Detail dokumentu 10 Afs 36/2020- 31

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 Afs 36/2020-31
Označení věci v celku : Pej 1980/2021
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:10.Afs.36.2020.31
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1980 2021
10 Afs 36 2020 31
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 28614/16/5000-10470-711175 22.06.2016
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 28.01.2020
Datum skončení řízení : 23.09.2021
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 23.09.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.09.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 23.09.2021
Datum právní moci : 23.09.2021
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
44 11 zákona 137 2006
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Město Klatovy žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Město Klatovy účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 267/2017-38 8 Afs 267 2017 38 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 291/2017-33 1 Afs 291 2017 33 Sb. NSS 3 3854 2019 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 30/2016-73 30 Af 30 2016 73 04.12.2019 zrušeno a vráceno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Výběr části dokumentu Hledat v části dokumentu
Záhlaví 10 Afs 36/2020 - 33 pokračování [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 6. 2016, čj. 28614/16/5000-10470-711175, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 12. 2019, čj. 30 Af 30/2016-73,
Výrok takto: Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 12. 2019, čj. 30 Af 30/2016-73, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění Odůvodnění: [1] Finanční úřad pro Plzeňský kraj vyměřil městu Klatovy dne 1. 12. 2015 odvod do Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 578 000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotačních projektů „Luby – chodník podél silnice I/27“ a „Luby chodník podél silnice I/27 – svodidla“ [podle § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění do 19. 2. 2015]. Porušení spočívalo v tom, že město v zadávací dokumentaci neodůvodněně značkově specifikovalo některé zboží (např. dlažbu BEST – Klasiko, obrubník BEST – Mono II, výbojku sodíkovou PHILIPS SON-T 100 W apod.) v rozporu s § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Žalovaný zamítl odvolání města a potvrdil rozhodnutí finančního úřadu. [2] Proti rozhodnutí žalovaného podalo město žalobu, kterou krajský soud zamítl rozsudkem ze dne 31. 10. 2017. Krajský soud podpořil závěr žalovaného, že město uvedením konkrétních názvů výrobků porušilo § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách. To sice nemělo vliv na účel použití dotačních prostředků, ale mohlo to ovlivnit průběh a výsledek výběrového řízení. Město tak neoprávněně použilo peněžní prostředky [ § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech]. Město rovněž porušilo své povinnosti příjemce dotace částečně netransparentním způsobem zadání veřejné zakázky. Zadávací podmínky objektivně připouštěly rozdílný výklad požadavku na zpracování nabídky a způsobu hodnocení. Výši odvodu shledal krajský soud dostatečně odůvodněnou. [3] NSS zrušil tento rozsudek ke kasační stížnosti města svým rozsudkem ze dne 27. 2. 2019, čj. 8 Afs 267/2017-38, a to pro nepřezkoumatelnost. Shledal, že krajský soud opomněl vypořádat tyto žalobní námitky týkající se toho, zda mohlo město v zadávací dokumentaci (vedle technických parametrů a specifikací požadovaného plnění) uvést i konkrétní značkové specifikace: (1) nabídku podalo 16 uchazečů, tedy podobný počet jako v jiných zadávacích řízeních s obdobným předmětem plnění; (2) správce daně nezkoumal podané nabídky, aby zjistil, zda obsahovaly pouze položky odpovídající použitým značkovým specifikacím; (3) žalovaný nevzal v úvahu příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 12. 2015, čj. ÚOHSS0581/2015/VZ-45499/2015/551/DBo; (4) nikoliv každé porušení povinnosti stanovené poskytovatelem dotace je zároveň porušením rozpočtové kázně; (5) postup správce daně byl v rozporu s principem dobré správy a neodpovídal zásadám daňového řízení. Kromě toho NSS vytkl krajskému soudu, že není odůvodněný ani přiléhavý jeho závěr o netransparentním zadání veřejné zakázky a neobstojí ani pasáž o zpracování a hodnocení nabídek. NSS též upozornil krajský soud na usnesení rozšířeného senátu ze dne 30. 10. 2018, čj. 1 Afs 291/2017-33, č. 3854/2019 Sb. NSS. [4] Krajský soud ve věci opětovně rozhodl rozsudkem ze dne 4. 12. 2019. Tentokrát rozhodnutí žalovaného zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Uvedl, že vyšel z právního názoru NSS, který na rozdíl od krajského soudu neshledal v postupu města porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení. Krajský soud proto konstatoval, že konkrétními značkovými specifikacemi město neporušilo smlouvu s poskytovatelem dotace ani § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách. Stejně tak neporušilo rozpočtovou kázeň [§ 44 odst. 1 písm. b) a § 44a odst. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech]. [5] Proti rozsudku krajského soudu ze dne 4. 12. 2019 podal kasační stížnost tentokrát žalovaný (stěžovatel). Namítá v ní, že si krajský soud nesprávně vyložil závazný právní názor NSS vyslovený v rozsudku 8 Afs 267/2017. Krajský soud sice v původním rozsudku dospěl ke správnému závěru, že město porušilo § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách, ovšem nesprávně ho odůvodnil netransparentním zadáním zakázky. To přitom netvrdily ani správní orgány. Podle stěžovatele však město uvedením konkrétních názvů výrobků porušilo zákaz diskriminace. Tím se krajský soud v napadeném rozsudku vůbec nezabýval, namísto toho nepřiléhavě argumentoval transparentností. Krajský soud se navíc vůbec nezabýval opomenutými žalobními námitkami, jak mu NSS uložil, čímž zatížil nepřezkoumatelností i svůj druhý rozsudek. [6] Město navrhlo, aby NSS kasační stížnost zamítl. Setrvalo na tom, že použití značkových specifikací nezvýhodnilo ani nevyloučilo určité dodavatele či výrobky; krom toho použití značkových specifikací u několika položek je marginální vzhledem k celkovému objemu zakázky. Nabídku podal obdobný počet uchazečů jako v jiných zadávacích řízeních s podobným předmětem plnění, zadávací řízení proběhlo transparentně a nediskriminačně. Nabídková cena vítězného uchazeče i konečná cena díla je výrazně nižší než předpokládaná hodnota zakázky. Město vyčerpalo veškeré dotační finanční prostředky v souladu s účelem dotace. Konečně město zdůraznilo, že správce daně řádně neodůvodnil stanovenou výši odvodu. [7] Kasační stížnost je důvodná. [8] NSS souhlasí se stěžovatelem, že si krajský soud nesprávně vyložil rozsudek NSS 8 Afs 267/2017 a neodstranil vady, které mu soud vytkl. NSS zrušil rozsudek krajského soudu ze dne 31. 10. 2017 pro nepřezkoumatelnost spočívající v tom, že krajský soud opomněl reagovat na žalobní námitky vyjmenované v bodě [3] tohoto rozsudku a uložil mu, aby je v dalším řízení řádně vypořádal. To však krajský soud neučinil; stěžovatel tedy právem tvrdí, že i jeho nynější rozsudek je nepřezkoumatelný, neboť krajský soud se k těmto námitkám znovu vůbec nevyjádřil. [9] Jak již poznamenal NSS (v bodě 19 rozsudku 8 Afs 267/2017), jedná se přitom (s výjimkou námitky č. 5) o závažné právní argumenty, které řádné vypořádání vyžadovaly. Jsou podstatné pro posouzení sporné právní otázky, tedy zda město uvedením konkrétních názvů výrobků porušilo § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách, podle něhož: Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona, nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Krajský soud v reakci na žalobní námitky musí rovněž odpovědět na otázku, jak závažné bylo zjištěné porušení podmínek poskytnutí dotace, a s tím související otázku přiměřenosti odvodu za porušení rozpočtové kázně (k tomu usnesení rozšířeného senátu č. 3854/2019 Sb. NSS). NSS se k těmto otázkám nemůže vyjadřovat jako první, proto napadený rozsudek krajského soudu zrušil. [10] Krajský soud nesprávně pochopil rozsudek 8 Afs 267/2017 tak, že mu NSS vytýká nesprávné právní posouzení otázky, zda město porušilo § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách. To sice NSS v bodě 20 svého rozsudku činí, ale nebyl to hlavní důvod, pro který zrušil rozsudek krajského soudu. NSS se v bodě 20 pokouší krajskému soudu spíše vysvětlit, že se mu spornou právní otázku vůbec nepodařilo rozpoznat: o transparentnost zadávacího řízení v této věci vůbec nejde, ani nepanují žádné pochybnosti o požadavku na zpracování a hodnocení nabídek. V této věci naopak jde, jak správně poznamenává stěžovatel, o zákaz diskriminace a ovlivňování výběru dodavatele při zadávání veřejné zakázky, případně o spornou diskriminaci určitých výrobků či výrobců před jinými výrobci či výrobky a o to, jak závažně byly porušeny podmínky poskytnutí dotace. NSS ve svém rozsudku neuvádí ani nenaznačuje, zda město v této věci porušilo § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách a rozpočtovou kázeň, či nikoli. Uvádí jen, že z rozsudku krajského soudu není jasné, jak město způsobilo netransparentnost zadávacího řízení, a že tento závěr podle NSS z okolností věci neplyne. [11] NSS dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná, proto napadený rozsudek krajského soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Krajský soud v něm bude vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku a v navazujícím řízení bude postupovat tak, že řádně vypořádá všechny žalobní námitky. [12] Rozhodne též o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti mezi účastníky.
Poučení Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 23. září 2021 Zdeněk Kühn předseda senátu
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 36/2020- 31
Spisová značka : 10 Afs 36/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 291/2017-33, 1 Afs 291/2017-33,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 267/2017-38, 8 Afs 267/2017-38,
Právní věta : Ne
Datum : 23.09.2021