Detail dokumentu 1 Afs 179/2022- 37

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 1 Afs 179/2022-37
Označení věci v celku : Pej 1764/2022
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:1.Afs.179.2022.37
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1764 2022
1 Afs 179 2022 37
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 2874/21/5200-11434-707700 04.02.2021
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 28.07.2022
Datum skončení řízení : 31.08.2022
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 31.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 31.08.2022
Datum právní moci : 01.09.2022
Datum zpřístupnění : 02.11.2022 05:04:14
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
40 zákona 150 2002
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Jančová Iveta Mgr. hlavní subjekt: Rajnoha s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : POSPÍŠIL Ivo, JUDr.Ph.D.
Účastník řízení Typ účastníka
Rajnoha s.r.o. stěžovatel
Rajnoha s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 As 2/2008-112 8 As 2 2008 112 Sb. NSS 12 12 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 57 Af 9/2022-83 57 Af 9 2022 83 19.07.2022 zrušeno a vráceno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Výběr části dokumentu Hledat v části dokumentu
Záhlaví  1 Afs 179/2022 - 38 pokračování [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ivo Pospíšila, soudce JUDr. Josefa Baxy a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: Rajnoha s. r. o., se sídlem Na Stínadlech 360/4, Písek, zastoupena Mgr. Ivetou Jančovou, advokátkou se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2021, č. j. 2874/21/520011434707700, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 7. 2022, č. j. 57 Af 9/2022  83,
Výrok takto: Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 7. 2022, č. j. 57 Af 9/2022  83, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění Odůvodnění: I. Vymezení věci a kasační stížnost [1] Finanční úřad pro Jihočeský kraj doměřil třemi dodatečnými platebními výměry žalobkyni daň z příjmu a uložil povinnost uhradit penále z dlužné daně. Žalovaný tato rozhodnutí potvrdil. Proti jeho rozhodnutí podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Praze, který ji postoupil místně příslušnému Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“). Ten žalobu nyní napadeným usnesením odmítl jako opožděnou. [2] Rozhodnutí žalovaného bylo žalobkyni doručeno dne 5. 2. 2021. Lhůta k podání žaloby činí podle § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) dva měsíce od oznámení písemného vyhotovení rozhodnutí. Lhůta určená podle měsíců končí dnem, který se označením shoduje se dnem, jenž určil její počátek (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Lhůta tak počala běžet dne 5. 2. 2021 a skončila dne 5. 4. 2021. Žalobkyně však žalobu podala k přepravě držiteli poštovní licence dne 6. 4. 2021. Žaloba tak byla podle krajského soudu podána opožděně. [3] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla usnesení krajského soudu kasační stížností, a to z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Krajský soud posoudil běh lhůty pro podání žaloby chybně, neboť rozhodnutí žalovaného bylo žalobkyni doručeno 5. 2. 2021 a konec lhůty připadl na 5. 4. 2021, tedy Velikonoční pondělí. Jestliže stěžovatelka podala žalobu k přepravě dne 6. 4. 2021, tj. následující pracovní den, zůstala lhůta zachována. Z tohoto důvodu navrhla, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. [4] Žalovaný zaslal Nejvyššímu správnímu soudu kopii napadeného rozhodnutí společně s doručenkou a ke kasační stížnosti se nevyjádřil. II. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem [5] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil splnění zákonných podmínek řízení o kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 s. ř. s. přípustná. Poté přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s. v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a dospěl k závěru, že je důvodná. [6] Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2, 3 a 4 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Neníli takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadneli poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je pak zachována, byloli podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanovíli tento zákon jinak. Konečně podle § 72 odst. 1 s. ř. s. platí, že žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanovíli zvláštní zákon lhůtu jinou. [7] Podle § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, patří Velikonoční pondělí mezi tzv. ostatní svátky. Současně platí, že ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. [8] V nynější věci je proto třeba souhlasit se stěžovatelkou, že žalobu podala v zákonem stanovené lhůtě. Podle doručenky zaslané žalovaným bylo napadené rozhodnutí doručeno zástupci stěžovatelky dne 5. 2. 2021. Konec lhůty tedy připadl na den shodující se s tím, který určil její počátek, tedy na 5. 4. 2021. Na tento den ovšem připadlo Velikonoční pondělí, které je ostatním svátkem dle výše citovaného ustanovení zákona o státních svátcích, a proto platí, že lhůta měla skončit následující pracovní den, tedy v úterý 6. 4. 2021. Lhůta pro podání žaloby tak zůstala zachována. Nejvyšší správní soud pro úplnost uvádí, že na zachování lhůty nemá vliv podání žaloby u místně nepříslušného soudu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2008, č.j. 8 As 2/2008  112, č. 1721/2008 Sb. NSS). III. Závěr a náklady řízení [9] Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, rozhodl o zrušení napadeného usnesení a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první, část věty před středníkem s. ř. s.). V něm bude krajský soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.), tedy žalobu posoudí jako včasnou, posoudí další splnění procesních podmínek řízení a za jejich splnění přistoupí k věcnému přezkumu napadeného rozhodnutí. [10] V dalším řízení rozhodne krajský soud též o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.)
Poučení P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné. V Brně dne 31. srpna 2022 JUDr. Ivo Pospíšil předseda senátu
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 179/2022- 37
Spisová značka : 1 Afs 179/2022
Souladná prejudikatura : 8 As 2/2008-112,
Datum : 31.08.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Rajnoha s.r.o.