16 Kss 5/2022 - 175

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

 

 

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a členů JUDr. Roberta Waltra, Mgr. Olgy Houžvičkové, Mgr. Dagmar Jersákové, JUDr. Ivo Jahelky a doc. JUDr. Kateřiny Frumarové Ph.D, ve věci navrhovatelky předsedkyně Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Mgr. Kateřiny Kupkové, proti kárně obviněnému JUDr. Janu Kušnírovi, o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 11. 8. 2022, 

 

 

takto:

 

 

 Řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 11. 8. 2022   s e   podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve cech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,  zastavuje.

 

 

Odůvodnění:

 

 

[1]               Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému byl dne 16. 8. 2022 doručen návrh kárné navrhovatelky na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou JUDr. Jana Kušníra. V návrhu bylo kárně obviněnému vytýkáno, že jako soudce v pozici věřitele vystupoval vůči své dlužnici vulgárně, hrubě, nátlakově a vyhrožujícím způsobem při vymáhání vrácení zapůjčené částky. Vytýkáno mu bylo rovněž to, že jako soudce s potřebnými přístupovými právy opakovaně vstupoval do vnitřní databáze soudu bez relevantního zákonného důvodu a vyhledával zde informace o své dlužnici a nájemkyni, jakož i o jiných osobách a řízeních, které nesouvisely s jeho rozhodovací činností.  

 

[2]               Podáním z 11. 2. 2024 kárně obviněný sdělil, že dne 2. 2. 2024 doručil prezidentu republiky rezignaci na funkci soudce. Ke sdělení připojil přípis vedoucí Kanceláře prezidenta republiky z 5. 2. 2024 potvrzující doručení vzdání se funkce prezidentu republiky. Dne 7. 2. 2024 potvrdila tuto skutečnost přímo kárnému soudu Kancelář prezidenta republiky.

 

[3]               Podle § 95 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích) se soudce může své funkce vzdát. Funkce soudce zanikne uplynutím 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo oznámení soudce o vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky. Stejnopis oznámení o vzdání se funkce je soudce povinen neprodleně doručit předsedovi příslušného soudu.

 

[4]               Dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“), senát kárného soudu bez ústního jednání řízení zastaví, zaniklali soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jdeli o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, byloli vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jdeli o státního zástupce též tehdy, byloli vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jdeli o soudního exekutora, zaniklli mu výkon exekutorského úřadu.

 

[5]               V této věcirný senát zjistil, že se kárně obviněný vzdal funkce soudce a vzdání se funkce bylo doručeno prezidentu republiky. Nejsou tak pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. pro zastavení řízení bez nařízení ústního jednání.

 

[6]               Vzhledem k uvedenému kárný senát rozhodl o zastavení předmětného řízení.

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí   není   odvolání přípustné.

 

 

V Brně dne 19. března 2024

 

 

Mgr. David Hipšr

předseda kárného senátu