<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 9 Afs 147/2020- 34 - text</title> </head> <body> 9 Afs 147/2020 - 36<br/>pokra ovn<br/><br/>[OBRZEK]<br/> ESK REPUBLIKA<br/><br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sent slo~enm z pYedsedy JUDr. Radana Malka a soudco JUDr. Barbary PoYzkov a JUDr. Pavla Molka v prvn vci ~alobce: V. H., zast. JUDr. Ing. Vladimrem Nedvdem, advoktem se sdlem Kosteln nmst 233/1, LitomYice, proti ~alovanmu: Odvolac finan n Yeditelstv, se sdlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnut ~alovanho ze dne 4. 11. 2016, . j. 48691/16/5300-22444-711887, v Yzen o kasa n st~nosti ~alobce proti rozsudku Krajskho soudu v st nad Labem ze dne 1. 6. 2020, . j. 15 Af 2/2017 - 30, <br/><br/>takto:<br/><br/>I. Kasa n st~nost se zamt.<br/><br/>II. }dn z astnko nem prvo na nhradu nklado Yzen.<br/><br/>Odovodnn:<br/>I. Vymezen vci<br/>[1] PYedmtem projednvan vci je poskytnut zznamo z dopravnch kamer o pohybu vozidla daHovho subjektu Polici R (dle jen  policie ) sprvci dan pro ely daHovho Yzen. <br/>[2] Platebnm vmrem Finan nho Yadu pro steck kraj (dle jen  sprvce dan ) ze dne 1. 6. 2016, . j. 1500011/16/2501-50521-506383, byl ~alobci za zdaHovac obdob 4. tvrtlet roku 2015 vymYen nadmrn odpo et dle zkona . 235/2004 Sb., o dani z pYidan hodnoty, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen  zkon o DPH ), ve vai 413 499 K . Odvoln ~alobce proti tomuto platebnmu vmru ~alovan vae nadepsanm rozhodnutm zamtl.<br/>[3] Proti rozhodnut ~alovanho se ~alobce brnil ~alobou ke Krajskmu soudu v st nad Labem, kter ji nyn napadenm rozsudkem zamtl jako nedovodnou. Krajsk soud nepYisvd il ~dn ze ~alobnch nmitek, neshledal dovodnm ~dn tvrzen o pochyben ~alovanho nebo sprvce dan. }alovan dle krajskho soudu dostl svm povinnostem odvolacho orgnu a jeho rozhodnut je Ydn a logicky odovodnn. Sprvce dan pak byl oprvnn vy~dat si od policie kamerov zznamy o pohybu ~alobcova vozidla, ktermi policie ji~ disponovala, neboe je poYdila v rmci plnn sv povinnosti dohl~et nad dodr~ovnm veYejnho poYdku. Nsledn mohl zznamy pou~t jako dokaz zpochybHujc tvrzen ~alobce jako~to daHovho subjektu ohledn u~it vozidla pro zajiatn sv ekonomick innosti. S ohledem na konkurujc si obsah ~alobcem pYedlo~en knihy jzd a kamerovch zznamo se soud ztoto~nil se zvry daHovch orgno o zpochybnn oprvnnosti nrokovanho odpo tu dan uplatnnho ~alobcem v souvislosti s poYzenm danho vozidla.<br/>II. Obsah kasa n st~nosti a vyjdYen ~alovanho<br/>[4] }alobce (dle jen  st~ovatel ) napad vae ozna en rozsudek krajskho soudu kasa n st~nost z dovodu nesprvnho posouzen prvn otzky soudem podle 103 odst. 1 psm. a) zkona . 150/2002 Sb., soudnho Ydu sprvnho, ve znn pozdjach pYedpiso (dl jen  s. Y. s. ). <br/>[5] St~ovatel m za to, ~e zpracovn pohybu vozidla z kamerovch systmo v konkrtnm obdob na konkrtnch komunikacch pro potYeby sprvce dan neodpovd 60 zkona . 273/2008 Sb., o Policii esk republiky, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen  zkon o policii ). Ke zpracovn kamerovch zznamo toti~ doalo na zklad vzvy sprvce dan adresovan policii k poskytnut informac podle 57 odst. 1 zkona . 280/2009 Sb., daHovho Ydu, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen  daHov Yd ), tedy primrn pro ely daHovho Yzen a nikoliv pro vlastn ely policie. Kamerov zznamy proto podle 93 odst. 1 daHovho Ydu nemohly bt dokaznmi prostYedky.<br/>[6] Dle st~ovatele proto napaden rozsudek krajskho soudu trp nezkonnost spo vajc v nesprvnm posouzen prvn otzky, neboe dospl k zvru, ~e sprvce dan byl oprvnn si zznamy od policie vy~dat a nsledn je pou~t jako dokaz zpochybHujc tvrzen daHovho subjektu. St~ovatel je naopak pYesvd en, ~e krajsk soud ml na zklad prvn pravy obsa~en v 60 a 62 zkona o policii a 57 daHovho Ydu oprvnn policie k proveden a poskytnut danch zznamo zpochybnit. <br/>[7] }alovan se ve svm vyjdYen ke kasa n st~nosti ztoto~nil s napadenm rozsudkem krajskho soudu. Uvedl, ~e policie poYizuje dopravn kamerov zznamy pro sv ely (zabezpe en veYejnho poYdku v doprav) a sprvce dan byl oprvnn vybran zznamy, ktermi policie ji~ disponovala, po~adovat pro zskn dajo nezbytnch pro sprvu dan. ZroveH policie byla povinna tyto daje poskytnout. Zznamy o pohybu st~ovatelova vozidla tedy byly vy~dny v souladu se zkonem a jde o zkonn poYzen dokazn prostYedek, kter bylo mo~n vyu~t v daHovm Yzen. Nesouhlasil, ~e by zznamy byly poYzeny na pokyn sprvce dan, tedy primrn pro ely daHovho Yzen. Navrhl kasa n st~nost zamtnout jako nedovodnou. <br/>III. Prvn hodnocen Nejvyaaho sprvnho soudu<br/>[8] Nejvyaa sprvn soud (dle tak  NSS ) posoudil formln nle~itosti kasa n st~nosti a shledal, ~e byla podna v as, osobou k tomu oprvnnou, smYuje proti rozhodnut, proti nmu~ je podn kasa n st~nosti pYpustn, z dovodo, kter zkon pYipouat, a st~ovatel je zastoupen advoktem ( 102 a nsl. s. Y. s.). Pot pYistoupil k pYezkumu rozsudku krajskho soudu v rozsahu kasa n st~nosti a v rmci uplatnnch dovodo. OvYil tak, zda netrp vadami, k nim~ by musel pYihldnout z Yedn povinnosti ( 109 odst. 3 a 4 s. Y. s.).<br/>[9] Kasa n st~nost nen dovodn.<br/>[10] Ze sprvnho spisu vyplynulo, ~e st~ovatel podal dne 22. 1. 2016 pYiznn k dani z pYidan hodnoty za zdaHovac obdob 4. tvrtlet roku 2015, v nm~ vykzal nadmrn odpo et ve vai 413 499 K . Dne 28. 1. 2016 podal dodate n daHov pYiznn, ve kterm nrokovan odpo et navail o 244 491 K  z dovodu nkupu automobilu pro potYeby svho podnikn, co~ dolo~il daHovm dokladem s datem uskute nn zdanitelnho plnn dne 15. 7. 2015. Sprvce dan nsledn vzvou ze dne 26. 2. 2016, . j. 387993/15/2501-50521-506383, adresovanou st~ovateli zahjil postup k odstrann pochybnost podle 89 daHovho Ydu mj. ohledn oprvnnosti deklarovanho nroku na odpo et z nkupu automobilu. V reakci na vzvu st~ovatel zaslal sprvci dan dne 11. 3. 2016 knihu jzd vozidla za obdob od 7. 7. 2015 do 11. 3. 2016. Dne 18. 3. 2016 vyzval sprvce dan prodejce vozu, aby mu poskytl daje a listiny souvisejc s prodejem a servisem danho vozidla. Prodejce sprvci dan dne 22. 3. 2016 doru il mj. pYedvac protokol s datem 15. 7. 2015 a dajem o plnm uhrazen ceny vozidla dne 17. 7. 2015. Sprvce dan nsledn dne 6. 4. 2016 zaslal Policii R vzvu se ~dost o poskytnut informac o pohybu motorovho vozidla vybran registra n zna ky za obdob uveden v knize jzd. Dne 9. 5. 2016 sprvce dan seznmil st~ovatele s vsledkem postupu k odstrann pochybnost, ~e daje o pohybu vozidla zskan od policie nekoresponduj s daji ve st~ovatelov knize jzd a st~ovatel tak neprokzal naplnn podmnek pro vznik nroku na odpo et dan dle 72 zkona o DPH, konkrtn pou~it vozidla v rmci ekonomick innosti. Po vypoYdn se s vyjdYenm st~ovatele vydal sprvce dan vae uveden platebn vmr. <br/>[11] Podle 60 odst. 1 zkona o policii policie zpracovv [& ] informace v etn osobnch dajo v rozsahu nezbytnm pro plnn svch kolo. Dle 2 zkona o policii je kolem policie chrnit bezpe nost osob a majetku a veYejn poYdek, pYedchzet trestn innosti, plnit koly podle trestnho Ydu a dala koly na seku vnitYnho poYdku a bezpe nosti [& ].<br/>[12] Podle 62 odst. 1 zkona o policii policie mo~e, je-li to nezbytn pro plnn jejch kolo, poYizovat zvukov, obrazov nebo jin zznamy osob a vc nachzejcch se na mstech veYejn pYstupnch [& ]. S ohledem na koly policie vymezen v 2 zkona o policii pojde zejmna o poYizovn zznamo pro ely pYedchzen ohro~en veYejnho poYdku a bezpe nosti za elem zskvn podklado pro zahjen trestnho Yzen, zajiaeovn bezpe nosti osob a objekto nebo i zaznamenvn policejnch kono na veYejnosti v etn zkroko napY. pYi dopravnch kontrolch (srov. VANGELI, Benedikt. Zkon o Policii esk republiky. 2. vydn. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 254). Konkrtnji vymezenm kolem policie, k jeho~ plnn mo~e poYizovn kamerovch zznamo slou~it, je bezpochyby i zabezpe en veYejnho poYdku v doprav napY. kvoli dopravnm nehodm a pYestupkom, jak uvedl krajsk soud v bodu 28. napadenho rozsudku. Za elem plnn tchto kolo je dle informac zveYejnnch polici prv na zklad 62 zkona o policii provozovn systm tzv. Automatick kontroly vozidel (viz zveYejnn informace 2015 na webovch strnkch policie, https://www.policie.cz/clanek/automaticka-kontrola-vozidel.aspx), na kter poukazoval t~ ~alovan (odst. [26] napadenho rozhodnut) a kter dle zveYejnnch informac policie automaticky zaznamenv daje o konkrtn registra n zna ce vozidla. <br/>[13] S ohledem na datum vy~dn si zznamo a obdob zaznamenanho pohybu vozidla je v projednvan vci zjevn, ~e policie ji~ danmi zznamy v dob vzvy sprvce dan disponovala. PoYdila je v rmci sv vae vymezen innosti a a~ nsledn (ve vztahu k nejstaram zznamom vce ne~ tYi tvrt roku po poYzen) je na zklad vzvy poskytla sprvci dan, kter je vyu~il pro dokazovn ve vci st~ovatelova nroku na odpo et dan z pYidan hodnoty. Nelze tak souhlasit s nmitkou st~ovatele, ~e policie zznamy o pohybu st~ovatelova vozidla poYdila a~ na vzvu sprvce dan, a tedy primrn pro ely daHovho Yzen. V tto souvislosti nen dovodn ani nmitka st~ovatele o nezkonnosti kamerovch zznamo jako dokaznch prostYedko. <br/>[14] K oprvnn sprvce dan vy~dat si pYedmtn zznamy Nejvyaa sprvn soud uvd, ~e 57 daHovho Ydu upravuje informa n povinnost osob a orgno veYejn moci, kter zpracovvaj daje nezbytn pro sprvu dan. Dle odst. 1 tohoto ustanoven maj povinnost poskytnout daje na zklad vy~dn sprvce dan [& ] orgny veYejn moci a osoby, kter a) vedou evidenci osob nebo vc, b) poskytuj plnn, kter je pYedmtem dan, c) provdj Yzen v pYpadech, jejich~ pYedmt podlh daHov povinnosti, nebo d) zpracovvaj jin daje nezbytn pro sprvu dan. <br/>[15] V projednvanm pYpad sprvce dan vyzval policii ohledn poskytnut dajo o pohybu konkrtnho vozidla, v souvislosti s jeho~ poYzenm st~ovatel uplatHoval nrok na odpo et dan z pYidan hodnoty podle zkona o DPH. Pro pYiznn nroku bylo tYeba ovYit, ~e st~ovatel jako~to daHov subjekt u~val automobil pouze v rmci sv ekonomick innosti. daje o pohybu st~ovatelova vozidla tak byly z pohledu sprvy dan nezbytn ve smyslu 57odst. 1 daHovho Ydu, pYi em~ sprvce dan si je v souladu s 58 odst. 3 daHovho Ydu nemohl opatYit z vlastn evidence. Sprvce dan v dan vci oslovil policii a~ pot, co od st~ovatele jako daHovho subjektu obdr~el knihu jzd, kter ovaem posobila nevrohodn zejmna z dovodu data prvn jzdy, kter pYedchzelo dni pYevzet vozidla dle dokumento poskytnutch prodejcem vozu. Nejvyaa sprvn soud proto souhlas se zvrem krajskho soudu i ~alovanho, ~e sprvce dan byl oprvnn dan zznamy od policie po~adovat, neboe alo o daje nezbytn pro sprvu dan a policie je subjektem povinnm takov daje sprvci dan na vzvu poskytnout [srov. napY. rozsudek NSS ze dne 2. 8. 2017, . j. 4 Afs 58/2017 - 78, odst. [59], na kter odkazoval ji~ krajsk soud v napadenm rozsudku (bod 23.)]. Ani z tohoto pohledu tak nmitka st~ovatele, ~e zznamy pYedstavuj nezkonn poYzen dokaz, nen dovodn.<br/>[16] Ze shora uvedenho vyplv, ~e st~ovatel podmnky pro vznik nroku na pYsluan odpo et neprokzal a sprvce dan mu jej proto v souladu se zkonem nepYiznal. <br/>IV. Zvr a nklady Yzen<br/>[17] Nejvyaa sprvn soud kasa nm nmitkm z vae uvedench dovodo nepYisvd il a neshledal ani vadu, ke kter by musel pYihldnout z Yedn povinnosti. Kasa n st~nost proto zamtl podle 110 odst. 1, vty posledn, s. Y. s.<br/>[18] Vrok o nhrad nklado Yzen se opr o 60 odst. 1 s. Y. s., ve spojen s 120 s. Y. s. St~ovatel, kter neml ve vci spch, nem prvo na nhradu nklado Yzen, ~alovanmu nevznikly nklady nad rmec Yedn innosti.<br/>Pou en: Proti tomuto rozsudku nejsou opravn prostYedky pYpustn.<br/>V Brn dne 21. ervence 2022<br/>JUDr. Radan Malk<br/>pYedseda sentu<br/><br/></body> </html>