<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 5 As 92/2020- 39 - text</title> </head> <body> 5 As 92/2020 - 43<br/><br/><br/>[OBRZEK]<br/><br/> ESK REPUBLIKA<br/><br/>R O Z S U D E K<br/>J M N E M R E P U B L I K Y<br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sentu slo~enm z pYedsedy JUDr. Viktora Ku ery a soudco JUDr. Lenky Matyaov a JUDr. Jakuba Camrdy v prvn vci ~alobkyn: Alza.cz a.s., se sdlem Jankovcova 1522/53, Praha, zast. Mgr. Pavlem Steinwichtem, advoktem se sdlem U Pergamenky 1522/2, Praha, proti ~alovan: esk obchodn inspekce, stYedn inspektort, se sdlem `tpnsk 567/15, Praha, v Yzen o kasa n st~nosti ~alobkyn proti rozsudku Krajskho soudu v Plzni ze dne 6. 12. 2019, . j. 57 A 150/2019 - 89,<br/>takto:<br/>I. Rozsudek Krajskho soudu v Plzni ze dne 6. 12. 2019, . j. 57 A 150/2019 - 89, se rua.<br/>II. Rozhodnut esk obchodn inspekce, stYednho inspektortu ze dne 7. 8. 2019, . j. OI 101356/19/O100/2200/19/Bal/`t, se rua a vc se vrac ~alovan k dalamu Yzen.<br/>III. }alovan je povinna zaplatit ~alobkyni na nhrad nklado Yzen stku 26 376 K do 30 dno od prvn moci tohoto rozsudku k rukm jejho zstupce Mgr. Pavla Steinwichta, advokta se sdlem U Pergamenky 1522/2, Praha.<br/><br/>Odovodnn:<br/><br/>I. Vymezen vci<br/>[1] Kasa n st~nost se ~alobkyn (dle jen st~ovatelka ) domhala zruaen v zhlav ozna enho rozsudku Krajskho soudu v Plzni (dle jen krajsk soud ), kterm byla zamtnuta jej ~aloba proti rozhodnut ~alovan ze dne 7. 8. 2019, . j. OI 101356/19/O100/2200/19/Bal/`t. Tmto rozhodnutm ~alovan zamtla odvoln st~ovatelky a potvrdila rozhodnut esk obchodn inspekce, Inspektortu PlzeHskho a Karlovarskho se sdlem v Plzni (dle jen sprvn orgn I. stupn ) ze dne 14. 6. 2019, . j. OI 79264/19/2200, kterm byla st~ovatelka uznna vinnou z pYestupku podle 3 odst. 2 zkona . 223/2016 Sb., o prodejn dob v maloobchod, ve znn innm do 20. 11. 2019 (dle jen zkon o prodejn dob ). Uvedenho pYestupku se mla dopustit tm, ~e poruaila zkaz prodeje v den sttnho svtku, za co~ j byla ulo~ena pokuta ve vai 200 000 K .<br/>[2] Sprvn orgn I. stupn provedl ve sttn svtek dne 28. 10. 2018 (Den vzniku samostatnho eskoslovenskho sttu) kontrolu v prodejn st~ovatelky na adrese TruhlYsk 2755/5, PlzeH; tato kontrola byla zamYena na dodr~ovn zkona o prodejn dob. Inspektor sprvnho orgnu I. stupn pYiael v 8:20 hod do prodejny st~ovatelky, jej~ plocha byla vta ne~ 200 m2, a oslovil pYtomnho zamstnance s tm, ~e m zjem o koupi flashdisku. Zamstnanec st~ovatelky inspektorovi sdlil, ~e v den sttnho svtku nen mo~n po~adovan vrobek koupit v pYmm prodeji; nabdl vaak inspektorovi alternativu objednat si flashdisk v e-shopu st~ovatelky prostYednictvm mobiln aplikace z telefonu nebo z domova z po ta e. Inspektor mobiln aplikac na svm mobilnm zaYzen nedisponoval, proto z prodejny st~ovatelky odeael na sv pracoviat a provedl objednvku tam mimo prostory st~ovatelky na zaYzen sprvnho orgnu I. stupn. Nsledn obdr~el e-mailem potvrzen o pYijet objednvky a potvrzovac SMS, ~e si zbo~ mo~e vyzvednout. Tent~ den v 14:00 hod se opt dostavil do prodejny st~ovatelky, kde objednan zbo~ zaplatil platebn kartou a nsledn mu byl objednan vrobek (flashdisk Silicon Power Ultima v hodnot 159 K ) vydn. Po pYevzet dokladu o zakoupen a samotnho vrobku se inspektor zamstnanci st~ovatelky prokzal slu~ebnm prokazem a po~dal o storno nkupu (odstoupil od kupn smlouvy).<br/>[3] Na zklad proveden kontroly sprvn orgn I. stupn zjistil, ~e st~ovatelka poruaila zkaz prodeje uveden v 1 odst. 1 psm. e) zkona o prodejn dob, neboe se na ni nevztahovala ~dn z vjimek uvedench v 1 odst. 3 tho~ zkona; tato zjiatn uvedl sprvn orgn I. stupn v protokolu o kontrole ze dne 5. 11. 2018, . j. OI 142958/18. Proti kontrolnm zjiatnm podala st~ovatelka nmitky, kter sprvn orgn I. stupn pYpisem ze dne 3. 12. 2018, . j. OI 157138/18/2200, zamtl. Nsledn sprvn orgn I. stupn pYkazem ze dne 19. 2. 2019, . j. OI 24614/19/2200, ulo~il st~ovatelce pokutu ve vai 200 000 K . Proti tomuto pYkazu podala st~ovatelka odpor, kterm byl pYkaz zruaen; v Yzen bylo proto dle pokra ovno.<br/>[4] Rozhodnutm ze dne 14. 6. 2019, . j. OI 79264/19/2200, sprvn orgn I. stupn uznal st~ovatelku vinnou z pYestupku podle 3 odst. 2 zkona o prodejn dob a ulo~il st~ovatelce pokutu ve vai 200 000 K . Proti tomuto rozhodnut podala st~ovatelka odvoln, kter ~alovan zamtla a napaden rozhodnut potvrdila (viz vae).<br/>II. Rozhodnut krajskho soudu<br/>[5] St~ovatelka napadla rozhodnut ~alovan sprvn ~alobou, ve kter namtala, ~e zkon o prodejn dob na internetov obchody nedopad. Zdoraznila, ~e inspektor sprvnho orgnu I. stupn nekoupil zbo~ v pYmm prodeji, tzn. v prodejn st~ovatelky prostYednictvm jejho zamstnance, ale distan nm zposobem, tj. prostYednictvm e-shopu. Zbo~ mu bylo v den sttnho svtku v prodejn st~ovatelky po zaplacen pouze vydno. Zkon o prodejn dob zakazuje ve vybranch dnech prodej v prodejnch, jejich~ prodejn plocha pYesahuje 200 m2. Pod termn prodej vaak nelze podle nzoru st~ovatelky podYadit vdej zbo~, je~ bylo zakoupeno on-line. Vdej zakoupenho zbo~ je v danm pYpad pouze jednm ze zposobo, jakm st~ovatelka zbo~ doru (jde o doru en na pobo ku ). Tento vdej je sice z logiky vci na prodej bezprostYedn navzn, jde vaak o sekundrn povinnost prodvajcho vyplvajc z kupn smlouvy. Pod pojmem prodej je tedy nezbytn rozumt samotn uzavYen kupn smlouvy, nikoli vaak dala fze prodeje (tj. zaplacen kupn ceny, odevzdn zbo~ pYepravci i jeho vdej kupujcmu). V danm pYpad doalo k uzavYen smlouvy distan nm zposobem (pYes internet), proto st~ovatelka zkaz prodeje v den sttnho svtku ve sv prodejn neporuaila.<br/>[6] V dala sti ~aloby st~ovatelka namtala nesprvnou interpretaci pojmu prodejn plocha. Zkon o prodejn dob tento pojem nijak bl~e nerozvd, ~alovan proto analogicky vyala z definice obsa~en v evropskch pYedpisech konkrtn z naYzen Komise (ES) . 250/2009 ze dne 11. bYezna 2009, kter je vaak pouze provdcm pYedpisem Komise EU jako~to orgnu moci vkonn. Toto naYzen definuje prodejn plochu jako odhadnutou velikost povrchov plochy sti provozovny, kter je ur ena pro prodej a vystaven zbo~, kam spad celkov plocha, kam maj zkaznci pYstup (v etn zkuaebnch mstnost), plocha zabran prodejnmi pulty a vklady a plocha za prodejnmi pulty, kterou pou~vaj prodava i; nezahrnuje vaak kancelYe, sklady a pYpravny, dlny, schodiat, aatny a jin spole ensk prostory. Pou~it tto definice pova~ovala st~ovatelka za nepYpustn. Uveden naYzen bylo vydno pro zcela jin ely; analogick pou~it tohoto pojmu pYedstavuje nepYpustnou analogii v neprospch st~ovatelky. Dle jejho nzoru je nezbytn pojem prodejn plocha vykldat restriktivn tak, ~e se jedn pouze o prostory, ve kterch skute n dochz k pYmmu prodeji zbo~ zkaznkovi. Mezi tyto prostory tak nelze Yadit ty, kter jsou zkaznkom pouze pYstupn. Prodejna st~ovatelky slou~ primrn k pYedvdn vrobko smluvnch partnero, pYijmn a vyYizovn reklamac a k vdeji zbo~, je~ bylo zakoupeno pYes internetov obchod, proto ji nelze celou automaticky pova~ovat za prodejn plochu.<br/>[7] Zvrem ~aloby namtla st~ovatelka zjevnou nepYimYenost vae ulo~en pokuty. Sankce ve vai 200 000 K za domnl poruaen zkazu prodeje neodpovd zobecniteln pYedstav o adekvtnosti a spravedlnosti sankce. V jinch pYpadech j nadto jin sprvn orgny I. stupn za toto~n jednn ulo~ily pokuty vrazn ni~a (100 000 K a mn).<br/>[8] Krajsk soud ~alobu st~ovatelky s odkazem na 78 odst. 7 zkona . 150/2002 Sb., soudn Yd sprvn, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen s. Y. s. ), zamtl. V odovodnn svho rozhodnut uvedl, ~e zkonodrce zkonem o prodejn dob zjevn zamalel ur itm zposobem regulovat prodej v prodejnch (s vjimkami) tak, aby ve vybranch dnech ustala prodejn innost, a zamstnanci by tak mohli mt vce volnho asu, aby se mohli vnovat svm rodinm a kon kom. Zkon o prodejn dob zakazuje ve vybran dny prodej v maloobchod. Nevymezuje vaak bl~e, co je nezbytn rozumt pod pojmem maloobchod to definuje naYzen vldy . 278/2008 Sb., o obsahovch nplnch jednotlivch ~ivnost. Maloobchodem jsou dle tohoto naYzen innosti spojen s nkupem a prodejem zbo~ za elem jeho prodeje pYmmu spotYebiteli a prodej tohoto zbo~. Podle krajskho soudu (bod 58 napadenho rozsudku) tak nesm ve vybranch dnech v maloobchod pracovat ~dn zamstnanec a sou asn nikdo se nemo~e vnovat nkupu. Jeliko~ zkon nerozliauje mezi prodejem v kamennch prodejnch a prodejem na internetu, vztahuje se zkaz na ob tyto formy prodeje. St~ovatelka pYitom nespad pod ~dnou z vjimek uvedench v 1 odst. 3 zkona o prodejn dob.<br/>[9] Co se t e vkladu pojmu prodejn plocha, podle krajskho soudu sprvn orgny nepochybily, kdy~ vyaly z naYzen Komise (ES) . 250/2009. Vklad zastvan ~alovanou tak pova~oval krajsk soud za sprvn, neboe zahrnoval prostor, ve kterm se kupujc vnuj vbru zbo~, a sou asn prostor, kter pou~vaj prodava i ke kontaktu se zkaznky; tzn. pouze plochu, kter je bezprostYedn ur ena k prodeji zbo~, resp. kontaktu kupujcch se zbo~m a prodava i. }alovan vychzela pYi ur en prodejn plochy z njemn smlouvy ze dne 10. 10. 2014, kterou mla k dispozici z jinho Yzen vedenho se st~ovatelkou (jednalo se tedy o informaci zskanou z Yedn innosti), a z internetovch strnek st~ovatelky, kter sama deklarovala, ~e pYedvdc plocha dan provozovny pYesahuje 400 m2. Tato zjiatn pova~oval krajsk soud za zcela dostate n.<br/>[10] V danm pYpad doalo k prci zamstnanco st~ovatelky v maloobchod v den sttnho svtku a sou asn k umo~nn zkaznkom nakoupit zbo~, ani~ by alo o nkterou z vjimek uvedench v zkon o prodejn dob. Skutkov stav proto pova~oval krajsk soud za Ydn zjiatn. Nedovodnmi pak shledal i nmitky tkajc se nepYimYen vae ulo~en pokuty, neboe dle krajskho soudu ~alovan vai pokuty adekvtn odovodnila.<br/>III. Kasa n st~nost, vyjdYen ~alovan a dala podn astnko Yzen<br/>[11] Rozhodnut krajskho soudu napadla st~ovatelka kasa n st~nost, ve kter namtala, ~e prodej a prodejn plocha nejsou neur it prvn pojmy, jak ve svm rozhodnut nazna oval krajsk soud. K pojmu prodej uvedla, ~e zvr krajskho soudu o zkazu prce zamstnanco v maloobchod a zkazu vnovn se nkupu neodpovd znn zkona. Zkon nestanov, ~e by ve vybran svtky nemohl v maloobchod pracovat ~dn zamstnanec. Zakazuje pouze prodej jako obchodn innost projevujc se navenek. Nezakazuje vaak, aby zamstnavatel naYdil zamstnancom ve sttn svtek jin innosti, napY. provdn inventur i vdej zbo~. Zamstnanci mohou ve vymezen dny pracovat, nesm pouze vykonvat prodej. O prodeji ve smyslu zkona o prodejn dob lze hovoYit tehdy, pokud na ur itm mst (v prodejn pYesahujc 200 m2) probhnou veaker fze prodeje. V projednvan vci vaak byla kupn smlouva uzavYena distan n. V prodejn st~ovatelky doalo toliko k vdeji zakoupenho zbo~, co~ je jednn, kter zkon o prodejn dob nezakazuje. K pojmu prodejn plocha st~ovatelka uvedla, ~e ~alovan vyala z provdcho naYzen, kter bylo vydno orgnem moci vkonn a neproalo legislativnm procesem. Toto naYzen slou~ ke zcela jinm elom a nikdy nepYedvdalo, ~e by mlo bt u~ito ke sprvnmu trestn. Aplikace skutkov podstaty z podzkonnho prvnho pYedpisu poruauje podle nzoru st~ovatelky stavn zsadu nullum crimen sine lege. Navrhla proto, aby Nejvyaa sprvn soud rozsudek krajskho soudu zruail.<br/>[12] }alovan ve vyjdYen ke kasa n st~nosti uvedla, ~e prodej zbo~ ve smyslu zkona o prodejn dob je ucelen proces, jen~ se skld z nkolika fz od uzavYen kupn smlouvy, pYes zaplacen kupn ceny a~ po pYevzet zbo~. Zvry krajskho soudu potvrzuj nzor ~alovan, ~e zkaz prodeje se vztahuje na jakoukoli fzi prodeje, k n~ dochz o vybranm sttnm svtku v prodejn s prodejn plochou pYesahujc 200 m2. Skutkov podstata pYestupku nebyla stanovena podzkonnm prvnm pYedpisem. Provdc naYzen bylo pou~ito pouze pYi vymezen pojmu prodejn plocha. }alovan trvala na tom, ~e zkon o prodejn dob dopad jak na kamenn prodejny, tak i na prodej prostYednictvm e-shopo. Navrhla proto, aby Nejvyaa sprvn soud kasa n st~nost jako nedovodnou zamtl.<br/>[13] Na vyjdYen ~alovan reagovala st~ovatelka replikou, ve kter setrvala na svch dYve vyjdYench nzorech a zopakovala, ~e pojem prodej nen mo~n vykldat extenzivn, neboe distan n uzavrn kupnch smluv nen mo~n smaovat s klasickm prodejem v kamennch prodejnch. V nvaznosti na to ~alovan zaslala zdejamu soudu dupliku, ve kter rovn~ setrvala na svch dYve vyslovench zvrech.<br/>IV. Posouzen vci Nejvyaam sprvnm soudem<br/>[14] Nejvyaa sprvn soud nejprve posoudil formln nle~itosti kasa n st~nosti a shledal, ~e kasa n st~nost byla podna v as, smYuje proti rozhodnut, proti nmu~ je podn kasa n st~nosti pYpustn, a st~ovatelka je Ydn zastoupena. Pot pYezkoumal napaden rozsudek krajskho soudu v rozsahu kasa n st~nosti a v rmci uplatnnch dovodo, ovYil pYi tom, zda netrp vadami, k nim~ by musel pYihldnout z Yedn povinnosti ( 109 odst. 3 a 4 s. Y. s.), a dospl k nsledujcmu zvru.<br/>[15] Kasa n st~nost je dovodn.<br/>[16] Jdrem sporu je posouzen otzky, zda jednn st~ovatelky, kter umo~nila kupujcmu v den sttnho svtku po zaplacen zbo~ objednanho prostYednictvm e-shopu toto zbo~ pYevzt (zbo~ mu vydala), pYedstavuje prodej ve smyslu 1 odst. 1 zkona o prodejn dob, a zda tedy naplHuje skutkovou podstatu pYestupku podle 3 odst. 2 tho~ zkona.<br/>[17] Zkon o prodejn dob v 1 odst. 1 vymezuje konkrtn dny, ve kterch zakazuje prodej v maloobchod. Mezi tmito dny je uveden tak 28. Yjen, jen~ je pYipomnkou vzniku samostatnho eskoslovenskho sttu (srov. tak 1 zkona . 245/2000 Sb., o sttnch svtcch, o ostatnch svtcch, o vznamnch dnech a o dnech pracovnho klidu). Nejvyaa sprvn soud souhlas s krajskm soudem v tom, ~e zkon o prodejn dob bl~e pojmy maloobchod, prodej a prodejn plocha nevymezuje. Pokud jde o obsah pojmu maloobchod, ten skute n vymezuje naYzen vldy . 278/2008 Sb., o obsahovch nplnch jednotlivch ~ivnost, ve znn pozdjach pYedpiso, resp. jeho pYloha . 4, jako innosti spojen s nkupem a prodejem zbo~ za elem jeho prodeje pYmmu spotYebiteli a prodej tohoto zbo~. Zkon o prodejn dob vaak nezakazuje maloobchod jako takov nezakazuje vkon jakkoli innosti spojen s nkupem a prodejem zbo~ za elem jeho prodeje, zakazuje pouze prodej, ani~ by konkretizoval, jak konkrtn innosti m tmto prodejem na mysli. Nelze proto souhlasit s krajskm soudem v tom, ~e ve vybranch dnech nesm v maloobchod pracovat ~dn zamstnanec a sou asn se nikdo nemo~e vnovat nkupu. Zkon o prodejn dob nic takovho nestanov.<br/>[18] Rozhodnm pro posouzen nyn projednvan vci je vklad pojmu prodej, kterm se Nejvyaa sprvn soud zabval ve svm nedvnm rozsudku ze dne 12. 7. 2021, . j. 4 As 349/2020 - 63, jen~ se tkal tch~ astnko Yzen. Zdeja soud uvedl, ~e pYi zjiaeovn vznamu tohoto pojmu lze vychzet ze soukromoprvnch pYedpiso, kter s pojmem prodej, resp. koup pracuj. Po~adavek stejnho nhledu na srovnateln prvn instituty, bye upraven v rozdlnch prvnch pYedpisech i dokonce odvtvch, vyplv z principo jednoty, racionality a vnitYn obsahov bezrozpornosti, na kterch je prvn Yd obecn zalo~en (k tomu srov. rozsudek rozaYenho sentu ze dne 26. 10. 2005, . j. 2 Afs 81/2004 - 54, . 791/2006 Sb. NSS). Institut prodeje obsa~en v zkon o prodejn dob tak lze svm vznamem pYipodobnit soukromoprvnmu institutu koup obsa~enmu v zkon . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen ob ansk zkonk ).<br/>[19] Nejvyaa sprvn soud v citovanm rozsudku zdoraznil, ~e uzavrn kupn smlouvy distan nm zposobem (prostYedky komunikace na dlku) je doprovzeno Yadou zvlatnost, kter reflektuje tak prvn prava, zejm. 1820 a~ 1851 ob anskho zkonku, kter zahrnuje nejen proces kontraktace (uzavrn kupn smlouvy), ale tak (a to pYedevam) z toho vyplvajc prva spotYebitele a povinnosti podnikatele, kter takovmto zposobem kupn smlouvy uzavr. Podle nzoru Nejvyaaho sprvnho soudu vyjdYenho v rozsudku . j. 4 As 349/2020 - 63 je pojem prodej aira ne~ samotn uzavYen kupn smlouvy, pYesto~e lze prodej pYipodobnit koupi ve smyslu ob anskho zkonku (viz vae).<br/>[20] UzavYen kupn smlouvy pYedstavuje pouze jednu z fz prodeje; proto je zkaz prodeje stanoven zkonem o prodejn dob nezbytn uplatnit pouze tam, kde se vaechny fze prodeje uskute n v kamenn prodejn (v prodejn fyzicky probhne cel prodej, nikoli jen jeho ur it st). Tento vklad lze dovodit tak z taxativnho v tu uvedenho v 1 odst. 3 zkona o prodejn dob, kter obsahuje vjimky, na n~ se omezen prodeje nepou~ije (napY. erpac stanice, lkrny i prodejny ve zdravotnickch zaYzench). Zkaz prodeje se tak tk v zsad pouze prodeje (resp. koup), jeho~ veaker fze probhnou pYmo, tj. fyzicky v konkrtn prodejn, jej~ prodejn plocha pYesahuje 200 m2 a je~ nespad pod nkterou z dalach vjimek uvedench v 1 odst. 3 psm. b) a~ f) zkona o prodejn dob.<br/>[21] V pYpad nyn posuzovanm byla kupn smlouva uzavYena prostYedky komunikace na dlku prostYednictvm e-shopu. Inspektorovi sprvnho orgnu I. stupn toti~ bylo pYi kontrole sdleno, ~e v den sttnho svtku nen mo~n zbo~ zakoupit v tzv. pYmm prodeji, ale je mo~n si jej objednat on-line. Inspektor proto prostory prodejny st~ovatelky opustil a kupn smlouvu uzavYel prostYednictvm po ta e na svm pracoviati. Pot se v odpolednch hodinch do prodejny st~ovatelky vrtil, zbo~ zaplatil a pYevzal.<br/>[22] Z uvedenho je zYejm, ~e v nyn projednvan vci nedoalo ke vaem fzm prodeje, za kter ozna il Nejvyaa sprvn soud v rozsudku . j. 4 As 349/2020 - 63 mimo uzavYen kupn smlouvy tak odevzdn vci kupujcmu, umo~nn nabyt vlastnickho prva k pYedmtu koup, zaplacen kupn ceny a pYevzet vci kupujcm, v prodejn st~ovatelky. Kupn smlouva byla toti~ uzavYena distan n, a to z po ta e sprvnho orgnu I. stupn prostYednictvm st~ovatel ina e-shopu, tj. zcela mimo prostory prodejny st~ovatelky. Nsledn zaplacen kupn ceny v prodejn st~ovatelky a vdej zakoupenho zbo~ pak pYedstavovalo realizaci povinnost plynoucch z on-line uzavYen kupn smlouvy. V takovm pYpad pYedstavovala provozovna st~ovatelky fakticky vdejov oknko, kter lze pYirovnat k zsilkovm slu~bm, pYp. slu~bm pYepravco i dodavatelo, jejich~ innost pod zkaz prodeje podle 1 odst. 1 zkona o prodejn dob bezesporu nespad. Distan n zposob uzavYen kupn smlouvy vaak krajsk soud dostate n nezohlednil. Specifika spojen s tmto zposobem uzavrn kupnch smluv toti~ dle Nejvyaaho sprvnho soudu nelze bez dalaho posuzovat stejn jako pYm prodej v prodejn, jak fakticky u inila ~alovan a nsledn tak krajsk soud.<br/>[23] Jak uvedl Nejvyaa sprvn soud v rozsudku . j. 4 As 349/2020 - 63 (viz bod 45 a nsl.), pakli~e by zkonodrce zamalel vzthnout zkaz prodeje tak na on-line prostYed, musel by tak u init vslovn. S ohledem na uveden proto Nejvyaa sprvn soud i v nyn projednvan vci ste n uzavr, ~e zkaz prodeje na smlouvy uzavran distan nm zposobem, resp. nsledn zaplacen kupn ceny a pYevzet zbo~ v prodejn st~ovatelky nedopad.<br/>[24] Pokud jde o druhou nmitku obsa~enou v kasa n st~nosti, je~ se tkala vkladu pojmu prodejn plocha, tu Nejvyaa sprvn soud dovodnou neshledal. PYedn nen pravdou, ~e by skutkov podstata pYestupku byla stanovena podzkonnm prvnm pYedpisem, jak namtala st~ovatelka. Poruaen zkazu prodeje je sankcionovno jako pYestupek na zklad 3 odst. 1 zkona o prodejn dob. V dan vci vyala ~alovan z naYzen Komise (ES) . 250/2009 pouze ve vztahu k vkladu pojmu prodejn plocha, kterou se dle pYlohy . 1 tohoto naYzen rozum odhadnut velikost povrchov plochy (v m2) sti provozovny, kter je ur ena pro prodej a vystaven zbo~, tj.: celkov plocha, kam zkaznci maj pYstup, v etn zkuaebnch mstnost, plocha zabran prodejnmi pulty a vklady, plocha za prodejnmi pulty, kterou pou~vaj prodava i. Do prodejn plochy se nezahrnuj kancelYe, sklady a pYpravny, dlny, schodiat, aatny a jin spole ensk prostory. Jak ji~ Nejvyaa sprvn soud uvedl dYve (rozsudek . j. 4 As 349/2020 - 63, bod 48), uchlen se pYi vkladu pojmu eskm prvnm Ydem nedefinovanho k terminologii unijnho prva pYedstavuje logick krok, je~ reflektuje lenstv esk republiky v Evropsk unii a provzanost eskho prvnho rdu s prvem unijnm. Vae uveden definice prodejn plochy odpovd smyslu zkona o prodejn dob a prodeji samotnmu, neboe zahrnuje ty prostory, ve kterch k prodeji skute n dochz a kter s tmto prodejem bezprostYedn souvis, jak zcela pYhodn uvedl krajsk soud.<br/>[25] V nyn souzen vci pYitom prodejn plocha st~ovatelky bez jakkoli pochybnosti pYesahovala 200 m2. Tato skute nost vyplv nejen ze samotnch prohlaen st~ovatelky, kter na svch internetovch strnkch deklarovala prodejn plochu pYesahujc 400 m2, ale tak z njemn smlouvy, kterou ml sprvn orgn I. stupn k dispozici z jinho Yzen (vedenho pod sp. zn. OI 142070/16/2200) a dle kter m kontrolovan provozovna vmru podlahov plochy 790 m2, pYi em~ prodejn plocha pYedstavuje vce ne~ 400 m2 (bl~e k mo~nostem vyu~it skute nost znmch z Yedn innosti srov. rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 12. 4. 2011, . j. 1 As 33/2011 - 58, . 2312/2011 Sb. NSS). Skute nost, ~e prodejn plocha prodejny st~ovatelky pYesahovala 200 m2, tak byla ve sprvnm Yzen dostate n objasnna. Ostatn, ke stejnmu zvru dospl zdeja soud i v opakovan zmiHovanm rozsudku . j. 4 As 349/2020 - 63, kter se tkal t~e prodejny st~ovatelky na adrese TruhlYsk 2755/5, PlzeH.<br/>V. Zvr a nklady Yzen <br/>[26] Nejvyaa sprvn soud uzavr, ~e shledal kasa n st~nost dovodnou, napaden rozsudek krajskho soudu proto s odkazem na 110 odst. 1 s. Y. s. zruail (vrok I. tohoto rozsudku).<br/>[27] Zrua-li Nejvyaa sprvn soud rozhodnut krajskho soudu, a pokud ji~ v Yzen pYed krajskm soudem byly pro takov postup dovody, sou asn se zruaenm rozhodnut krajskho soudu mo~e sm podle povahy vci rozhodnout o zruaen rozhodnut sprvnho orgnu [ 110 odst. 2 psm. a) s. Y. s.]. V dan vci by krajsk soud v souladu s vyslovenm zvaznm prvnm nzorem a charakterem vytkanch vad neml jinou mo~nost, ne~ rozhodnut ~alovan zruait. Nejvyaa sprvn soud proto v souladu s 110 odst. 2 psm. a) ve spojen s 78 odst. 1 a odst. 4 s. Y. s. rozhodl tak, ~e sm rozhodnut ~alovan ze dne 7. 8. 2019, . j. OI 101356/19/O100/2200/19/Bal/`t, zruail a vc j vrtil k dalamu Yzen (vrok II. tohoto rozsudku). V dalam Yzen je ~alovan vzna vae vyslovenm prvnm nzorem zdejaho soudu [ 78 odst. 5 ve spojen s 110 odst. 2 psm. a) s. Y. s.].<br/>[28] Podle 110 odst. 3 vty druh s. Y. s. rozhodne Nejvyaa sprvn soud v pYpad, ~e zrua podle 110 odst. 2 psm. a) s. Y. s. rozhodnut ~alovan, o nkladech Yzen o kasa n st~nosti i o nkladech Yzen u krajskho soudu. Nklady Yzen o ~alob a nklady Yzen o kasa n st~nosti tvoY v tomto pYpad jeden celek a Nejvyaa sprvn soud rozhodl o jejich nhrad na zklad skute nost zYejmch ze spisu vrokem vychzejcm z 60 ve spojen s 120 s. Y. s. (vrok III. tohoto rozsudku).<br/>[29] St~ovatelka mla ve vci pln spch, proto j podle 60 odst. 1 s. Y. s. pYslua vo i nespan ~alovan prvo na nhradu nklado Yzen. Tyto nklady jsou tvoYeny souhrnnou stkou 8 000 K za soudn poplatky (3 000 K za ~alobu a 5 000 K za kasa n st~nost). Dle jsou nklady Yzen tvoYeny stkou pYipadajc na zastoupen st~ovatele advoktem, a to jak v Yzen pYed krajskm soudem, tak v Yzen pYed Nejvyaam sprvnm soudem. Pro ur en vae nklado spojench s tmto zastoupenm se pou~ije v souladu s 35 odst. 2 s. Y. s. vyhlaka . 177/1996 Sb., o odmnch advokto a nhradch advokto za poskytovn prvnch slu~eb (advoktn tarif), ve znn pozdjach pYedpiso. Zstupce st~ovatele u inil ve vci 4 kony prvn slu~by, ktermi jsou pYevzet a pYprava zastoupen [ 11 odst. 1 psm. a) advoktnho tarifu], 2 psemn podn soudu ve vci sam [ 11 odst. 1 psm. d) advoktnho tarifu], jimi~ jsou ~aloba a kasa n st~nost, a ast na jednn u krajskho soudu, kter probhlo dne 6. 12. 2019 [ 11 odst. 1 psm. g) advoktnho tarifu]. Repliku k vyjdYen ~alovan v Yzen u krajskho soudu a repliku k vyjdYen ~alovan v Yzen o kasa n st~nosti nevzal Nejvyaa sprvn soud v potaz, neboe v nich st~ovatelka setrvala na svch dYve vyslovench nzorech (v tchto podnch st~ovatelka sv dYvja argumenty bl~e nerozvedla). Za ka~d kon prvn slu~by v dan vci nle~ mimosmluvn odmna ve vai 3 100 K [ 9 odst. 4 psm. d), ve spojen s 7 bodem 5. advoktnho tarifu], kter se zvyauje o 300 K paualn nhrady hotovch vdajo ( 13 odst. 4 advoktnho tarifu). Celkem za jeden kon prvn slu~by pYipad stka 3 400 K . St~ovatelce tak nle~ za vykonan kony stka 13 600 K , kter se zvyauje o daH z pYidan hodnoty v sazb 21 % na stku 16 456 K .<br/>[30] Zstupci st~ovatelky dle vznikly cestovn vdaje spojen s ast na jednn v Yzen u krajskho soudu ( 13 odst. 1 advoktnho tarifu) spojen s cestou z Prahy do Plzn a zpt, za celkovou vzdlenost 198 km vynsobenou sazbou zkladn nhrady na 1 km jzdy (4,20 K ) podle 1 psm. b) vyhlaky . 358/2019 Sb., o zmn sazby zkladn nhrady za pou~vn silni nch motorovch vozidel a stravnho a o stanoven promrn ceny pohonnch hmot pro ely poskytovn cestovnch nhrad, pYi kombinovan spotYeb 5,7 l/100 km dle dolo~enho technickho prokazu u~itho vozidla a promrn cen benzinu 32 K /l [ 4 psm. a) t~e vyhlaky], v stce 1 194 K . Nhradu za as promeakan jzdou ur il soud ve vai 600 K (2 x 3 polhodiny, ka~d po 100 K dle 14 odst. 3 advoktnho tarifu), zvaenou o DPH na 726 K .<br/>[31] }alovan je proto povinna st~ovatelce zaplatit celkovou stku ve vai 26 376 K (8 000 + 16 456 + 1 194 + 726) do 30 dno od prvn moci tohoto rozsudku k rukm zstupce st~ovatelky.<br/>Pou en:Proti tomuto rozsudku nejsou opravn prostYedky pYpustn ( 53 odst. 3, 120 s. Y. s.).<br/><br/>V Brn dne 30. ervence 2021<br/><br/><br/>JUDr. Viktor Ku era<br/>pYedseda sentu<br/><br/></body> </html>