~ovatelka vaak nenavrhla vslech pana J. ani neuvedla, ~e by byl pYtomen u zkuaebnho provozu. Podle krajskho soudu nvrh st~ovatelky na obnovu Yzen spojen s protokolem vyhotovenm panem J. nesplHuje podmnky 117 odst. 1 psm. a) daHovho Ydu. Nejvyaa sprvn soud tento zvr aprobuje. K nmitce st~ovatelky, ~e nevdla o existenci protokolu, Nejvyaa sprvn soud uvd, ~e krajsk soud uveden ani netvrd. Krajsk soud pouze poukzal na skute nost, ~e o pYtomnosti pana J. u zkuaebnho provozu st~ovatelka mla nebo musela vdt. Nmitku proto shledal Nejvyaa sprvn soud nedovodnou. <br/><br/>[24] St~ovatelka broj i proti bodu 48. napadenho rozsudku. Namt, ~e krajsk soud chybn dovozuje, ~e st~ovatelka mla v dob probhajc daHov kontroly dokazy ohledn povodu trubky. Navc ~alovan ml o nakldn s nerezovou trubkou v roce 2013 informace z jinho daHovho Yzen od 23. 11. 2020. Dle 117 odst. 1 psm. a) daHovho Ydu je jednm z pYedpoklado pro obnovu Yzen, ~e nov skute nosti nebo dokazy, kter nemohly bt bez zavinn pYjemce rozhodnut nebo sprvce dan uplatnny v Yzen ji~ dYve a je~ nov vyaly najevo, mohly mt podstatn vliv na vrok rozhodnut. Krajsk soud doael zvru, ~e estn prohlaen pana M. ze dne 20. 10. 2020 tento pYedpoklad nenaplHuje. Plyne z nj pouze, ~e nerezov trubka pYeala do dispozice spole nosti C. R. s. r. o., nikoliv to, ~e byla pou~ita pYi vrob pYruby. Ze spisovho materilu plyne, ~e podstatn vliv na vrok rozhodnut by mlo, pokud by st~ovatelka prokzala, ~e v dob ukon en projektu mla nerezovou trubku pro vrobu, ze kter vyrobila pYrubu. To vaak z estnho prohlaen neplyne. I tato nmitka je nedovodn. <br/><br/>[25] Nedovodn je i nmitka, ~e krajsk soud v bod 54. napadenho rozsudku nesprvn vyhodnotil, ~e ~alovan ve svm rozhodnut dokzal v souladu se zkonem ukon it daHov Yzen ve vci odvodu i bez znaleckho posudku. Otzka, zda rozhodnut ~alovanho bylo Ydn odovodnno i bez provedenho znaleckho posudku, nen pYedmtem nyn Yeaenho sporu. Zabval se j ji~ Nejvyaa sprvn soud v rozsudku ze dne 1. 4. 2022, . j. 1 Afs 295/2021-46, v nm~ shledal, ~e sprvn orgny mly dostatek dokazo pro zjiatn rozhodnch skute nost a jejich nsledn prvn posouzen. <br/><br/>IV. Zvr a nklady Yzen<br/><br/>[26] Z vae uvedenho vyplv, ~e kasa n st~nost nen dovodn, a proto ji Nejvyaa sprvn soud podle 110 odst. 1 posledn vty s. Y. s. zamtl.<br/><br/>[27] Vrok o nhrad nklado Yzen se opr o 60 odst. 1 s. Y. s., ve spojen s 120 s. Y. s. St~ovatelka, kter nemla ve vci spch, nem prvo na nhradu nklado Yzen; ~alovanmu nevznikly nklady nad rmec Yedn innosti. <br/><br/><br/>Pou en: Proti tomuto rozsudku nejsou opravn prostYedky pYpustn.<br/><br/><br/>V Brn dne 11. Yjna 2023<br/><br/><br/>JUDr. Karel `imka<br/> pYedseda sentu<br/><br/></body> </html>