<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 6 Afs 59/2023- 52 - text</title> </head> <body> 6 Afs 59/2023 - 56<br/>pokra ovn<br/><br/><br/>[OBRZEK]<br/><br/><br/> ESK REPUBLIKA<br/><br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sent slo~enm z pYedsedkyn sentu Veroniky JuYi kov a soudco Tomae Langaka a Filipa Dienstbiera v prvn vci ~alobkyn: JIP vchodo esk, a.s., sdlem Hradiaesk 407, Pardubice, zastoupen Mgr. Jakubem `otnkem, advoktem, sdlem `ikulova 190/17, Brno, proti ~alovanmu: Specializovan finan n Yad, sdlem nbYe~ Kpt. Jaroae 1000/7, Praha 7, tkajc se ~aloby na ochranu pYed nezkonnm zsahem spo vajcm v postupu ~alovanho pYi daHov kontrole veden u ~alobce na daH z pYidan hodnoty za zdaHovac obdob leden a~ kvten 2016, zY a~ prosinec 2016 a leden a~ prosinec 2017, o kasa n st~nosti ~alobkyn proti rozsudku Krajskho soudu v Hradci Krlov ze dne 15. 2. 2023, . j. 31 Af 28/2022315, <br/>takto:<br/>Rozsudek Krajskho soudu v Hradci Krlov ze dne 15. 2. 2023, . j. 31 Af 28/2022315, se rua a vc se vrac tomuto soudu k dalamu Yzen.<br/><br/>Odovodnn:<br/><br/>I. Vymezen pYpadu<br/>[1] }alobkyn se podanou ~alobou brnila u Krajskho soudu v Hradci Krlov proti nezkonnmu zsahu, za kter ozna ila postup ~alovanho pYi daHov kontrole na daH z pYidan hodnoty (dle jen DPH ) za zdaHovac obdob msco leden a~ kvten 2016, zY a~ prosinec 2016 a leden a~ prosinec 2017. Nezkonn zsah spo val dle ~alobkyn v tom, ~e ~alovan vedl daHovou kontrolu po uplynut prekluzivn lhoty pro stanoven dan. ZroveH ~alobkyn namtala, ~e ~alovan bezdovodn vy kval na odpov na ~dosti o mezinrodn do~dn tkajc se spole nost P.S.P. Praha s.r.o. (dle jen P.S.P. Praha ) a UNIBRANDS CZ s.r.o. (dle jen UNIBRANDS ), kter se ~alobkyn obchodovaly. <br/>[2] Krajsk soud rozsudkem ozna enm v zhlav ~alobu zamtl. Neshledal, ~e by v danm pYpad doalo k materilnmu zahjen daHov kontroly pYede dnem 28. 1. 2019, kdy doalo k jejmu formlnmu zahjen. Vzvy a emaily, na kter ~alobkyn odkazovala, ~alovan dle krajskho soudu vydal v souvislosti s odstraHovnm nesoulado v kontrolnch hlaench, tedy v rmci Yzen dle 101g odst. 2 zkona . 235/2004 Sb., o dani z pYidan hodnoty (dle jen zkon o DPH ), kter je tYeba odliaovat od jinch kontrolnch postupo. Krajsk soud dospl k zvru, ~e ~alovan doklady zskan tmto zposobem vyu~il pouze pro potYeby odstraHovn nesoulado v kontrolnch hlaench. Za faktick zahjen daHov kontroly krajsk soud nepova~oval ani ~dosti o mezinrodn vmnu informac. Konkrtn mezinrodn do~dn u inn ~alovanm pYed formlnm zahjenm daHov kontroly krajsk soud hodnotil jako sou st vyhledvac innosti, neboe slou~ila ke zmapovn obchodnch vztaho ~alobkyn. Dle krajskho soudu daHovou kontrolu nezahjilo ani trestn oznmen podan ~alovanm na ~alobkyni. Jednalo se o projev zkonn oznamovac povinnosti pYi zjiatn okolnost nasvd ujcch spchn trestnho inu zkrcen dan. <br/>[3] Krajsk soud se nsledn zabval ~alobkyn rozporovanmi mezinrodnmi do~dnmi tkajcmi se spole nost P.S.P. Praha a UNIBRANDS. K nim uvedl, ~e ob uveden spole nosti se ~alobkyn obchodovaly, pYi em~ ~alovan ml podezYen, ~e v posuzovanch zdaHovacch obdobch tyto spole nosti figurovaly v Yetzcch zasa~ench podvodem na DPH. Krajsk soud pYipomnl, ~e ~alovanho t~ilo dokazn bYemeno, kter se prostYednictvm mezinrodnch do~dn pokouael unst. Dle krajskho soudu nebyla mezinrodn do~dn tkajc se uvedench spole nost zjevn ne eln i nadbyte n. Naopak vedla i alespoH mohla vst k ovYen a zskn informac stran personlnho propojen i probhu realizovanch obchodo, v etn obchodo se ~alobkyn. Na tom dle krajskho soudu nic nemnil ani zproaeujc trestn rozsudek. <br/>[4] Krajsk soud uzavYel, ~e k materilnmu zahjen daHov kontroly nedoalo pYed datem 28. 1. 2019, a proto~e mezinrodn do~dn byla u inna dovodn a eln, doalo jejich odeslnm ke staven prekluzivn lhoty. }alovan tedy daHovou kontrolu nezahjil ani nevedl po uplynut lhoty pro stanoven dan. <br/>[5] Krajsk soud se zabval tak namtanmi protahy, kter ~alobkyn spatYovala v tom, ~e ~alovan nesplnil podmnky pro odesln mezinrodnch do~dn a poslze pouze pasivn vy kval na odpovdi. V tto souvislosti uvedl, ~e ~alovan opakovan urgoval zahrani n (nmeck) orgny finan n sprvy k zasln odpovd, na co~ nmeck orgny finan n sprvy reagovaly sdlenm, ~e aetYen stle probhaj a nebyla ukon ena. Krajsk soud proto dospl k zvru, ~e ~alovanmu nelze pYi tat k t~i dlku mezinrodnch do~dn. }alovan navc nepYestal init dala kony v rmci daHov kontroly, provdl vslechy svdko, a tedy se nedopustil protaho, kter by bylo mo~no hodnotit jako nezkonn zsah. <br/>II. Kasa n st~nost a vyjdYen ~alovanho<br/>[6] }alobkyn (dle jen st~ovatelka ) podala proti rozsudku krajskho soudu kasa n st~nost. Namtala, ~e krajsk soud nesprvn vyhodnotil vzvy, neformln komunikaci ~alovanho i povahu samotnho kontrolnho hlaen. PYesto~e dle st~ovatelky nejsou daje uvdn v kontrolnch hlaench samostatn zposobil poskytnout sprvci dan ucelen obraz o daHov povinnosti konkrtnho daHovho subjektu, je tento institut zposobil stanoven daHov povinnosti ovlivnit. Shroma~ovn dajo pod hlavi kou odstraHovn rozporo v kontrolnch hlaench mo~e dle st~ovatel ina nzoru svm rozsahem pYedstavovat kontroln innost. Rozhodujc toti~ nen formln ozna en postupu, nbr~ jeho vlastn obsah a rozsah. V souzen vci ~alovan v souvislosti s kontrolnmi hlaenmi st~ovatelku soustavn vyzval k pYedlo~en Yady dokaznch prostYedko, zejmna daHovch doklado a smluv. Dle st~ovatelky tak ~alovan sice provdl postup k odstrann rozporo v kontrolnch hlaench, co do rozsahu se vaak ji~ jednalo o zastYenou daHovou kontrolu. <br/>[7] St~ovatelka dle namtala, ~e krajsk soud nesprvn vyhodnotil tak mezinrodn do~dn u inn pYed formlnm zahjenm daHov kontroly, v etn podn trestnho oznmen. Upozornila, ~e informace zskan z mezinrodnch do~dn ~alovan nejen shroma~oval, ale seznamoval se s nimi, prob~n je vyhodnocoval, pYi em~ jejich vyhodnocen nsledn vystilo v podn trestnho oznmen na st~ovatelku. }alovan proto prostYednictvm mezinrodnch do~dn zskal informace s dopadem na st~ovatel inu daHovou povinnost, co~ takt~ pYedstavovalo zastYenou daHovou kontrolu. <br/>[8] K mezinrodnm do~dnm st~ovatelka sou asn uvedla, ~e k vyu~it tohoto institutu mus existovat objektivn potYeba, kter je dna v pYpad, ~e sprvce dan nemohl pYsluan informace i dokazy zskat vlastn innost. Tato podmnka ovaem nebyla v nynjam Yzen splnna, neboe ~alovan potYebu mezinrodnho do~dn jasn nedefinoval. Mezinrodn do~dn proto nemohla vst ke staven bhu prekluzivn lhoty. ZroveH se krajsk soud zabval pouze mezinrodnmi do~dnmi u spole nost P.S.P. Praha a UNIBRANDS. St~ovatelka vaak v ~alob rozporovala postup ~alovanho ve vztahu ke vaem mezinrodnm do~dnm, co~ krajsk soud opomnl. Skute nost, ~e v souzen vci nemohla mt mezinrodn do~dn vliv na lhotu pro stanoven dan, dovozovala st~ovatelka t~ z obsahu obdr~ench odpovd. Pouh sdlen vsledku aetYen zahrani nm sprvcem dan nen dostate n, neboe dokazn hodnota takov informace je velice omezen. St~ovatelka upozornila, ~e i za pYedpokladu, ~e by ke staven lhoty pro stanoven dan mezinrodnmi do~dn doalo, by se tkalo pouze nkterch zdaHovacch obdob. Krajsk soud vaak ani tuto skute nost v napadenm rozsudku nezohlednil. <br/>[9] U mezinrodnch do~dn tkajcch se spole nost P.S.P. Praha a UNIBRANDS pak st~ovatelka namtala, ~e ~alovan nepYimYen dlouho vy kval na doru en odpovd. K prvn urgenci pYistoupil po uplynut tmY deseti msco od odesln ~dosti. Druhou urgenci u inil pouze formln nkolik dn pot, co st~ovatelka podala podnt na ne innost. Opakovan urgence tak nemohly zhojit protahy ~alovanho. ZroveH je dle st~ovatelky zYejm, ~e ~alovan bezdovodn spolhal na zjiatn zahrani nho sprvce dan, a koli mu nic nebrnilo pokra ovat v Yzen. <br/>[10] }alovan se ve vyjdYen ke kasa n st~nosti ztoto~nil se zvry krajskho soudu. Uvedl, ~e postup souvisejc s odstraHovnm nesouladu v kontrolnch hlaench je odlian od jinch kontrolnch postupo. Dle ~alovanho se tedy nejednalo o skrytou daHovou kontrolu, za kterou nelze pova~ovat ani podn trestnho oznmen. K mezinrodnm do~dnm ~alovan uvedl, ~e st~ovatelka v ~alob rozporovala zejmna otlen s urgovnm odpovd u dosud neukon ench do~dn. V rozhodn dob vaak ~alovan neobdr~el odpov pouze na dv zbvajc mezinrodn do~dn u inn ve vztahu ke spole nostem P.S.P. Praha a UNIBRANDS, a tedy se krajsk soud sprvn zamYil prv na tyto dva pYpady. K elnosti mezinrodnch do~dn ~alovan pova~oval za rozhodujc, zda doposud proveden dokazy zalo~ily nutnost provdn dalaho dokazovn. Tato podmnka byla v nynja vci naplnna. Hodnocen odpovd na mezinrodn do~dn m dle ~alovanho msto primrn v nalzacm Yzen. V Yzen o zsahov ~alob nelze u init spolehliv zvr, zda konkrtn mezinrodn do~dn mohlo mt dopad na dosud neukon en daHov Yzen a tm i ovlivnit bh lhoty pro stanoven dan. K namtan pasivit ~alovan uvedl, ~e nadYzen orgn ~alovanho ani krajsk soud protahy neshledaly. K mezinrodnmu do~dn u spole nost P.S.P. Praha a UNIBRANDS pak ~alovan vysvtlil, ~e se skute n tkala jen nkterch zdaHovacch obdob. To vaak neznamen, ~e za ostatn zdaHovac obdob lhota pro stanoven dan uplynula. <br/>[11] St~ovatelka reagovala na vyjdYen ~alovanho podnm repliky, v n~ uvedla, ~e nerozporuje rozdlnost roznch postupo pYi sprv dan. daje obsa~en v kontrolnm hlaen jsou vaak zposobil ovlivnit vai daHov povinnosti, a proto by jejich podrobnjamu provYovn ml odpovdat pYsluan kontroln postup, tedy daHov kontrola. St~ovatelka dle uvedla, ~e nikdy netvrdila, ~e by podn trestnho oznmen bylo skrytou daHovou kontrolou. Podn trestnho oznmen nicmn v danm pYpad dokldalo, ~e ~alovan pYed formlnm zahjenm daHov kontroly daje zskan z mezinrodnch do~dn vyhodnocoval. St~ovatelka dle nesouhlasila se ~alovanm, ~e by se mezinrodn do~dn mla posuzovat pouze v nalzacm Yzen. V nynjam Yzen bylo tYeba mezinrodn do~dn hodnotit s ohledem na rozsah a kvalitu jejich obsahu, s m~ souvis i jejich mo~n vliv na bh lhoty pro stanoven dan. <br/>III. Posouzen Nejvyaam sprvnm soudem<br/>[12] Nejvyaa sprvn soud kasa n st~nost posoudil a dospl k zvru, ~e je dovodn.<br/>[13] V nyn posuzovan vci je mezi astnky Yzen veden spor o to, zda se ~alovan dopustil vo i st~ovatelce nezkonnho zsahu spo vajcho ve veden daHov kontroly na DPH za pYsluan zdaHovac obdob po uplynut lhoty pro stanoven dan s ohledem na jej dYvja materiln zahjen, k nmu~ doalo pYed formlnm zahjenm daHov kontroly. St~ovatelka v tto souvislosti poukazovala na ne elnost mezinrodnch do~dnch a nedovodn protahy ~alovanho, kter nepYimYen dlouho vy kval na odpovdi v pYpad mezinrodnch do~dn ve vztahu ke spole nostem P.S.P. Praha a UNIBRANDS, s nimi~ st~ovatelka obchodovala. <br/>[14] Nejvyaa sprvn soud ve sv dosavadn judikatuYe opakovan dovodil, ~e prostYedek ochrany pYed nezkonnmi i excesivnmi kony sprvce dan v rmci daHov kontroly pYedstavuje ~aloba na ochranu pYed nezkonnm zsahem ve smyslu 82 a nsl. zkona . 150/2002 Sb., soudn Yd sprvn (dle jen s. Y. s. ). Konkrtn v usnesen rozaYenho sentu ze dne 16. 11. 2016, . j. 1 Afs 183/201455, . 3566/2017 Sb. NSS, vyslovil nsledujc zvry: Zsahovou ~alobou se lze domhat ochrany pYed roznmi aspekty daHov kontroly. V prvn Yad pYipad v vahu ochrana pYed tm, ~e daHov kontrola byla vobec zahjena nebo ~e vobec probh. Sou st zkonnch limito kontroly jsou toti~ asov i jin podmnky jejho zahjen a provdn (zejmna zahjen a provdn kontroly jen ve lhot pro stanoven dan, viz zejm. 148 odst. 3 daHovho Ydu, a zahjen opakovan daHov kontroly jen za splnn podmnek podle 85 odst. 5 daHovho Ydu). Dle lze brojit proti konkrtnm konom sprvce dan v rmci kontroly. (& ) Kone n je daHov subjekt oprvnn zsahovou ~alobou brojit proti nezkonn ne innosti sprvce dan pYi kontrole. Pomoc zsahov ~aloby nicmn nelze doclit pYedsti~nho posouzen zkonnosti takovch jednotlivch procesnch kono sprvce dan, kter samy o sob nemaj povahu zsahu ve smyslu 82 s. Y. s., ale jejich~ zkonnost mo~e mt vznam pYi posuzovn zkonnosti pYpadnho rozhodnut, jm~ by na zklad zjiatn z daHov kontroly byla stanovena daH. <br/>[15] PYedmtem Yzen o ~alob na ochranu pYed nezkonnm zsahem spo vajcm v daHov kontrole nicmn nen vlastn vsledek kontroly, tedy samotn obsah pYi kontrole u innch zjiatn. Soudn ochrana smYuje k tomu, aby zajistila, ~e sprvce dan uplatn sv pravomoci v souladu se zkonem. }aloba tedy neposkytuje ochranu pYed vsledkem kontroly, pYed vlastnmi kontrolnmi zjiatnmi (viz vae citovan usnesen rozaYenho sentu . j. 1 Afs 183/201455). V Yzen o zsahov ~alob tedy sprvn soud nemo~e posuzovat, zda ur it okolnosti sprvce dan v rmci provdn daHov kontroly zjistil dostate n, ani kter konkrtn skute nosti vobec mo~e i nemo~e zjiaeovat, nejednli se o naprost vybo en z pYedmtu daHov kontroly (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 14. 12. 2016, . j. 4 Afs 179/201660). V intencch tchto zvro krajsk soud sprvn dovodnost st~ovatelkou podan zsahov ~aloby posuzoval. <br/>[16] Krajsk soud se zabval zejmna mo~nm pYekro enm rmce vyhledvac innosti, od eho~ se odvj i st~ovatel ina nmitka, ~e daHov kontrola byla materiln (fakticky) zahjena dYve, ne~ doalo k jejmu formlnho zahjen, v dosledku eho~ byla vedena po uplynut lhoty pro stanoven dan. Stran faktickho zahjen daHov kontroly Nejvyaa sprvn soud ji~ dYve ve sv rozhodovac innosti uvedl, ~e hodlli sprvce dan komplexn provYovat skute nosti rozhodn pro sprvn zjiatn a stanoven dan, mus zvolit takov postup pYi sprv dan, kter mu umo~Huje provdt dokazovn. Provdn dokazovn ovaem zkon . 280/2009 Sb., daHov Yd, pYedvd pouze v rmci daHov kontroly a postupu k odstrann pochybnost, nikoli pYi vyhledvac innosti dle 78 daHovho Ydu (rozsudky Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 16. 8. 2018, . j. 1 Afs 300/201726, a ze dne 24. 9. 2020, . j. 7 Afs 63/201931). Obsahem vyhledvac innosti je sbr pokladovch informac a mapovn ternu . PYi vyhledvac innosti nedochz k vlastnmu hodnocen a pYpadnmu osvd en zskanch dokaznch prostYedko jako dokazo o skutkovm stavu. Nelze proto pYi n zjiaeovat a ovYovat sprvnost tvrzen a stanoven daHov povinnosti daHovho subjektu (rozsudky Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 15. 3. 2022, . j. 7 Afs 39/202029, nebo ze dne 31. 5. 2017, . j. 4 Afs 14/201736, . 3604/2017 Sb. NSS). Z uvedenho vyplv, ~e vyhledvac innost sprvce dan vybo ze svch zkonnch limito tehdy, jestli~e sprvce dan v rmci tohoto postupu pYistoup k ovYovn a zjiaeovn daHovho zkladu nebo jinch okolnost rozhodnch pro sprvn stanoven dan, a tedy de facto pYistoup k provdn dokazovn (viz rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 28. 7. 2022, . j. 3 Afs 8/202041). <br/>[17] V souzen vci se sporn otzka faktickho zahjen daHov kontroly, a s tm souvisejcho bhu lhoty pro stanoven dan, odvjela od hodnocen rozsahu a obsahu u innch mezinrodnch do~dn. V pYpad DPH mo~e sprvce dan vyu~t mezinrodn do~dn na zklad naYzen Rady (EU) . 904/2010 ze dne 7. Yjna 2010 o sprvn spoluprci a boji proti podvodom v oblasti dan z pYidan hodnoty. Mezinrodn do~dn m vliv na bh lhoty pro stanoven dan, neboe po dobu jeho trvn prekluzivn lhota neb~ [ 148 odst. 4 psm. f) daHovho Ydu]. Aby vaak inky na bh lhoty pro stanoven dan skute n nastaly, neposta uje samotn odesln ~dosti dle uvedenho naYzen, ale je tYeba, aby mezinrodn do~dn souviselo s konkrtnm daHovm Yzenm a bylo eln a dovodn (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 29. 7. 2021, . j. 2 Afs 39/202056). Konkrtn podmnky Nejvyaa sprvn soud vymezil v rozsudku ze dne 23. 8. 2022, . j. 3 Afs 24/202175, nsledovn: (a) mus existovat objektivn potYeba mezinrodn spoluprce, neboe sprvce dan nemohl pYsluan informace i dokazy zskat vlastn innost; (b) z hlediska elu Yzen nesmj bt informace i dokazy po~adovan v rmci mezinrodn spoluprce zjevn nadbyte n naopak se musej tkat podstatnch skutkovch okolnost a (c) spanost ~dosti o mezinrodn spoluprci nen rozhodujc. <br/>[18] Nejvyaa sprvn soud se tedy nejprve zabval tm, zda krajsk soud sprvn vyhodnotil okam~ik zahjen daHov kontroly a bh lhoty pro stanoven dan. Krajsk soud dospl k zvru, ~e postup k odstrann rozporo v kontrolnch hlaench ani mezinrodn do~dn (odeslan pYed datem formlnho zahjenm daHov kontroly) materiln daHovou kontrolu nezahjily. Postup k odstrann rozporo v kontrolnch hlaench krajsk soud pova~oval za samostatn typ Yzen, kter nespo val v provYovn st~ovatel iny daHov povinnosti. K tomuto zvru Nejvyaa sprvn soud ve shod s krajskm soudem uvd, ~e odstraHovn rozporo v kontrolnch hlaench dle 101g zkona o DPH pYedstavuje odlian Yzen oproti kontrolnm postupom, v etn daHov kontroly. Z hlediska posouzen, zda se (ne)jedn o zastYenou kontroln innost, vaak neposta uje konstatovn, ~e se formln jedn o jin Yzen. V~dy je toti~ tYeba zkoumat konkrtn sprvcem dan u inn kony, tedy zda ji~ neza al provYovat a hodnotit konkrtn daHovou povinnost daHovho subjektu. V uveden vci krajsk soud tmto zposobem postupoval a dospl k zvru, ~e ~alovanm vy~dan smlouvy a daHov doklady, jako~ i neformln emailov komunikace, skute n slou~ily pouze k ovYen dajo obsa~ench v kontrolnch hlaench. Se zvrem krajskho soudu, ~e vy~dn podklado k odstrann rozporo v kontrolnch hlaench v nyn souzen vci fakticky daHovou kontrolu nezahjilo, se tedy Nejvyaa sprvn soud ztoto~Huje. <br/>[19] Odlian od krajskho soudu vaak Nejvyaa sprvn soud za skutkovch okolnost nyn souzen vci nahl~ na mezinrodn do~dn, kter ~alovan v souzenm pYpad odeslal pYed formlnm zahjenm daHov kontroly. }alovan na pYelomu let 2017 a 2018 do neveYejn sti spisovho materilu zalo~il Yadu mezinrodnch do~dn (vedena pod poYadovmi . 63 a~ 76 soupisu neveYejn sti spisovho materilu). Jimi ~alovan provYoval existenci konkrtnch Yetzco spole nost obchodujcch se st~ovatelkou, v etn konkrtnho pohybu zbo~. Krajsk soud tuto innost pova~oval a hodnotil jako sou st vyhledvac innosti. <br/>[20] Nejvyaa sprvn soud nejprve v tto souvislosti upozorHuje, ~e podle l. 54 odst. 1 psm. b) naYzen lze mezinrodn do~dn vyu~t tehdy, pokud do~adujc orgn vy erpal obvykl zdroje informac, kter mohl podle okolnost pou~t k zskn po~adovanch informac, ani~ by se vystavil nebezpe nedosa~en po~adovanho cle. Z uvedenho je zYejm, ~e mezinrodn do~dn m bt vyu~vno za elem podrobnjaho provYovn, doaloli k vy erpn obvyklch zdrojo informac. Nejvyaa sprvn soud nevylu uje, ~e s pYihldnutm ke konkrtnm okolnostem v praxi Yeaench pYpado bude mezinrodn do~dn nadle spadat pod vyhledvac innost, napY. pokud sprvce dan tmto zposobem ovYuje formln i registra n daje. Vyplyneli vaak z obsahu mezinrodnch do~dn, ~e byla u inna za elem provYovn a hodnocen konkrtnch uskute nnch zdanitelnch plnn (jako tomu bylo v nyn souzen vci), co do podstaty, rozsahu a obsahu se ji~ jedn o provYovn konkrtnch daHovch povinnost, kter nelze init mimo kontroln postup bez vdom daHovho subjektu. <br/>[21] V nyn projednvanm pYpad se ~alovan prostYednictvm mezinrodnch do~dn dotazoval zahrani nch sprvco dan na tYet subjekty konkrtn spole nosti obchodujc se st~ovatelkou. PYedmtem dotazo vaak byla pYesn ur en zdaHovac obdob a konkrtn zdaniteln plnn (vymezen stkami v eurech), k jejich~ uskute nn doalo mezi tmito spole nostmi a st~ovatelkou. Dotazy smYovaly na okolnosti dodn zbo~ (napY. kde doalo k nakldce, kdo zbo~ pYebral), v etn toho, zda spole nost zdaniteln plnn pYiznala, zda m skladovac prostory, zamstnance ad. Byla jimi tedy provYovna konkrtn zdaniteln plnn, u nich~ u st~ovatelky panovaly pochybnosti. Za danch skutkovch okolnost tto vci tedy ji~ nelze hovoYit o prostm mapovn ternu , nbr~ o provYovn konkrtnch zdanitelnch plnn (a ve vsledku tedy i st~ovatel inch daHovch povinnost) z dovodu podezYen na jej zapojen do podvodnch Yetzco na DPH. Takov provYovn je ovaem mo~no init pouze v rmci zahjen daHov kontroly pYi sou asnm zachovn veakerch prv daHovho subjektu. Doaloli k formlnmu zahjen daHov kontroly a~ pozdji, pYedstavovala mezinrodn do~dn materiln zahjen daHov kontroly.<br/>[22] Krajsk soud tedy otzku zahjen daHov kontroly vyhodnotil nesprvn. Od okam~iku zahjen daHov kontroly se pak odvj i hodnocen bhu lhoty pro stanoven dan. V dalam Yzen se proto krajsk soud bude povinen znovu zabvat posouzenm bhu prekluzivn lhoty. V sou innosti s ~alovanm ovY skute n okam~ik odesln dot ench mezinrodnch do~dn (nikoli pouze datum, kdy doalo k jejich zalo~en do spisovho materilu), a to ve spojitosti s konkrtnmi kontrolovanmi zdaHovacmi obdobmi na DPH. Dle takto u innch zjiatn nsledn vyhodnot, kdy konkrtn doalo k faktickmu zahjen daHov kontroly ve vztahu k jednotlivm zdaHovacm obdobm, od eho~ nsledn odvine nov bh tYlet lhoty pro stanoven dan dle 148 odst. 3 daHovho Ydu. Bye v danm pYpad pYedstavuj mezinrodn do~dn materiln zahjen daHov kontroly, nevylu uje tato skute nost bez dalaho, ~e sou asn nemohla vst ke staven lhoty pro stanoven dan dle 148 odst. 4 psm. f) daHovho Ydu. Z hlediska prekluze je toti~ mezinrodn do~dn na daHov kontrole nezvislm procesem (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 9. 11. 2017, . j. 10 Afs 206/201739, . 3677/2018 Sb. NSS). eln odeslan mezinrodn do~dn, kter sou asn fakticky zahj i daHovou kontrolu, tedy bude mt z hlediska bhu prekluzivn lhoty inky pYedvdan jak 148 odst. 4 psm. f) daHovho Ydu, tak 148 odst. 3 tho~ zkona. Krajsk soud se tedy v dalam Yzen bude podrobn vnovat hodnocen veakerch realizovanch mezinrodnch do~dn, posoud jejich elnost i vcnou a asovou souvislost a tm i jejich vliv na staven bhu prekluzivn lhoty ve vztahu k jednotlivm zdaHovacm obdobm na DPH. <br/>[23] Krajsk soud pYi posuzovn lhoty pro stanoven dan zohledn tak trestn sthn st~ovatelky a jeho inky na bh prekluzivn lhoty ve smyslu 148 odst. 4 psm. c) daHovho Ydu, kter nastvaj bez ohledu na vsledek trestnho Yzen. Rozhodujc je pouze okolnost, zda trestn sthn pro daHov trestn in souvisejc s provYovanou dan skute n probhalo. PYihldne tak k dalam skute nostem, kter mohly mt vliv na lhotu pro stanoven dan, a optovn vyhodnot, zda se ~alovan zahjenm a vedenm daHov kontroly vo i st~ovatelce nedopustil nezkonnho zsahu. <br/>[24] Nesprvn zvr stran ur en okam~iku zahjen daHov kontroly nicmn v dan vci nebrn vyjdYit se ke krajskm soudem hodnocenm mezinrodnm do~dnm u innm ve vztahu ke spole nostem P.S.P. Praha a UNIBRANDS. St~ovatelka v tto souvislosti nejprve namtala, ~e se krajsk soud ml zabvat vaemi mezinrodnmi do~dnmi (nikoli jen uvedenmi dvma). S ohledem na krajskm soudem u inn zvry byl ovaem jeho postup v pYedchozm Yzen opodstatnn. Krajsk soud v pYedchozm Yzen vychzel z nesprvnho zvru, ~e ~alovan fakticky daHovou kontrolu nezahjil dYve, ne~ doalo k jejmu formlnmu zahjen, a zroveH mezinrodn do~dn u spole nost P.S.P. Praha a UNIBRANDS hodnotil jako eln. Za takov situace by tedy ani pYpadn hodnocen jinch mezinrodnch do~dn jako ne elnch nemohlo vst k marnmu uplynut lhoty pro stanoven dan. V dalam Yzen (s ohledem na odlian zvr ohledn okam~iku zahjen daHov kontroly) se vaak krajsk soud bude povinen zabvat rovn~ posouzenm elnosti dalach mezinrodnch do~dn, a sice s ohledem na nov posouzen bhu prekluzivn lhoty pro stanoven dan. <br/>[25] K mezinrodnm do~dnm u innm ve vztahu ke spole nostem P.S.P. Praha a UNIBRANDS pak krajsk soud sprvn uvedl, ~e byla eln (a tedy mla vliv na bh lhoty pro stanoven dan) a ~e ~alovan pYi vy kvn na odpovdi od zahrani nch sprvco dan nebyl ne inn. elnost mezinrodnch do~dn je tYeba posuzovat dle zjiaeovanch (dotazovanch) skute nost, nikoli dle charakteru nsledn odpovdi (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 13. 10. 2022, . j. 2 Afs 246/2020101). }alovan uveden do~dn inil za elem provYen zkoumanch Yetzco a konkrtnho pohybu zbo~, a tedy pYpadnho podvodu na DPH. Jejich hodnocen m ovaem primrn probhat v rmci nalzacho Yzen a poslze pYi soudnm pYezkumu vydanho sprvnho rozhodnut (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 25. 11. 2022, . j. 4 Afs 356/202060). V Yzen o zsahov ~alob je tYeba pozornost soustYedit pYedevam na to, zda elnost mezinrodnch do~dn nen zjevn vylou ena, co~ by mlo vliv na bh lhoty pro stanoven dan. O takov pYpad se vaak v souzen vci nejednalo.<br/>[26] Nejvyaa sprvn soud se shoduje s krajskm soudem tak v hodnocen, ~e vlastn dlku probhajcho mezinrodnho do~dn nelze klst k t~i ~alovanmu, kter nem pYm vliv na innost zahrani nch sprvco dan. Tomu odpovd i prava bhu lhoty pro stanoven dan. Po dobu mezinrodnho do~dn prekluzivn lhota neb~ (stav se) dle 148 odst. 4 psm. f) daHovho Ydu. }alovan tak mohl zskn odpovd pouze urgovat, co~ opakovan inil.<br/>IV. Zvr a nklady Yzen<br/>[27] Na zklad vae uvedench skute nost tak Nejvyaa sprvn soud dospl k zvru, ~e kasa n st~nost je dovodn, a proto ve smyslu 110 odst. 1 vty prvn s. Y. s. zruail rozsudek krajskho soudu a vc mu vrtil k dalamu Yzen. V nm je krajsk soud ve smyslu 110 odst. 4 s. Y. s. vzn zvry vyslovenmi v tomto rozsudku. Optovn se tedy bude zabvat lhotou pro stanoven dan s ohledem na dYvja materiln (faktick) zahjen daHov kontroly a v nvaznosti na nov vpo et posoud dovodnost zsahov ~aloby. V dalam Yzen krajsk soud rozhodne tak o nhrad nklado Yzen o kasa n st~nosti ( 110 odst. 3 s. Y. s.).<br/><br/><br/>Pou en: Proti tomuto rozsudku nejsou opravn prostYedky pYpustn. <br/><br/><br/>V Brn dne 21. zY 2023<br/><br/><br/>Mgr. Ing. Veronika JuYi kov<br/> pYedsedkyn sentu <br/><br/></body> </html>