Detail dokumentu 10 As 40/2022- 25

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 As 40/2022-25
Označení věci v celku : Ej 160/2022
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.As.40.2022.25
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 160 2022
10 As 40 2022 25
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje MSK 2928/2021 05.12.2021
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 31.01.2022
Datum skončení řízení : 22.07.2022
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 22.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 22.07.2022
Datum právní moci : 26.07.2022
Datum zpřístupnění : 02.11.2022 04:22:14
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Stavební zákon
Vyhledávání dle hesel : 134
Vyhledávání dle hesel : Rozhodnutí podléhající soudnímu přezkumu - pozitivní vymezení
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
134 4 zákona 183 2006
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Pustějovský Richard JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Krajský úřad Moravskoslezského kraje žalovaný/odpůrce 1.st
Krajský úřad Moravskoslezského kraje účastník řízení
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 A 26/2021-24 22 A 26 2021 24 13.01.2022 zrušeno a vráceno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Výběr části dokumentu Hledat v části dokumentu
Právní věta Proti rozhodnutí, kterým stavební úřad nařídí zastavení prací podle § 134 odst. 4 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se lze bránit žalobou proti rozhodnutí (§ 65 s. ř. s.).
Vztah k předpisům k § 134 odst. 4 větě druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k § 65 soudního řádu správního
Záhlaví 10 As 40/2022 - 26 pokračování [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Sylvy Šiškeové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: Bc. Š. S., zastoupené advokátem JUDr. Richardem Pustějovským, Matiční 730/3, Ostrava, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 12. 2021, č. j. MSK 2928/2021, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 1. 2022, č. j. 22 A 26/2021 - 24,
Výrok takto: Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 1. 2022, č. j. 22 A 26/2021 - 24, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění Odůvodnění: [1] Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl její odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín (stavební úřad) ze dne 25. 11. 2020. Tímto rozhodnutím stavební úřad podle § 134 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nařídil zastavit s okamžitou platností všechny stavební práce na pozemku žalobkyně. [2] Krajský soud žalobu odmítl, neboť dospěl k závěru, že rozhodnutím o nařízení zastavit stavební práce podle § 134 odst. 4 stavebního zákona se předběžně řeší otázka, zda je stavba prováděna bez povolení nebo v rozporu s ním, a při zjištění protizákonného stavu se jím dočasně zakazuje pokračovat v zakázaném jednání. Ve vztahu k rozhodnutí o nařízení odstranění stavby nebo o jejím dodatečném povolení, které teprve je konečné, má rozhodnutí o nařízení zastavit stavební práce předběžnou povahu. Žaloba proti napadenému rozhodnutí je podle § 68 písm. e) s. ř. s. ve spojení s § 70 písm. b) s. ř. s. nepřípustná, neboť rozhodnutí je z přezkumu soudem vyloučeno. Krajský soud proto žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. [3] Žalobkyně (stěžovatelka) v kasační stížnosti nesouhlasí se závěrem krajského soudu o nepřípustnosti žaloby. Usnesení krajského soudu považuje také za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Dále stěžovatelka uvedla, že správní řízení bylo zatíženo vadami, které mají za následek nezákonné a nesprávné rozhodnutí ve věci samé. [4] Žalovaný se ve vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil s nosným důvodem rozhodnutí krajského soudu. Se závěry krajského soudu souhlasí nejen v posuzovaném případě, ale i ohledně právní povahy specifického institutu nařízení okamžitého zastavení stavebních prací obecně. Stěžovatelka navíc opakuje argumentaci, kterou uplatnila již v odvolání a následně v žalobě. [5] Kasační stížnost je důvodná. [6] Ačkoli stěžovatelka v kasační stížnosti formálně uplatnila také důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., napadáli kasační stížnost usnesení krajského soudu o odmítnutí návrhu, přichází z povahy věci v úvahu pouze důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., spočívající v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Je tedy třeba posoudit, zda byly v řízení před krajským soudem splněny zákonné podmínky pro odmítnutí žaloby. [7] Nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. může obecně spočívat v nesprávném posouzení právní otázky soudem, nebo v nepřezkoumatelnosti pro nesrozumitelnost či nedostatek důvodů, zejména skutkových, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek, že byl odmítnut návrh, a tím i soudní ochrana, ač pro takový postup nebyly splněny podmínky (rozsudek NSS ze dne 17. 2. 2016, č. j. 6 As 2/2015 - 128). [8] NSS se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného usnesení. Dospěl k závěru, že usnesení krajského soudu dostálo požadavkům kladeným na jeho přezkoumatelnost. Z odůvodnění usnesení je dostatečně patrný právní názor krajského soudu na posuzovaný případ a stejně tak jsou zřejmé důvody, pro které soud žalobu odmítl. [9] Krajský soud vyšel ze závěrů rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2004, č. j. 38 Ca 706/2002 - 34, č. 637/2005 Sb. NSS, podle kterých „rozhodnutí, jímž stavební úřad nařídí stavebníkovi podle § 102 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, zastavit práce na nepovolené stavbě, je z přezkumu ve správním soudnictví vyloučeno jakožto rozhodnutí předběžné povahy. Soud k žalobě přezkoumá až rozhodnutí o nařízení odstranění stavby nebo o jejím dodatečném povolení, které následuje a které teprve je konečné“. Tyto závěry přijal městský soud k zákonu č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a krajský soud dovodil jejich použitelnost i na zde projednávanou věc, která se řídila odlišnou právní úpravou (stavebním zákonem z roku 2006). Rozhodná právní úprava je totiž obdobná té předešlé a samotný postup při zjištění provádění nepovolené stavby je podle předešlé i rozhodné právní úpravy shodný. [10] Závěry krajského soudu jsou však v rozporu s rozsudkem ze dne 20. 1. 2021, č. j. 10 As 248/2019 - 43, v němž se NSS podrobně zabýval možnostmi ochrany stavebníka proti výzvě stavebního úřadu k bezodkladnému zastavení prací podle § 134 odst. 4 stavebního zákona. Dospěl k závěru, že proti takové výzvě se nelze úspěšně bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem (§ 82 s. ř. s.). [11] NSS v citovaném rozsudku konstatoval, že uvedená výzva má apelativní charakter. Ten působí na stavebníky tak, aby výzvu k zastavení prací neignorovali, i když není přímo vynutitelná, a tím předešli možným problémům do budoucna. I pokud by však výzvu stavebníci ignorovali, nemohli by se úspěšně domoci vyslovení její nezákonnosti. To proto, že § 134 stavebního zákona stanoví jak v odst. 2 a 3, tak v odst. 4 dvoufázový postup stavebního úřadu při zjištění závady na stavbě či neoprávněně prováděné stavby. Teprve nereaguje-li stavebník na výzvu, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým nápravu či zastavení prací autoritativně nařídí. Až toto rozhodnutí přímo zkracuje stavebníka na právech a je možné se proti němu bránit žalobou (tedy napadnout rozhodnutí správního orgánu podle § 65 s. ř. s.). [12] NSS tedy již ve své judikatuře dovodil, že žaloba proti rozhodnutí o nařízení zastavení stavebních prací podle § 134 odst. 4 stavebního zákona je přípustná, a nemá důvod se od tohoto závěru odchýlit. Konstatuje proto, že v řízení před krajským soudem nebyly splněny zákonné podmínky pro odmítnutí žaloby. Proto NSS usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, ve kterém krajský soud znovu posoudí splnění podmínek přípustnosti stěžovatelčiny žaloby. Pokud budou tyto podmínky splněny, věc posoudí meritorně. [13] NSS tedy podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil usnesení krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V souladu s § 110 odst. 4 s. ř. s. je krajský soud vázán právním názorem uvedeným v tomto rozhodnutí. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).
Poučení Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 22. července 2022 Zdeněk Kühn předseda senátu
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 As 40/2022- 25
Spisová značka : 10 As 40/2022
Vztah k předpisům : k § 134 odst. 4 větě druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k § 65 soudního řádu správního
Právní věta (text) : Proti rozhodnutí, kterým stavební úřad nařídí zastavení prací podle § 134 odst. 4 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se lze bránit žalobou proti rozhodnutí (§ 65 s. ř. s.).
Právní věta : Ano
Datum : 22.07.2022
Účastníci řízení : Krajský úřad Moravskoslezského kraje, xxx