Detail dokumentu 10 As 68/2022- 42

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 As 68/2022-42
Označení věci v celku : Ej 129/2022
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.As.68.2022.42
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 129 2022
10 As 68 2022 42
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 20403/21/5200-10422-700519 26.05.2021
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 22.02.2022
Datum skončení řízení : 25.05.2022
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 25.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 25.05.2022
Datum právní moci : 28.05.2022
Datum zpřístupnění : 02.11.2022 03:17:30
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Procesní
Vyhledávání dle hesel : 034
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
34 1 zákona 150 2002
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
OSOBA
Zástupce : xxx hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : obecný zmocněnec
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, Doc. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx osoba zúčastněná
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 81/2010-268 1 Afs 81 2010 268 Sb. NSS 3 2508 2012 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 As 4/2009-86 5 As 4 2009 86 Sb. NSS 11 1929 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ostravě], pobočka Olomouc 60 Af 25/2021-132 60 Af 25 2021 132 31.01.2022 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Výběr části dokumentu Hledat v části dokumentu
Právní věta Tichý společník není osoba zúčastněná na řízení (§ 34 odst. 1 s. ř. s.) v případě, kdy správní soud přezkoumává rozhodnutí, kterým finanční orgán snížil výnos z podnikání, na kterém se tichý společník podílí.
Vztah k předpisům k § 34 odst. 1 soudního řádu správního
Záhlaví  10 As 68/2022 - 43 pokračování [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: P. J., zast. obecným zmocněncem JUDr. P. J., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2021, čj. 20403/21/520010422700519, v řízení o kasační stížnosti JUDr. Pavla Johna, nar. 9. 2. 1951, Zelená 583/4, Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 31. 1. 2022, čj. 60 Af 25/2021132,
Výrok takto: I. Kasační stížnost se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění Odůvodnění: [1] V této věci řeší NSS otázku, zda tichému společníkovi náleží postavení osoby zúčastněné na řízení (§ 34 s. ř. s.), pokud správní soud přezkoumává rozhodnutí, kterým finanční orgán fakticky snížil výnos z podnikání, na němž se tichý společník podílí. [2] Krajský soud rozhoduje o žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství (žalovaného), které zamítlo odvolání žalobce (P. J., nar. X) proti dvěma dodatečným platebním výměrům. Platebními výměry správce daně žalobci fakticky odebral kompenzační bonusy za restrikce spojené s výskytem onemocnění COVID19, neboť žalobce nesplňoval podmínky pro jejich přiznání. Kompenzačních bonusů se žalobce domáhal jako podnikatel provozující bar, který byl kvůli restrikcím uzavřen. [3] Jako osoba zúčastněná na řízení se řízení před krajským soudem chtěl účastnit JUDr. P. J. (nar. X), který se na provozování baru podílí jako tichý společník. I jeho se tudíž finančně dotkly uvedené restrikce. Krajský soud mu postavení osoby zúčastněné na řízení nepřiznal. Proti tomu nyní podal JUDr. J. (stěžovatel) kasační stížnost. V kasační stížnosti napadá nesprávné právní posouzení. Krajský soud chybně vyložil podmínku „přímého dotčení“ na právech. Stěžovatel je přímo dotčen, neboť podnikání, na kterém se jako tichý společník podílí, bylo omezeno restrikcemi. Stěžovatel je navíc přímo dotčen i dodatečnými platebními výměry, kterými správce daně žalobci fakticky odebral kompenzační bonusy. Tím byl totiž snížen zisk z podnikání, na kterém se jako tichý společník podílí. Usnesení krajského soudu prý v tomto ohledu není srozumitelné. Krom toho se stěžovatel vyjadřuje i k věci samé. [4] Kasační stížnost proti usnesení, dle něhož stěžovatel není osobou zúčastněnou, je přípustná (k tomu srov. rozsudek ze dne 31. 8. 2005, čj. 7 As 43/2005  53), není ale důvodná. [5] Předmětem nynějšího řízení je přezkum napadeného usnesení krajského soudu. NSS se tedy zabýval pouze (procesní) otázkou, zda je stěžovatel osobou zúčastněnou. NSS nehodnotil zákony, které použily daňové orgány, ani se jinak nevyjadřoval k věci samé. To bude na dalším řízení o žalobě před krajským soudem, samozřejmě pokud takové žalobní body žalobce vznesl. [6] Otázku, zda někdo je osobou zúčastněnou na řízení, je povinen vyhodnotit soud. Tak udělal krajský soud i v nynější věci, a to srozumitelně. Stěžovatel ani neupřesnil, v čem (údajnou) nesrozumitelnost vidí. Veškeré námitky míří na nesprávné posouzení účastenství (viz dále). [7] Osobami zúčastněnými na řízení jsou osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsouli účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat (§ 34 odst. 1 s. ř. s.). [8] Sporné je, zda stěžovatel byl napadenými rozhodnutími přímo dotčen ve svých právech. NSS nepopírá, že stěžovatel může mít na výsledku řízení zájem. Ani ten ovšem nestačí; soudní řád správní vyžaduje ono přímé dotčení. Dotčen může být stěžovatel nanejvýš nepřímo, navíc pouze na soukromém (nikoli veřejném) subjektivním právu – právu na zisku tichého společníka (srov. např. usnesení rozšířeného senátu ze dne 8. 11. 2011, čj. 1 Afs 81/2010  268, Energotrans, bod 22, č. 2508/2012 Sb. NSS). Takové dotčení nezakládá postavení osoby zúčastněné. Tím méně může toto postavení založit skutečnost, že stěžovatelovo „společné podnikání“ se žalobcem zasáhly protiepidemické restrikce. NSS odkazuje na letitou judikaturu, dle níž osobou zúčastněnou nemohou být ani společníci či akcionáři obchodní společnosti, která byla adresátem správního rozhodnutí (rozsudek ze dne 31. 7. 2009, čj. 5 As 4/2009  86, Euro Project BETA). [9] NSS tedy dává za pravdu krajskému soudu. Dodatečnými platebními výměry uložil správce daně platební povinnost jen žalobci. Přímo dotčen byl výlučně žalobce; stěžovatel nanejvýš nepřímo, a to pouze na soukromém právu. [10] Kasační stížnost není důvodná, proto ji v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. NSS zamítl. Stěžovatel ve věci neměl úspěch, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce ani žalovaný v řízení o kasační stížnosti neměli žádné náklady. NSS proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.).
Poučení Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 25. května 2022 Zdeněk Kühn v. r. předseda senátu
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 As 68/2022- 42
Spisová značka : 10 As 68/2022
Souladná prejudikatura : 1 Afs 81/2010-268, 1 Afs 81/2010-268,
Souladná prejudikatura : 5 As 4/2009-86, 5 As 4/2009-86,
Vztah k předpisům : k § 34 odst. 1 soudního řádu správního
Právní věta (text) : Tichý společník není osoba zúčastněná na řízení (§ 34 odst. 1 s. ř. s.) v případě, kdy správní soud přezkoumává rozhodnutí, kterým finanční orgán snížil výnos z podnikání, na kterém se tichý společník podílí.
Právní věta : Ano
Datum : 25.05.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx