Detail dokumentu 10 As 239/2019- 25

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 10 As 239/2019-25
Označení věci v celku : Pej 2392/2020
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:10.As.239.2019.25
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2392 2020
10 As 239 2019 25
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 11.07.2019
Datum skončení řízení : 10.12.2020
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 10.12.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.12.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 10.12.2020
Datum právní moci : 11.12.2020
Datum zpřístupnění : 01.11.2022 06:53:47
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
82 zákona 150 2002
88 zákona 280 2009
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
Typ řízení : nezákonný zásah
OSOBA
Zástupce : Kokeš Jiří Mgr. hlavní subjekt: IMPROFEX CZ s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Účastník řízení Typ účastníka
IMPROFEX CZ s.r.o. stěžovatel
IMPROFEX CZ s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Specializovaný finanční úřad žalovaný/odpůrce 1.st
Specializovaný finanční úřad účastník řízení
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 Afs 304/2019-39 10 Afs 304 2019 39 Sb. NSS 3 3974 2020 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 14 A 209/2018-38 14 A 209 2018 38 26.06.2019 zamítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno ústavní stížností
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 147/21 02.02.2021 10 As 239/2019-25 10.12.2020 Odmítnuto
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Výběr části dokumentu Hledat v části dokumentu
Záhlaví 10 As 239/2019 [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: IMPROFEX CZ, s. r. o., se sídlem Vyšehradská 320/49, Praha 2 – Nové Město, zastoupené Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Na Flusárně 168, Příbram, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2019, čj. 14 A 209/2018-38,
Výrok takto: I. Kasační stížnost se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění Odůvodnění: [1] V roce 2018 probíhala u žalobkyně daňová kontrola. Dne 20. 4. 2018 seznámil Specializovaný finanční úřad žalobkyni s výsledkem kontrolního zjištění a umožnil jí se k němu vyjádřit do 17. 5. 2018. V poslední den lhůty odeslala žalobkyně své vyjádření, nikoli však do aktuálního sídla úřadu. Ve snaze napravit tuto chybu požádala žalobkyně dne 4. 7. 2018 o navrácení lhůty v předešlý stav a stanovení lhůty nové. Tuto žádost odeslala advokátní kancelář Mgr. Jiří Kokeš a partneři, s. r. o. [2] Dne 20. 7. 2018 vyzval úřad advokátní kancelář, aby prokázala své oprávnění zastupovat žalobkyni (dosud ji totiž zastupoval advokát Mgr. Jiří Kokeš). Žalobkyně nato sdělila, že v této věci zmocnila advokáta Mgr. Jiřího Kokeše, ovšem na základě smlouvy o koupi závodu přešlo zmocnění na advokátní kancelář. Úřad s touto argumentací nesouhlasil a vyrozuměl žalobkyni dne 8. 8. 2018 o tom, že její žádost ze dne 4. 7. 2018 je neúčinná, neboť ji podala osoba k tomu neoprávněná. [3] Žalobkyně podala žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Zásah spatřovala jednak ve výzvě k odstranění vad podání ze dne 20. 7. 2018, jednak ve vyrozumění ze dne 8. 8. 2018. Městský soud odmítl žalobu proti výzvě ze dne 20. 7. 2018 pro opožděnost a pro úplnost dodal, že by žaloba tak jako tak nemohla být úspěšná, protože jejím předmětem byl dílčí procesní úkon úřadu během daňové kontroly. Žalobu proti vyrozumění ze dne 8. 8. 2018 pak městský soud zamítl. I vyrozumění bylo jen dílčím procesním úkonem, a pokud se jím žalobkyně cítila dotčena na právech, mohla se bránit proti obsahu zprávy o daňové kontrole ve svém odvolání, případně mohla podat žalobu proti rozhodnutí, které následně stanovilo její daňovou povinnost. [4] Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti rozsudku kasační stížnost. Nadále je přesvědčena, že úřad zasáhl výzvou i vyrozuměním do jejích práv, neboť nemohla vyjádřit své stanovisko k výsledku kontrolního zjištění. Přirovnala svou věc k věci řešené v rozsudku NSS ze dne 3. 1. 2018, čj. 2 Afs 25/2015-38. Zopakovala, že zmocnění udělené Mgr. Jiřímu Kokešovi přešlo na advokátní kancelář v důsledku převodu závodu. [5] Kasační stížnost není důvodná. [6] Stěžovatelka v petitu navrhla, aby byl rozsudek městského soudu zrušen jako celek. Ve skutečnosti však nevznesla žádné argumenty proti jeho výroku I, jímž byla odmítnuta žaloba proti výzvě ze dne 20. 7. 2018, a nepopřela, že žaloba proti výzvě ze dne 20. 7. 2018 byla opožděná. Výrok I rozsudku by tedy musel obstát v každém případě. [7] Stěžovatelce se nepodařilo účinně zpochybnit ani výrok II, jímž byla zamítnuta žaloba proti vyrozumění ze dne 8. 8. 2018. V kasační stížnosti vlastně jen setrvala na tvrzení, že úřad ji svou výzvou i vyrozuměním zkrátil na právech, protože se nemohla vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění. Toto tvrzení však městský soud přesvědčivě vyvrátil. [8] Rozsudek ve věci 2 Afs 25/2015 se týkal odlišné právní situace a nemůže stěžovatelce nijak prospět. V oné věci krajský soud označil za nezákonný zásah výzvu, aby účastnice podala daňové přiznání znovu, a to ve formátu .xml (nikoli.pdf). Současně přikázal správci daně, aby obnovil stav před zásahem: jinak by se totiž na účastnici hledělo tak, jako by daňové přiznání ve lhůtě vůbec nepodala – tj. jako by nesplnila zákonnou povinnost. To by pro ni mohlo mít sankční důsledky, proti nimž by se později už nemohla bránit. Naproti tomu stěžovatelce nikdo nebránil v plnění zákonné povinnosti: pouze jí úřad neumožnil, aby na druhý pokus zdárně uplatnila své procesní právo. Její procesní možnosti však tím nebyly definitivně zmařeny, což správně popsal už městský soud (viz k tomu též rozsudek NSS ze dne 29. 1. 2020, čj. 10 Afs 304/2019-39, č. 3974/2020 Sb. NSS). [9] Zbytečná je ta pasáž kasační stížnosti, v níž se stěžovatelka věnuje převodu závodu z Mgr. Jiřího Kokeše na advokátní kancelář: těmito úvahami se totiž městský soud nezabýval. [10] Stěžovatelčiny námitky nebyly důvodné, NSS proto kasační stížnost zamítl. [11] Stěžovatelka neměla v tomto soudním řízení ve věci úspěch, a nemá tedy právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalovanému pak nevznikly náklady, které by se vymykaly z jeho běžné činnosti.
Poučení Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 10. prosince 2020 Ondřej Mrákota předseda senátu
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 As 239/2019- 25
Spisová značka : 10 As 239/2019
Napadeno : II. ÚS 147/2021 (SUS 19/2021)
Souladná prejudikatura : 10 Afs 304/2019-39,
Datum : 10.12.2020
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 147/21
Účastníci řízení : IMPROFEX CZ s.r.o., Specializovaný finanční úřad