Detail dokumentu 10 Afs 38/2022- 27

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 38/2022-27
Označení věci v celku : Pej 1480/2022
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.38.2022.27
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1480 2022
10 Afs 38 2022 27
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Středočeský kraj 331070/14/2111 24802-201174 21.01.2014
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 31.01.2022
Datum skončení řízení : 03.06.2022
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 03.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 03.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 03.06.2022
Datum právní moci : 11.06.2022
Datum zpřístupnění : 02.11.2022 03:37:10
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
82 zákona 150 2002
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : nezákonný zásah
OSOBA
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: EKO Logistics s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, Doc. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Účastník řízení Typ účastníka
EKO Logistics s.r.o. stěžovatel
EKO Logistics s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Středočeský kraj žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro Středočeský kraj účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 As 141/2015-37 2 As 141 2015 37 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 22/2021-21 6 Afs 22 2021 21 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 As 3/2008-78 4 As 3 2008 78 Sb. NSS 1 2162 2011 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 As 436/2017-43 1 As 436 2017 43 Sb. NSS 11 3931 2019 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 42/2020-44 55 Af 42 2020 44 10.01.2022 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno ústavní stížností
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 2197/22 11.10.2022 10 Afs 38/2022-27 03.06.2022 Odmítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Výběr části dokumentu Hledat v části dokumentu
Záhlaví  10 Afs 38/2022 - 28 pokračování [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Ondřeje Mrákoty a Pavla Molka v právní věci žalobkyně: EKO Logistics s.r.o., Tyršova 68, Týnec nad Labem, zast. advokátem Mgr. Jakubem Hajdučíkem, Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5 – Stodůlky, proti žalovanému: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, Praha 4 – Nusle, proti nezákonnému zásahu – vyznačení doložky právní moci na platebním výměru žalovaného ze dne 21. 1. 2014, č. j. 331070/14/211124802201174, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2022, čj. 55 Af 42/2020  44,
Výrok takto: I. Kasační stížnost se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění Odůvodnění: [1] NSS tímto rozsudkem opětovně potvrzuje, že proti vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí správního orgánu se nelze bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem (§ 82 a násl. s. ř. s.), neboť samo vyznačení doložky právní moci nezasahuje do ničích práv. [2] Žalobkyně se v červnu 2020 zásahovou žalobou bránila proti údajům na doložce právní moci na platebním výměru žalovaného ze dne 21. 1. 2014 a požadovala prohlásit, že tyto údaje jsou nezákonné. Krajský soud v prosinci 2021 vyzval žalobkyni, aby upřesnila, v čem přesně spatřuje zásah do svých práv – zda jen ve vyznačení doložky právní moci, nebo i v něčem jiném. Dále též žalobkyni vyzval, aby vysvětlila, v čem přesně se zásah dotýká jejích práv. Žalobkyně na tuto výzvu reagovala a dvakrát jasně uvedla, že zásah vidí „jen ve vyznačení doložky právní moci“ (viz shodně body II a III v odpovědi na výzvu soudu ze dne 15. 12. 2021). Dále vysvětlila, že nesprávným vyznačením doložky právní moci žalovaný zasáhl do jejího práva nakládat s pohledávkou vůči státnímu rozpočtu (od doložky se mj. odvíjí datum evidence nadměrného odpočtu, respektive evidence pohledávky žalobkyně vůči státnímu rozpočtu na osobním daňovém účtu vedeném žalovaným). [3] Krajský soud žalobu usnesením odmítl, neboť nezákonný zásah spatřuje žalobkyně výhradně v nesprávném vyznačení doložky právní moci. Tato doložka však má povahu úředního úkonu, jímž se nezakládají, nemění ani neruší žádná konkrétní práva či povinnosti účastníků, nýbrž se jím toliko osvědčuje objektivně nastalá skutečnost, okamžik právní moci rozhodnutí, který může být vyvrácen důkazem opaku. Jakkoli vyznačení doložky právní moci může mít zprostředkovaně nemalý význam, nemůže pojmově představovat přímý zásah do práv účastníků, a zásahová žaloba je proto nepřípustná pro absenci připustitelného tvrzení zásahu. [4] Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti usnesení krajského soudu kasační stížnost. Teze krajského soudu, že stěžovatelka žaluje jen nesprávné vyznačení doložky právní moci, je prý „vytržené z kontextu“. Stěžovatelka cituje části žaloby, ve kterých vysvětlovala dopad nesprávného vyznačení doložky právní moci do svých práv. Krajský soud „nepřípustně zploštil“ žalobní tvrzení jen na „domnělé žalobní tvrzení nezákonné doložky právní moci“. Tvrzení soudu si prý odporují. Stěžovatelka v žalobě dostatečně vysvětlila, jaké následky nezákonná doložka právní moci způsobuje. Stěžovatelka upozorňuje na „klíčovou povinnost krajského soudu hledat spravedlnost, která se z napadeného rozhodnutí úplně vytratila“. Stěžovatelce se nelíbí ani jiné možnosti právní obrany, které jí krajský soud nabídl (což uvedl krajský soud v rámci tzv. obiter dictum  pozn. NSS). [5] Žalovaný navrhuje, aby NSS kasační stížnost zamítl. Ztotožňuje se přitom s krajským soudem, že stěžovatelkou tvrzený zásah nezákonným zásahem z povahy věci být nemůže. Nároky stěžovatelky přinášejí zbytečnou administrativní zátěž pro správce daně i pro soudy. [6] Kasační stížnost není důvodná. [7] NSS stěžovatelku upozorňuje, že v odpovědi na výzvu soudu dokonce hned dvakrát jasně uvedla, že zásah vidí „jen ve vyznačení doložky právní moci“ (viz bod [2] shora). Dalšími tvrzeními, která v odpovědi či v samotné žalobě uváděla (a která nyní cituje v kasační stížnosti), vysvětlovala, jaký dopad na ni (údajně nesprávně) vyznačená doložka právní moci má. Nejpozději od doručení této odpovědi krajskému soudu je tak jasné, co stěžovatelka žalovala. Krajskému soudu v tomto ohledu nelze nic vytknout, naopak je to stěžovatelka, kdo obsah žaloby a především odpovědi na výzvu soudu zkresluje. [8] NSS souhlasí s krajským soudem, že nesprávné vyznačení doložky právní moci nelze žalovat jako nezákonný zásah dle § 82 s. ř. s. Jak nedávno samotné stěžovatelce NSS vysvětlil, vyznačení doložky právní moci je „úkonem toliko deklaratorní či administrativní povahy“, kterým se „nezakládají, nemění ani neruší žádná konkrétní práva či povinnosti účastníků správního řízení, nýbrž se jím pouze deklaruje nastalá skutečnost, tedy že správní rozhodnutí, k němuž se tato doložka vztahuje, nelze napadnout odvoláním a že je závazné pro účastníky a všechny správní orgány, popř. i další osoby“. Právní moc rozhodnutí nastává bez ohledu na vyznačení doložky právní moci (to přímo stěžovatelce řekl rozsudek ze dne 16. 2. 2022, čj. 6 Afs 22/2021  21, bod 25, kde NSS odkázal na další bohatou judikaturu, včetně usnesení rozšířeného senátu ze dne 13. 2. 2018, čj. 2 As 141/2015  37, kde v bodech 22 a násl. rozšířený senát vysvětlil, že judikatura je v této otázce jednotná, a v bodě 31 uzavřel, že „soudní ochrany proti nevyznačení doložky právní moci, popř. vyznačení nesprávného data v ní, jeli otázka nabytí právní moci napadeného rozhodnutí pro včasnost, přípustnost či zákonnost rozhodnutí napadeného žalobou podle § 65 s. ř. s. rozhodná, se účastník správního řízení domůže primárně touto cestou.“). [9] Ostatně též v nynější věci podala stěžovatelka proti spornému rozhodnutí žalobu, kterou však krajský soud správně odmítl jako opožděnou, byť nesprávně dovodil její nepřípustnost (blíže k tomu 6 Afs 22/2021, body 19 až 22). [10] Konečně NSS nemůže se stěžovatelkou souhlasit, že usnesení krajského soudu je nespravedlivé či formalistické. Stěžovatelka k tomu cituje judikaturu Ústavního soudu, ovšem pohříchu jen zcela obecné myšlenky (nález ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 216/18, DAREAL, bod 21: „Z požadavku materiálního právního státu zakotveného v čl. 1 odst. 1 Ústavy vyplývá povinnost každého soudce hledat a prosazovat skutečně spravedlivé řešení: "Nad každým utvářením soudního rozhodnutí klene se dvojí imperativ: rozhodnutí musí být nejen zákonné, ale především spravedlivé. Úkolem soudu je rozpoznat skrze zákon spravedlnost" […]. Zejména nelze tolerovat, aby sám stát profitoval z nedokonalosti právní úpravy či pochybení orgánů veřejné moci v neprospěch jednotlivce […].“). K těmto východiskům se správní soudy plně hlásí, ovšem tato východiska nijak nekolidují se závěry krajského soudu. [11] Stěžovatelka kritizuje krajský soud za to, že výkladem zúžil žalobní požadavek, ač bylo jasné, k čemu fakticky směřuje – ke změně údajů na osobním daňovém účtu, které způsobila nesprávná doložka právní moci. Jak již NSS výše uvedl, není to pravda, krajský soud petit žaloby nijak „výkladem“ nezúžil. Naopak postupoval vzorně a stěžovatelce dal možnost upřesnit, co vlastně žaluje. A byla to naopak stěžovatelka, kdo k žádosti soudu jasně a bez jakýchkoli pochybností uvedla, co žaluje. [12] Stěžovatelka si pravděpodobně představuje, že soud ji měl ještě poučit, že to, co žaluje, nemůže být nezákonným zásahem, a vysvětlit jí, co má správně žalovat. Není však možné, aby soud za stěžovatelku spekulativně domýšlel další argumenty, konkretizoval její obecná tvrzení či jí dokonce poskytoval právní porady. Takovým postupem by přestal být nestranným rozhodčím sporu a přebíral by naopak funkci stěžovatelčina advokáta (rozsudek rozšířeného senátu ze dne 24. 8. 2010, čj. 4 As 3/200878, č. 2162/2011 Sb. NSS, bod 32, nebo rozsudek NSS ze dne 5. 8. 2021, čj. 10 Afs 171/202144, BIOTRADE, bod 10). [13] Jak již NSS stěžovatelce vysvětlil, povinnost soudu poučit žalobce o tom, že zvolil nesprávný žalobní typ, a vyzvat jej ke změně žaloby, dopadá na situace, kdy žalobce nesprávně identifikuje povahu napadeného aktu správního orgánu (např. rozhodnutí považuje za zásah či naopak). Judikatura vychází z toho, že žalobce nemůže mít újmu z toho, že omylem zvolil nesprávný žalobní typ (6 Afs 22/2021, bod 28, s citací další judikatury, včetně nálezu ze dne 14. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 2398/18, N 147/95 SbNU 272, body 45 až 47, nebo usnesení rozšířeného senátu ze dne 17. 9. 2019, čj. 1 As 436/2017  43, č. 3931/2019 Sb. NSS, bod 35). [14] NSS se již nevyjadřoval k polemice stěžovatelky se závěry krajského soudu, který nad rámec nezbytně nutného zmínil jiné prostředky ochrany proti působení žalovaného. Není úkolem NSS analyzovat úvahy krajského soudu, které nepředstavují rozhodovací důvod usnesení. [15] S ohledem na vše výše uvedené NSS zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 věta poslední s. ř. s.). O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl podle § 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci neměla úspěch; žalovanému náklady řízení nad rámec běžné úřední činnosti nevznikly.
Poučení Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 3. června 2022 Zdeněk Kühn předseda senátu
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 38/2022- 27
Spisová značka : 10 Afs 38/2022
Napadeno : I. ÚS 2197/2022 (SUS 273/2022)
Souladná prejudikatura : 1 As 436/2017-43, 1 As 436/2017-43, 1 As 436/2017-43, 1 As 436/2017-43,
Souladná prejudikatura : 2 As 141/2015-37, 2 As 141/2015-37, 2 As 141/2015-37, 2 As 141/2015-37,
Souladná prejudikatura : 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 22/2021-21, 6 Afs 22/2021-21, 6 Afs 22/2021-21, 6 Afs 22/2021-21,
Datum : 03.06.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 2197/22
Účastníci řízení : EKO Logistics s.r.o., Finanční úřad pro Středočeský kraj