<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 17 A 30/2020- 67 - text</title> </head> <body> 10<br/>17 A 30/2020<br/>[OBRZEK] ESK REPUBLIKA<br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/>Mstsk soud v Praze rozhodl v sent slo~enm z pYedsedy Milana Taubera, soudce Vadima Hlavatho a soudkyn Pavly Klus kov ve vci<br/> <br/>~alobkyn: %%%%%%%%%%%%%%%<br/>bytem %%%%%%%%%%%%%%%%<br/>zastoupen advoktem Mgr. Michalem Mazlem<br/>se sdlem Belgick 276/20, Praha 2<br/> <br/>proti <br/><br/>~alovanmu: Ministerstvo financ<br/> se sdlem Letensk 525/15, Praha 1<br/><br/>o ~alob proti rozhodnutm ministryn financ ze dne 7. 1. 2020, . j. MF-29763/2019/48-17,<br/><br/>takto:<br/><br/><br/>I. Rozhodnut ministryn financ ze dne 7. 1. 2020, . j. MF-29763/2019/48-17, se zruauje a vc se vrac ~alovanmu k dalamu Yzen.<br/><br/><br/>II. }alovan je povinen zaplatit ~alobkyni do jednoho msce od prvn moci tohoto rozsudku na nhrad nklado Yzen 11 228 K , a to do rukou zstupce ~alobkyn Mgr. Michala Mazla, advokta. <br/><br/><br/>Odovodnn:<br/>Obsah ~aloby<br/>1. }alobou podanou u Mstskho soudu v Praze se ~alobkyn domhala zruaen v zhlav uvedenho rozhodnut, kterm byl zamtnut jej rozklad a bylo potvrzeno rozhodnut ~alovanho ze dne 28. 11. 2019, . j. MF-29763/2019/48-7. PrvostupHovm rozhodnutm byla dle 15 odst. 1 zkona . 106/1999 Sb., o svobodnm pYstupu k informacm (dle jen InfZ ), odmtnuta ~dost ~alobkyn o poskytnut informace dodatku . 2 k Dohod ze dne 17. 6. 1994 mezi vldou esk republiky a vldou Rusk federace o vypoYdn zadlu~enosti bvalho SSSR a Rusk federace vo i esk republice, neboe ~dost smYovala k poskytnut informace dle 7 InfZ, tj. k utajovan informaci dle zkona . 412/2005 Sb., o ochran utajovanch informac a o bezpe nostn zposobilosti.<br/>2. }alovan argumentoval tm, ~e pYedmtn informace je utajovanou informac ve stupni V vyhrazen ve smyslu zkona . 412/2005 Sb., a to od doby uzavYen smlouvy. Odkzal na 4 psm. d) a 3 odst. 5 psm. d) zkona . 412/2005 Sb., kdy zveYejnn pYedmtn informace by mohlo mt za nsledek naruaen dole~itch obchodnch nebo politickch jednn esk republiky s ciz moc Ruskou federac. PYedmtn informace spad do kategorie utajovanch informac podle bodu 4 pYlohy . 1 naYzen vldy . 522/2005 Sb., kterm se stanov seznam utajovanch informac. Specifikovat bli~a dovody materilnch znako utajen pYitom nelze s ohledem na samotnou skute nost, ~e se jedn o informaci, kterou je nezbytn utajit.<br/>3. }alobkyn v rozkladu poukzala na skute nost, ~e argumentace ~alovanho ohledn naplnn podmnek 7 InfZ je v rozporu s dYvja argumentac pYed Nejvyaam sprvnm soudem, kdy bylo rozhodovno o postupu ~alovanho pYi vyYizovn ~dosti jinho ~adatele ve stejn vci. Dle rozsudku Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 31. 7. 2006, . j. A 2/2003-73, [~]alovan navrhl zamtnut ~aloby: dodatek . 2 ze dne 9. 10. 2001 k Dohod mezi vldou esk republiky a vldou Rusk federace o vypoYdn zadlu~enosti bvalho SSSR a Rusk federace vo i esk republice ze dne 17. 6. 1994 byl v celm probhu pYprav utajovn stupnm vyhrazen . Na zklad po~adavku rusk strany, v zjmu zamezen niku informac, obsahuje Dodatek . 2 ustanoven, kterm se ob smluvn strany zavazuj zachovvat dovrnost jeho obsahu a podmnek a neprozrazovat tyto informace bez pYedchozho psemnho souhlasu druh smluvn strany. Samotn Dodatek . 2 sice nen utajen ve smyslu zkona o ochran utajovanch skute nost, rusk strana vaak reagovala negativn na ~dost ~alovanho o souhlas se zveYejnnm textu. Po pYedb~n dohod s ruskou stranou byly v souladu s 9 odst. 2 zkona o svobodnm pYstupu k informacm zveYejnny pouze informace o deblokovan sti ruskho dluhu a vai pYjmu pro sttn rozpo et. .<br/>4. }alovan tedy dYve uvdl, ~e pYedmtn informace nen utajena ve smyslu zkona . 412/2005 Sb., ale po dohod se smluvn stranou omezil poskytnut informac. Nyn vaak ~alovan tvrd, ~e pYedmtn informace je utajena ve smyslu zkona . 412/2005 Sb. od po tku. K nmitce rozpornosti tvrzen napaden rozhodnut uvedlo, ~e nejsou znmy bli~a okolnosti zaYazen pYedmtn informace pod re~im utajen V vyhrazen, resp. skute nosti, z nich~ by bylo mo~n dovodit konkrtn datum, kdy k nmu doalo, rozpor obou tvrzen tak nelze odstranit. <br/>5. }alobkyn upozornila, ~e jednm z formlnch znako, kter mus utajovan informace splHovat, aby byla utajovanou informac, je to, ~e je ozna en v souladu se zkonem . 412/2005 Sb. Vyzna ovn dajo patY mezi povinnosti povodce utajovan informace a dalach osob dle 21 a nsl. zkona . 412/2005 Sb. Dle tchto ustanoven je povodce informace povinen na n vyzna it nzev, stupeH jejho utajen, jej eviden n ozna en a datum jejho vzniku, pYi em~ stupeH utajen vyzna pYi jejm vzniku, a nejmn jednou za pt let provY, zda dovod pro utajen informace trv. Dle autoro komentYe (DVOXK, Jan. Zkon o ochran utajovanch informac a o bezpe nostn zposobilosti: komentY. Praha: Wolters Kluwer, 2018), pokud povodce nespln svoje zkonn povinnosti, spojuje s tm zkon o ochran utajovanch informac sice patYi n dosledky [srov. pYestupek podle 153 odst. 1 psm. p)], avaak ipso facto dochz k tomu, ~e informace, kter splHuje ostatn defini n znaky utajovan informace, utajovanou informac podle 2 psm. a) nen .<br/>6. }alobkyn tedy v reakci na tvrzen obsa~en v odovodnn rozhodnut sprvnch orgno mla za to, ~e nen zYejm, zda povodce informace splnil povinnosti tkajc se ozna en a provYovn dovodo pro utajen utajovan informace.<br/>7. Ohledn materilnho znaku utajovan informace ~alobkyn poukzala na to, ~e z odovodnn napadenho rozhodnut nen vobec zYejm, pro by mlo zveYejnn po~adovan informace vst k naruaen dole~itch obchodnch nebo politickch jednn s Ruskou federac i ovlivnit zjmy esk republiky pYi dalam negocia nm jednn. Z povodn argumentace ~alovanho citovan v rozsudku sp. zn. A 2/2003-73 dle ~alobkyn spae vyplv, ~e utajen je v zjmu druh smluvn strany, tedy Rusk federace.<br/>8. Podle rozsudku sp. zn. A 2/2003-73 ~alovan uvedl, ~e pYedmtn informace pYedstavuje smluvn rmec pro pYevod ruskho dluhu na komer n bzi, pYi em~ zprostYedkovatelskou spole nost se stala na zklad vbrovho Yzen, jeho~ podmnky jako jedin splnila, spole nost Falkon Capital a.s. . PYedmtn informace tedy obsahuje informace i o tYetm subjektu, spole nosti Falkon Capital a.s. Vzhledem ke skute nosti, ~e uzavYen dodatku . 2 od po tku provzely pochybnosti o ekonomick vhodnosti cel operace a o nejasn majetkov struktuYe a vlivovm napojen zprostYedkovatelsk spole nosti, lze usuzovat, ~e je spae zjmem tto soukrom spole nosti ne~ esk republiky po~adovanou informaci utajit.<br/>9. Jeliko~ na pYedmtnou informaci pYmo navazovala smlouva o postoupen pohledvky mezi eskou republikou a touto spole nost, je dle ~alobkyn velmi pravdpodobn, ~e spole nost Falkon Capital a.s. je v pYedmtn informaci uvedena a musela s n bt podrobn seznmena. Pokud je vaak pYedmtn informace utajovanou informac dle zkona . 412/2005 Sb., musela tato spole nost disponovat potvrzenm ve smyslu zkona . 148/1998 Sb., o ochran utajovanch skute nost a o zmn nkterch zkono, nyn osvd en podnikatele dle 16 a nsl. ve spojen s 157 odst. 11 zkona . 412/2005 Sb. Podle seznamo platnch a neplatnch potvrzen i osvd en podnikatele, kter vede Nrodn bezpe nost Yad, vaak tato spole nost potvrzen nikdy nezskala. <br/>10. V napadenm rozhodnut nen ani specifikovno, kter dole~it obchodn jednn s Ruskou federac by mohla bt zveYejnnm pYedmtn informace naruaena, ani pYi jakm negocia nm jednn by mohlo dojt k ovlivnn zjmo esk republiky. Z veYejnch zdrojo je pYitom dle ~alobkyn zYejm, ~e vypoYdn dluhu je ji~ od roku 2013 zcela uzavYeno. Nmstek ministra financ Toma Zdek v roce 2012 k sti dluhu uvedl, ~e definitivn jsme uzavYeli pohledvku ruskho dluhu postoupenou za Falkon Capital. Falkon u~ nm splatil vae, co dlu~il . K posledn spltce dluhu ze strany Rusk federace mlo dle mluv ho Ministerstva financ dojt v Yjnu 2013.<br/>11. Ob sprvn rozhodnut tak nedostla po~adavkom, kter ustlen judikatura klade na Ydn odovodnn existence a trvn dovodo utajen informace. Konkrtn je nezbytn, aby rozhodnut o odepYen informace dle 7 InfZ obsahovalo krom odkazu na pYsluan ustanoven zkona . 412/2005 Sb. a naYzen vldy . 522/2005 Sb. i dovody, pro kter informace vy~aduje utajen. Mus z nho bt zYejm, ~e pYedmt ~dosti svm obsahem fakticky odpovd dan polo~ce naYzen vldy . 522/2005 Sb. a v em spo v riziko ohro~en ekonomickch zjmo sttu. Je tYeba, aby z odovodnn rozhodnut, bye i jen v obecn rovin, vyplvalo, ~e informace je utajena v souladu se zkonem a nejde o svvoln utajen skute nost, kter zkonn podmnky utajen nenaplHuj (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 24. 3. 2010, . j. 1 As 8/2010-65). }alobkyn tak odkzala na rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 11. 1. 2017, . j. 3 As 58/2016-45, dle nho~ je posouzen, zda jde, i nejde o utajovanou informaci, v kompetenci soudu.<br/>12. }alobkyn zdoraznila, ~e rozsudek sp. zn. A 2/2003-73 mj. uvedl, ~e utajen nen na mst za situace, kdy utajen podlhala pYprava dokumentu, ale ji~ ne dokument samotn, dle to, ~e [s]mluvn orgn se nemo~e zprostit sv povinnosti poskytnout informace tvrzenm, ~e po~adovan dokument, kter je smlouvou, cel obsahuje informace poskytnut druhou smluvn stranou. Tto povinnosti se nezprost ani dolo~kou obsa~enou v po~adovan smlouv, podle n~ si strany sjednaly zachovvn dovrnosti co do obsahu a podmnek smlouvy. Sv povinnosti se pak nezprost ani mo~nm poruaenm mezinrodnch zvazko esk republiky, nen-li smlouva podYaditeln l. 10 a ani l. 10a stavy. .<br/>13. }alobkyn t~ upozornila, ~e z rozsudku sp. zn. A 2/2003-73 je zYejm, ~e ~alovan pYes opakovan vzvy neposkytl soudu pln originl sprvnho spisu. Poslze pYedmtnou informaci soudu poskytl a odvolval se na jej utajen ve smyslu zkona . 148/1998 Sb., k emu~ Nejvyaa sprvn soud poznamenal, ~e snaha napravit pochyben pYi sjednvan smlouvy pozdji, napY. v probhu soudnho jednn a za cenu poruaen nejen zkonnch, ale i stavnch norem pak nen v prostYed prvnho sttu akceptovateln . <br/>14. }alobkyn dodala, ~e tehdeja ministr financ po rozsudku sp. zn. A 2/2003-73 rozhodl optovn o zamtnut ~dosti, ani~ by rozsudek sp. zn. A 2/2003-73 zohlednil, resp. postupoval v rozporu s nm.<br/>15. Postup ~alovanho, kter oproti dYvjaku, tj. rozsudku sp. zn. A 2/2003-73, zmnil svou argumentaci, ~alobkyn ozna ila za rozporn se zsadou legitimnho o ekvn (pYedvdatelnosti rozhodnut). }alovan t~ jednal v rozporu s l. 17 odst. 4 Listiny zkladnch prv a svobod, neboe k mo~nosti odmtnout ~dost o informace je tYeba pYistupovat restriktivn. Dovod neposkytnut informace mus bt ospravedlnn nalhavou spole enskou potYebou (nlez stavnho soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. S 2/10). stavn zaru en prvo na informace se Yad mezi zkladn politick prva, jeho smyslem je inn kontrola veYejn sprvy a pou~vn veYejnch prostYedko. Povinn subjekt je tud~ povinen provst tzv. test veYejnho zjmu, z nho~ mus bt pYezkoumatelnm zposobem zYeteln, na zklad jakch vah dostal pYednost zjem na pYstupu veYejnosti k informacm, anebo zjem na ochran ur itch informac vedouc k jejich neposkytnut. Podle odborn literatury (FUREK, Adam. Zkon o svobodnm pYstupu k informacm: komentY. V Praze: C.H. Beck, 2016, str. 616-647) povinn subjekt nen povinen provst test veYejnho zjmu v pYpadech, v nich~ je nutnost chrnit ur itou informaci zcela zjevn, tj. napY. z dovodo jejho utajen. Nicmn tam, kde mo~e bt tato skute nost, bye i jen z sti sporn, mla by bt ur it vaha povinnho subjektu v tomto v rozhodnut uvedena.<br/>16. Dle ~alobkyn se ~alovan pYi rozhodovn o ~dosti neYdil ustlenou judikaturou a test veYejnho zjmu neprovedl. Nevzal tedy v vahu, ~e obsahem pYedmtn informace jsou informace o vypoYdn zadlu~enosti bvalho SSSR a Rusk federace vo i esk republice a Yeaen dluhu lze pova~ovat za informace, kter maj nepochybn pYmou nvaznost na sttn rozpo et a veYejn finance, tedy informace, na jej~ poskytnut existuje z dovodu kontroly hospodaYen veYejn sprvy siln zjem veYejnosti. Ten dokld i dlouhodob zjem mdi o okolnosti vypoYdn ruskho dluhu.<br/>VyjdYen ~alovanho <br/>17. }alovan navrhl ~alobu zamtnout. Vzhledem k tomu, ~e jsou ~alobn body ve vtain pYpado shodn s rozkladovmi body, ~alovan vodem odkzal na napaden rozhodnut.<br/>18. }alovan byl pYesvd en, ~e pYedmtn informace splHuje formln a materiln znaky utajovan informace, k emu~ odkzal na napaden rozhodnut, sprvn spis a rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 11. 1. 2017, . j. 3 As 58/2016-45.<br/>19. Ohledn rozporu v tvrzench ~alovanho (rozsudek sp. zn. A 2/2003-73 a napaden rozhodnut) ~alovan poznamenal, ~e o ~dosti ~alobkyn rozhodoval na zklad skutkovho stavu v dob vydn rozhodnut, kdy byla pYedmtn informace v utajovanm re~imu, rozpor tak nen dn.<br/>20. Co se t e ~alobkyn tvrzen nedostate nosti odovodnn napadenho rozhodnut, ~alovan ml za to, ~e z napadenho rozhodnut zcela zYejm vyplv, z jakho prvnho i faktickho dovodu nebyla pYedmtn informace poskytnuta. }alovan provedl vyhledvac innost a zjistil, ~e pYedmtn informace je v kopii archivovna na sbrnm archu odboru 57 Bezpe nost a krizov Yzen, . j. V111/2001-212, pYi em~ ke dni podn ~dosti ~alobkyn (resp. ke dni rozhodnut) podlh re~imu utajen ve stupni V vyhrazen. }alovan t~ uvedl, z jakho dovodu je pYedmtn informace utajovan, tedy ~e jej zveYejnn by mohlo mt za nsledek naruaen dole~itch obchodnch nebo politickch jednn esk republiky s ciz moc Ruskou federac. Toto odovodnn splHuje po~adavky definovan napY. v rozsudku Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 24. 3. 2010, . j. 1 As 8/2010-65, dle nj~ je tYeba, aby z odovodnn rozhodnut, bye i jen v obecn rovin, vyplvalo, ~e informace je utajena v souladu se zkonem. Podrobnjam odovodnnm by ~alovan poruail nejen InfZ a zkon . 412/2005 Sb., ale dokonce by mohlo dojt k ohro~en zjmo esk republiky.<br/>21. Stran ~alobkyn tvrzenho poruaen principu prvnho sttu, zkazu zneu~it sttn moci a legitimnho o ekvn ~alobkyn ~alovan uvedl, ~e Yzen o ~dosti ~alobkyn bylo vedeno v souladu s prvnmi pYedpisy a napaden rozhodnut je Ydn odovodnno. }alovan se proto s nmitkami ~alobkyn neztoto~nil. Dodal, ~e ani jinm ~dostem o pYedmtnou informaci nevyhovl, legitimn o ekvn tak ~alobkyni nemohlo vzniknout.<br/>Posouzen ~aloby soudem<br/>22. Soud pYezkoumal napaden rozhodnut, v etn Yzen, je~ jeho vydn pYedchzelo, v mezch ~alobnch bodo, jimi~ je vzn, vychzeje pYitom ze skutkovho a prvnho stavu, kter tu byl v dob rozhodnut sprvnho orgnu [ 75 zkona . 150/2002 Sb., soudn Yd sprvn (dle jen s. Y. s. )]. Po posouzen vci dospl k zvru, ~e ~aloba je dovodn.<br/>23. Podle 7 vta prvn InfZ je-li po~adovan informace v souladu s prvnmi pYedpisy ozna ena za utajovanou informaci, k n~ ~adatel nem oprvnn pYstup, povinn subjekt ji neposkytne.<br/>24. Podle 2 psm. a) zkona . 412/2005 Sb. pro ely tohoto zkona se rozum utajovanou informac informace v jakkoliv podob zaznamenan na jakmkoliv nosi i ozna en v souladu s tmto zkonem, jej~ vyzrazen nebo zneu~it mo~e zposobit jmu zjmu esk republiky nebo mo~e bt pro tento zjem nevhodn, a kter je uvedena v seznamu utajovanch informac ( 139).<br/>25. Podle 4 psm. d) zkona . 412/2005 Sb. utajovan informace se klasifikuje stupnm utajen vyhrazen, jestli~e jej vyzrazen neoprvnn osob nebo zneu~it mo~e bt nevhodn pro zjmy esk republiky.<br/>26. Podle 3 odst. 5 psm. d) zkona . 412/2005 Sb. nevhodn pro zjmy esk republiky je vyzrazen utajovan informace neoprvnn osob nebo zneu~it utajovan informace, kter mo~e mt za nsledek naruaen dole~itch obchodnch nebo politickch jednn esk republiky s ciz moc.<br/>27. Bod 4 pYlohy . 1 naYzen vldy . 522/2005 Sb. (Seznam utajovanch informac - obecn st): Mezinrodn jednn, smlouvy a dala dohody uzavYen na jejich zklad, protokoly, zpisy a jin informace v oblasti mezinrodn spoluprce, pokud se tak smluvn strany dohodnou.<br/>28. Soud vodem konstatuje, ~e stran pYezkumu obou rozhodnut sprvnch orgno ve vztahu k hodnocen utajovanch informac vyael z rozsudku Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 25. 11. 2011, . j. 7 As 31/2011-101. Tento judikt se zabv bezpe nostnm Yzenm (zruaenm platnosti osvd en pro stupeH utajen pYsn tajn), jeho zvry tkajc se odepYen pYstupu k utajovanm informacm astnkovi Yzen jsou ovaem pln aplikovateln i na projednvanou vc. Jeliko~ ~alobkyn nemo~e efektivn namtat nezkonnost ur itch zjiatn, nev-li, co je jejich obsahem, mus to bt soud, kter supluje aktivitu astnka Yzen a pYezkoum relevanci utajovanch informac ze vaech hledisek, kter se vzhledem k povaze vci jev bt dole~itmi (srov. t~ rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 9. 4. 2009, . j. 7 As 5/2008-63).<br/>29. Soud uvd, ~e vaichni lenov sentu se s utajovanou informac seznmili dne 12. 7. 2022, o em~ byl u inn zznam do spisu (srov. rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 27. 4. 2022, . j. 2 Azs 17/2022-60).<br/>30. }alovan ve svm vyjdYen odkzal na rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 24. 3. 2010, . j. 1 As 8/2010-65, dle nj~ je tYeba, aby z odovodnn rozhodnut, bye i jen v obecn rovin, vyplvalo, ~e informace je utajena v souladu se zkonem. Tot~ uvd i doktrna (FUREK, Adam. Zkon o svobodnm pYstupu k informacm: komentY. Praha: C.H. Beck, 2016, a JELNKOV, Jitka. Zkon o svobodnm pYstupu k informacm. 2. vydn. Praha: Wolters Kluwer, 2019). Analogicky soud odkazuje t~ na judikaturu tkajc se rozhodovn, kdy nejde o poskytnut utajovan informace, ale utajovan informace je podkladem sprvnho rozhodnut. V rozsudku ze dne 4. 11. 2021, . j. 10 Azs 270/2021-54, Sb. NSS 4279/2022, Nejvyaa sprvn soud uvedl, ~e rozhoduje-li sprvn orgn v pobytovch vcech cizince pobvajcho na zem esk republiky na zklad obsahu utajovan informace, m v ka~dm pYpad povinnost seznmit cizince alespoH s podstatou dovodo, kter z utajovan informace plynou. Tak v rozsudku ze dne 7. 2. 2022, . j. 10 Azs 438/2021-47, Sb. NSS 4328/2022, kter se tkal Yzen o ~dosti o vydn zamstnaneck karty, Nejvyaa sprvn soud zmnil, ~e astnk Yzen m prvo na to, aby mu sprvn orgn sdlil alespoH v obecn rovin, jak skute nosti z utajovanch podklado vyplvaj, bye se jednalo o Yzen, kde sprvn orgn ani nerozhodoval o prvnm nroku ve smyslu 36 odst. 3 sprvnho Ydu. Je tedy zYejm, ~e se sprvn orgny v Yzench, v nich~ figuruj utajovan informace, nemohou zprostit povinnosti Ydn (tj. v obecn rovin) odovodnit sv rozhodnut pouhm odkazem na to, ~e informace je utajovan.<br/>31. Soud m za to, ~e a koli si byl ~alovan tohoto po~adavku vdom, nedostl mu. PrvostupHov rozhodnut se v odovodnn omezilo na citace zkona . 412/2005 Sb. a naYzen vldy . 522/2005 Sb. s tm, ~e pYedmtn informace je jako utajovan ozna ena a svou povahou spad do ur it kategorie utajovanch informac. Napaden rozhodnut v zsad jen parafrzovalo prvostupHov rozhodnut a opt citovalo prvn pYedpisy, pYi em~ vslovn ozna ilo, ~e ciz moc je Rusk federace, a dodalo, ~e zveYejnn pYedmtn informace by mohlo ovlivnit zjmy esk republiky pYi dalam negocia nm jednn .<br/>32. Soud pova~uje takov odovodnn za nedosta ujc a odporujc vae citovan ustlen judikatuYe. Citace (parafrze) prvnch pYedpiso nen odovodnnm v obecn rovin . Dikce prvnch pYedpiso mus bt aplikovna na konkrtn pYpad a dan rozhodnut mus alespoH v hrubch obrysech uvst, jak specifick skute nosti vedou k zvru, ~e dan informace (stle) naplHuje materiln znak definice utajovan informace. V danm pYpad by tedy ~alovan s ohledem na dikci 3 odst. 5 psm. d) zkona . 412/2005 Sb., na nj~ sprvn orgny obou stupHo odkazovaly, napY. mohl uvst, ~e probh (bude probhat) ur it obchodn nebo politick jednn s Ruskou federac (nebo to pYinejmenam lze dovodn pYedpokldat), ~e vyzrazen pYedmtn informace m potencil toto jednn naruait a z jakch dovodo tomu tak je. Takov i kvalitativn obdobn odovodnn vaak soud v napadenm (a ani v prvostupHovm) rozhodnut nenalezl. Napaden rozhodnut je tud~ sti~eno vadou nepYezkoumatelnosti pro nedostatek dovodo.<br/>33. Co se t e ~alobn nmitky, ~e ~alovan neprovedl test veYejnho zjmu, ergo zda m pYednost zjem na pYstupu veYejnosti k informacm, anebo zjem na ochran ur itch informac, soud pova~uje jej vypoYdn za pYed asn. }alovan mus pYedevam pYezkoumatelnm zposobem obhjit, ~e je pYedmtn informace materiln vzato utajovanou informac. A~ pot je na Yad test veYejnho zjmu, kter ostatn nemus bt proveden v~dy, co~ pYipouat i ~alobkyn, le pouze tehdy, nen-li nutnost chrnit ur itou informaci zcela zjevn. To, zda bude nutn provst test veYejnho zjmu, vyplyne a~ z posouzen a odovodnn povahy pYedmtn informace.<br/>34. Podle 21 odst. 1 zkona . 412/2005 Sb. na informaci, kter naplHuje znaky 4 a je uvedena v seznamu utajovanch informac, je povodce povinen vyzna it svoj nzev, stupeH jejho utajen, jej eviden n ozna en a datum jejho vzniku, nen-li dle stanoveno jinak.<br/>35. Podle 22 odst. 1 zkona . 412/2005 Sb. stupeH utajen na utajovan informaci vyzna povodce pYi jejm vzniku, nestanov-li tento zkon jinak ( 70).<br/>36. Soud konstatuje, ~e ovYil, ~e na pYedmtn informaci jsou vyzna eny veaker nle~itosti dle 21 odst. 1 zkona . 412/2005 Sb. Ani z pYedmtn informace, ani z psemnost souvisejcch (jednac protokol) s pYedmtnou informac nelze dovodit, ~e by dochzelo k manipulaci s datac pYedmtn informace, konkrtn s datem vyzna en stupn utajen, a ~e by toto datum neodpovdalo vzniku utajovan informace, jak po~aduje 22 odst. 1 zkona . 412/2005 Sb.<br/>37. Pokud jde o to, ~e dle rozsudku sp. zn. A 2/2003-73 nebyla tvrzen ~alovanho konzistentn, kdy~ ml nejprve uvdt, ~e pYedmtn informace nen utajena ve smyslu zkona . 412/2005 Sb., ale po dohod se smluvn stranou omezil poskytnut informac, pak v projednvan vci ~alovan tato rozporn tvrzen nepYedestYel a sdlil, ~e pYedmtn informace je utajovan a ~e stupeH utajen byl vyzna en ke dni jejho zpracovn. Soudu pYitom nepYslua hodnotit argumentaci ~alovanho v jinm soudnm Yzen, i z n dokonce vychzet, bye by se jednalo o obdobn pYedmt Yzen. Nanejva by k tomu soud mohl pYihldnout jako k ur it indicii, le jak soud uvedl v pYedchozm odstavci, nic nesvd o tom, ~e by doalo k manipulaci s datem, co~ pouh indicie vyvrtit nemo~e (~alovan koneckonco mohl uvdt myln nebo zavdjc informace ve svm vyjdYen, kter bylo reprodukovno v rozsudku sp. zn. A 2/2003-73, a nikoli nyn).<br/>38. S ohledem na vae uveden soud shledal tuto ~alobn nmitku nedovodnou.<br/>39. Podle 22 odst. 5 zkona . 412/2005 Sb. povodce je povinen provYit, zda dovod pro utajen informace trv, a to nejmn jednou za pt let ode dne jejho vzniku.<br/>40. Soud konstatuje, ~e si pYedmtnou informaci vslovn vy~dal v etn vaech souvisejcch psemnost i jinch informac, a to i takovch, kter se tkaj periodickho provYovn, zda dovod pro utajen informace trv. Soudu vaak ~dn takov psemnost (zznam, protokol aj.) pYedlo~ena nebyla. }alovan toliko ve vyjdYen ze dne 23. 5. 2022 uvedl, ~e provYen provd pYsluan tvar ~alovanho ka~dch pt let a v~dy dojde k zvru, ~e dovod utajen informace trv, a to s ohledem na jej obsah a na to, ~e nem souhlas s odtajnnm od druh smluvn strany.<br/>41. Soud m za to, ~e takovto vyjdYen ~alovanho je nedosta ujc, ponvad~ nen ni m podlo~eno. Dikce 22 odst. 5 zkona . 412/2005 Sb. sice neuvd, jakm konkrtnm zposobem m dojt k periodickmu provYovn a ~e m bt toto provYovn nkde zachyceno, le s ohledem na to, ~e se jedn o zkonnou povinnost, jej~ splnn by mlo bt zptn provYiteln, se jev ~douc, aby o provYovn existoval njak zznam, v etn alespoH stru nho odovodnn. Za danch okolnost je tvrzen ~alovanho pouhm estnm prohlaenm , ~e dostl sv zkonn povinnosti.<br/>42. Na druhou stranu, i kdyby bylo postaveno na jisto, ~e ~alovan zcela rezignoval na tuto zkonnou povinnost, pak by to neznamenalo, ~e dot en utajovan informace pYestala bt utajovanou informac. Soud podotk, ~e ~alobkyn citovan pas~ z komentYe k zkonu . 412/2005 Sb. (bod 5 odovodnn rozsudku) se vztahuje k 2 psm. a) tohoto zkona, tj. k vymezen pojmu utajovan informace . HovoY se zde o zkonn povinnosti povodce ozna it utajovanou informaci pYi jejm vzniku v souladu se zkonem . 412/2005 Sb., tedy naplnit formln defini n znak utajovan informace. Pokud se tak nestane, ipso facto nebude dan informace utajovan.<br/>43. Citovan komentY k zkonu . 412/2005 Sb. v pas~i vnujc se 22 odst. 5 tohoto zkona nezmiHuje, ~e by nedodr~en povinnosti periodickho provYen, zda jde stle o utajovanou informaci, vedlo k zniku jejho statusu utajen. Tento nsledek nedodr~en zkonn povinnosti nelze dovodit ani z dot enho ustanoven, ani z jinch ustanoven zkona . 412/2005 Sb. Ostatn dle 22 odst. 4 tohoto zkona povodce stupeH utajen neprodlen zrua nebo zmn po zjiatn (kter mo~e bt prv dosledkem periodickho provYovn), ~e pominul dovod pro utajen informace, z eho~ je zYejm, ~e zkonodrce zakotvil, ~e stupeH utajen m bt zruaen aktivnm jednnm povodce, a nikoli v dosledku opomenut periodickho provYovn.<br/>44. S ohledem na vae uveden soud shledal tuto ~alobn nmitku nedovodnou, neboe je bezpYedmtn pro posouzen otzky, zda je pYedmtn informace utajovanou informac.<br/>45. Zvrem se soud stru n vyjdY k dalam ~alobnm nmitkm. Legitimn o ekvn, ~e bude ~dosti vyhovno, ~alobkyni vzniknout nemohlo, neboe neozna ila ~dn jin Yzen (rozhodnut), v nm~ by ~alovan pYedmtnou informaci poskytl. Zmna tvrzen ~alovanho zachycen v rozsudku sp. zn. A 2/2003-73 nemo~e zalo~it legitimn o ekvn ~alobkyn, ~e pYedmtn informace nen utajovan. Ohledn tez ~alobkyn, ~e utajovn pYedmtn informace nen ku prospchu esk republiky, ale ~e je v zjmu Rusk federace, popY. Falkon Capital a.s., pYi em~ tato spole nost byla patrn s pYedmtnou informac seznmena, ani~ by mla pYsluan potvrzen, resp. osvd en podnikatele, soud podotk, ~e se jedn o spekulace. Nadto jsou tyto okolnosti nerozhodn pro posouzen, zda ~dosti ~alobkyn vyhovt, i nikoli. Stran toho, ~e ~alovan nerespektoval rozsudek sp. zn. A 2/2003-73 a optovn zamtl ~dost tamjaho ~adatele, soud poznamenv, ~e tato otzka nen relevantn pro toto Yzen. Nvazn na to soud dodv, ~e sprvn a soudn Yzen, z nho~ vzeael rozsudek sp. zn. A 2/2003-73, v etn postupu (obstrukc) ~alovanho v nich a jm pYedestYen argumentace, nejsou pYedmtem pYezkumu soudu v tomto Yzen.<br/>Zvr<br/>46. Z vae uvedench dovodo shledal soud naplnn podmnek pro zruaen napadenho rozhodnut pro nepYezkoumatelnost pro nedostatek dovodo podle 76 odst. 1 psm. a) s. Y. s., a to bez jednn, pYi em~ podle 78 odst. 4 s. Y. s. vc vrtil ~alovanmu k dalamu Yzen. }alovan (resp. ministr financ) bude v dalam Yzen, setrv-li na nzoru, ~e ~dost ~alobkyn je tYeba odmtnout, povinen Ydn odovodnit sv rozhodnut, a to vae nastnnm zposobem. Soud dodv, ~e nepYikro il k zruaen prvostupHovho rozhodnut ( 78 odst. 3 s. Y. s.), jak navrhovala ~alobkyn, neboe rozkladov orgn mo~e svm Ydnm odovodnnm v novm rozhodnut o rozkladu zhojit vady prvostupHovho rozhodnut.<br/>47. Soud rovn~ podotk, ~e nepYistoupil k postupu dle 16 odst. 5 InfZ, tedy ke zruaen rozhodnut sprvnch orgno obou stupHo a naYzen povinnmu subjektu po~adovanou informaci poskytnout. Jak vyplv z rozsudku Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 24. 3. 2010, . j. 1 As 8/2010-65, tento postup pYichz zsadn v vahu tehdy, je-li rozhodnut o odepYen informace pYezkoumateln. Vjimkou budou jen ty situace, kdy by sprvn orgn svvoln vydval nepYezkoumateln rozhodnut o odmtnut ~dosti s clem vyhnout se aplikaci 16 odst. 5 InfZ. Tyt~ zvry obsahuje rovn~ rozsudek sp. zn. A 2/2003-73, a dle rozsudky Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 28. 8. 2013, . j. 1 As 73/2013-36, ze dne 28. 3. 2014, . j. 5 As 75/2013-33, ze dne 2. 5. 2012, . j. 1 As 42/2012-31, a ze dne 17. 2. 2011, . j. 1 As 105/2010-73. Soud neshledal, ~e by rozhodnut ~alovanho bylo svvoln, dorazn vaak upozorHuje ~alovanho, ~e o svvolnosti by svd ilo zejmna to, pokud by ~alovan vydal nepYezkoumateln rozhodnut opakovan, tj. pokud by ignoroval zvazn prvn nzor soudu vyY en v tomto rozsudku. Soud doplHuje, ~e na tuto vahu soudu nemohla mt vliv skute nost, ~e ~alovan (pYed cca 20 lety) vydal nepYezkoumateln rozhodnut ve vztahu k jinmu ~adateli, jeho~ ~dost o poskytnut informace byla svm obsahem blzk (le nikoli toto~n) ~dosti ~alobkyn. <br/>48. O nhrad nklado Yzen soud rozhodl podle 60 odst. 1 s. Y. s., podle nho~ m astnk, kter ml ve vci pln spch, prvo na nhradu nklado Yzen pYed soudem, kter dovodn vynalo~il, proti astnkovi, kter ve vci spch neml. Jeliko~ byla ~alobkyn ve vci zcela span, ulo~il soud ~alovanmu zaplatit j nhradu nklado Yzen. Nklady ~alobkyn pYedstavuje zaplacen soudn poplatek ve vai 3 000 K a nklady zastoupen advoktem, ktermu nle~ odmna stanoven dle 6 odst. 1, 7 a 9 odst. 4 psm. d) vyhlaky . 177/1996 Sb., o odmnch advokto a nhradch advokto za poskytovn prvnch slu~eb, ve vai 3 100 K a paualn nhrada hotovch vdajo stanoven dle 13 odst. 4 t~e vyhlaky ve vai 300 K za ka~d ze dvou kono prvn slu~by (pYevzet a pYprava zastoupen, psemn podn nebo nvrh ve vci sam ~aloba) a nhrada za daH z pYidan hodnoty v sazb 21 % ve vai 1 428 K . Celkem nklady Yzen in 11 228 K .<br/><br/>Pou en:<br/><br/>Proti tomuto rozhodnut lze podat kasa n st~nost ve lhot dvou tdno ode dne jeho doru en. Kasa n st~nost se podv ve dvou (vce) vyhotovench u Nejvyaaho sprvnho soudu, se sdlem Moravsk nmst 6, Brno. O kasa n st~nosti rozhoduje Nejvyaa sprvn soud.<br/>Lhota pro podn kasa n st~nosti kon uplynutm dne, kter se svm ozna enm shoduje se dnem, kter ur il po tek lhoty (den doru en rozhodnut). PYipadne-li posledn den lhoty na sobotu, nedli nebo svtek, je poslednm dnem lhoty nejbl~e nsledujc pracovn den. Zmeakn lhoty k podn kasa n st~nosti nelze prominout.<br/>Kasa n st~nost lze podat pouze z dovodo uvedench v 103 odst. 1 s. Y. s. a krom obecnch nle~itost podn mus obsahovat ozna en rozhodnut, proti nmu~ smYuje, v jakm rozsahu a z jakch dovodo jej st~ovatel napad, a daj o tom, kdy mu bylo rozhodnut doru eno.<br/>V Yzen o kasa n st~nosti mus bt st~ovatel zastoupen advoktem; to neplat, m-li st~ovatel, jeho zamstnanec nebo len, kter za nj jedn nebo jej zastupuje, vysokoakolsk prvnick vzdln, kter je podle zvlatnch zkono vy~adovno pro vkon advokacie.<br/>Soudn poplatek za kasa n st~nost vybr Nejvyaa sprvn soud. Variabiln symbol pro zaplacen soudnho poplatku na et Nejvyaaho sprvnho soudu lze zskat na jeho internetovch strnkch: www.nssoud.cz.<br/>Praha 27. ervence 2022<br/><br/><br/><br/>Mgr. Milan Tauber v. r.<br/>pYedseda sentu<br/><br/>Shodu s prvopisem potvrzuje: <br/><br/></body> </html>