3 As 226/2022 - 58

 

 

 

USNESENÍ

 

 

 

 

 

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Rychlého a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: MIT METAL POWER, a. s. v likvidaci, se sídlem Bolatická 282, Dolní Benešov, zastoupená Mgr. Petrem Maršálkem, advokátem se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1926/7, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2022, č. j. 29 A 58/2022  79,

 

 

takto:

 

 

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 . Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Petra Maršálka, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

 

 

Odůvodnění:

 

 

[1]               Nejvyšší správní soud obdržel dne 30. 9. 2022 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2022, č. j. 29 A 58/2022  79.

 

[2]               Podáním ze dne 3. 8. 2023, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

 

[3]               Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 téhož zákona, může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, a to dokud o něm soud nerozhodl.

 

[4]               Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

 

[5]               S ohledem na zpětvzetí návrhu – kasační stížnosti – Nejvyšší správní soud v souladu s výše citovanými ustanoveními s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

 

[6]               O nákladech řízení o kasační stížnosti soud rozhodl na základě § 60 odst. 3, věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

 

[7]               Podle § 10 odst. 3, věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že soud zastavil řízení v důsledku zpětvzetí kasační stížnosti před prvním jednáním, rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 4 000 Kč. Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

 

 

Poučení: Proti tomuto usnesení   nejsou   opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

 

 

V Brně dne 9. srpna 2023

 

 

JUDr. Tomáš Rychlý

předseda senátu