<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 10 As 49/2022- 51 - text</title> </head> <body> 10 As 49/2022 - 53<br/>pokra ovn<br/><br/><br/>[OBRZEK]<br/> ESK REPUBLIKA<br/><br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/><br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sentu slo~enm z pYedsedy ZdeHka Khna, soudce OndYeje Mrkoty a soudkyn Michaely Bej kov v prvn vci ~alobkyn: esk drhy, a.s., nbYe~ Ludvka Svobody 1222/22, Praha 1  Nov Msto, proti ~alovanmu: Yad pro ochranu osobnch dajo, Pplk. Sochora 727/27, Praha 7  Holeaovice, za asti osoby z astnn na Yzen: JUDr. T. V., Wellnerova 1322/3, Olomouc, proti rozhodnutm ~alovanho ze dne 27. 7. 2021, j. UOOU01500/21-8 a ze dne 9. 9. 2021, j. UOOU-01500/21-10, v Yzen o kasa n st~nosti ~alobkyn proti rozsudku Mstskho soudu v Praze ze dne 21. 1. 2022, j. 18 A 84/2021129, <br/><br/><br/>takto:<br/><br/>I. Kasa n st~nost se zamt.<br/><br/>II. }dn z astnko nem prvo na nhradu nklado Yzen.<br/><br/>III. Osoba z astnn na Yzen nem prvo na nhradu nklado Yzen<br/><br/><br/>Odovodnn:<br/><br/><br/>I. Vymezen vci<br/><br/>[1] V nynja vci se NSS zabv otzkou, zda mo~e povinn subjekt odlo~it ~dost o informace podle zkona . 106/1999 Sb., o svobodnm pYstupu k informacm, jen proto, ~e ~adatelem je advokt, kter informaci ~d pro ely poskytovn prvnch slu~eb, a povinn subjekt nezn identitu klienta tohoto advokta (tj. potencilnho pYjemce poskytnut informace).<br/> <br/>[2] Advokt JUDr. T. V. (nyn osoba z astnn na Yzen) se ~dost ze dne 22. 2. 2021 domhal po ~alobkyni (povinn subjekt) poskytnut Yady informac tkajcch se smlouvy o projektu uzavYen mezi ~alobkyn, spole nost Smchov Station Development, s.r.o. a spole nost SG Project Management, s.r.o. (bl~e k po~adovanm informacm srov. bod 3 rozsudku mstskho soudu). }alobkyn v zkonem stanoven lhot ani ~adateli neposkytla informace, ani neodmtla ~dost. Msto toho jej vyzvala podle 14 odst. 5 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm k tomu, aby dolo~il bu plnou moc pro zastupovn svho klienta, nebo upYesnil, ~e o informace ~d jako fyzick osoba. Pot, co ~adatel vzv nevyhovl, ~alobkyn ~dost odlo~ila. }alobkyni toti~ vadilo prv to, ~e advokt (~adatel) neuvedl, kdo je jeho klientem a kdo bude kone nm pYjemcem poskytnut informace. Proti postupu ~alobkyn proto podal ~adatel dv st~nosti. O nich rozhodl ~alovan dvma rozhodnutmi, v nich~ ~alobkyni v~dy podle 16a odst. 6 psm. b) zkona o svobodnm pYstupu k informacm pYikzal, aby ve lhot 15 dno ode dne doru en rozhodnut vyYdila ~dosti ~adatele. <br/><br/>[3] }alobkyn se proti rozhodnut ~alovanho brnila ~alobou u mstskho soudu. Ten nejprve jej ~alobu usnesenm odmtl. NSS ale usnesen mstskho soudu zruail rozsudkem ze dne 30. 11. 2021, j. 10 As 450/202132, a vrtil mstskmu soudu vc k dalamu Yzen. NSS toti~ upozornil, ~e v danm pYpad ~alobkyn byla oprvnna podat sprvn ~alobu. Mstsk soud nyn ~alobu ji~ projednal, ale zamtl ji. Dle soudu byl ~adatel v ~dosti o poskytnut informac jednozna n identifikovn. }alobkyn nemohla mt pochybnosti o tom, koho za ~adatele pova~ovat  ~adatelem byl prv JUDr. T. V. }alobkyn proto nebyla oprvnna za dan situace ~adatele vyzvat k dolo~en pln moci.<br/><br/>II. Shrnut argumento kasa n st~nosti a vyjdYen ~alovanho a osoby z astnn<br/> <br/>[4] }alobkyn (st~ovatelka) proti rozsudku mstskho soudu podala kasa n st~nost z dovodu podle 103 odst. 1 psm. a) s. Y. s. Podstatou kasa n st~nosti je st~ovatel in nesouhlas s tm, ~e by mla v Yzen podle zkona o svobodnm pYstupu k informacm vobec jednat s astnkem, jeho~ toto~nost j nen znma. Podle st~ovatelky toti~ nen v nynja vci skute nm ~adatelem advokt, ale jeho (pro st~ovatelku neznm) klient. Na tento argument pak st~ovatelka navazuje Yadou dalach nmitek. Mimo jin tvrd, ~e mstsk soud vytvoYil precedent, kter zcela popr prvn pravu zastoupen v esku, a ~e ~dost o informace mo~e bt vyu~ita jejmi konkurenty.<br/><br/>[5] }alovan se k samotn kasa n st~nosti nevyjdYil. JUDr. V. (osoba z astnn na Yzen) pak navrhl kasa n st~nost zamtnout. Podle nj mu postaven advokta nebrn ~dat o informace podle zkona o svobodnm pYstupu k informacm. Zdoraznil tak, ~e st~ovatelka o jeho ~dostech ani pYes opakovan pYkazy ~alovanho nerozhodla.<br/><br/>III. Prvn hodnocen Nejvyaaho sprvnho soudu<br/><br/>[6] Kasa n st~nost je pYpustn, m po~adovan nle~itosti, byla podna v as a osobou oprvnnou. Dovodnost kasa n st~nosti NSS posoudil v mezch jejho rozsahu a uplatnnch dovodo ( 109 odst. 3 a 4 s. Y. s.); neshledal pYitom vady, jimi~ by se musel zabvat i bez nvrhu.<br/> <br/>[7] Kasa n st~nost nen dovodn.<br/><br/>[8] Jdrem sporu v nynja vci je, zda mla st~ovatelka jako povinn subjekt o ~dosti o informace vcn rozhodnout, nebo jestli sprvn vydala vzvu podle 14 odst. 5 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm a nsledn ~dost odlo~ila. }alovan i mstsk soud dospli ke sprvnmu zvru, ~e st~ovatelka mla o ~dosti vcn rozhodnout. <br/><br/>[9] V prv Yad ani ze zkona o svobodnm pYstupu k informacm, ani z ~dnho jinho zkona neplyne, ~e by ~adatel, kter je advoktem, mohl o informace ~dat jen jako zstupce tYet osoby (svho klienta). Podle 14 odst. 2 zkona o svobodnm pYstupu k informacm mus bt z ~dosti zYejm, ktermu povinnmu subjektu je ur ena, a ~e se ~adatel domh poskytnut informace ve smyslu tohoto zkona. Podle 14 odst. 5 psm. a) zkona je pak namst pYistoupit k vydn vzvy k doplnn ~dosti (a pYpadn nsledn ~dost odlo~it) teprve tehdy, brn-li nedostatek dajo o ~adateli podle odstavce 2 postupu vyYzen ~dosti o informaci podle tohoto zkona, zejmna podle 14a nebo 15. Jak ji~ trefn uvedl mstsk soud (srov. bod 65 napadenho rozsudku), zkon o svobodnm pYstupu k informacm tm jednak brn podvn anonymnch ~dost, jednak zajiaeuje, ~e o ~dostech bude mo~n rozhodnout zposobem, kter zkon pYedvd [poskytnut informace nebo odmtnut ~dosti, na kter 14 odst. 5 psm. a) vslovn upozorHuje]. <br/><br/>[10] V pYpad nyn posuzovan ~dosti o informace ale nebylo nutn jakkoli pochybovat o tom, ~e se ~adatel identifikoval dostate n (uvedl svoj titul, jmno a pYjmen, datum narozen a msto trvalho pobytu, zroveH uvedl, ~e je advokt, a poskytl i adresu svho sdla a I O). Stejn tak dal jasn najevo, ~e o informace ~d podle zkona o svobodnm pYstupu k informacm a ~e ~dost podal vlastnm jmnem, nikoli jako n  zstupce. Pro vyYzen ~dosti to mlo sta it. Naopak st~ovatelka svm postupem vlastn dovozuje vjimku (z povinnosti ~dost o informace posoudit a vyYdit), kter v zkon o svobodnm pYstupu k informacm jednoduae nen. <br/><br/>[11] Nic jinho neplyne ani z odkazu na zkon . 85/1996 Sb., o advokacii. Zaprv, jak ji~ tak sprvn uvedl mstsk soud, podle 1 odst. 2 tohoto zkona nekon   vkon advokacie u zastupovn kliento v tom i onom Yzen, ale spo v t~ v udlovn prvnch porad, sepisovn listin, zpracovvn prvnch rozboro a dalach formch prvn pomoci. Zadruh, zkon o svobodnm pYstupu k informacm v zsad nijak nerozliauje, v jakm postaven se ~adatel informac domh, zda tak in jako podnikatel (zde advokt), nebo jako soukrom osoba. Jak tak sprvn uvedl mstsk soud, i kdyby mla st~ovatelka pochybnost o tom, zda JUDr. V. podal ~dost jako soukrom osoba, nebo jako advokt (v Yzen o ~alob JUDr. V. upYesnil, ~e alo o druhou mo~nost), nebrnilo to vyYzen ~dosti zkonem pYedvdanm zposobem.<br/><br/>[12] Tyto vahy rozhodn nebouraj koncepci zastoupen v eskm prvnm Ydu, nemn povahu sprvnho Yzen a neupraj st~ovatelce prvo namtat podjatost soudu, jak st~ovatelka tvrd v kasa n st~nosti. }adatelem (a to ~adatelem  skute nm ) pro ely nynja vci byl advokt JUDr. V. Prv on pak byl sprvn astnkem Yzen, ve kterm ~alovan vydal napaden rozhodnut, i astnkem Yzen o ~alob jako osoba z astnn. }dn  skryt astnk ve sprvnm i soudnm Yzen nebyl. Naopak vahami o tom,  pro koho vlastn advokt informace chce, se st~ovatelka bl~ vy~adovn toho, aby ~adatel o informace svou ~dost zdovodnil. Nic takovho ale zkon o svobodnm pYstupu pro samotn vyYzen ~dosti (poskytnutm informace i odmtnutm) nevy~aduje.<br/><br/>[13] Podobn jako mstsk soud t~ NSS pYipomn, ~e ~dostmi advokto (kteY sv klienty neuvdj) se sprvn soudy zabvaj b~n, ani~ by pYi tom vznikaly problmy ohledn toho, zda mly povinn subjekty ~dosti vobec vcn posuzovat (srov. napY. rozsudek ze dne 3. 2. 2021, j. 10 As 411/202034, bod 18, nebo ze dne 18. 8. 2020, j. 10 As 115/202044, vc Advoktn kancelY Nespala). <br/><br/>[14] Dovodn nen ani zbvajc st kasa nch nmitek, ktermi st~ovatelka pYedevam upozorHuje, ~e informace, kter jako povinn subjekt poskytne, mohou vyu~t jej konkurenti (o kterch ale nev prv proto, ~e o informace ~d advokt). Ani tm toti~ nemo~e odovodnit, ~e o ~dosti JUDr. V. (dosud) vcn nerozhodla. <br/><br/>[15] St~ovatelka m pravdu, ~e je v nezvyklm postaven. Je toti~ nositelem kompetence (podle zkona o svobodnm pYstupu k informacm) jako sprvn orgn, zroveH je ale osobou (obchodn korporac) majc veYejn subjektivn prvo (a povinnost) poskytovat informace jen zposobem a v rozsahu vy~adovanm zkonem o svobodnm pYstupu k informacm (k tomu srov. vae cit. rozsudek 10 As 450/2021, body 9 a 12, a ji~ dYvja rozsudek ze dne 19. 11. 2020, 10 As 244/202040, . 4112/2021 Sb. NSS, Prostor Prostjov, body 14 a 17). NSS ani obecn nevylu uje, ~e ~dosti o informace smYovan st~ovatelce nemus bt veden njakm bohulibm zmrem, ale naopak snahou zskat citliv obchodn informace a konkuren n pYevahu. <br/><br/>[16] Veaker vahy v tomto smru si vaak st~ovatelka jako povinn subjekt mus nechat a~ na rozhodovn o tom, zda informaci ~adateli poskytne, nebo zda ~dost odmtne. Prv neposkytnutm informace toti~ mo~e st~ovatelka podle 9 zkona o svobodnm pYstupu k informacm chrnit sv obchodn tajemstv (odmtnut ~dosti z dovodu ochrany obchodnho tajemstv, nikoli nevyYzen ~dosti, se tak tkalo jin rozhodnut ~alovanho na . l. 40 spisu mstskho soudu, kterm t~ st~ovatelka argumentovala). Je to nevyhovn ~dosti, kter podle judikatury pYipad v vahu u zneu~it prva podat ~dost o informace (bye tuto mo~nost NSS vykld restriktivn; srov. napY. rozsudek ze dne 7. 12. 2021, j. 4 As 332/202135, zejmna body 21-22 a judikaturu tam citovanou). NSS koneckonco umo~nil vzt v tto fzi rozhodovn v potaz i to, ~e o informace po~dal advokt a ~e zskan informace chtl vyu~t pYi vkonu advokacie (srov. ji~ citovan rozsudek 10 As 411/2020, body 16-18, bye jde o okolnosti odlian od nynja vci). Ve vaech pYpadech se ale povinn subjekt mus dostat k tomu, ~e ji~ bude rozhodovat o poskytnut nebo neposkytnut informace.<br/><br/>[17] Vydnm vzvy podle 14 odst. 5 psm. a) zkona o svobodnm pYstupu k informacm, a  pro to nebyl dovod, a nslednm odlo~enm ~dosti o informace st~ovatelka vykro ila z mez postupu pYedvdanho zkonem. St~ovatelka se zroveH vyhnula pYesn t fzi rozhodovn o ~dosti, ve kter mohla napY. ozna it po~adovan informace za obchodn tajemstv, ~dosti nevyhovt pro zneu~it prva nebo informace neposkytnout z jinho dovodu. NSS v nynja vci nechce (a ani nemo~e) pYedjmat, jak by st~ovatelka ~dost vcn posoudila, jakou roli by v jejm rozhodovn mlo mt podn ~dosti advoktem  bez klienta a zda by jej dovody byly dostate n pro odmtnut ~dosti. Bude nicmn prv na st~ovatelce, aby nyn ~dost o informace kone n vyYdila, jak j to sprvn pYikzal v napadenm rozhodnut ~alovan.<br/><br/>IV. Zvr a nklady Yzen<br/><br/>[18] S ohledem na vae uveden NSS zamtl kasa n st~nost jako nedovodnou ( 110 odst. 1 vta posledn s. Y. s.). NSS ji~ nerozhodoval o nvrhu na pYiznn odkladnho inku kasa n st~nosti, proto~e ji~ ve lhot pro posouzen tohoto nvrhu rozhodl ve vci sam.<br/><br/>[19] O nhrad nklado Yzen rozhodl podle 60 odst. 1 a odst. 5 za pou~it 120 s. Y. s. St~ovatelka nem prvo na nhradu nklado Yzen o kasa n st~nosti, neboe ve vci nemla spch; ~alovanmu nad rmec b~n Yedn innosti ~dn nklady nevznikly. Osoba z astnn na Yzen nem prvo na nhradu nklado Yzen, proto~e j soud neulo~il ~dnou povinnost, v souvislosti s n~ by j njak nklady vznikly.<br/><br/><br/>Pou en: Proti tomuto rozsudku nejsou opravn prostYedky pYpustn.<br/><br/>V Brn dne 3. bYezna 2022<br/><br/>Zdenk Khn<br/>pYedseda sentu<br/><br/><br/><br/><br/></body> </html>