<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 6 A 142/2019- 118 - text</title> </head> <body> 14<br/>6 A 142/2019<br/>[OBRZEK] ESK REPUBLIKA<br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/>Mstsk soud v Praze rozhodl v sent slo~enm z pYedsedkyn Mgr. Gabriely Baan a soudkyH JUDr. Hany KadaHov, Ph.D., a JUDr. Nad~dy Treschlov ve vci <br/><br/>~alobce: HABEAS CORPUS, spolek<br/>sdlem Ocelkova 643/20, Praha 9<br/>proti <br/>~alovanmu: Ministerstvo financ<br/>sdlem Letensk 15, Praha 1<br/><br/>o ~alob proti rozhodnut ministryn financ ze dne 8. 7. 2019, .j. 11830/2019/9008-11, PID: MFCR9XHPPU,<br/><br/>takto:<br/>I. }aloba ze zamt. <br/><br/>II. }dn z astnko nem prvo na nhradu nklado Yzen. <br/><br/>Odovodnn<br/>I.<br/>Zklad sporu <br/><br/>1 }alobce se ~alobou podanou k Mstskmu soudu v Praze dne 8. 9. 2019 domhal zruaen rozhodnut ministryn financ (dle t~ ~alovan ) ze dne 8. 7. 2019, . j. 11830/2019/9008-11, PID: MFCR9XHPPU (dle t~ napaden rozhodnut ), kterm byl zamtnut rozklad a potvrzeno rozhodnut ministerstva financ (dle t~ prvostupHov sprvn orgn ) ze dne 24. 5. 2019, . j. MF-11830/2019/9008-5 (dle t~ prvostupHov rozhodnut ), dle 16 zkona . 106/1999 Sb., o svobodnm pYstupu k informacm, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen zkon o svobodnm pYstupu k informacm ). <br/><br/>2 Soud ze sprvnho spisu zjistil nsledujc skutkov stav:<br/><br/>3 }alobce k prvostupHovmu sprvnmu orgnu podal ~dost ze dne 10. 5. 2019 (dle t~ ~dost ), j~ se domhal poskytnut nsledujcch informac: <br/>1) Jak konkrtn pokyny ke konkrtnmu postupu obdr~eli, od koho a kdy, ve vci veden pod j: 42 C 50/2017 vedenho u Obvodnho soudu pro Prahu 1 Vaai pracovnci, a to: <br/>X (vedouc odboru 72)<br/>X<br/>2) Z jakho konkrtnho dovodu jste odmtli nvrh HABEAS CORPUS vznesen a odovodnn na po tku jednn soudu dne 16. 11. 2018 ve vci veden pod j: 42 C 50/2017 Obvodnho soudu pro Prahu 1, tj. nvrh na spole n pYeruaen Yzen ve vci z dovodu nalezen a posti~en vinko vzniklch akod z Yad Pot ovch kluko , pYi em~ mezinrodn aetYen ji~ b~. <br/>Pot ovi kluci kupY. viz: https://www.voxpopuli.sk/verejne-zalezitosti/kauzy-verejne-zalezitosti/holandske-sachy-s-pohledavkami-z-ceska-aneb-od-calfy-do-calfy-1-cast-holandska-spojka.html<br/>3) Zda na svm odmtavm postoji, viz otzka ad 2) tohoto podn trvte a pokud ano, zda jej pova~ujete za slu iteln s ustanovenm 4 Zk. . 2/1969 Sb. (tzv. Kompeten n zkon ), ust. 22 Kompeten nho zkona a strategii Ministerstva financ R (a Vldy R) deklarovanou ve smyslu nalezen a posti~en skute nch vinko korupce, nezkonnosti, justi nch podvodo, pran apinavch penz a daHovch niko. <br/>4) Zda mte zjem ve vci veden pod j: 42 C 50/2017 Obvodnho soudu pro Prahu 1 v intencch otzek ad 2), ad 3) mimosoudn jednat. HABEAS CORPUS jde o nalezen a posti~en skute nch vinko nezkonnost zvlat za situace, kdy tyto osoby jsou stle v justi nch a jinch funkcch ve sttnm apartu (srovnej l. 13 EULP, . 209/1992 Sb.).<br/><br/>4 Dne 24. 5. 2019 prvostupHov sprvn orgn pYpisem ste n vyhovl ~dosti ~alobce, kdy~ k bodu 3) ~dosti poskytl kladnou odpov na prvn otzku; k bodu 4) ~dosti uvedl, ~e nroky uplatHovan ~alobcem v Yzen pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1 vedenm pod sp. zn. 42 C 50/2017 neuznv, tud~ o nich nem zjem jednat mimosoudn. Tho~ dne vydal prvostupHov sprvn orgn rozhodnut, jm~ ste n (ve zbytku) ~dost odmtl, a to ve vztahu k bodu 1) ~dosti s odovodnnm, ~e se jedn o informaci dle 11 odst. 1 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm, neboe se vztahuje vlu n k internm zle~itostem ~alovanho, a zroveH se jedn o informaci, kterou je potYeba chrnit; a ve vztahu k bodu 2) a druh sti bodu 3) ~dosti z dovodu, ~e ~alobcov po~adavek smYuje k poskytnut nzoro ~alovanho, na jejich~ poskytnut nem ~alobce nrok dle 2 odst. 4 zkona o svobodnm pYstupu k informacm. PrvostupHov sprvn orgn sv rozhodnut odovodnil tak, ~e v pYpad neposkytnutch informac po~adovanch v bod 1) ~dosti ~alobce po~aduje de facto informace o internch pokynech, kter byly vydny v souvislosti se soudnm Yzenm vedenm pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1, je~ navc stle probh. PYitom pokyny, kter udluje povinn subjekt svm zamstnancom, nemohou z podstaty vci zasahovat vo i tYetm osobm (je~ nejsou povinnmu subjektu personln ani jinak podYzeny), kdy~ se tkaj toliko vnitYnho chodu povinnho subjektu. Pot provedl prvostupHov sprvn orgn na tvrt stran svho rozhodnut podrobn test proporcionality, jm~ pomYil mo~nost odmtnut poskytnout tuto informaci hledisky vhodnosti, potYebnosti a pYimYenosti. A dospl k zvru, ~e se v tomto pYpad nejedn o informaci tkajc se vkonu veYejn sprvy navenek, takt~ nem relevanci pro prva osob stojc mimo prvostupHov sprvn orgn (povinn subjekt); ~alobci je znmo, jak byl dosavadn postup prvostupHovho sprvnho orgnu bhem soudnho Yzen vedenho pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1, rovn~ tak byl informovn o tom, ~e prvostupHov sprvn orgn nem zjem s nm mimosoudn v dot en vci jednat; neposkytnut po~adovan informace nen zsahem do prva ~alobce na informace, tud~ zde prvostupHov sprvn orgn neshledal dovod pro poskytnut internho pokynu ~alobci. Co se t e neposkytnut informac po~adovanch ~alobcem v bodech 2) a 3) ~dosti, prvostupHov sprvn orgn vysvtlil, ~e se jedn o informace, jimi~ se ~alobce domh zjiatn nzoru povinnho subjektu, tedy jinmi slovy ~d o tzv. dovysvtlen jm formln zaujatch stanovisek. PrvostupHov sprvn orgn konstatoval, ~e z obsahu ~dosti je zYejm, ~e ~alobce nen spokojen s jeho kroky u innmi v soudnm Yzen vedenm pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1, a proto ~d o jejich zdovodnn. Clem podn informace vaak nen vyYeaen nespokojenosti ~alobce s postupem prvostupHovho sprvnho orgnu, tento nen povinen v re~imu zkona o svobodnm pYstupu k informacm obhajovat zposob, jakm v konkrtnm pYpad postupoval. <br/> <br/>5 Proti prvostupHovmu rozhodnut podal ~alobce dne 16. 6. 2019 rozklad, o nm~ ~alovan rozhodl ~alobou napadenm rozhodnutm, v nm~ se zcela ztoto~nil s odovodnnm prvostupHovho rozhodnut. }alovan ml rovn~ za to, ~e povinn subjekt nemo~e bt nucen k vypracovn prvnch stanovisek i obhjen svch postojo k ur it problematice, takto lze pYpadn postupovat v souladu s principy dobr sprvy mimo re~im zkona o svobodnm pYstupu k informacm.<br/><br/>6 Pouze pro plnost soud na tomto mst doplHuje, ~e obsahem ~alobcova podn ze dne 16. 6. 2019 byla vedle rozkladu t~ st~nost, o kter ~alovan rozhodl rozhodnutm ze dne 8. 7. 2019 pod . j. 11830/2019/9008-9, PID: MFCR9XHHQJ, tak, ~e postup prvostupHovho sprvnho orgnu potvrdil. }alobce v ~alob ze dne 8. 9. 2019 napadl vedle napadenho rozhodnut t~ rozhodnut o st~nosti ze dne 8. 7. 2019, soud usnesenm ze dne 30. 9. 2019, . j. 6 A 142/2019-14, vylou il ~alobu v sti proti rozhodnut o st~nosti k samostatnmu projednn pod sp. zn. 6 A 168/2019. A usnesenm ze dne 11. 11. 2019, . j. 6 A 168/2019 22, pak ~alobu proti rozhodnut o st~nosti odmtl dle 46 odst. 1 psm. d) zkona . 150/2002 Sb., soudnho Ydu sprvnho, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen s. Y. s. ) pro nepYpustnost.<br/>II.<br/>Obsah ~aloby, vyjdYen ~alovanho, stn jednn<br/><br/>7 }alobce v ~alob namtal jak nezkonnost napadenho rozhodnut, tak procesn vady sprvnho Yzen. Byl toti~ pYesvd en, ~e ve sprvnm Yzen doalo ke zkrcen jeho prv, byla poruaena i jeho zkladn prva a svobody, a to prvo na rovnost pYed zkonem a rovnost astnko v Yzen pYed soudem a jinm orgnem, prvo na spravedliv Yzen a Ydn vkon sttn sprvy, prvo na inn opravn prostYedek a prvo nebt diskriminovn, a to tm, ~e ~alovan odmtl ~alobci poskytnout po~adovan informace. Vysvtlil, ~e jm po~adovan informace se tkaj kauzy, o n~ je vedeno soudn Yzen pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 50/2017, kde sttn orgny mysln kryj akodn jednn konkrtnch osob ze sttnho apartu a justice a ~alovan odmt plnit svou povinnost danou mu zkonem k nalezen a posti~en skute nch vinko protiprvnch akodnch jednn. <br/><br/>8 Dle namtal, ~e dovody k odepYen informace uvdn ~alovanm v tomto pYpad nelze podYadit pod ~dn ustanoven zkona o svobodnm pYstupu k informacm. <br/><br/>9 Vytkl sprvnm orgnom nesprvn prvn posouzen vci, neboe poskytnut po~adovanch informac je i ve veYejnm zjmu a jejich odprn mo~e naplHovat i skutkovou podstatu nkterho z trestnch ino, neboe ve skute nosti nadr~uje a napomh skute nm pachatelom z Yad stn sprvy a justice, zejmna tzv. Pot ovm klukom . Namtal, ~e ~alovan v odovodnn napadenho rozhodnut nezohlednil l. 2 stavy R, a pYitom je tu pro lid a ~e sttn sprva a vkon sttn moci je slu~bou veYejnosti. Poukzal na to, ~e prostYednictvm zkona o svobodnm pYstupu k informacm suvernn lid v suvernnm demokratickm stt kontroluje innost svch volench zstupco a sttn sprvy. Zdoraznil zsadu Ydnho Yzen a pYipomnl, ~e tuto je tYeba dodr~ovat nejen v Yzen sprvnm, ale t~ v Yzen soudnm, kdy sttn orgny maj postupovat tak, aby nalzn prva smYovalo k spravedlivmu Yeaen. <br/><br/>10 }alobce nsledn v podan ~alob doslovn citoval text ~dosti o informace ze dne 10. 5. 2019, text rozkladu i st~nosti ze dne 16. 6. 2019. Ob tato podn ~alobce u inil nedlnou sou st ~aloby a trval na Ydnm poskytnut po~adovanch informac. <br/><br/>11 }alobce soudu navrhl, aby zruail ~alobou napaden rozhodnut a ur il ~alovanmu povinnost poskytnout mu veaker v ~dosti po~adovan informace, a to ve lhot 30 dno od prvn moci rozhodnut soudu.<br/><br/>12 }alovan ve vyjdYen ze dne 9. 1. 2020 odmtl ~alobn nmitky a odkzal na odovodnn sprvnch rozhodnut vydanch v dan vci. Rovn~ poukzal na to, ~e z podan ~aloby nen patrn, jakm zposobem mlo dojt k zsahu do prv ~alobce, neboe ~alobce pouze obecnm zposobem vyjmenoval stavou garantovan prva, ani~ by odovodnil, jak byla v posuzovanm pYpad poruaena. Podle ~alovanho bylo sprvn Yzen o ~dosti vedeno v souladu s pYsluanmi prvnmi pYedpisy. K nmitce poruaen prva na rovnost astnko a diskriminaci uvedl, ~e ~alobce byl jedinm astnkem Yzen, nen tedy zYejm, jakm zposobem by mohlo bt do tchto jeho prv zasa~eno. Nesouhlasil ani s nmitkou ~alobce, ~e by svm postupem poruail zkonem stanoven povinnosti. Konstatoval, ~e ~alobou napaden rozhodnut bylo vydno v souladu se zkonem, tud~ bylo vydno ve veYejnm zjmu a v souladu s principem prvnho sttu. <br/><br/>13 V replice k vyjdYen ~alovanho ze dne 9. 2. 2020 ~alobce trval na tom, ~e ~alovan nezkonn odmtl plnit sv povinnosti poskytnout mu po~adovan informace. A v replice ze dne 22. 8. 2022 se ~alobce obshle vyjadYoval k roli sttn sprvy v demokratickm stt.<br/><br/>14 Dne 25. 8. 2022 se ve vci konalo jednn pYed soudem, pYi kterm ~alobce i ~alovan setrvali na sv argumentaci z psemnch podn. }alobce zdoraznil, ~e na stran ~alovanho neexistuje ~dn dovod, pro kter by bylo lze odmtnout, bye i jen ste n, poskytnut jm po~adovanch informac. Potvrdil, ~e podstata podn ~dosti o informace a pota~mo i dan ~aloby tkv v soudnm Yzen vedenm pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1, jeliko~ zde ~alobce upozornil ~alovanho na nezbytnost zahjen trestnch Yzen vo i konkrtnm osobm. }alobce zsadn nesouhlasil s tm, ~e mu ~alovan neposkytl informace s odvolnm na sv nekonkrtn intern pYedpisy. Zopakoval, ~e v dan vci spole ensk zjem na poskytnut informac podstatnou mrou pYevyauje zjmy ~alobce. Tm, ~e sprvn orgny neposkytly ~alobci po~adovan informace, dostaly se do pozice podvodnko a takt~ jednaly v rozporu s mezinrodnmi pYedpisy. Naopak na stran ~alobce stoj veYejnost, kter m prvo na dan informace. Voli i maj toti~ prvo vdt, co sttn orgny in. }alobce na zvr pYe etl text pYsluanch zkonnch ustanoven, z nich~ dovozoval povinnost ~alovanho zahjit trestn Yzen, je~ se sna~ iniciovat prostYednictvm soudnho Yzen vedenho pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1.<br/><br/>15 }alovan na stnm jednn uvedl, ~e se ~alobce ml, pokud argumentuje ve vci tm, ~e mu ~alovan odmtl poskytnout informace z internch pYedpiso. V dan vci se nejedn o informace z internch pYedpiso, nbr~ o intern pokyny, kter nen povinen ~alobci poskytnout. Konstatoval, ~e v nkterch tvrzench ~alobce lze spatYovat nznaky konspira nch teori. Souhlasil se ~alobcem, ~e podstata pYedmtu Yzen se vztahuje k soudnmu Yzen vedenmu pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1. Upozornil proto na nepYpustnost po~adovat informace tkajc se ~alovanm zaujatch procesnch postupo i soudn strategie v danm soudnm Yzen. K argumentaci ~alobce ohledn zkonem stanoven povinnosti iniciovat trestn Yzen, vysvtlil, ~e ~alobce zamHuje lohu ~alovanho s lohou orgnu innho v trestnm Yzen. <br/><br/>16 Soud pYi jednn pro nadbyte nost zamtl provst k dokazu ~alobcem navr~en listiny, je~ mly prokzat jeho tvrzen tkajc se sporu vedenho pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1, a to spisem Obvodnho soudu pro Prahu 1 vedenho pod sp. zn. 42 C 50/2017, podklady k usnesen Poslaneck snmovny Parlamentu R . 653 ze dne 6. 6. 2019, internetovmi informacemi dolo~enmi ~alobcem v pYloze k ~alob, dokumentem Uplatnn nroku na nhradu akody zposoben podporou a krytm mysln zposobenho bezdovodnho obohacen cizch subjekto zposoben pYi vkonu veYejn moci a soudn moci rozhodnutm nebo nesprvnm Yednm postupem ze dne 24. 3. 2017, neboe nemaj souvislost s pYedmtem danho Yzen, je~ se tk toliko pYezkumu rozhodnut o neposkytnut informac ~alobcem po~adovanch a konkrtn vyspecifikovanch v ~dosti. PYi em~ prohlubovn skutkovch zjiatn o pohnutky, cle i dovody ~alobce, kter jej vedly k podn ~aloby ve vci veden pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1 i pYpadn trestn innost konkrtnch osob, jsou pro rozhodnut v nyn posuzovan (informa n) vci irelevantn. Takt~ soud neprovedl dokaz sprvnm spisem, neboe soud listinami, kter tvoY podklady pro rozhodovn sprvnch orgno, dokazovn zsadn neprovd (viz rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 29. 1. 2009, . j. 9 Afs 8/2008-117). A ~alobce k vslovnmu dotazu soudu na stnm jednn nesporoval vrohodnost ani obsah listin ve sprvnm spise, nbr~ z nich pouze dovozoval jin vznam a nesouhlasil s tm, jak sprvn orgny rozhodly. Je pravdou, ~e ~alobce na stnm jednn namtal, ~e listiny obsa~en ve sprvnm spise nejsou originly, nbr~ se jedn o pouh kopie, jejich~ autenticita byla ovYena jen sprvnm orgnem. Soud tuto nmitku posoudil jako ryze elovou. ZYejm elovost tto nmitky pramen ji~ z toho, ~e ~alobce sm soudu k ~alob takt~ pouze ve form kopi pYilo~il listinn dokumenty, kter jsou sou st sprvnho spisu, tvoY jeho podstatnou st a na jejich~ zklad bylo ve vci rozhodnuto. Jednalo se pYitom o naprosto toto~n listiny, kter jsou zalo~eny i ve sprvnm spise. Soud pYipomn, ~e sou st sprvnho spisu jsou krom doru enek a povYen k zastupovn toliko ~dost a podn vypracovan ~alobcem a pak rozhodnut ve vci. <br/> <br/>17 }alobce dle po~adoval provst k dokazu svdeck vslechy X, a X, a to k prokzn jejich pohnutek, je~ je vedly k nevyhovn jeho ~dosti. Soud navr~en vslechy rovn~ pro nadbyte nost neprovedl, jeliko~ dospl k nzoru, ~e zkoumn pohnutek svdkyH nen pro posouzen dan vci potYebn. <br/><br/>18 Soud m za to, ~e sprvn orgny v pYezkoumvanm Yzen dostly sv povinnosti a Ydn zjistily skutkov stav vci, o nm~ nejsou dovodn pochybnosti, a to v rozsahu potYebnm pro rozhodnut; mezi astnky ostatn ani nebyl zjiatn skutkov stav spornm; spornm zde byla toliko otzka prvnho posouzen, zdali sprvn orgny posoudily ~alobcovu ~dost o poskytnut informac v souladu se zkonem, a proto v dan vci nebylo zapotYeb provdt dokazovn. <br/><br/>19 Dala dokazn nvrhy ji~ nebyly ze strany astnko na stnm jednn u inny a k provedenmu dokazovn nebyly vzneseny ze strany ~alovanho ~dn nmitky. }alobce s poukazem na rozhodnut stavnho soudu sp. zn. I. S 50/2003 a Pl. S 34/09 namtal, ~e v postupu soudu v rmci dokazovn spatYuje vadu Yzen. Soud pYedn konstatuje, ~e ze strany ~alobce byla nmitka vadnho dokazovn uplatnna toliko v obecn rovin, jeliko~ neuvedl, v jakm konkrtnm postupu i opominut soudu spatYuje procesn vadu. }alobcem odkazovan rozhodnut stavnho soudu soud nepova~uje za pYilhav, kdy~ se v nich stavn soud otzkou dokazovn nezabval. <br/><br/>III.<br/>Posouzen ~aloby<br/><br/>20 Mstsk soud v Praze na zklad ~aloby v rozsahu ~alobnch bodo, ktermi je vzn ( 75 odst. 2 s. Y. s.), pYezkoumal napaden rozhodnut v etn Yzen, je~ jeho vydn pYedchzelo. PYi pYezkoumn rozhodnut soud vychzel ze skutkovho a prvnho stavu, kter tu byl v dob rozhodovn sprvnho orgnu ( 75 odst. 1 s. Y. s.). <br/><br/>21 PYed samotnm pYezkumem soud pova~uje za potYebn zdoraznit, ~e sprvn soudnictv je ovldno dispozi n zsadou. Obsah, rozsah a kvalita ~aloby tak pYedur uj obsah, rozsah a kvalitu nslednho soudnho rozhodnut. Nen pYitom lohou soudu, aby za ~alobce ~alobn argumentaci dotvYel. Soud pYedesl, ~e v pYpadech, kdy ~alobce v ~alob vytkne napadenmu sprvnmu rozhodnut vady pouze v obecn rovin, ani~ by poukzal na zcela konkrtn skute nosti, v nich~ spatYuje pochyben, je dostate n, kdy~ se k takto obecnm nmitkm vyjdY soud rovn~ jen v obecn rovin. V tomto ohledu soud poukazuje na rozsudek rozaYenho sentu Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 24. 8. 2010, . j. 4 As 3/2008-78: [s]myslem uveden ~alobnch bodo ( 71 odst. 1 psm. d) s. Y. s.) je jednozna n ustanoven rmce po~adovanho soudnho pYezkumu ve lhot zkonem stanoven k podn ~aloby. Zkonn po~adavek je proto naplnn i jen zcela obecnm a stru nm, nicmn srozumitelnm a jednozna nm, vymezenm skutkovch a prvnch dovodo tvrzen nezkonnosti nebo procesnch vad sprvnho aktu tak, aby bylo zYejm, v jak sti a z jakch hledisek se m soud vc zabvat& mra precizace ~alobnch bodo do zna n mry ur uje i to, jak prvn ochrany se ~alobci u soudu dostane. m je ~alobn bod, bye i vyhovujc, obecnja, tm obecnji k nmu mo~e sprvn soud pYistoupit a posuzovat jej. Nen naprosto namst, aby soud za ~alobce spekulativn domalel dala argumenty i vybral z reality skute nosti, kter ~alobu podporuj. Takovm postupem by pYestal bt nestrannm rozhod m sporu, ale pYebral by funkci ~alobcova advokta. Nen ani smyslem soudnho pYezkumu podrobn opakovat ji~ jednou vyY en, a proto mo~e soud v pYpadech shody mezi nzorem soudu a odovodnnm ~alobou napadenho rozhodnut odkazovat na toto odovodnn (srov. napY. rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 27. 7. 2007, . j. 8 Afs 75/2005-130, publikovan pod . 1350/2007 Sb. NSS, i rozsudky tho~ soudu ze dne 2. 7. 2007, . j. 4 As 11/2006-86, a ze dne 29. 5. 2013, . j. 2 Afs 37/2012 47). <br/><br/>22 Dle soud upozorHuje, ~e ~alobce v textu ~aloby ocitoval pln znn jm podan ~dosti, rozkladu a st~nosti. Tato podn u inil nedlnou sou st ~aloby a namtal, ~e ani o jednom z nich nebylo ze strany sprvnch orgno sprvn rozhodnuto. }alobci samozYejm nic nebrn zopakovat rozkladov nmitky v pYpadech, kdy je ~alovan dostate n nevypoYdal, popYpad nen-li ~alobce se skutkovm i prvnm posouzenm tchto nmitek spokojen, v~dy by vaak mlo bt z obsahu ~aloby jednozna n patrn, kter konkrtn zvry ~alovanho pokld za nedostate n, nezkonn i nesprvn. V nyn posuzovan ~alob tak ~alobce ml namsto strohho okoprovn svch pYedchozch podn pYedlo~it konkrtn oponenturu napadenho rozhodnut a jasnm a ur itm zposobem se vymezit proti zposobu, jakm ~alovan vypoYdal rozkladov nmitky, resp. uvst, v em konkrtn podle jeho nzoru ~alovan pochybil. V tto souvislosti soud zmiHuje rozhodnut Vrchnho soudu v Praze (tehdy jako~to soudu sprvnho), . j. 7 A 147/1999-35, ze dne 27. 12. 2001, dle kterho se soud v Yzen o sprvn ~alob nemo~e zabvat nmitkami, kter ~alobce uplatnil v rozkladu podanm ve sprvnm Yzen, bye i na n v ~alob sumrn odkzal. Je tYeba, aby ~alobce tvrzen dovody nezkonnosti v ~alob explicitn uvedl. To je zkonnou nle~itost ~aloby a jen tmto zposobem mohou bt vymezeny hranice soudnho pYezkumu zkonnosti aktu. Dle v rozsudku Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 30. 4. 2012, . j. 4 As 5/2012 22, dospl soud k zvru, ~e: ~alobn body byl pYitom ~alobce povinen vymezit pYmo v ~alob, povinnost tvrdit rozhodn skute nosti nelze nahradit obecnm odkazem na argumenty uplatnn v podnch innch v pYedchzejcm Yzen pYed sprvnmi orgny. Soud odkazuje i na rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 18. 7. 2013, . j. 1 Afs 54/2013 36, kde bylo konstatovno, ~e: dle ustlen judikatury je tYeba ~alobn body vslovn formulovat v ~alob. Vychz se z toho, ~e soudn Yzen nen pokra ovnm sprvnho Yzen, nbr~ zcela samostatnm typem pYezkumnho Yzen. Pokud vaak ~alobce v ~alob odk~e na konkrtn, ve vztahu k jeho vci jednozna n individualizovanou a nezamnitelnou skutkovou i prvn argumentaci, kterou vyslovil v pYedchozm Yzen sprvnm, a pokud tato argumentace nevy~aduje pro ely Yzen o ~alob ~dn dala konkretizace, modifikace i upYesnn, lze ji zsadn pova~ovat za sou st ~aloby (srov. rozsudek NSS ze dne 28. 8. 2008, . j. 2 As 43/2005 79). Takto vaak ~alobce v dan vci nepostupoval, neboe neozna il, na kterou konkrtn st argumentace uveden v podnch vtlench do textu ~aloby odkazuje, pouze nesouhlasil s tm, ~e mu nebyly sprvnmi orgny poskytnuty jm po~adovan informace. Takovto povaechn nesouhlas vaak nesmYuje k ur it, jednozna n individualizovan a nezamniteln argumentaci, nbr~ jm ~alobce po soudu ~d, aby znovu posoudil jeho ~dost, rozklad (i st~nost), neboe nen spokojen s vydanmi sprvnmi rozhodnutmi. }alobce se ale ml, pokud se domnv, ~e soudn Yzen sprvn je pokra ovnm Yzen sprvnho, a proto se soud nebude pYekoprovanmi podnmi ~alobce zabvat a vypoYdvat je. Soud pYesto upozorHuje na tu skute nost, ~e ~alobcem v ~alob uplatnn ~alobn nmitky obsahov zcela odpovdaj rozkladovm (i ve st~nosti uvedenm) nmitkm. <br/><br/>23 PYi posouzen vci mstsk soud vychzel zejmna z nsledujcch prvnch pYedpiso:<br/><br/>24 Podle ust. 2 odst. 1 zkona o svobodnm pYstupu k informacm maj povinn subjekty, ktermi jsou sttn orgny, zemn samosprvn celky a jejich orgny a veYejn instituce, povinnost poskytovat podle tohoto zkona informace vztahujc se k jejich posobnosti. <br/><br/>25 Podle ust. 2 odst. 4 zkona o svobodnm pYstupu k informacm se povinnost poskytovat informace netk dotazo na nzory, budouc rozhodnut a vytvYen novch informac.<br/><br/>26 Podle ust. 11 odst. 1 zkona o svobodnm pYstupu k informacm povinn subjekt mo~e omezit poskytnut informace, pokud se vztahuje vlu n k vnitYnm pokynom a personlnm pYedpisom povinnho subjektu.<br/><br/>27 Podle ust 15 odst. 1 zkona o svobodnm pYstupu k informacm pokud povinn subjekt ~dosti, bye i jen z sti, nevyhov, vyd ve lhot pro vyYzen ~dosti rozhodnut o odmtnut ~dosti, popYpad o odmtnut sti ~dosti, s vjimkou pYpado, kdy se ~dost odlo~.<br/><br/>28 Po provedenm Yzen dospl soud k zvru, ~e ~aloba nen dovodn.<br/><br/>29 V dan vci nebyl mezi astnky spornm soudem zjiatn skutkov stav (viz body 3 a~ 5 rozsudku). Naopak spornou byla mezi astnky otzka prvnho posouzen zkonnosti rozhodnut sprvnch orgno o odmtnut poskytnout ~alobci informace po~adovan v ~dosti. <br/><br/>30 Soud jen pro pYehlednost znovu konstatuje, ~e ~dosti ~alobce (viz bod 3 rozsudku) bylo ste n pYpisem ze dne 24. 5. 2019 vyhovno, kdy~ ~alobci byly poskytnuty informace ohledn bodu 3) a 4) ~dosti. Ostatn (zbvajc) informace nebyly ~alobci ~alobou napadenm rozhodnutm poskytnuty. Konkrtn ~alobci nebyly poskytnuty informace podYazen pod bod 1) ~dosti, v nm~ se domhal informac o tom, jak konkrtn pokyny (od koho, kdy) obdr~eli zamstnanci ~alovanho v rmci soudnho Yzen vedenho pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1. }alobce byl pYesvd en, ~e jm po~adovan informace m formu internho pYedpisu, jen~ mu ml bt dle zkona poskytnut. Soud vaak tuto nmitku ~alobce nesdl. Naopak soud poukazuje na zcela sprvn a pe liv posouzen povahy dan informace sprvnmi orgny jako~to informace o vnitYnm (internm) pokynu (viz zejmna strany 3 a~ 4 prvostupHovho sprvnho rozhodnut) dle 11 odst. 1 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm, na nj~ pro stru nost odkazuje. Soud toliko dodv, ~e si je vdom toho, ~e smyslem zkona o svobodnm pYstupu k informacm je zajiatn prva veYejnosti na pYstup k informacm z veYejnho sektoru, jemu~ odpovd povinnost povinnch subjekto informace ze sv posobnosti poskytnout, tato povinnost vaak nen bezbYeh. Nicmn dan zkon stanov i vjimky z povinnosti poskytnout informace, kdy jednou z tchto vjimek je i vjimka zakotven v 11 odst. 1 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm. Tato vjimka poskytuje povinnmu subjektu ochranu pYed zveYejHovnm internch pokyno, kter smYuj dovnitY veYejn sprvy a kter nevyplvaj z prvnch pYedpiso. Vydvn vnitYnch pokyno uvnitY sprvnho orgnu je realizac oprvnn Ydit innost podYzench a jejich plnn je zachovvnm prvn povinnosti Ydit se ve slu~ebn innosti pYkazy nadYzench. Tato oprvnn vyplvaj z prvnch norem, kter stanov vztah nadYzenosti a podYzenosti; internmi instrukcemi se proto jen konkretizuj koly a povinnosti podYzench slo~ek a pracovnko (srovnej: rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 22. 10. 2020 .j. 4 As 119/2020-21). Jde tedy o nejroznja metodick pokyny, pracovn postupy, koly, intern toky informac a podobn. V~dy se jedn o takov akty, kter se dotkaj pouze pracovnko, kteY jimi jsou vzni (akty Yzen). <br/><br/>31 K problematice posouzen ur itho jednn nebo aktu povinnho subjektu jako vnitYnho pokynu dle 11 odst. 1 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm existuje bohat a ustlen judikatura Nejvyaaho sprvnho soudu, ze kter lze vychzet i v nyn projednvan vci. Nejvyaa sprvn soud ji~ konstatoval, ~e zkon o svobodnm pYstupu k informacm vnitYn akty nedefinuje, a jedn se tak o neur it prvn pojem, kter je tYeba vykldat autonomn, s pYihldnutm k ustlenmu chpn tohoto pojmu v prvn doktrn a rozli nosti charakteru jednotlivch povinnch subjekto a jejich innost (viz rozsudky Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 20. 12. 2018, . j. 7 As 369/2018-32, a ze dne 15. 10. 2013, .j. 1 As 70/2013-58). Z uvedench judikto vyplv, ~e za vnitYn pokyn nelze stricto sensu pova~ovat ka~d akt, kter sprvn orgn takto ozna . Rozhodn je proto v~dy obsah konkrtnho pokynu nebo jinho aktu. Internm pokynem je akt organiza n, metodick nebo Ydc, jen~ zsadn nemo~e ovlivnit subjekty jin ne~ ty, kter mu z hlediska slu~ebn podYzenosti podlhaj. Pokud se vaak akt tk vkonu veYejn sprvy navenek, nelze jej, jakkoli je takto ozna en, pova~ovat za informaci vylou enou z prva na jej poskytnut. Obdobn Nejvyaa sprvn soud v prvn vt rozsudku ze dne 12. 9. 2018, . j. 9 As 178/2017 34, definuje tzv. obsahov znak internho pYedpisu, jen~ je rozhodujcm kritriem pro ur en toho, zda povinn subjekt nen povinen svoj intern pYedpis ~adatelom o informaci poskytnout; tato prvn vta zn nsledovn: [r]ozhodujcm kritriem pro ur en toho, zda povinn subjekt nen povinen svoj intern pYedpis ~adatelom o informaci poskytnout, je znak obsahov, tedy zda intern pYedpis upravuje postupy, kter se projev vhradn uvnitY povinnho subjektu a zroveH jeho prvn inky nedopadaj do prv a prvem chrnnch zjmo dalach osob. Pokud nen obsahov znak vnitYnho pYedpisu naplnn, tedy vnitYn pYedpis posob navenek povinnho subjektu a dopad do prv osob stojcch mimo, nelze jej neposkytnout s odkazem na 11 odst. 1 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm. Ze shora citovanch prvnch zvro Nejvyaaho sprvnho soudu lze bezesporu vychzet i v dan vci. <br/><br/>32 Jak ji~ uvedeno soud m ve shod s nzorem sprvnch orgno za to, ~e ~alobcem po~adovan informace, tkajc se specifikace pokyno ~alovanho ke konkrtnmu postupu vo i svm zamstnancom v konkrtnm civilnm soudnm sporu probhajcm mezi astnky Yzen, je vnitYnm pokynem, kter neobsahuje ~dn informace tkajc se vkonu veYejn sprvy navenek a nijak neovlivHuje prvn postaven astnko sprvnho Yzen pYed ~alovanm. Po~adovan informace je pokynem, kter se dotk pouze konkrtnch pracovnko, kteY jsou jm vzni. Lze dovodit, ~e po~adovan informace obsahuje taktiku obrany v civilnm soudnm sporu, kter vyvolal ~alobce vo i ~alovanmu jako~to organiza n slo~ce sttu, a netk se tedy veYejn sprvy ani konkrtnho sprvnho Yzen. Soud tedy dospl k zvru, ~e ~alobcem po~adovan informace pod bodem 1) ~dosti tzv. splHuje zkonem stanoven obsahov znak, tj. jedn se o vnitYn pokyn dle 11 odst. 1 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm. PYi em~ pouh naplnn tzv. obsahovho znaku samo o sob jeat neznamen, ~e by bylo mo~no bez dalaho ~alobcem po~adovanou informaci odepYt. Sprvn orgny jsou toti~ nsledn povinny provst sprvn uv~en, zdali: je v konkrtnm pYpad nezbytn odepYt poskytnut informace, a svoj postup Ydn zdovodnit (viz rozhodnut Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 24. 4. 2015, . j. 8 As 108/2014 54), co~ dle rozhodnut Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 14. 9. 2016, . j. 10 As 182/2015 40, znamen, ~e: & mus vykonat sprvn uv~en, zda jsou dny dovody, kter poskytnut vnitYnho pokynu ~adateli skute nosti brn (legitimn dovod) . Soud konstatuje, ~e sprvn orgny v dan vci i tto povinnosti bezezbytku dostly, kdy~ ~alobcem po~adovan vnitYn pokyn Ydn posoudily i z hlediska testu proporcionality (viz zejmna strana 4 prvostupHovho sprvnho rozhodnut). Soud pouze dodv, ~e ohledn ~alobcem po~adovanch informac neshledal, ~e by spole ensk zjem na jejich poskytnut pYevyaoval zjmy ~alobce. Soud tedy shrnuje, ~e neposkytnut ~alobcem po~adovan informace pod bodem 1) ~dosti ze strany ~alovanho vyhodnotil jako souladn se zkonem i ustlenou judikaturou sprvnch soudo.<br/><br/>33 Rovn~ tak nebyly ~alobci ze strany sprvnch orgno poskytnuty informace podYazen pod bod 2) a v druh sti bodu 3) ~dosti, v nich~ se ~alobce domhal sdlen dovodu, pro kter prvostupHov sprvn orgn odmtl procesn nvrh ~alobce vznesen bhem soudnho Yzen pYed Obvodnm soudem pro Prahu 1 (bod 2) ~dosti) a vysvtlen, zdali toto odmtnut pova~uje za slu iteln s 4 kompeten nho zkona (druh st po~adavku v bod 3) ~dosti). Soud i v tomto pYpad sdl prvn posouzen po~adovanch informac sprvnmi orgny, je~ dosply k zvru, ~e ~alobce jimi po~aduje de facto dovysvtlen toho, pro sprvn orgn rozhodl tak, jak rozhodl i pro provedl ur it kon, kter provedl. A soud opt poukazuje na sprvn a pe liv posouzen tchto informac sprvnmi orgny, zejmna na stran 5 prvostupHovho sprvnho rozhodnut a pro stru nost na nj odkazuje. Soud k prvnmu posouzen jen doplHuje, ~e se i v tomto pYpad jedn o jednu z vjimek z povinnosti poskytnout informace, kter je zakotvena v 2 odst. 4 zkona o svobodnm pYstupu k informacm. Tato vjimka chrn povinn subjekty pYed tm, aby byly na zklad ~dost povinny zaujmat stanoviska, provdt prvn vklady, i vytvYet nebo obstarvat nov informace, ktermi povinn subjekt nedisponuje a nen povinen jimi disponovat (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 27. 11. 2013, . j. 8 As 9/2013-36).<br/><br/>34 Podmnky, za kterch je mo~n uvedenou vjimku aplikovat, ur il Nejvyaa sprvn soud ve svm rozhodnut ze dne 9. 2. 2012, .j. 1 As 141/2011-67, kde stanovil, ~e: prvnm pYedpokladem je, ~e povinn subjekt danmi informacemi v po~adovanm tvaru dosud nedisponuje. Dalam pYedpokladem je, ~e povinn subjekt nem povinnost pYedmtnmi informacemi disponovat. & V pYpad splnn uvedench zkladnch pYedpoklado je dle nutno nalzt vhodn rozhrani en mezi situacemi, v nich~ pojde toliko o vyhledn a uspoYdn ji~ existujcch informac do podoby, v n~ je mo~n je ~adateli pYedat, a situacemi, v nich~ by sestaven po~adovanch informac ji~ pYedstavovalo vytvoYen nov informace . Jednotcm prvkem situac pYedpokldanch ust. 2 odst. 4 zkona o svobodnm pYstupu k informacm tedy je, ~e se tkaj ~dosti o informace, kter dosud neexistuj, a povinn subjekt by je musel teprve vytvoYit, aby mohl ~dosti vyhovt (shodn viz Furek, A.; Rothanzl, L. Zkon o svobodnm pYstupu k informacm. KomentY. Praha: Linde, 2010, s. 57).<br/><br/>35 Soud odkazuje na ustlenou judikaturu Nejvyaaho sprvnho soudu, kde se Nejvyaa sprvn soud k 2 odst. 4 zkona o svobodnm pYstupu k informacm vyjdYil nsledovn: prvo na pYstup k informacm neslou~ jako specifick forma opravnho prostYedku proti rozhodnutm i postupom sprvnch orgno. V re~imu zkona o svobodnm pYstupu k informacm se nemo~e astnk Yzen domhat dovysvtlen toho, pro sprvn orgn rozhodl, jak rozhodl, respektive zpochybHovat, pro ur it dole~it skute nosti v rozhodnut nejsou uvedeny. (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 14. 1. 2015, . j. 10 As 117/2014-64, a ze dne 7. 5. 2019, . j. 7 As 382/2018 - 21).<br/><br/>36 Soud opakuje, ~e se ztoto~Huje se zvrem sprvnch orgno, ~e ~alobcem po~adovan informace tkajc se objasnn, pro byla zvolena v civilnm soudnm sporu ur it procesn taktika, a jak je prvn stanovisko na zkonnost zvolen taktiky, je informac, kter smYuje ke zjiatn nzoru sprvnch orgno na po~adovan pYedmt dotazu, ani~ by tento nzor byl vsledkem nebo podkladem jejich innosti. }alobce po~aduje poskytnout dodate n vysvtlen, stanovisko a objasnn zaujatho nzoru v konkrtn vci. Prv na takov situace vaak dopad vluka ust. 2 dst. 4 zkona o svobodnm pYstupu k informacm, kde elem je: brnit povinn subjekty pYed tm, aby byly na zklad ~dost podle zkona o svobodnm pYstupu k informacm povinny zaujmat stanoviska v bl~e specifikovan vci, dle vysvtlovat vstupy ze sv innosti (napY. kony ve sprvnm Yzen), provdt prvn vklady, vytvYet i obstarvat nov informace (prvn i vcn expertizy, analzy dat shrom~dnch pYi sv rozhodovac innosti apod.), jimi~ nedisponuj a nejsou povinny disponovat. (Jelnkov, J., Tuh ek, M. Zkon o svobodnm pYstupu k informacm. Praktick komentY. Wolters Kluwer, 2017, komentY k 2 odst. 4). Takov ~dosti jsou asto podvny jako vyjdYen nespokojenosti s jinou aktivitou povinnho subjektu, typicky ~dost o sdlen, z jakho dovodu povinn subjekt vydal konkrtn rozhodnut, pro se v rmci ur itho materilu nezabval t~ ur itm v ~dosti uvedenm problmem, z jakho dovodu nebyl ur itm zposobem inn apod. (srov. rozsudky NSS . j. 6 As 18/2009-63, . j. 2 As 4/2011-102, . j. 10 As 117/2014-64; . j. 6 As 18/2009-63 - 1957/2009 Sb. NSS). Uveden plat i v posuzovanm pYpad, kdy ~alobce sm v podan ~alob pYiznv, ~e mu ve skute nosti alo o to pYimt ~alovanho, aby sv stanovisko v pYedmtnm civilnm soudnm sporu pYehodnotil. To vaak nen elem zkona o svobodnm pYstupu k informacm. Dle je tYeba uvst, ~e stanovisko obsahujc objasnn nzoru sprvnho orgnu je informac, kterou nen povinen disponovat, a byl by tedy zYejm nucen vytvoYit informaci novou. I to je okolnost, na kterou pamatuje ust. 2 odst. 4 zkona o svobodnm pYstupu k informacm. Soud tedy uzavr, ~e vluka dle ust. 2 odst. 4 zkona o svobodnm pYstupu k informacm se na ~alobcem po~adovan informace pod body 2) a v druh sti bodu 3) ~dosti vztahuje, a proto ~alovan nen povinen po~adovan informace poskytnout.<br/><br/>37 Namt-li ~alobce, ~e pova~ovnm pYedmtnch informac fakticky broj proti tomu, aby ~alovan nenadr~oval a nenapomhal pachatelom trestnch ino z Yad sttn sprvy a justice, je tYeba uvst, pokud ~alovan nepostupuje ohledn odhalovn a potrn dajn trestn innosti podle ~alobcovch pYedstav, nijak tm do jeho prvn sfry nezasahuje. I kdyby tomu tak bylo, k odstrann vadnho stavu by v takovm pYpad slou~ily jin prvn nstroje ne~ institut prva na informace. <br/><br/>38 Soud na tomto mst opakuje, ~e odmt, ~e by ~alovan odepYenm poskytnout po~adovan informace jednal proti veYejnmu zjmu. Ochrana veYejnho zjmu je v danm pYpad zajiatna prv tm, ~e ~alovan jako~to sprvn orgn postupoval zcela v souladu s dikc zkona o svobodnm pYstupu k informacm, a to jak po materiln, tak i po formln strnce. Ani ~alobn nmitka rozporu postupu ~alovanho s veYejnm zjmem tak nen dovodn.<br/><br/>39 Namt-li ~alobce, ~e v posuzovan vci byla poruaena jeho prva, v etn zkladnch prv a svobod, a to prva na rovnost pYed zkonem a rovnost astnko v Yzen pYed soudem a jinm orgnem, prva na spravedliv Yzen a Ydn vkon sttn sprvy, prva na inn opravn prostYedek a prva nebt diskriminovn, pak soud tuto ~alobn nmitku shledv natolik nekonkrtn, ~e pro svoji nekonkrtnost nesplHuje po~adavky na jej projednn ve smyslu ust. 71 odst. 1 psm. d) s. Y. s. }alobce se toti~ v ~alob omezil na pouh konstatovn, ~e napadenm rozhodnutm bylo zasa~eno do jeho prv, ani~ by sou asn rozvedl, v jakch konkrtnch skutkovch okolnostech m takto tvrzen nezkonn postup ~alovanho spo vat. Soud se proto nemohl takovou nmitkou bl~e zabvat (srovnej: rozsudek rozaYenho sentu Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 20. 12. 2005, .j. 2 Azs 92/2005-58). <br/><br/>40 Proto k tto nmitce soud pouze v obecn rovin uvd, ~e poruaen uvedench prv a prvnch principo v dan vci neshledal. Z napadenho rozhodnut a ze spisovho materilu pYedlo~enho ~alovanm vyplv, ~e prvostupHov sprvn orgn i ~alovan se podanou ~dost Ydn zabvali a jej jednotliv body zcela sprvn vyhodnotili z pohledu zkonem stanovench podmnek. Je zYejm, ~e ~alovan vystihl podstatu vci a pYi posouzen vci vychzel ze zjiatnch skute nost a z relevantnch prvnch pYedpiso. }alovan se vypoYdal se vaemi rozkladovmi nmitkami, jednotliv je posoudil a v dostate nm rozsahu, pYehledn, logicky a srozumiteln zdovodnil sv zvry. V tto souvislosti soud pova~uje za vhodn poznamenat, ~e zkon o svobodnm pYstupu k informacm je koncipovn tak, aby postup podle nj byl pro povinn orgn co nejmn zformalizovn (z dovodu co nejmena zt~e). Podle nzoru soudu lze tento princip do jist mry zohlednit i pYi hodnocen rozhodnut o odmtnut ~dosti dle ust. 15 zkona, a lze akceptovat jistou mru spornosti odovodnn takovho rozhodnut.<br/><br/>IV.<br/>Zvr a rozhodnut o nkladech Yzen<br/><br/>41 Lze tak uzavYt, ~e ~alobou napaden rozhodnut bylo vydno v souladu se zkonem, zkladnmi zsadami sprvnho Yzen a ustlenou judikaturou soudo, dle soud ve sprvnm Yzen neshledal ani procesn pochyben, kter by mla za nsledek nezkonnost ~alobou napadenho rozhodnut, proto soud nedovodnou ~alobu podle 78 odst. 7 s. Y. s. zamtl.<br/><br/>42 O nhrad nklado Yzen rozhodl soud v souladu s 60 odst. 1 s. Y. s. }alobce neml ve vci spch, a nem proto prvo na nhradu nklado Yzen; ~alovanmu pak v Yzen o ~alob nevznikly ~dn nklady nad rmec b~n Yedn innosti.<br/> <br/>P o u e n :<br/><br/>Proti tomuto rozhodnut lze podat kasa n st~nost ve lhot dvou (2) tdno ode dne jeho doru en. Kasa n st~nost se podv ve dvou (vce) vyhotovench u Nejvyaaho sprvnho soudu, se sdlem Moravsk nmst 6, Brno. O kasa n st~nosti rozhoduje Nejvyaa sprvn soud.<br/>Lhota pro podn kasa n st~nosti kon uplynutm dne, kter se svm ozna enm shoduje se dnem, kter ur il po tek lhoty (den doru en rozhodnut). PYipadne-li posledn den lhoty na sobotu, nedli nebo svtek, je poslednm dnem lhoty nejbl~e nsledujc pracovn den. Zmeakn lhoty k podn kasa n st~nosti nelze prominout.<br/>Kasa n st~nost lze podat pouze z dovodo uvedench v 103 odst. 1 s. Y. s. a krom obecnch nle~itost podn mus obsahovat ozna en rozhodnut, proti nmu~ smYuje, v jakm rozsahu a z jakch dovodo jej st~ovatel napad, a daj o tom, kdy mu bylo rozhodnut doru eno.<br/>V Yzen o kasa n st~nosti mus bt st~ovatel zastoupen advoktem; to neplat, m-li st~ovatel, jeho zamstnanec nebo len, kter za nj jedn nebo jej zastupuje, vysokoakolsk prvnick vzdln, kter je podle zvlatnch zkono vy~adovno pro vkon advokacie.<br/>Soudn poplatek za kasa n st~nost vybr Nejvyaa sprvn soud. Variabiln symbol pro zaplacen soudnho poplatku na et Nejvyaaho sprvnho soudu lze zskat na jeho internetovch strnkch: www.nssoud.cz.<br/><br/><br/>Praha dne 25. srpna 2022<br/><br/><br/><br/>Mgr. Gabriela Baan v. r.<br/>pYedseda sentu <br/><br/>Shodu s prvopisem potvrzuje X<br/></body> </html>