<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 10 Ao 26/2021- 187 - text</title> </head> <body> 10 Ao 26/2021 - 189<br/>pokra ovn<br/><br/><br/><br/><br/>USNESEN<br/><br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sentu slo~enm z pYedsedy ZdeHka Khna, soudkyn Sylvy `iakeov a soudce OndYeje Mrkoty v prvn vci navrhovatelky: Mgr. J. R., zastoupen advoktkou Mgr. Zuzanou Candigliota, Bureaova 615/6, Brno, proti odporci: Ministerstvo zdravotnictv, Palackho nmst 375/4, Praha 2, za asti osob z astnnch na Yzen: I. B. Z., II. R. B.,.III. B. K., IV. H. K., V. Mgr. K. S., VI. K. U., VII. J. X., VIII. Mgr. Bc. M. D., IX. J. J., X. L. S., XI. Mgr. D. H. X., XII. I. S., XIII. K. M., XIV. Mgr. Bc. M. H., XV. RNDr. M. K., XVI. Mgr. X. P. K., XVII. P. J., XVIII. Z. Ch., XIX. N. V., XX. Mgr. R. D. V., XXI. K. F.,; XXII. N. ., XXIII. Ing. I. F., XXIV. Mgr. K. H., XXV. Mgr. P. M., XXVI. R. S., a XXVII. P. B., o nvrhu na zruaen sti opatYen obecn povahy ze dne 27. 10. 2021, j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN,<br/><br/><br/>takto:<br/><br/>I. Nvrh se odmt pro zjevnou neopodstatnnost.<br/><br/>II. }dn z astnko ani osoby z astnn na Yzen nemaj prvo na nhradu nklado Yzen.<br/><br/><br/>Odovodnn:<br/><br/><br/>[1] Nvrhem doru enm dne 5. 11. 2021 navrhovatelka napad st mimoYdnho opatYen odporce uvedenho v zhlav. Odporce toto opatYen vydal podle 69 odst. 1 psm. i) a 80 odst. 1 psm. g) zkona . 258/2000 Sb., o ochran veYejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkono a zakzal jm ve stanovench pYpadech pohyb a pobyt bez ochrannch prostYedko dchacch cest, ktermi jsou respirtor nebo obdobn prostYedek. Navrhovatelka napad lnek I bod 2 psm. e) mimoYdnho opatYen ve znn innm od 15. 2. 2022, podle kterho se zkaz nevztahuje na pedagogick pracovnky, kteY byli o kovni proti onemocnn covid-19 a od dokon en o kovacho schmatu uplynulo nejmn 14 dn a v pYpad pracovnko, kteY dovraili 18 let vku, zroveH nejvae 270 dn nebo byli o kovni posilovac dvkou. <br/><br/>[2] Navrhovatelka je neo kovan pedagogick pracovnice. Odporce podle n in vytvoYenm vhodnjach podmnek pro o kovan osoby ntlak na o kovn. Napaden st opatYen je podle navrhovatelky v rozporu s l. 1, l. 2 odst. 1, l. 3 odst. 1, l. 31 vty prvn, pYpadn t~ s l. 26 Listiny zkladnch prv a svobod. Odovodnn napadenho opatYen je vnitYn rozporn a nelogick.<br/><br/>[3] O kovn podle navrhovatelky spolehliv nebrn pYenosu nkazy, a proto nen dovod zvhodHovat o kovan osoby. Napaden opatYen v jinch situacch nerozliauje na zklad o kovn; je otzkou, pro  doalo ke zpYsnn pravidel pouze u pedagogo. Jeliko~ nebylo prokzno vyaa riziko u neo kovanch u itelo, jde o svvoln omezen vkonu u itelskho povoln v rozporu s l. 26 odst. 2 Listiny (a  mo~e objektivn sledovat legitimn cl). Rozdlnost v zachzen mus ospravedlnit odlianost, co~ v pYpad skupiny o kovanch a neo kovanch nen splnno.<br/> <br/>[4] Odporce ve vyjdYen k nvrhu odkzal na rozsudek NSS ze dne 29. 3. 2011, j. 6 Ao 7/2010-73. Soud m podle nj pYi pYezkumu mimoYdnch opatYen v rmci testu proporcionality postihovat pYedevam extrmn situace a nikoli pYpady, u nich~ je mo~n vce Yeaen danho problmu. Orgny veYejn moci primrn in odborn sudek pokud mo~no samy. Odporce pYijm takov opatYen, kter maj za cl zpomalen aYen onemocnn covid-19, a zroveH co nejmn zasahuj do prv osob. <br/><br/>[5] K povinnosti pou~vat ochranu dchacch cest odkzal odporce na rozsudek NSS ze dne 20. 10. 2021, j. 2 Ao 7/2021-157. Dodal, ~e rozdln pYstup u neo kovanch a o kovanch osob m racionln zklad, neboe u o kovan osoby hroz v pYpad nkazy onemocnnm covid19 ni~a riziko vzniku mutac. Pokud se v opatYen objevuje terminologie  bezinfek n ve vztahu k Ydn o kovanm osobm, znamen to stav, kdy mo~nost pYenosu onemocnn od pln o kovan osoby na ostatn kles tak vznamn, ~e lze u pln o kovanch osob ustoupit od povinnho testovn. <br/><br/>[6] Podle odporce nen pou~vn ochrannch prostYedko dchacch cest rizikem pro zdrav jejich nositelo. PYina spae ur it nepohodl, kter odporce nezpochybHuje. Ke skute nosti, ~e i o kovan mohou pYenaet virus, vyael odporce z rozsudku NSS ze dne 20. 10. 2021, j. 7 Ao 21/2021 46, v nm~ NSS tento fakt nezpochybnil. }dn z pYijatch opatYen nezaru uje dokonalou ochranu pYed virem. Jde vaak o prostYedky napomhajc ve vta i mena mYe sn~it riziko onemocnn covid-19. <br/><br/>[7] Tak osoby z astnn na Yzen spatYuj ve vjimce dopadajc pouze na o kovan pedagogick pracovnky nedovodn rozdln zachzen. Napaden st mimoYdnho opatYen nepYimYen zasahuje do jejich prv. <br/><br/>[8] V replice navrhovatelka uvedla, ~e clem vjimky nen ochrana zdrav, nbr~ spole ensk stigmatizace neo kovanch pedagogickch pracovnko. NSS podle n nen kompetentn vc posoudit bez znaleckho posudku, kter by ovYil pravdivost zvro odporce. Navrhovatelka tedy navrhla zpracovn znaleckho posudku, kter se vypoYd s tm, zda je medicnsky dostate n odovodnno odlian zachzen s o kovanmi a neo kovanmi pYi stanoven povinnosti nosit ochrann prostYedky dchacch cest pYi vkonu zamstnn.<br/><br/>[9] Dle navrhovatelka zopakovala, ~e o kovn pojat jako dobrovoln by nemlo bt spojeno s ntlakem. Navrhovatelka rozshle odkazuje na odborn zdroje i nzory z veYejnho prostoru, z nich~ plyne, ~e o kovan osoby jsou stle relevantn sou st pandemie. Tm, ~e o kovan jedinci nemaj povinnost se testovat, mohou virus snze aYit.<br/><br/>[10] Jedinci, kteY nemoc prodlali, jsou podle navrhovatelky lpe chrnni a vce pYispvaj k ochran veYejnho zdrav ne~ lid pouze o kovan. OpatYen vaak nezahrnuje vjimku pro osoby, kter nemoc prodlaly, ani jim neumo~Huje prokzat se negativnm PCR testem. <br/><br/>[11] Navrhovatelka v doplnn a zmn nvrhu ze dne 15. 2. 2022 uvedla, ~e innost o kovn proti typu onemocnn covid-19 omikron je ni~a ne~ vo i pYedchozm variantm. Dle zopakovala, ~e o kovan osoby nejsou pln bezinfek n a odkzala na konkrtn daje o innosti jednotlivch vakcn a na empirick data z R. Proto neml odporce zavdt vjimku, pYpadn se tato vjimka mla vztahovat na o kovan i neo kovan pedagogy. Navrhovatelka odkzala na studii Evropsk komise, podle n~ je pou~vn ochrany dchacch cest prokazateln zdrav akodliv. <br/><br/>[12] Nvrh byl podn v as a osobou k tomu oprvnnou. NSS dle posuzoval, zda se nejedn o zjevn neopodstatnn nvrh.<br/><br/>[13] Podle 13 odst. 3 zkona . 94/2021 Sb., pandemick zkon, je-li nvrh zjevn neopodstatnn, soud jej mimo stn jednn bez pYtomnosti astnko usnesenm odmtne.<br/><br/>[14] NSS v minulosti podrobn vylo~il, ~e odmtnout nvrh jako zjevn neopodstatnn lze tehdy, pokud se soud ji~ obdobnou vc zabval, rozhodl zamtavm rozsudkem a nehodl se od tohoto prvnho nzoru odchlit. Jde o specifick re~im soudnho pYezkumu podle pandemickho zkona, jeho~ elem je zrychlen a zjednoduaen rozhodnut o nvrhu (usnesen NSS ze dne 18. 5. 2021, j. 5 Ao 2/2021-52, body 10 a~ 13, ze dne 8. 7. 2021, j. 7 Ao 19/2021-19, nebo ze dne 12. 11. 2021, j. 8 Ao 27/2021-72). stavn soud odmt stavn st~nosti v tchto vcech pro zjevnou neopodstatnnost (usnesen ze dne 22. 6. 2021, sp. zn. III. S 1482/21 i ze dne 28. 7. 2021, sp. zn. III. S 1498/21).<br/><br/>[15] NSS se pYezkumu mimoYdnch opatYen tkajcch se povinnosti nosit ochranu dchacch cest ji~ vnoval napY. v rozsudcch ze dne 27. 5. 2021, j. 7 Ao 6/2021112, ze dne 11. 6. 2021, j. 10 Ao 12/202181, ze dne 27. 7. 2021, j. 8 Ao 17/202163, a ze dne 30. 7. 2021, j. 5 Ao 25/202151. }dn z tchto rozsudko nezruail mimoYdn opatYen ani nevyslovil jeho nezkonnost proto, ~e nebylo vydno v situaci probhajc nebo hrozc epidemie onemocnn covid19. V rozsudku ze dne 20. 10. 2021, j. 2 Ao 7/2021-157, NSS dospl k zvru, ~e povinnost nosit respirtor (stanoven tehdy mimoYdnm opatYenm odporce j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN) je inn, potYebn a pYimYen nstroj potla ovn a pYedchzen epidemie onemocnn covid-19. Soud tehdy shledal, ~e mimoYdn opatYen zasahuje do prv jednotlivco v nosn mYe a sou asn stanov vjimky, kter zajiaeuj, aby v individulnch pYpadech neposobilo nepYimYen zsahy (bod 78 rozsudku j. 2 Ao 7/2021-157). <br/><br/>[16] NSS tedy ji~ v minulosti vyslovil, ~e mimoYdn opatYen zavdjc povinnost nosit ochranu dchacch cest jako takov nen nezkonn. NSS shledal obecnou povinnost nosit ochranu dchacch cest za sou asn situace jako pYimYenou, innou a potYebnou, a proto se obecnmi nmitkami smYujcmi proti tmto zvrom optovn nezabval.<br/><br/>[17] NSS zdorazHuje, ~e neprovd vaeobecn pYezkum zkonnosti napaden sti danho mimoYdnho opatYen, ale postupuje pouze v rmci mez a dovodo uplatnnch navrhovatelkou (srov. rozsudek NSS ze dne 20. 10. 2021, j. 8 Ao 22/2021-183). PYedmtem nynjaho pYezkumu tak byla pouze st opatYen odporce ozna enho v zhlav tohoto usnesen v podob lnku I bodu 2 psm. e) napadenho opatYen. Napaden opatYen bylo zruaeno mimoYdnm opatYenm ze dne 10. 3. 2022, j. MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN, innm od 14. 3. 2022, proto NSS posoudil napadenou st ve smyslu 13 odst. 4 pandemickho zkona.<br/><br/>[18] V rozsudku ze dne 9. 3. 2022, j. 10 Ao 28/2021-36, NSS posoudil, zda l. I bod 2 psm. e) mimoYdnho opatYen odpovd po~adavkom l. 1 Listiny, tedy zda prvn rozliaovn v pYstupu k ur itm prvom nen projevem libovole. Navrhovatelka v nyn projednvanm pYpad namt diskriminaci neo kovanch pedagogickch pracovnko.<br/><br/>[19] Navrhovatelka pova~uje vjimku za diskrimina n z hlediska l. 3 odst. 1 Listiny. K tomu NSS podotk, ~e napaden vjimka nezahrnuje ~dn vslovn zakzan diskrimina n kritria ve smyslu l. 3 odst. 1 Listiny, pYpadn vymezen v zkon . 198/2009 Sb., antidiskrimina n zkon. Podle soudu nen nyn posuzovan vjimka zalo~en ani na jinm obdobnm postaven osob ve smyslu l. 3 odst. 1 Listiny. Dobrovoln o kovn nen trval znak, vlastnost nebo osobnostn rys jednotlivce, kter by bylo mo~n bez dalaho pYipodobnit ke kritrim vslovn uvedenm v l. 3 odst. 1 Listiny. Soud se tak dle zabval pouze tm, zda napaden st mimoYdnho opatYen odpovd po~adavkom l. 1 Listiny (rozsudky j. 8 Ao 2/2022-53, body 29 a 30 nebo j. 10 Ao 28/2021-36, bod 25).<br/><br/>[20] NSS v bod 27 rozsudku j. 10 Ao 28/2021-36 vylo~il, ~e postaven o kovanch osob a osob s negativnm vsledkem PCR testu z pohledu mo~nho aYen onemocnn covid-19 srovnateln. Postaven o kovanch osob a osob neo kovanch, kter se prok~ou PCR testem s negativnm vsledkem, vaak nen srovnateln z hlediska ochrany pYed infekc. NSS podotk, ~e navrhovatelka v projednvanm pYpad ani netvrdila, ~e by byla testovna PCR testem i antigennm testem. NSS neshledal dovod odchlit se od ji~ pYijatch zvro, ~e o kovan pedagogi t pracovnci a neo kovan pedagogi t pracovnci nejsou z hlediska ochrany pYed infekc ve srovnatelnm postaven a tud~ napaden st mimoYdnho opatYen nen diskrimina n.<br/><br/>[21] Pokud jde o pYezkoumatelnost napaden sti mimoYdnho opatYen, odkazuje NSS na rozsudek j. 10 Ao 28/2021-36, v nm~ se v bodech 20 a~ 24 zabval stejnou nmitkou a mimoYdn opatYen shledal pYezkoumatelnm a dostate n odovodnnm. Ohledn mo~nosti vyu~t ochrann att namsto respirtoru odkazuje NSS na bod 31 tho~ rozsudku.<br/><br/>[22] NSS ji~ t~ v minulosti konstatoval, ~e pYenos viru o kovanou osobou je mn pravdpodobn, nikoli vaak vylou en. Stejn tak je mn pravdpodobn, ~e se o kovan osoba virem nakaz, a pokud ano, ~e prodl t~a probh nemoci i bude hospitalizovna, uveden vaak tak nen vylou eno (rozsudek j. 8 Ao 2/2022-53, body 75 76). NSS z uvedench zvro vyael i v projednvanm pYpad. K odbornm studim, na kter poukazuje navrhovatelka, NSS podotk, ~e otzky, kter jsou Yeaeny v souvislosti s mimoYdnmi opatYenmi, jsou asto ryze odborn. PYi pYezkumu mimoYdnch opatYen odporce je podstatn, zda jeho odovodnn vychz z odbornch podklado svd cch zvolenmu Yeaen. Soud by do tto odborn vahy odporce pYitom zsadn neml vstupovat (rozsudky NSS j. 8 Ao 22/2021-183, bod 36; j. 8 Ao 2/2022-53, bod 87 nebo obdobn tak rozsudek j. 10 Ao 28/2021-36, bod 22). NSS tak nepYihldl k nvrhu navrhovatelky na proveden dokazu znaleckm posudkem. S ohledem na to, ~e NSS nepYistoupil k meritornmu projednn tohoto nvrhu, by dokazovn bylo nadbyte n.<br/><br/>[23] Ve vztahu k nmitce navrhovatelky ohledn ntlaku odporce na o kovn co nejvce osob a ve vztahu k tvrzen, ~e odporce pova~uje vaechny neo kovan za podezYel z nkazy, odkazuje NSS na body 29 a 30 rozsudku j. 10 Ao 28/2021-36. <br/>[24] Podle NSS je na prvn pohled jednozna n a nesporn, ~e neexistuje reln mo~nost, aby soud zruail napaden opatYen na zklad nvrhu podanho navrhovatelkou. Na tomto zvru by nemohlo nic zmnit ani to, ~e by navrhovatelka sv tvrzen dolo~ila. NSS navc poznamenv, ~e 101b odst. 2 s. Y. s. brn tomu, aby navrhovatelka rozaiYovala nvrhov body v probhu Yzen.<br/><br/>[25] NSS shledal nvrh zjevn neopodstatnnm, proto jej odmtl podle 13 odst. 3 pandemickho zkona.<br/><br/>[26] O nhrad nklado Yzen soud rozhodl podle 60 odst. 3 s. Y. s. Rozhodnut o nkladech Yzen osob z astnnch na Yzen vychz z 60 odst. 5 s. Y. s. Vzhledem k tomu, ~e nvrh nebyl odmtnut bez jakhokoli vcnho posouzen, nebyl soud povinen vrtit ji~ zaplacen soudn poplatek ve smyslu 10 odst. 3 vty tYet zkona . 549/1991 Sb., o soudnch poplatcch (srov. usnesen rozaYenho sentu NSS ze dne 25. 3. 2021, j. 8 As 287/2020-33, nebo rozhodnut ve vcech sp. zn. 5 Ao 2/2021, sp. zn. 5 Ao 8/2021, sp. zn. 5 Ao 10/2021 i sp. zn. 7 Ao 19/2021).<br/><br/><br/>Pou en: Proti tomuto usnesen nejsou opravn prostYedky pYpustn.<br/><br/><br/>V Brn dne 24. bYezna 2022<br/><br/><br/>Zdenk Khn <br/> pYedseda sentu<br/><br/><br/></body> </html>