1 As 197/2022 - 57

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: FAST ČR, a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, Říčany, zastoupen JUDr. Jiřím Kindlem, M.Jur., Ph.D., advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, Brno, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v provedení místního šetření žalovaným na základě pověření předsedy žalovaného ze dne 18. 10. 2021, č. j. ÚOHS35043/2021/871/MKa, a v zadržování kopií dokumentů, které žalovaný zajistil při provedení místního šetření dne 20. 10. 2021, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 8. 2022, č. j. 29 A 164/2021145,

 

 

takto:

 

 

  1. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

 

  1. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

 

  1. Žalobci se vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 . Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce JUDr. Jiřího Kindla, M.Jur., Ph.D., advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

 

 

Odůvodnění:

 

 

[1]               Nejvyšší správní soud obdržel dne 22. 8. 2022 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 8. 2022, č. j. 29 A 164/2021145.

 

[2]               Podáním ze dne 21. 2. 2023, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

 

[3]               Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 téhož zákona, může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, a to dokud o něm soud nerozhodl.

 

[4]               Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzalli navrhovatel svůj návrh zpět.

 

[5]               Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval, a protože jeho projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

 

[6]               O nákladech řízení o kasační stížnosti soud rozhodl na základě § 60 odst. 3, věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byloli řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

 

[7]               Podle § 10 odst. 3, věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 , byloli řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že soud zastavil řízení v důsledku zpětvzetí kasační stížnosti před prvním jednáním, rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 4 000 . Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

 

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

 

V Brně dne 23. února 2023

 

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu