Detail dokumentu 7 Afs 181/2022- 34

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 7 Afs 181/2022-34
Označení věci v celku : Pej 2021/2022
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.181.2022.34
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2021 2022
7 Afs 181 2022 34
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 2511/22/5200-10422-711919 21.01.2022
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 12.07.2022
Datum skončení řízení : 27.09.2022
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum právní moci : 29.09.2022
Datum zpřístupnění : 02.11.2022 05:33:06
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
40 1 zákona 150 2002
40 4 zákona 150 2002
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Němec Filip Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 As 233/2020-46 5 As 233 2020 46 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 As 231/2015-33 2 As 231 2015 33 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 164/2015-39 4 As 164 2015 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 103/2016-40 1 As 103 2016 40 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 As 99/2016-40 9 As 99 2016 40 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 16/2015-30 1 As 16 2015 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 15 Af 2/2022-87 15 Af 2 2022 87 16.06.2022 zrušeno a vráceno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno ústavní stížností
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 2824/22 7 Afs 181/2022-34 27.09.2022 ne
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Výběr části dokumentu Hledat v části dokumentu
Záhlaví  7 Afs 181/2022 - 35 pokračování [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Davida Hipšra a soudců Michala Bobka a Tomáše Foltase v právní věci žalobce: R. V., zastoupen Mgr. Filipem Němcem, advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2022, č. j. 15 Af 2/202287,
Výrok takto: Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2022, č. j. 15 Af 2/202287, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Stěžovatel brojí včas podanou kasační stížností proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2022, č. j. 2511/22/520010422711919. Důvodem odmítnutí žaloby byl dle městského soudu nedostatek jedné z podmínek řízení spočívající v nedoložení plné moci zástupce žalobce. [2] V samotném řízení městský soud usnesením ze dne 2. 6. 2022, č. j. 15 Af 2/202261, vyzval společnost GOODWILL PARTNER, s. r. o., která podala jménem žalobce původní podání, aby ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení předložila soudu plnou moc prokazující její zmocnění zastupovat žalobce v řízení před soudem. Usnesení bylo společnosti GOODWILL PARTNER, s. r. o., doručeno dne 6. 6. 2022. [3] Následně městský soud usnesením ze dne 16. 6. 2022, č. j. 15 Af 2/202287, odmítl stěžovatelovu žalobu. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že soudu nebyla ve stanovené lhůtě předložena stěžovatelova procesní plná moc. V řízení proto nebylo možné pokračovat pro nedostatek podmínek řízení. II. Kasační stížnost [4] Z kasační stížnosti plyne, že stěžovatel napadá usnesení městského soudu z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu, tedy z důvodu podle §103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel tvrdí, že městskému soudu byla doložena plná moc prokazující zmocnění společnosti GOODWILL PARTNER, s. r. o. žalobce v řízení zastupovat. Poprvé se tak mělo stát již v „původním podání“, a následně opětovně po výzvě soudu ze dne 2. 6. 2022 (usnesení Městského soudu v Praze č. j. 15 Af 2/202261). III. Posouzení Nejvyššího správního soudu [5] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti. Shledal, že kasační stížnost je přípustná. Poté přezkoumal napadené usnesení městského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněného důvodu. Neshledal přitom, že by napadané rozhodnutí trpělo vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.). [6] Kasační stížnost je důvodná. [7] Dle §40 odst. 1 s. ř. s. „[l]hůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.“ [8] Dle §40 odst. 4 s. ř. s. „[l]hůta zachována, byloli podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanovíli tento zákon jinak. [9] V soudním spisu městského soudu se na č. l. 91 nachází plná moc, která se zdá být, minimálně dle otisku úředního razítka České pošty na obálce předmětné zásilky na č. l. 92, odeslána dne 9. 6. 2022, tedy v soudem stanovené lhůtě. Toto podání nicméně městskému soudu došlo až 24. 6. 2022, tedy již po vydání napadaného odmítavého usnesení. [10] Jelikož výzva k doplnění plné moci (usnesení Městského soudu v Praze č. j. 15 Af 2/202261) byla společnosti GOODWILL PARTNER, s. r. o. doručena dne 6. 6. 2022, počítala se lhůta od toho dne. Pokud tedy byla obálka s plnou mocí soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence dne 9. 6. 2022, jak dokládá poštovní razítko na ní, byla lhůta dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována. Důvod, pro který městský soud rozhodl odmítacím usnesením, tak nemá oporu ve spisu. [11] Kromě této plné moci se ve spise nachází rovněž podání obsahující shodnou plnou moc, které bylo dle razítka také odeslané 9. 6. 2022, avšak adresované bylo Krajskému soudu v Praze. Podobně jako podání adresované městskému soudu došlo adresátovi až dne 23. 6. 2022. Pro posouzení nyní rozhodované věci však toto podání není důležité. [12] V dané věci nelze nicméně přehlédnout nezvykle dlouhou délku doručování obou výše zmíněných podání. Doručování v řádu týdnů nebývá dnes běžné ani při transkontinentálních zásilkách, natož v rámci jednotlivých obvodů hlavního města Prahy. Z „Výzvy ke kontrole a prošetření nesrovnalostí při doručování písemností adresovaných soudu“ ze dne 15. 7. 2022, adresované následně předsedou příslušného senátu městského soudu České poště, s. p., a založené na č. l. 141 soudního spisu, vyplývá, že městský soud dal v důsledku nesrovnalostí zjištěných při doručování v tomto a dalším řízení vedeném u městského soudu podnět držiteli poštovní licence k prošetření nezvykle dlouhých lhůt při doručování, neboť se týkají vždy podání činěných jedním a tím samým odesílatelem, tedy společnosti GOODWILL PARTNER, s. r. o. Z úředního záznamu ze dne 9. 8. 2022 na č. l. 163 soudního spisu nicméně plyne, že s ohledem na skutečnost, že se na předmětných obálkách nenacházely luminiscenční čárové kódy, odpovědná kontrolorka České pošty nepovažovala za potřebné z nich pořizovat fotokopie. Ve spise není dalšího záznamu, že by bylo z nezvykle dlouhého doručování předmětných zásilek cokoliv konkrétního dovozeno či prokázáno. [13] Nelze si rovněž nepovšimnout, že různé „lapálie“ týkajících se plných mocí a doručování orgánům veřejné správy či soudům provázejí společnost GOODWILL PARTNER, s. r. o. již od správního řízení. Objevily se i v jiném dřívějším řízení u Nejvyššího správního soudu (srov. rozsudek ze dne 30. 4. 2021, č. j. 5 As 233/202046). To vyvolává otázku, zda se jedná o pouhou shodu nešťastných náhod, kdy nezvykle dlouhé lhůty při doručování poštovních zásilek řízením zlého osudu postihují stále stejnou nešťastnou společnost, a to vždy, když tato společnost namísto doručování datovou schránkou, kterou pochopitelně vlastní, překvapivě volí doručování obyčejnou poštou, a to vždy ze stejné poštovní pobočky (143 00 Praha). [14] Tuto otázku nicméně v tomto řízení Nejvyšší správní soud neřešil a ani řešit nemohl, neboť se týká případných skutkových zjištění okolností v řízení před krajským soudem (nakolik tedy za současného právního rámce vůbec zpětně zjistitelná jsou – srov. rozsudek ze dne 25. 11. 2015, č. j. 2 As 231/201534). Nejvyšší správní soud proto zdůrazňuje, že v nynější věci se zabýval pouze existencí listin označených jako plná moc ve spisu městského soudu pro účely řízení před ním. Neposuzoval rovněž, zda je stěžovatel na jejím základě řádně zastoupen, ani zda byl řádně zastoupen v jakémkoli dřívějším řízení. [15] Nejvyšší správní soud se již dříve zabýval důkazním standardem v situacích, kdy vzniklo podezření na manipulaci s poštovním razítkem, např. vzniklali neobvykle dlouhá prodleva mezi datem podání zásilky a jejím zpracováním a doručením (srov. rozsudky ze dne 10. 9. 2015, č. j. 4 As 164/201539, ze dne 13. 7. 2016, č. j. 1 As 103/201640, či ze dne 26. 1. 2017, č. j. 9 As 99/201640). Z citované judikatury vyplývá, že závěr o opožděnosti určitého podání lze učinit pouze tehdy, jeli to jednoznačně prokázáno. Jelikož poštovní razítko je s ohledem na doručování razítkem svou povahou úředním, je nutné vycházet ze správnosti data uvedeného na poštovním razítku, neprokáželi se jasným způsobem opak. [16] Z materiálů a záznamů v soudním spise uvedených nicméně opak jednoznačně neplyne. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než dojít k závěru, že kasační stížnost důvodná je. Proto usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). [17] Nic z výše uvedeného nicméně nebrání městskému soudu znovu posoudit včasnost podání stěžovatel ve světle případných dodatečných skutkových zjištění. Stejně tak je možné na opakované jednání určitého subjektu spočívající ve volbě doručování podání soudu způsobem, který je v kontextu konkrétní věci a s ohledem na jednání stěžovatele ve věcech jiných, soudu známých z úřední činnosti, nelogický, neprůkazný, či zjevně obstrukční, pohlížet jako na zneužití práva, které nepožívá právní ochrany a soud k němu proto nepřihlíží (srov. analogicky rozsudek ze dne 18. 3. 2015, č. j. 1 As 16/201530). [18] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).
Poučení Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 27. září 2022 David Hipšr předseda senátu
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 181/2022- 34
Spisová značka : 7 Afs 181/2022
Napadeno : II. ÚS 2824/2022 (SUS 340/2022)
Souladná prejudikatura : 1 As 103/2016-40, 1 As 103/2016-40, 1 As 103/2016-40, 1 As 103/2016-40, 1 As 103/2016-40, 1 As 103/2016-40,
Souladná prejudikatura : 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30, 1 As 16/2015-30,
Souladná prejudikatura : 2 As 231/2015-33, 2 As 231/2015-33, 2 As 231/2015-33, 2 As 231/2015-33, 2 As 231/2015-33, 2 As 231/2015-33,
Souladná prejudikatura : 4 As 164/2015-39, 4 As 164/2015-39, 4 As 164/2015-39, 4 As 164/2015-39, 4 As 164/2015-39, 4 As 164/2015-39,
Souladná prejudikatura : 5 As 233/2020-46, 5 As 233/2020-46, 5 As 233/2020-46, 5 As 233/2020-46, 5 As 233/2020-46, 5 As 233/2020-46,
Souladná prejudikatura : 9 As 99/2016-40, 9 As 99/2016-40, 9 As 99/2016-40, 9 As 99/2016-40, 9 As 99/2016-40, 9 As 99/2016-40,
Datum : 27.09.2022
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 2824/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx