<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <title> 6 Ao 22/2021- 44 - text</title> </head> <body> 6 Ao 22/2021 - 52<br/>pokra ovn<br/><br/><br/><br/>[OBRZEK]<br/><br/><br/> ESK REPUBLIKA<br/><br/>ROZSUDEK<br/>JMNEM REPUBLIKY<br/><br/><br/>Nejvyaa sprvn soud rozhodl v sent slo~enm z pYedsedy JUDr. Tomae Langaka (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyn Mgr. Veroniky BaroHov v prvn vci navrhovatele: JUDr. A. . proti odporci: Ministerstvo zdravotnictv, sdlem Palackho nmst 375/4, Praha 2, tkajc se nvrhu na zruaen mimoYdnho opatYen odporce ze dne 14. kvtna 2021 . j. MZDR-14601/2021-12/MIN/KAN v sti l. I bodu 1, bodu 4 psm. a) a bodu 15 ve slovech nebo soukrom ,<br/>takto:<br/>I. OpatYen obecn povahy mimoYdn opatYen odporce ze dne 14. kvtna 2021 . j. MZDR-14601/2021-12/MIN/KAN se v sti l. I bodu 1 psm. a) a l. I bodu 4 psm. a) rua dnem prvn moci tohoto rozsudku. <br/><br/>II. Ve zbvajc sti se nvrh zamt.<br/><br/>III. }dn z astnko nem prvo na nhradu nklado Yzen.<br/>Odovodnn:<br/>I. Vymezen pYpadu<br/>[1] Nvrhem doru enm Nejvyaamu sprvnmu soudu dne 17. kvtna 2021 se navrhovatel domh zruaen l. I bodu 1, bodu 4 psm. a) a bodu 15 v sti vymezen slovy nebo soukrom mimoYdnho opatYen odporce ozna enho v nvt, kter bylo vydno s odkazem na 80 odst. 1 psm. g) zkona . 258/2000 Sb., o ochran veYejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkono (dle jen zkon o ochran veYejnho zdrav ), a 2 odst. 1 zkona . 94/2021 Sb., o mimoYdnch opatYench pYi epidemii onemocnn COVID-19 a o zmn nkterch souvisejcch zkono (dle jen pandemick zkon ). <br/>[2] Napadenm mimoYdnm opatYenm odporce v stech napadench nvrhem omezil innost provozoven stravovacch slu~eb tak, ~e zakzal pYtomnost veYejnosti v provozovnch stravovacch slu~eb, se stanovenmi vjimkami a podmnkami ( l. I bod 1), omezil provoz heren a kasin tak, ~e v nich zakzal pYtomnost veYejnosti [ l. I bod 4 psm. a)], a omezil spolkov, sportovn, tane n, tradi n a jim podobn akce a jin shrom~dn, slavnosti, pout, pYehldky, ochutnvky, oslavy a jin veYejn nebo soukrom akce, pYi nich~ dochz ke kumulaci osob na jednom mst, se stanovenmi vjimkami a podmnkami ( l. I bod 15). <br/>[3] V obecn sti odovodnn mimoYdnho opatYen odporce uvedl, ~e jeho hlavnm clem je zajiatn podmnek pro pYeruaen ploanho komunitnho pYenosu viru SARS-CoV-2 v esk republice a postupn znovuzapojen jednotlivch segmento lidsk innosti do ekonomiky. Zkladnm pYedpokladem prevence aYen onemocnn pYenaenho kapnkami i aerosolem je zamezen zvaen koncentrace osob na jednom mst v jeden as a minimalizace rizikovch kontakto na nezbytn nutnou mru. Vzhledem k tomu, ~e dosud pYijat restriktivn opatYen postupn zpomaluj nrost po tu novch pYpado a sni~uj zt~ zdravotnickho systmu, zmrHuje toto mimoYdn opatYen povodn stanoven restrikce v rozsahu, kter je v kontextu pYedb~n opatrnosti v sou asn dob mo~n. Pokud by nebyla realizovna ~dn mimoYdn opatYen, nelze vylou it, ~e by po et naka~ench osob mohl explozivn narostat. ObezYetnost pYi postupnm uvolHovn souvis tak s aYenm roznch mutac viru SARS-CoV-2. <br/><br/>II. Nvrh a vyjdYen odporce<br/>[4] Navrhovatel uvedl, ~e je aktivn legitimovn k podn nvrhu na zruaen mimoYdnho opatYen, kter jej v pozici zkaznka vrazn omezuje v mo~nostech vyu~vn restaura nch slu~eb, zakazuje mu pYtomnost v provozovnch, kter by byly v provozu, zasahuje do jeho socilnch vazeb a mo~nosti interakce s dalami lidmi, kter se asto odehrv prv v provozovnch i na dalach mstech dot ench mimoYdnm opatYenm, zasahuje do jeho prva na soukrom a omezuje jej ve svobod rozhodovn o jinak b~nch sou stech ~ivota, jako je stravovn v restauraci i mo~nosti trven volnho asu a ast na hazardnch hrch, zasahuje do jeho prva pokojn se shroma~ovat a poruauje princip legitimnho o ekvn, neboe reguluje oblasti ~ivota a aktivity, jejich~ regulace zkonodrce po skon en nouzovho stavu nepYedpokldal. Navrhovatel dodal, ~e stejnm zposobem je omezena i airok veYejnost, pro e~ nvrh svm vznamem a dopadem vrazn pYesahuje jeho osobn sfru a zjmy. <br/>[5] Navrhovatel upozornil, ~e mimoYdn opatYen je ozna eno jako opatYen o omezen obchodu a slu~eb, avaak upravuje celou Yadu dl ch oblast, z nich~ nkter s obchodem a slu~bami nesouvisej. Odporce nespecifikoval konkrtn zkonn ustanoven, kter by zakldalo jeho posobnost pro pYijet konkrtnho opatYen. Dle nzoru navrhovatele jednal odporce ultra vires a nerespektoval mo~nosti intenzity zsahu stanoven pandemickm zkonem. Navrhovatel zdoraznil, ~e pokud zkon u konkrtn regulace umo~Huje pYijet opatYen v podob omezen , nelze za legitimn pova~ovat pYijet opatYen, kterm se zakazuje . <br/>[6] Konkrtn v l. I bod 1 psm. a) mimoYdnho opatYen odporce zakzal pYtomnost veYejnosti v provozovnch stravovacch slu~eb, tedy neomezil, ale pln vylou il fungovn provozoven, kter nejsou zahrnuty ve stanovench vjimkch. K pYijet takovho zkazu vaak nen oprvnn. Ustanoven 2 odst. 2 psm. b) pandemickho zkona nadto dopad pouze na obchodn nebo vrobn provozovny, nikoli na provozovny slu~eb. Pandemick zkon neposkytuje zmocnn pro regulaci stravovacch slu~eb ani v jinm ustanoven. Dovodov zprva k pandemickmu zkonu nepYedpokld absolutn zamezen pYtomnosti veYejnosti v provozovnch, ale toliko pYijet nstrojo, kter maj brnit vysok koncentraci lid. Navrhovatel dle namtl, ~e mimoYdn opatYen nezdovodHuje, pro je zkaz pYtomnosti veYejnosti v provozovnch stravovacch slu~eb nezbytn a pYimYen. Navrhovateli nen zYejm, pro odporce napYklad jen nezakzal konzumaci alkoholickch npojo i nezavedl pro vaechny restaurace stejn podmnky, jak plat pro provoz hotelovch restaurac. Dle navrhovatel upozornil, ~e odporce vnoval vta prostor zdovodnn vjimek ze zkazu ne~ zdovodnn samotnho zkazu, co~ navrhovatel nepova~uje za vhodn postup.<br/>[7] I omezen provozu heren a kasin dle nzoru navrhovatele fakticky pYedstavuje zkaz, neboe zkaz pYtomnosti veYejnosti v provozovnch vede k zkazu provozovn ~ivch hazardnch her a vraznmu omezen dalach hazardnch her, tedy k faktickmu zkazu specifickho druhu podnikatelsk innosti a zroveH k nedovodnmu ovlivHovn hr e v rozhodnut o zapojen do tchto her. Odporce nezohledHuje odlianosti provozoven pro jednotliv typy her a mo~n opatYen, kter by mohla riziko pYenosu viru eliminovat. Pandemick zkon ani zkon o ochran veYejnho zdrav neumo~Huj tyto aktivity zakzat. Navrhovatel dle pova~uje za nedostate n zdovodnn paualn konstatovn, ~e ve vaech provozech regulovanch v l. I bodu 4 mimoYdnho opatYen zpravidla dochz k vta koncentraci nvatvnko nebo astnko. <br/>[8] Ve vztahu k l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen navrhovatel upozornil, ~e odporce nereflektoval zvry rozsudku Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 22. dubna 2021 . j. 6 Ao 11/2011 - 48 a nerozliail, jak skupiny lid se setkvaj, jak charakter ta kter akce m, a nadle setrval na zkazu akc soukromho charakteru. Takov zkaz neoprvnn zasahuje do prva na soukrom a rodinn ~ivot. Omezen setkvn na dv osoby (pokud nejsou dodr~eny stanoven podmnky) nerespektuje osobn sfru jednotlivco a nezbytnost sociln interakce. Odporce vobec nezohlednil, ~e je epidemie na stupu. Dle nzoru navrhovatele z 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona nevyplv mo~nost omezit maximln mo~n po et osob na dv bez ohledu na to, jestli se setkn uskute Huje venku nebo uvnitY, popYpad na velikost prostoru, a bez ohledu na charakter a pYstupnost akce. I kdy~ lze dovodit, ~e se stanoven zkaz nevztahuje na setkvn v rmci rodiny, m prvo na soukrom ~ivot aira dosah a jeho projevy v rmci potYeby mezilidsk interakce nelze limitovat pouze rodinnmi vazbami. Omezen soukromch, veYejnosti nepYstupnch akc s vce ne~ dvma astnky pova~uje navrhovatel za nepYimYen. Dle upozorHuje, ~e pojem akce se ste n mo~e pYekrvat se shrom~dnm, kter zakzat nelze. Z epidemickho hlediska je navc nevznamn, zda shrom~dn slou~ k vkonu stavnch prv a svobod, nebo jinmu elu. <br/>[9] Navrhovatel dle namtl, ~e mimoYdn opatYen naYizuje nov povinnosti nad rmec zkona. Z sla jednacho napadenho opatYen, kter je ji~ destm opatYenm vydanm pod sp. zn. MZDR 14601/2021/MIN/KAN, je zYejm, ~e sprvn spis krom samotnch opatYen nemo~e obsahovat dostatek dalach psemnost, kter by mohly bt podkladem pro rozhodovn odporce. Navrhovatel uznal, ~e dle stvajc judikatury nezposobuje neveden sprvnho spisu nezkonnost mimoYdnho opatYen, domnv se vaak, ~e tato skute nost prokazuje, ~e odporce pYi vydn opatYen nezva~oval materiln podstatu a pYimYenost pYijatch opatYen, co~ odporuje po~adavku legality. Navrhovatel dle zopakoval, ~e vaechna napaden opatYen postrdaj relevantn odovodnn, co~ je v rozporu s 3 odst. 2 pandemickho zkona i s stavnmi limity innosti orgno veYejn moci. Odporce se sna~ zabrnit koncentraci lid na ur itch mstech, avaak nezdovodnil, pro zamalenho cle v podob eliminace rizika aYen nemoci nelze doshnout mrnjami prostYedky. Nadto nen zYejm, pro zrovna ve stanovench pYpadech je nezbytn koncentraci osob brnit a pro jin epidemiologicky srovnateln situace (napYklad hromadn doprava) podobn opatYen pYijmna nejsou. MimoYdn opatYen poruauje princip prvn jistoty a legitimnho o ekvn. Odporce toti~ pYijal regulaci innost, kterou mu pandemick zkon neumo~Huje. Na zvr navrhovatel uvedl, ~e po pYijet rozsudku Nejvyaaho sprvnho soudu . j. 6 Ao 11/2021 - 48 odporce sv opatYen jen mrn modifikoval, neodstranil vaak materiln vady, kter mu soud vytkal. <br/>[10] Odporce se domnv, ~e navrhovatel nen aktivn procesn legitimovn, neboe navrhovatel netvrd, v jakch konkrtnch mo~nostech nkupu zbo~ byl omezen nebo jak konkrtn bylo zasa~eno do jeho sociln oblasti. <br/>[11] Odporce dle zdoraznil nutnost komplexnho posuzovn nov a bezprecedentn epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Nejen tato pandemie, ale i poznatky o n se dynamicky vyvj, a potYebn informace a podklady tedy nejsou zcela b~n k dispozici. Odporce pYi pYijmn mimoYdnch opatYen preferuje ochranu ~ivota a zdrav, pYi sou asn snaze o co nejmena omezen chodu spole nosti. V pYpad nejasnost se odporce s ohledem na princip nle~it opatrnosti nespolh na to, ~e nastane optimisti tja varianta. <br/>[12] Odporce dle uvedl, ~e provozovny dot en napadenou st mimoYdnho opatYen mohou nadle fungovat formou vdeje nebo napYklad cestou internetovho prodeje i dov~ky. Formou zkazovho omezen je pouze reprobovna pYtomnost veYejnosti v provozovn. Krom toho m odporce za to, ~e omezen je aira pojem ne~ zkaz, co~ plyne i ze stanovench vjimek, kter prokazuj, ~e nejde o absolutn zkaz, ale o omezen, bye velmi razantn. Odporce dle uvedl, ~e pod pojem obchodn provozovna spad i provozovna slu~eb. Napaden opatYen navc bylo vydno i na zklad zkona o ochran veYejnho zdrav, kter vslovn umo~Huje uzavYen provozoven stravovacch slu~eb, popYpad zakzat i naYdit dala ur it innosti k likvidaci epidemie nebo nebezpe jejho vzniku. <br/>[13] Dle nzoru odporce mo~e bt odovodnn mimoYdnho opatYen velice stru n, neboe bez veden Yzen jednoduae nelze v takto nalhav situaci shrom~dit podklady a informace, kter by nle~it zpracovn rozshlejaho odovodnn umo~Hovaly. Odovodnn napadenho opatYen odpovd po~adavkom 3 odst. 2 pandemickho zkona. Tak podoba veden sprvnho spisu je dna tm, ~e se mimoYdn opatYen vydv bez pYedchozho Yzen. Po~adavek, aby sprvn spis obsahoval veaker podklady, ztrc smysl v situaci, kdy se adresti mimoYdnch opatYen nemaj mo~nost s tmito podklady pYed vydnm opatYen seznmit. Na zvr odporce uvedl, ~e na zklad zhodnocen epidemiologick situace a povahy omezovanch innost zvolil vhodn omezujc opatYen. NepYimYen by bylo paualn nhodn opatYen bez jakhokoli zhodnocen a bez odovodnnch vjimek, co~ nen tento pYpad. <br/><br/>III. Jednn<br/>[14] Jednn se konalo dne 21. kvtna 2021 bez pYtomnosti navrhovatele, kter s takovm postupem vyslovil souhlas. Odporce sty povYenho zamstnance Mgr. J. B., Yeditele prvnho odboru Ministerstva zdravotnictv, v rmci pYednesu svho vyjdYen odkzal na jeho psemn vyhotoven, zopakoval, ~e navrhovatel dostate n nespecifikoval svou aktivn legitimaci, a zdoraznil, ~e nejednal ultra vires, neboe jeho postup m t~ oporu v 69 zkona o ochran veYejnho zdrav ve spojen s pandemickm zkonem. <br/>[15] Na dotazy leno sentu odporce uvedl, ~e zkaz v l. I bodu 1 psm. a) a bodu 4 psm. a) mimoYdnho opatYen je adresovn tm, kteY chtj vstoupit do provozovny stravovacch slu~eb, herny nebo kasina. Provozovatel mo~e bt v provozovn pYtomen. Formulaci, ~e se omezuje tak, ~e se zakazuje , zvolil odporce proto, ~e pova~uje zkaz za podmno~inu omezen, nepostupoval ve zl vYe a sna~il se dodr~et jazyk pandemickho zkona. Oproti dYve zahjenm Yzenm doplnil odporce svou argumentaci o 69 odst. 1 psm. b) a i) zkona o ochran veYejnho zdrav proto, aby ml pYed soudem aira podporu pro sv kompetence. Dle nzoru odporce nelze pYedem vylou it ani potvrdit, ~e podezYelm z nkazy ve smyslu 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav je skute n ka~d, ohnisko nkazy toti~ nelze z~it na jedno msto, i kdy~ se situace zlepauje. Z pohledu odporce jde o prevenci. PYi ur en ohniska nkazy vychz odporce ze statistickch dat a hodnoty reproduk nho sla, avaak nen pYedem dno, v jak okam~ik je ohniskem nkazy cel esk republika, je to otzka operativnho jednn pYsluanch odbornch tvaro odporce. Nkaza se v ase promHuje, zkon o ochran veYejnho zdrav mY na jin situace, avaak i s tou stvajc si odporce mus poradit. Dle nzoru odporce je provozovn restaurac slu~bou, avaak obchodn provozovna ve smyslu 2 odst. 2 psm. b) pandemickho zkona zahrnuje i provozovny slu~eb. Novelizace pandemickho zkona i zkona o ochran veYejnho zdrav, kter by zohlednila aktuln judikaturu, se zatm nechyst s ohledem na vyt~en pYsluanch tvaro odporce. Odporce dle poznamenal, ~e platnost nyn pYezkoumvanho opatYen ji~ stejn skon v nedli 23. kvtna 2021, neboe odporce vydal nov inn od pondl 24. kvtna 2021 (mimoYdn opatYen sp. zn. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19. kvtna 2021; pozn. NSS). Zstupce odporce t~ poznamenal, ~e je pouze procesnm zstupcem, jeho prvn odbor se podl jen nkdy na odovodnn mimoYdnch opatYen, jinak tato opatYen pYipravuje legislativn odbor a sek hygieny.<br/>[16] S ohledem na to, ~e ani jeden z astnko Yzen nevznesl ~dn dokazn nvrh, Nejvyaa sprvn soud upustil od dokazovn. V rmci zvre nho nvrhu odporce zopakoval, ~e nvrh by ml bt zamtnut. <br/><br/>IV. Posouzen Nejvyaam sprvnm soudem<br/>III.1. Aktivn procesn legitimace navrhovatele<br/>[17] Podle 101a odst. 1 vty prvn zkona . 150/2002 Sb., soudn Yd sprvn (dle jen s. Y. s. ), je oprvnn podat nvrh na zruaen opatYen obecn povahy nebo jeho sti ten, kdo tvrd, ~e byl na svch prvech opatYenm obecn povahy, vydanm sprvnm orgnem, zkrcen. Navrhovatel mus logicky konsekventn a mysliteln tvrdit mo~nost dot en jeho prvn sfry pYsluanm opatYenm obecn povahy (usnesen rozaYenho sentu Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 21. ervence 2009 . j. 1 Ao 1/2009 - 120, . 1910/2009 Sb. NSS, bod 34, citovno t~ ve vztahu k mimoYdnm opatYenm podle pandemickho zkona rozsudkem . j. 8 Ao 1/2021 - 133 ze dne 14. bYezna 2021, bod 34). <br/>[18] Nejvyaa sprvn soud nem pochybnosti o aktivn legitimaci navrhovatele k napaden l. I bodu 15 mimoYdnho opatYen, kter omezuje (zjednoduaen Ye eno) spole ensk akce, a tk se tak vaech osob na zem esk republiky (v etn navrhovatele) v ka~dodennch innostech, jimi~ mimo jin uplatHuj t~ sv prva a svobody, pYedevam prvo na soukrom (prvo na ochranu pYed neoprvnnm zasahovnm do soukromho a rodinnho ~ivota, garantovan zejmna l. 10 Listiny zkladnch prv a svobod viz ji~ citovan rozsudek . j. 6 Ao 11/2021 - 48, body 11 a 43 a nsl. k typov tmu~ omezen). <br/>[19] Mn jednozna n je otzka aktivn procesn legitimace navrhovatele ve vztahu k tm stem mimoYdnho opatYen, kter reguluj innost provozoven stravovacch slu~eb ( l. I bod 1) a provoz heren a kasin [ l. I bod 4 psm. a)]. Navrhovatel tvrd, ~e mu tmito stmi opatYen odporce zakzal pYtomnost v provozovnch, kter by za normlnch okolnost byly v provozu, a navrhovatel by tak mohl jejich slu~eb vyu~t. <br/>[20] Nejvyaa sprvn soud v prv Yad odmt natolik extenzivn pojet aktivn legitimace k podn nvrhu na opatYen obecn povahy, kter by umo~Hovalo napadnout omezen poskytovn ur it slu~by ka~dmu potencilnmu zkaznku (odbrateli) tto slu~by. To by skute n mlo povahu actionis popularis, v rozporu s konstrukc Yzen o zruaen opatYen obecn povahy podle 101a a nsl. s. Y. s. I dosavadn judikatura, kter vznikala pYev~n v Yzench tkajcch se zemnch plno, vy~aduje, aby prva navrhovatele, dot en opatYenm obecn povahy, mla ur itou kvalitu napadnout zemn pln tedy mo~e napYklad osoba, kter m k nemovitosti nachzejc se v dan obci vcn prvo, nikoli vaak njemce (ji~ citovan usnesen rozaYenho sentu . j. 1 Ao 1/2009 - 120) i u~ivatel dot en nemovitosti ani osoba, kter na zem obce podnik (usnesen Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 30. listopadu 2006 . j. 2 Ao 2/2006 - 62 i ze dne 30. prosince 2010 . j. 4 Ao 7/2010 - 34). <br/>[21] I v pYpad mimoYdnch opatYen vydanch podle pandemickho zkona je tedy nutn, aby mla napaden regulace pYm a nezprostYedkovan vztah k prvom navrhovatele (ve smyslu citovanho usnesen rozaYenho sentu . j. 1 Ao 1/2009 - 120). Takov pYm a nezprostYedkovan vztah vaak bez dalaho neexistuje mezi regulac innosti podnikatele a prvn sfrou jeho zkaznko. <br/>[22] V projednvan vci vaak odporce v l. I bodech 1 a 4 psm. a) mimoYdnho opatYen zjevn nestanovil povinnosti jen provozovatelom stravovacch slu~eb, heren a kasin (bye regulace tchto innost patrn byla jeho primrnm clem), nbr~ veaker veYejnosti, tedy ka~dmu zkaznku, neboe jim zakzal pYtomnost v provozovnch (tedy stanovil jim povinnost do provozoven nevstupovat), co~ potvrdil i odporce pYi jednn. Prv pro to, jak jsou napaden ustanoven ve sv dispozici formulovna (omezuje se innost provozovny tak, ~e se zakazuje pYtomnost veYejnosti), je zYejm, ~e regulace mY nejen na provozovatele, ale i na tYet osoby, tedy na ka~dho, kdo je sou st nejaira spotYebitelsk veYejnosti. V tomto smyslu jde o povinnosti na sob nezvisl veYejnosti je zakzn vstup i v pYpad, ~e provozovna je otevYena (co~ mimoYdn opatYen pYsn vzato nezakazuje) nebo ~e provozovatel sm nespln svou povinnost zabrnit pYtomnosti veYejnosti. Provozovatel i veYejnost jsou tak zjevn nezvisle na sob podle pandemickho zkona posti~iteln provozovatel jako prvnick nebo fyzick podnikajc osoba za pYestupek podle 10, veYejnost (tedy ka~d zkaznk) jako osoba fyzick za pYestupek podle 11 odst. 2 pandemickho zkona. <br/>[23] MimoYdn opatYen tedy v l. I bodech 1 a 4 psm. a) pYmo omezuje (v nejobecnjam smyslu) osobn svobodu a autonomii vole navrhovatele (jeho volnost podle l. 2 odst. 3 Listiny zkladnch prv a svobod), popYpad jej konkrtn projevy napYklad v podob svobody pohybu, neboe mu ukld povinnost zdr~et se innosti, v n~ by mu, nebt mimoYdnho opatYen, nic nebrnilo. Za poruaen tto povinnosti mo~e bt navrhovatel sankcionovn (srov. bod 36 rozsudku Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 14. bYezna 2021 . j. 8 Ao 1/2021 - 133). <br/>[24] Navrhovatel tedy ve smyslu vae citovan judikatury logicky konsekventn a mysliteln tvrd zkrcen na svch prvech tm, ~e mu l. I body 1 a 4 psm. a) mimoYdnho opatYen odporce pod hrozbou sankce zakazuj pYtomnost ve vymezench provozovnch, kter jsou otevYeny, pYpadn by za normlnch okolnost otevYeny byly a jejich~ slu~eb by vyu~il. Navrhovatel proto mus mt mo~nost domhat se ochrany proti tomuto tvrzenmu zsahu do svch prv u soudu ( l. 36 Listiny zkladnch prv a svobod), jinmi slovy je aktivn legitimovn k podn nvrhu na zruaen tchto st mimoYdnho opatYen. <br/>III.2. Omezen innosti provozoven stravovacch slu~eb a provozu heren a kasin podle pandemickho zkona<br/>[25] Odporce v nvt mimoYdnho opatYen uvedl, ~e je vydv s odkazem na 69 odst. 1 psm. b) a i) a odst. 2 zkona o ochran veYejnho zdrav a na 2 odst. 2 psm. b) a~ e) a i) pandemickho zkona; u jednotlivch ustanoven vaak prvn zklad bl~e nespecifikoval.<br/>[26] lnkem I bodem 1 mimoYdnho opatYen odporce omezil innost provozovny stravovacch slu~eb tak, ~e a) zakzal pYtomnost veYejnosti v provozovnch stravovacch slu~eb (napY. restaurace, hospody a bary), s vjimkou provozoven, kter neslou~ pro veYejnost, akolnho stravovn, provozoven v ubytovacch zaYzench za podmnky poskytovn stravovn jen pro ubytovan osoby a venkovnch prostor provozoven ur ench k sezen ( zahrdek ) ve vymezenm ase, s tm, ~e nen dot ena mo~nost prodeje mimo provozovnu (vdejnm oknkem) ve vymezenm ase. <br/>[27] Obdobn lnkem I bodem 4 psm. a) mimoYdnho opatYen odporce omezil provoz heren a kasin tak, ~e se v nich zakazuje pYtomnost veYejnosti. <br/>[28] Z ustanoven pandemickho zkona, o n~ odporce mimoYdn opatYen opYel, pYichz jako zklad citovanch opatYen v vahu pouze 2 odst. 2 psm. b). Toto ustanoven umo~Huje omezen innosti obchodn nebo vrobn provozovny nebo provozu obchodnho centra nebo stanoven podmnek pro jejich provoz. <br/>[29] Nejvyaa sprvn soud v prv Yad pYisvd uje navrhovateli, ~e 2 odst. 2 psm. b) pandemickho zkona dopad podle doslovnho jazykovho vkladu pouze na obchodn i vrobn provozovny, nikoli na provozovny, v nich~ jsou poskytovny slu~by.<br/>[30] Pojmy vroba, obchod a slu~by jsou standardn terminologi pou~vanou pYi prvn regulaci podnikn [viz napYklad pYlohu . 4 k zkonu . 455/1991 Sb., o ~ivnostenskm podnikn (~ivnostensk zkon), ostatn t~ pYmo ~ivnostensk zkon v 34 (~ivnost spo vajc v obchodn innosti) a 42 (~ivnost spo vajc ve vrobn innosti), oproti ~ivnostem vyjmenovanm v 43, je~ lze ozna it za slu~by]. Tuto terminologii pou~v i pandemick zkon v 2 a dovodov zprva k nmu: podle zvlatn sti dovodov zprvy k pandemickmu zkonu mimoYdnmi opatYenmi tak bude mo~n omezit vybran innosti nebo slu~by, kdy je toto omezen dole~it zejmna v pYpadech mezilidsky pYenosnch infek nch onemocnn, jako je prv COVID-19 . <br/>[31] Nelze tedy dospt k zvru, ~e obchod a vroba ve smyslu pandemickho zkona zahrnuje i slu~by. Nen ~dnho dovodu, aby zkonodrce tuto standardn terminologii, s n~ sm na jinch mstech pracuje, nectil. Dovodov zprva nen zkon a lze ji pou~t jen podporn jako interpreta n pomocku zkonnch ustanoven. Sama o sob pYitom neskt dostate nou oporu pro zvr, ~e pod obchodn a vrobn provozovny podle 2 odst. 2 psm. b) maj spadat i provozovny slu~eb ostatn z vae uveden citace je zYejm, ~e dovodov zprva konstatuje mo~nost omezen vybranch innost nebo slu~eb, relevantnch zejmna v pYpad mezilidsky pYenosnch infek nch onemocnn, m~ nepochybn mY prv na ty vybran slu~by, je~ jsou vyjmenovny v 2 odst. 2 psm. c), tj. holi stv, kadeYnictv, pedikry, manikry nebo solria, poskytovn kosmetickch, masrskch, regenera nch nebo rekondi nch slu~eb nebo provozovn ~ivnosti, pYi n~ je poruaovna integrita ko~e. Mezi nimi vaak zjevn nen poskytovn stravovacch slu~eb (a ani slu~eb heren a kasin). Na zklad pandemickho zkona tedy tyto slu~by nelze vobec omezit. <br/>[32] Uvedenmu zvru nebrn, ~e sou st innosti obchodn provozovny mo~e bt t~ poskytovn slu~eb. V konkrtnch pYpadech mus bt rozhodujc pYeva~ujc innost, ostatn i zmnn ~ivnostensk zkon umo~Huje, aby pYi vkonu ~ivnosti spo vajc v obchodn nebo ve vrobn innosti byly poskytovny souvisejc slu~by. Tento zvr nevyvrac ani vslovn mo~nost regulace provozu obchodnho centra, v nm~ se nachzej jak provozovny obchodn, tak i provozovny slu~eb, neboe mo~nost omezit tato centra je zjevn stanovena z dovodu, ~e jde o spole n zzem nejroznjach provozoven takYkajc pod jednou stYechou, v nich~ se pYi sou asnch trendech trven volnho asu akumuluje zna n po et osob. <br/>[33] Zkonodrce se tedy vyjdYil jednozna n a stanovil, jak innosti lze podle pandemickho zkona preventivn omezit. I kdyby se zkonodrce dopustil chyby spo vajc v tom, ~e z dosahu pandemickho zkona za elem ploanho a preventivnho omezen unikaj prv restaurace, hospody a bary ( i herny a kasina) a jin slu~by, nen kolem a poslnm soudn moci, aby podle pYedstav odporce dotvYela zkon k t~i a jm fyzickch a prvnickch osob. Jejich prva a svobody m naopak chrnit.<br/>[34] Nejvyaa sprvn soud dle zdorazHuje, ~e pandemick zkon rozliauje zkaz (pYkaz), omezen a stanoven podmnek pro ur it innosti. U nkterch pYitom pYipouat zkaz, u jinch jen omezen (v obsahu dan innosti) i stanoven podmnek (regulaci zposobu, jakm se dan innost uskute n). Nejvyaa sprvn soud ji~ zdoraznil, ~e odporce nemo~e voln zamHovat pojmy pou~van pandemickm zkonem, obzvlat je tYeba se ohradit vo i nesprvnmu pou~vn a zamHovn pojmo za situace, v n~ lze sice pro konn njak akce stanovit podmnky, avaak ji~ nen mo~n omezit jej konn nebo ji zakzat. Nen pYpustn, aby odporce absenci zmocnn pro vydn omezen i zkazu ur it innosti obchzel stanovenm takovch podmnek, kter v dosledku zposob nemo~nost danou innost vykonvat (napY. ~e fakticky zak~e vkon podnikn v podob poskytovn slu~eb veYejnosti tm, ~e veYejnosti zcela zak~e pYtomnost v provozovn nebo pro ni pYedepae nesplniteln podmnky) (rozsudek . j. 6 Ao 11/2021 - 48, bod 59). <br/>[35] Navrhovatel tedy oprvnn namt, ~e 2 odst. 2 psm. b) pandemickho zkona umo~Huje pouze omezen, popYpad stanoven podmnek pro innost provozoven obchodnch, vrobnch a obchodnch center. I kdyby tedy soud nalezl zkonnou oporu pro to, aby podYadil provozovny stravovacch slu~eb (a herny a kasina) pod innosti obchodn, je zYejm, ~e by ani tak mimoYdn opatYen v napadench stech neobstlo, neboe zkazem pYtomnosti veYejnosti odporce tyto provozy neomezil, nbr~ je ve svm dosledku zakzal, tedy u inil pYesn to, co ji~ Nejvyaa sprvn soud ozna il v citovanm rozsudku za nepYpustn a co mus bt i prvnmu laikovi z textu pandemickho zkona zYejm.<br/>[36] Pro plnost lze poznamenat, ~e mimoYdn opatYen nemY na provozovny, kter pouze vydvaj potraviny a npoje (jejich innosti se vznamnji nedotk), ale vslovn zmiHuje restaurace, hospody a bary, tedy provozovny, v nich~ jsou poskytovny slu~by zahrnujc nejen samotn vdej jdel a npojo, ale t~ dala dl slu~by neoddliteln spojen s pYtomnost zkaznko v provozovn (obsluha, mo~nost posedt v pYjemnm prostYed a podobn pYidan hodnoty , kter se pak pochopiteln projev i v cen nabzench pokrmo). Provozovat herny a kasina bez pYtomnosti zkaznko je pak bezpochyby vylou eno zcela. Ostatn prv proto jde o slu~by (ne o obchod i vrobu), neboe osobn kontakt se zkaznkem je v pYpad slu~eb jejich typickm znakem.<br/>[37] Odporce se formulac l. I bodu 1 psm. a) a bodu 4 psm. a) mimoYdnho opatYen sna~ vzbudit zdn, ~e uveden innosti pouze omezuje a stanovuje podmnky pro jejich provoz, a pohybuje se tak v prostoru, kter mu 2 odst. 2 psm. b) pandemickho zkona dv, neboe nadle umo~Huje poskytovn stravovacch slu~eb (a hran hazardnch her) mimo provozovny. Nejvyaa sprvn soud k tomu vaak dodv, ~e poskytovn tchto slu~eb mimo provozovny odporce vobec regulovat nemo~e (pokud by tak u inil, jednalo by se o jednozna n exces). Otzku, zda se jedn pouze o zkonem pYedpokldan omezen i stanoven podmnek, i ji~ o (v tomto pYpad) nedovolen zkaz, je tedy tYeba zodpovdt pouze ve vztahu k tomu, co zkon odporci umo~Huje. Jestli~e pandemick zkon v 2 odst. 2 psm. b) po t pouze s regulac innosti v provozovnch, je referen nm rmcem pYezkumu zkonnosti mimoYdnho opatYen vhradn tato vse dan ekonomick innosti. Je-li v provozovnch zcela zakzna pYtomnost veaker veYejnosti, znamen to faktick znemo~nn poskytovn slu~eb realizovanch osobn, s fyzickou pYtomnost zkaznko v provozovnch a prodejnch. To se bezpochyby rovn plnmu zkazu osobnho poskytovn slu~eb v provozovnch stravovacch slu~eb. Prv poskytovn takovch slu~eb toti~ z povahy vci nen mo~n bez pYtomnosti zkaznko, kteY tchto slu~eb vyu~vaj (tedy veYejnosti). Pokud je zakzna pYtomnost veYejnosti v takovch provozovnch, vlastn se tm zakazuje jejich innost, co~ pandemick zkon neumo~Huje.<br/>[38] Nejvyaa sprvn soud tedy shledal dovodnm nvrhov bod, ~e pro ploan a preventivn omezen innosti provozoven stravovacch slu~eb a provozu heren a kasin tak, ~e se v nich zakazuje pYtomnost veYejnosti, neskt pandemick zkon ~dnou oporu.<br/>III.3. Omezen innosti provozoven stravovacch slu~eb a provozu heren a kasin podle zkona o ochran veYejnho zdrav<br/>[39] Soud se dle zabval tm, zda by toto opatYen nebylo mo~n vydat na zklad 69 odst. 1 psm. b) i i) zkona o ochran veYejnho zdrav (kter je vo i pandemickmu zkonu obecnm, subsidirnm pYedpisem srov. rozsudek . j. 6 Ao 11/2021 - 48, bod 35). Tento argument vznesl odporce a~ v tomto Yzen. V pYedchozch Yzench sp. zn. 8 Ao 12/2021, 1 Ao 8/2021 a 4 Ao 3/2021 o obdobnch ji~ zruaench opatYench se odvolv pouze na pandemick zkon. U inil tak dle svho vyjdYen proto, aby ml pYed soudem aira podporu pro sv kompetence, co~ samo o sob neposob pYesvd iv, spae to svd o tom, ~e tento argument vzna ex post a ~e pYi pYijmn napadenho opatYen se o toto ustanoven neopral.<br/>[40] Ustanoven 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav vymezuje mimoYdn opatYen pYi epidemii nebo nebezpe jejho vzniku jako zkaz nebo omezen styku skupin fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi fyzickmi osobami, zejmna omezen cestovn z nkterch oblast a omezen dopravy mezi nktermi oblastmi, zkaz nebo omezen slavnost, divadelnch a filmovch pYedstaven, sportovnch a jinch shrom~dn a trho, uzavYen zdravotnickch zaYzen jednodennch nebo lo~kov p e, zaYzen socilnch slu~eb, akol, akolskch zaYzen, zotavovacch akc, jako~ i ubytovacch podniko a provozoven stravovacch slu~eb nebo omezen jejich provozu. Ji~ z jeho textu je zYejm, ~e odporci umo~Huje uzavYt i provozovny stravovacch slu~eb. <br/>[41] Nicmn, jak vyplv z citovanho rozsudku . j. 6 Ao 11/2021 - 48, clem uzavYen tchto provozoven by muselo bt omezen styku skupin fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi fyzickmi osobami. Ka~d z opatYen uvedench v demonstrativnm v tu nsledujcm za slovem zejmna v citovanm ustanoven mus pYedstavovat zkaz nebo omezen styku fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi fyzickmi osobami, tedy sledovat el vymezen v samotnm vodu (shodn rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 6. kvtna 2021 . j. 5 Ao 1/2021 - 65, bod 30). <br/>[42] Z dovodo systematickch Nejvyaa sprvn soud nepova~uje za sprvn vklad, podle nho~ by zkaz nebo omezen styku fyzickch osob podezYelch z nkazy specifikovala pouze bezprostYedn navazujc st 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav, tedy slova zejmna omezen cestovn z nkterch oblast a omezen dopravy mezi nktermi oblastmi, a dala jeho sti by ji~ byly na vodnm textu nezvisl (netvoYily by tedy dala prvky demonstrativnho v tu upYesHujcho, co mo~e bt zkazem nebo omezenm styku fyzickch osob podezYelch z nkazy). Takov vklad by toti~ z 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav u inil zna n nepYehledn ustanoven, neboe by vobec nebylo zYejm, kde kon demonstrativn v et uveden slovem zejmna a za n vymezen dalach mo~nch mimoYdnch opatYen (odlianch od zkazu nebo omezen styku fyzickch osob podezYelch z nkazy). Navc nesleduje smysl a el tohoto ustanoven, jm~ je prv omezen styku fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi fyzickmi osobami. <br/>[43] Tento vklad by ani neodpovdal obvykl legislativn technice ka~d ustanoven by pokud mo~no mlo upravovat jen jeden typ situac. Pokud by tedy zkaz nebo omezen slavnost, divadelnch a filmovch pYedstaven, sportovnch a jinch shrom~dn a trho, uzavYen zdravotnickch zaYzen jednodenn nebo lo~kov p e, zaYzen socilnch slu~eb, akol, akolskch zaYzen, zotavovacch akc, jako~ i ubytovacch podniko a provozoven stravovacch slu~eb nebo omezen jejich provozu, mly pYedstavovat samostatn typ mimoYdnho opatYen (nikoli zkaz nebo omezen styku fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi fyzickmi osobami), mlo by to bt uvedeno v samostatnm ustanoven (v samostatnm psmenu). Jeliko~ tak zkonodrce neu inil, podporuje to zvr, ~e zamalel pojmout ustanoven 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav jako vymezen toho, co mo~e bt zkazem nebo omezenm styku fyzickch osob podezYelch z nkazy s ostatnmi fyzickmi osobami. <br/>[44] Ustanoven 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav pYitom nelze chpat tak, ~e osobou podezYelou z nkazy mo~e bt bez dalaho ka~d. Fyzick osoba podezYel z nkazy je legislativn zkratka zaveden v 2 odst. 7 psm. a) pro fyzickou osobu, kter byla bhem inkuba n doby ve styku s infek nm onemocnnm nebo pobvala v ohnisku nkazy. Ohniskem nkazy je msto, ve kterm se aY nkaza ( 65 vta druh zkona o ochran veYejnho zdrav). Nejvyaa sprvn soud dle ji~ dovodil, ~e osobou podezYelou z nkazy je t~ osoba s pozitivnm vsledkem antigennho testu na pYtomnost viru SARS-CoV-2 poskytnutho zamstnavatelem (rozsudek . j. 8 Ao 1/2021 - 133, bod 81) i provedenho ve akole (rozsudek . j. 5 Ao 1/2021 - 65, bod 34). <br/>[45] Teoreticky nelze vylou it, ~e v extrmn situaci by ohniskem nkazy mohla bt cel esk republika, a osobou podezYelou nkazy tud~ ka~d, kdo se vyskytuje na jejm zem (co~ Nejvyaa sprvn soud implicitn pYipustil v ji~ citovanm rozsudku . j. 5 Ao 1/2021 - 65, bod 31), ale samotn fakt, ~e probh celosvtov pandemie, by k takovmu zvru sm o sob automaticky nemohl sta it (rozsudek . j. 6 Ao 11/2021 - 48, bod 75). Ostatn je zYejm, ~e pokud by tomu tak skute n bylo, byl by to pYedevam dovod k vyhlaen nouzovho stavu podle stavnho zkona . 110/1998 Sb., o bezpe nosti esk republiky; nkolik msco trvajc nouzov stav pYitom skon il 11. dubna 2021. Odporce v odovodnn mimoYdnho opatYen ani ve svch vyjdYench k soudu neuvedl nic, z eho by plynulo, ~e je ohniskem nkazy ve smyslu zkona cel esk republika, nato~ aby to prokzal. Nadto, tento argument byl odporcem objeven a~ v tomto Yzen, co~ svd o tom, ~e jde o argumentaci elovou a ~e odporce a~ dodate n hled pro sv opatYen zkonnou oporu. Nejvyaa sprvn soud jednozna n odmt stanovisko odporce, ~e by mohl vydvat ploan opatYen podle 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav z preventivnch dovodo. Nadto, v sou asn situaci (respektive dne 14. kvtna 2021, kdy bylo vydno mimoYdn opatYen) je epidemie kontinuln na stupu (co~ uznv i odporce v odovodnn mimoYdnho opatYen), Yada osob se pravideln podrobuje povinnmu testovn, nezanedbateln st populace ji~ podstoupila o kovn a je stanovena vaeobecn povinnost nosit ve vnitYnch prostorch nebo pYi akumulaci vce osob respirtory tYdy FFP2. <br/>[46] Nejvyaa sprvn soud tedy uzavr, ~e ani na zklad 69 odst. 1 psm. b) zkona o ochran veYejnho zdrav nemohl preventivn zakzat pYtomnost veYejnosti v provozovnch stravovacch slu~eb, v hernch a v kasinech. <br/>[47] Podle 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav mo~e odporce zakzat nebo naYdit dala ur it innosti k likvidaci epidemie nebo nebezpe jejho vzniku. Nejvyaa sprvn soud ji~ v rozsudku ze dne 26. nora 2021 . j. 6 As 114/2020 - 63 shledal, ~e podle tohoto ustanoven lze odporci s ohledem na vkladov pravidlo eiusdem generis (stejnho druhu) pYisoudit pravomoc zakzat nebo naYdit jen takov dala ur it innosti, kter jsou typov obdobn konkrtnjamu vymezen innost uvedench v pYedchozch polo~kch v tu mimoYdnch opatYen. SamozYejm nepojde o innosti stejn, to by ustanoven psmene i) postrdalo smysl. Sou asn vaak nemo~e jt o jakoukoliv myslitelnou lidskou innost. Mra obdoby mus bt posuzovna jak z hlediska povahy takov innosti a jejho vztahu k elu prvn pravy, tedy zvldnut epidemie i jejmu pYedchzen (napY. rizikovost tchto innost pro aYen epidemie apod.), tak ale tak z hlediska intenzity zsahu st~ovatele do prv adresto opatYen vydanho podle tohoto ustanoven, zejmna zkladnch prv garantovanch stavnm poYdkem esk republiky (rozsudek Nejvyaaho sprvnho soudu ze dne 26. nora 2021 . j. 6 As 114/2020 - 63, body 143 a 144). Ustanoven 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav tedy rozhodn nelze chpat jako zmocnn odporce pYijmout takov opatYen, kter le~ mimo rmec vymezen v psmenech a) a~ h) tohoto ustanoven zkona. V opa nm pYpad by tato ustanoven byla zcela zbyte n a posta ovalo by zakotvit obecnou pravomoc odporce zakzat nebo naYdit ur itou innost k likvidaci epidemie nebo nebezpe jejho vzniku, pYi em~ takto obecn vymezen pravomoc orgnu moci vkonn zasahovat do prv osob by byla jednozna n v rozporu s l. 4 odst. 1 a 2 Listiny , pYekro ila by i stavn mantinely pro delegaci normotvorby (rozsudek . j. 6 Ao 11/2021 - 48, bod 78). <br/>[48] Z uvedenho lze dovodit, ~e na zklad 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav by sice bylo mo~n uzavYt jin provozovny ne~ provozovny uveden v 69 odst. 1 psm. b) tohoto zkona, avaak prostYednictvm 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav nelze obchzet podmnku, ~e uzavYen provozoven m smYovat k omezen styku osob podezYelch z nkazy (rozsudek . j. 6 Ao 11/2021 - 48, bod 78 in fine). <br/>x x x<br/>[49] Nejvyaa sprvn soud tedy pYisvd il navrhovateli, ~e omezen innosti provozoven stravovacch slu~eb (a heren a kasin) prostYednictvm zkazu pYtomnosti veYejnosti v tchto provozovnch [ l. I bod 1 psm. a) a bod 4 psm. a)] je zjevn nezkonn, a proto mimoYdn opatYen v tomto rozsahu zruail. Nejvyaa sprvn soud nepova~oval za nutn zabvat se dle tm, zda jsou tyto sti mimoYdnho opatYen Ydn odovodnny a zda jsou pYimYen sledovanmu cli. <br/>[50] Dala sti l. I bodu 1 mimoYdnho opatYen, tedy povinnost provozovatelo stravovacch slu~eb ohledn rozsazen zkaznko a dezinfekce a povinnost zkaznko prokzat, ~e podstoupili test na pYtomnost viru SARS-CoV-2 s negativnm vsledkem i ~e se podrobili o kovn, navrhovatel sice formln napadl, neuplatil k nim vaak vobec ~dnou argumentaci (tedy neunesl sv bYemeno tvrzen. Nejvyaa sprvn soud proto nvrh v tomto rozsahu zamtl, ani~ by se zabval tm, zda navzdory zvru o nemo~nosti zakzat nebo omezit innost provozoven stravovacch slu~eb (a heren a kasin) podle 2 odst. 2 psm. b) pandemickho zkona, lze pro tyto provozovny alespoH stanovit podmnky [napY. podle 2 odst. 2 psm. i) pandemickho zkona i 69 odst. 1 psm. i) zkona o ochran veYejnho zdrav].<br/>III.4. Omezen soukromch akc<br/>[51] Navrhovatel dle napadl l. I bod 15 mimoYdnho opatYen, jm~ se omezuj spolkov, sportovn, tane n, tradi n a jim podobn akce a jin shrom~dn, slavnosti, pout, pYehldky, ochutnvky, oslavy a jin veYejn nebo soukrom akce, pYi nich~ dochz ke kumulaci osob na jednom mst, tak, ~e je ve stejn as mo~n pYtomnost nejvae 2 osob nebo pYi dodr~en nsledujcch podmnek nejvae 10 osob, kon-li se akce ve vnitYnch prostorech, nebo 50 osob, kon-li se tato akce vhradn ve vnjach prostorech; osoby astn akce s pYtomnost vce ne~ 2 osob mus prokzat, ~e splHuj podmnky stanoven v bodu I/18, a po celou dobu akce, nestanov-li mimoYdn opatYen Ministerstva zdravotnictv upravujc pou~vn ochrannch prostYedko dchacch cest jinak, pou~vaj ochrann prostYedek dchacch cest (nos, sta), kterm je respirtor nebo obdobn prostYedek (v~dy bez vdechovho ventilu) naplHujc minimln vaechny technick podmnky a po~adavky (pro vrobek), v etn filtra n innosti alespoH 94 % dle pYsluanch norem, nen-li v tomto mimoYdnm opatYen stanoveno jinak; mimoYdn opatYen dle stanov pYpady, na n~ se tyto podmnky nevztahuj. Navrhovatel se domh pouze zruaen vyzna ench slov nebo soukrom s tm, ~e zkaz soukromch akc pova~uje za nepYimYen zsah do svho soukromho a rodinnho ~ivota. <br/>[52] Tato st mimoYdnho opatYen se zjevn opr o 2 odst. 2 psm. e) pandemickho zkona, podle nho~ lze stanovit zkaz nebo omezen konn veYejnch nebo soukromch akc, pYi nich~ dochz ke kumulaci osob na jednom mst, nebo stanoven podmnek jejich konn sni~ujcch riziko pYenosu onemocnn COVID-19, v etn stanoven maximlnho po tu fyzickch osob, kter se jich mohou astnit; zkaz nebo omezen nelze vzthnout na schoze, zasedn a podobn akce stavnch orgno, orgno veYejn moci, soudo a jinch veYejnch nebo soukromch osob, kter se konaj na zklad zkona, a shrom~dn podle zkona o prvu shroma~ovacm. <br/>[53] Nejvyaa sprvn soud v ji~ mnohokrt zmiHovanm rozsudku . j. 6 Ao 11/2021 - 48 dospl k zvru, ~e akc ve smyslu citovanho ustanoven, je pouze organizovan innost nebo spole ensk udlost poYdan za ur itm elem a zamYen k ur itmu cli, nedopad naopak napYklad na neorganizovan setkn nkolika osob v rmci rodiny. Nejvyaa sprvn soud vaak nekonstatoval, ~e by bylo omezen soukromch (organizovanch) akc problematick, naopak uznal, ~e omezen veYejnch a soukromch setkvn s clem zamezit komunitnmu aYen infekce je vhodnm opatYenm sledujcm potla en pandemie (bod 46 citovanho rozsudku). <br/>[54] Odporci nelze vytkat, ~e by zvry rozsudku . j. 6 Ao 11/2021 - 48 v tomto ohledu nereflektoval, a zposobil tak nezkonnost mimoYdnho opatYen v napaden sti. Naopak v odovodnn mimoYdnho opatYen s odkazem na citovan rozsudek uvedl, ~e se soukromou nebo veYejnou akc rozum organizovan innost nebo spole ensk udlost poYdan za ur itm elem a zamYen k ur itmu cli. Zkaz konn veYejnch nebo soukromch akc nedopad na situace, jako je nvatva rodi o i sourozenco ne~ijcch v jedn domcnosti, neboe je nelze pokldat za organizovan ( i konan nebo poYdan) podniky, a to ani tehdy, kdy~ se v souladu se spole enskmi konvencemi na takov nvatv astnci domluv, jsou na ni pozvni, pozvou se sami i ji jen pYedem ohls. Mo~nost omezit akce soukromho charakteru Nejvyaa sprvn soud doposud nijak nevylou il. <br/>[55] Z nvrhov argumentace vyplv, ~e navrhovatel fakticky broj spae proti omezen po tu astnko soukromch akc na dva (nejsou-li dodr~eny dala hygienick podmnky). I kdyby se Nejvyaa sprvn soud s takovmi vhradami v obecn rovin ztoto~nil [zvlae za situace, kdy odporce v l. I psm. b) bodu ii) mimoYdnho opatYen umo~nil sedt u jednoho stolu a~ tyYem zkaznkom v provozovn stravovacch slu~eb], navrhovatel navrhl zruait pouze slova nebo soukrom , co~ by problm se stanovenm maximlnm po tem astnko nijak neYeailo. <br/>[56] Nejvyaa sprvn soud dle uvd, ~e z epidemiologickho hlediska nen podstatn, zda je akce veYejn nebo soukrom, dole~it je spae to, kde se kon (zda venku i ve vnitYnch prostorech, popYpad na jak velk ploae) i kolik osob a za jakch podmnek se j astn. Proto nelze omezen soukromch akc za sou asnho omezen veYejnch akc pova~ovat za nepYimYen zsah do prv navrhovatele. <br/>[57] Obava navrhovatele, ~e omezen po tu astnko stanoven v l. I bodu 15 mo~e dopadnout i na shrom~dn podle zkona . 84/1990 Sb., o prvu shroma~ovacm, kter podle pandemickho zkona nelze zakzat, nen opodstatnn. Shrom~dn lze sice rovn~ pova~ovat za typ organizovanho setkn, avaak za typ zvlatn, kter podlh speciln regulaci jak na zkonn (a zejmna stavn) rovni, tak v posuzovanm mimoYdnm opatYen (odporce mu vnoval samostatn bod 16). Pokud tedy bude akce naplHovat znaky shrom~dn podle zkona o prvu shroma~ovacm (jejm elem bude vyu~vn svobody projevu a dalach stavnch prv a svobod, vmna informac a nzoro i ast na Yeaen veYejnch a jinch spole nch zle~itost vyjdYenm postojo a stanovisek srov. 1 odst. 2 zkona o prvu shroma~ovacm), nebude mo~n na ni l. I bod 15 mimoYdnho opatYen vzthnout. <br/>[58] Nejvyaa sprvn soud nepYisvd il ani nmitce, ~e je l. I bod 15 mimoYdnho opatYen nedostate n odovodnn. Podle 3 odst. 2 pandemickho zkona je v odovodnn mimoYdnho opatYen tYeba zohlednit aktuln analzu epidemiologick situace onemocnn COVID-19 a konkrtn mru rizika spojenho s vymezenmi innostmi, oblastmi i jinmi charakteristikami a pYimYenost zsahu do prv a oprvnnch zjmo prvnickch a fyzickch osob. Aktuln epidemiologickou situac se odporce zabval v obecn sti odovodnn mimoYdnho opatYen. K samotnmu l. I bodu 15 pak srozumiteln popsal rizika spojen se setkvnm vtaho po tu osob a vysvtlil, pro je na mst omezit po et astnko akc zrovna na dv osoby (sprvnost tto vahy Nejvyaa sprvn soud nemo~e pYezkoumat, neboe je vzn rozsahem nvrhu 101d odst. 1 s. Y. s.). Dle odkzal na podklady, z nich~ v tomto smru vychzel, zdovodnil i vjimky z obecnho pravidla. Takov zdovodnn odpovd po~adavkom zkona. Jak ji~ Nejvyaa sprvn soud uvedl, rozliaen akc na veYejn a soukrom nen z epidemiologickho hlediska podstatn, omezen soukromch akc tedy odporce nemusel zvlae odovodHovat. Po odporci nelze po~adovat, aby v rmci posouzen pYimYenosti vyjmenovval vaechna rozumn pYedstaviteln alternativn opatYen a u ka~dho zdovodHoval, pro zrovna toto nezvolil a namsto toho omezil spole ensk akce. <br/>III.5. K dalam nmitkm navrhovatele<br/>[59] Navrhovatel dle namtal, ~e mimoYdn opatYen je ozna eno jako opatYen o omezen obchodu a slu~eb, nicmn dopad i na Yadu dl ch oblast, kter s obchodem a slu~bami nesouvisej. Tyto vhrady Nejvyaa sprvn soud sdl (shodn rozsudek . j. 6 Ao 11/2021 - 48, bod 97), nejde vaak o vadu, kter by sama o sob zapY inila nezkonnost mimoYdnho opatYen.<br/>[60] Nejvyaa sprvn soud dle konstatuje, ~e odporce vydal jedno mimoYdn opatYen, kter v sob obsahuje vta mno~stv opatYen ve smyslu 2 pandemickho zkona. Za takov situace je s ohledem na prvn jistotu adresto mimoYdnho opatYen nezbytn, aby odporce u ka~dho dl ho opatYen, nikoli jen souhrnn v nvt, vymezil, o kter ustanoven pandemickho zkona, popYpad zkona o ochran veYejnho zdrav je opr. Tm tak bude znemo~nno, aby odporce teprve dodate n, jako se stalo v tomto Yzen, hledal zkonnou oporu pro to i ono opatYen. Takov vada by napYat mohla zalo~it nepYezkoumatelnost mimoYdnho opatYen; v danm pYpad vaak bylo zYejm, ~e napaden opatYen i bez toho nemohlo pro zjevn rozpor se zkonem obstt.<br/>[61] K nmitce navrhovatele, ~e odporce nevedl sprvn spis, odkazuje Nejvyaa sprvn soud na rozsudek ze dne 25. bYezna 2021 . j. 4 As 301/2020 - 147, z nho~ vyplv, ~e i v pYpad vydvn mimoYdnho opatYen, jemu~ nepYedchz ~dn Yzen, je odporce obecn povinen vst sprvn spis (i v takov situaci se toti~ uplatn 17 zkona . 500/2004 Sb., sprvn Yd). Toto pochyben, i kdyby v nm odporce i nadle setrvval, vaak automaticky nezakld nezkonnost mimoYdnho opatYen. Jak Nejvyaa sprvn soud uvedl v posledn citovanm rozsudku, o vydn mimoYdnho opatYen se nevede Yzen. Adresti mimoYdnho opatYen tud~ ani nemaj mo~nost se pYed jeho vydnm s podklady seznmit, a jejich prvo vyjdYit se k podkladom tud~ nebylo dot eno. Dle Nejvyaa sprvn soud zohlednil, ~e z hlediska zposobu vydn i inko jeho obsahu se toto mimoYdn opatYen bl~ prvnmu pYedpisu. Proto i postup soudu pYi pYezkoumn jeho zkonnosti mus bt mn formalistick a vce podobn abstraktnmu pYezkumu souladu podzkonnch pYedpiso se zkonem provdnmu stavnm soudem. Sprvn soudy se proto mus soustYedit pYedevam na otzky pravomoci k vydn mimoYdnho opatYen a otzky jeho obsahovho souladu s stavnm poYdkem a zkony, zatmco nmitky pYpadnch procesnch vad budou z povahy vci mn relevantn vzhledem k tomu, ~e Yzen ve vlastnm smyslu pYed sprvnm orgnem vedeno nen. Nejvyaa sprvn soud v citovanm rozsudku dle zohlednil odborn zzem odporce a skute nost, ~e bylo tehdy posuzovan mimoYdn opatYen (naYizujc povinnost nosit ochranu nosu a st) odovodnno v podstat obecn znmmi skute nostmi, kter nebylo tYeba dokazovat, pYi em~ dospl k zvru, ~e absence Ydn vedenho spisu neovlivnila zkonnost mimoYdnho opatYen. <br/>[62] Naopak ve vae citovanm rozsudku . j. 8 Ao 1/2021 - 133, kter se tkal mimoYdnho opatYen, je~ stanovilo ur it povinnosti zamstnancom, kteY podstoupili test na pYtomnost antigenu viru SARS-CoV-2 poskytnut zamstnavatelem, Nejvyaa sprvn soud shledal, ~e se ve spise nenachz podklady tkajc se spolehlivosti antigennch testo, co~ byla otzka, kterou bylo tYeba zhodnotit. Dlu~no vaak dodat, ~e ve vztahu k posouzen spolehlivosti antigennch testo shledal Nejvyaa sprvn soud mimoYdn opatYen zroveH nepYezkoumatelnm. <br/>[63] V projednvan vci absence podrobnjaho spisovho materilu podporuje zvr Nejvyaaho sprvnho soudu o nezkonnosti t sti mimoYdnho opatYen, kter se tk provozoven stravovacch slu~eb, heren a kasin. Nicmn ani sebeobshleja spisov dokumentace by nemohla zvrtit zvr o nezkonnosti ruaench st mimoYdnho opatYen. <br/>[64] Ve vztahu k omezen soukromch akc vzhledem k argumentaci navrhovatele tak nepYedstavuje neveden spisu vadu, kter by mla vliv na zkonnost tto sti mimoYdnho opatYen. Odporce sice ani v tomto smru ~dn podklady v rmci spisovho materilu nepYedlo~il, odovodnn mimoYdnho opatYen vaak odkazuje na nkolik veYejn dostupnch analz. Vzhledem k tomu, ~e vydn mimoYdnho opatYen nepYedchzelo ~dn Yzen, v jeho~ rmci by se astnci mohli seznamovat s podklady pro vydn mimoYdnho opatYen, to Nejvyaa sprvn soud pova~uje za dostate n. <br/><br/>V. Zvr a nklady Yzen<br/>[65] Nejvyaa sprvn soud tedy vyhovl nvrhu a zruail l. I bodu 1 psm. a) a bodu 4 psm. a) mimoYdnho opatYen, jimi~ odporce zakzal pYtomnost veYejnosti v provozovnch stravovacch slu~eb, hernch a kasinech, pro zjevn rozpor se zkonem. Ve zbvajcm rozsahu Nejvyaa sprvn soud nvrh zamtl, neboe jej neshledal dovodnm. <br/>[66] Podle 101d odst. 2 s. Y. s., dojde-li soud k zvru, ~e opatYen obecn povahy nebo jeho sti jsou v rozporu se zkonem, opatYen obecn povahy nebo jeho sti zrua dnem, kter v rozsudku ur . Nejvyaa sprvn soud bye v tomto ohledu nen vzn nvrhem vyhovl navrhovateli a zruail pYsluan sti mimoYdnho opatYen ke dni prvn moci tohoto rozsudku. Odporce zakzal innost provozoven stravovacch slu~eb (a kasin a heren), pYesto~e podle pandemickho zkona mo~e innost provozoven pouze omezovat, nadto provozovny stravovacch slu~eb (a kasina a herny) podle pandemickho zkona nemo~e ani omezit. Odporce pYitom ji~ byl rozsudkem . j. 6 Ao 11/2021 - 48, v bod 59, upozornn na nepYpustnost nesprvnho pou~vn a zamHovn pojmo zkaz , omezen a stanoven podmnek v pandemickm zkon a na nepYpustnost obchzen zkona tak, ~e fakticky zak~e vkon podnikn v podob poskytovn slu~eb veYejnosti tm, ~e veYejnosti zcela zak~e pYtomnost v provozovn nebo pro ni pYedepae nesplniteln podmnky). <br/>[67] PYesto~e tehdy Nejvyaa sprvn soud pYezkoumvan opatYen zruail a~ tvrtm dnem po prvn moci rozsudku, ve snaze poskytnout odporci as na adekvtn reakci, odporce od sv praxe neustoupil. Tden co tden nahrazoval mimoYdn opatYen o omezen obchodu a slu~eb novmi, obsahov obdobnmi, o em~ svd destky Yzen pYed Nejvyaam sprvnm soudem, v nich~ m bt deklarovna jejich nezkonnost. K odkladu vykonatelnosti tohoto rozsudku tkajcho se aktuln platnho mimoYdnho opatYen proto Nejvyaa sprvn soud neshledal ~dn dovod. Ostatn i nyn pYezkouman opatYen odporce jeat pYed jednnm soudu nahradil novm, obsahov stejnm, jak uvedl odporce na jednn. Odporce si ji~ napYat mus bt vdom toho, ~e vydv opatYen zjevn nezkonn, je~ zYejm posob jeho adrestom akodu a jmu na zkladnch prvech. Nejvyaa sprvn soud nehodl spekulovat o motivaci odporce, nicmn je fakt, ~e zposob vydvn mimoYdnch opatYen v tdennch intervalech eliminuje innost soudnho pYezkumu. Mo~nosti soudn ochrany poskytovan Nejvyaam sprvnm soudem ji~ nar~ na sv limity; nynja Yzen bylo zahjeno v pondl 17. kvtna 2021 a trvalo pouh tyYi dny do jednn v ptek 21. kvtna 2021, kdy byl ve vci vyhlaen rozsudek. Navzdory tomu vstupuje v pondl 24. kvtna 2021 v platnost nov, v napadench stech obsahov stejn mimoYdn opatYen sp. zn. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19. kvtna 2021.<br/>[68] Podle 60 odst. 1 s. Y. s. m astnk, kter ml ve vci pln spch, prvo na nhradu nklado Yzen pYed soudem, kter dovodn vynalo~il, proti astnkovi, kter ve vci spch neml. Ml-li spch jen ste n, pYizn mu soud prvo na nhradu pomrn sti nklado. <br/>[69] V projednvan vci ml ka~d z astnko ve vci ste n spch. S ohledem na rozsah, v nm~ Nejvyaa sprvn soud nvrhu vyhovl, lze konstatovat, ~e navrhovatel i odporce uspli ve stejn mYe. Navrhovatel toti~ napadl tYi sti mimoYdnch opatYen, Nejvyaa sprvn soud mu vyhovl ve vztahu k jedn [ l. I bod 4 psm. a)] a pol [ l. I bod 1 psm. a)], zroveH ve vztahu k jedn [ l. I bod 15] a pol [ l. I bod 1 psm. a) a b)] sti mimoYdnho opatYen nvrh zamtl. Nejvyaa sprvn soud proto rozhodl, ~e ~dn z astnko nem prvo na nhradu nklado Yzen. <br/><br/>Pou en: Proti tomuto rozsudku nejsou opravn prostYedky pYpustn. <br/><br/><br/>V Brn dne 21. kvtna 2021<br/><br/><br/>JUDr. Toma Langaek<br/> pYedseda sentu<br/><br/></body> </html>